Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor


MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Avand in vedere prevederile art. 152, 199, 200 si 222 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale si ministrul delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica emit prezentul ordin.

Art. 1

Se aproba Metodologia privind mobilitatea academica a studentilor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2

Directia generala invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si institutiile implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA - METODOLOGIE privind mobilitatea academica a studentilor

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1

Potrivit legii, mobilitatea academica reprezinta dreptul studentilor si al studentilor doctoranzi de a li se recunoaste creditele transferabile dobandite, in conditiile legii, la alte institutii de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu din tara sau din strainatate. Mobilitatea poate fi interna sau internationala, respectiv definitiva sau temporara, pentru toate formele de invatamant.

Art. 2

Calitatea de student, respectiv de student doctorand se mentine pe perioada mobilitatilor interne si internationale.

Art. 3

Recunoasterea creditelor transferabile in cazul mobilitatilor academice internationale se poate realiza de catre institutiile de invatamant superior numai pentru persoana care dovedeste calitatea de student cu documente relevante emise de catre institutia de invatamant superior pe care a frecventat-o.

Art. 4

(1) Mobilitatea academica se poate efectua ca urmare a demersului studentului, respectiv a studentului doctorand

a) in baza unor acorduri interinstitutionale;

b) numai cu acceptul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, dupa caz, de provenienta, respectiv primitoare.

(2) Acordurile interinstitutionale stabilesc conditiile de desfasurare a mobilitatilor intre institutiile de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu: tipul mobilitatii, durata mobilitatii, numarul de mobilitati, domeniul, programul de studiu, finantarea mobilitatii temporare etc.

(3) Acceptul interinstitutional consta in completarea si semnarea cererii-tip de mobilitate prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie, astfel:

a) studentul, respectiv studentul doctorand depune cererea de mobilitate la institutia de invatamant superior unde doreste mobilitatea;

b) dupa obtinerea acceptului de mobilitate, studentul, respectiv studentul doctorand solicita mobilitatea institutiei de invatamant superior de unde doreste mobilitatea;

c) institutia de invatamant superior care accepta mobilitatea semneaza prima cererea de mobilitate a studentului, apoi semneaza institutia de la care se pleaca;

d) in cerere sunt trecute si conditiile in care are loc mobilitatea.

CAPITOLUL II - Mobilitatea interna temporara a studentilor

Art. 5

(1) Studentul sau studentul doctorand poate beneficia de mobilitate temporara interna in doua institutii de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, dupa caz.

(2) Recunoasterea creditelor de studii transferabile si a compatibilitatii curriculei se realizeaza atat la inceputul, cat si la sfarsitul perioadei de mobilitate, in baza regulamentelor institutiilor de invatamant superior implicate.

Art. 6

Mobilitatea interna temporara, pe locuri bugetate sau taxa, poate surveni dupa parcurgerea primului an de studii, cu finalizarea sesiunii de examene.

Art. 7

Institutiile de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu au obligatia de a include in regulamentele privind activitatea profesionala a studentilor prevederi privind procedurile referitoare la mobilitatea interna temporara, precum si cu privire la situatiile in care mobilitatea interna temporara nu poate fi acordata.

Art. 8

In cazul mobilitatii interne temporare pe locuri bugetate finantarea urmeaza studentul.

CAPITOLUL III - Mobilitatea internationala temporara

Art. 9

Mobilitatea internationala temporara prin programe internationale se realizeaza in conformitate cu reglementarile ce privesc respectivele programe.

Art. 10

Mobilitatea internationala temporara pe cont propriu reprezinta mobilitatea temporara efectuata in afara cadrului stabilit de un program international.

Art. 11

Mobilitatea internationala temporara pe cont propriu se realizeaza cu acceptul institutiei de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienta, respectiv primitoare.

Art. 12

Mobilitatea internationala temporara poate surveni dupa finalizarea primului an de studii.

Art. 13

In cazul mobilitatilor academice internationale temporare, recunoasterea creditelor transferabile se realizeaza de catre institutiile de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienta, respectiv primitoare, in temeiul autonomiei universitare.

CAPITOLUL IV - Mobilitatea definitiva

Art. 14

Mobilitatea academica interna definitiva este valabila atat pentru studentii finantati de la bugetul de stat, cat si pentru studentii cu taxa si se realizeaza cu respectarea prevederilor legale privind capacitatea de scolarizare si finantarea invatamantului superior, prin acordul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, in conformitate cu prevederile regulamentelor privind activitatea profesionala a studentilor.

Art. 15

Institutia de invatamant superior acreditata/autorizata provizoriu are obligatia de a include in regulamentele privind activitatea profesionala a studentilor prevederi privind procedurile referitoare la mobilitatea interna definitiva.

Art. 16

Mobilitatea definitiva se poate realiza dupa primul an si pana la sfarsitul penultimului an de studii, la aceeasi specializare.

Art. 17

Mobilitatea definitiva se realizeaza numai dupa sfarsitul unui an de studii, dupa satisfacerea tuturor cerintelor prevazute in programul de invatamant, iar inmatricularea se realizeaza odata cu inceperea noului an universitar.

Art. 18

In cazul unei mobilitati definitive, diploma se emite absolventului de institutia de invatamant superior care l-a acceptat.

Art. 19

Mobilitatea definitiva se face pe principiul "subventiile urmeaza studentul".

Art. 20

Prevederile privind mobilitatea interna definitiva se aplica si in cazul studentilor si studentilor doctoranzi proveniti din statele membre ale UE, SEE si din Confederatia Elvetiana.

Art. 21

Pentru tarile terte se aplica prevederile acordurilor bilaterale si ale acordurilor internationale in materie, in vigoare la data efectuarii mobilitatii.

Art. 22

(1) Prezenta metodologie intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La aceeasi data se abroga orice alte reglementari contrare referitoare la mobilitati ale studentilor.

ANEXA la metodologie - CERERE DE MOBILITATE

UNIVERSITATEA ..................................................................... (de unde vine)

De acord

Rector,

................................

UNIVERSITATEA .............................................................. (unde vine)

De acord

Rector,

............................

Catre Universitatea .......................................................... Subsemnatul, .................................................................., student/student doctorand in cadrul Universitatii ......................................................., Facultatea ....................................., Specializarea ................................................, anul ........................., cursuri (zi/IF/FR/ID) cu taxa/fara taxa, prin prezenta va rog sa binevoiti a-mi aproba mobilitatea ca student/student doctorand in anul ............. la Facultatea ....................................., Specializarea/Domeniul ............................. . Solicit aceasta mobilitate din urmatoarele motive: .......................................................... .......................................................................... .............................................................................. Anexez urmatoarele documente: ................................................................ ................................................................. ............................................................... Data ............................... Semnatura ................................ AVIZUL FAVORABIL DECANATUL FACULTATII ........................................ (de unde vine) AVIZUL FAVORABIL DECANATUL FACULTATII .............................................. (unde vine)

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat