OUG nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta


Avand in vedere criza financiara existenta la nivel global, care afecteaza, in principal, intreprinderile mici si mijlocii din Romania, precum si situatia creata de presiunile personalului bugetar pentru cresterea salariilor,
avand in vedere faptul ca intreprinderile mici si mijlocii se afla in prezent sub presiunea limitarii posibilitatilor de creditare generata de criza financiara si sunt din ce in ce mai afectate de lipsa de lichiditati din economie, ceea ce genereaza si intarzieri in incasarea facturilor aferente marfurilor livrate sau serviciilor prestate in favoarea propriilor beneficiari,
avand in vedere lipsa de forta de munca calificata la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii, generata de fenomenul de emigrare cu care ne-am confruntat in ultimii ani, care a generat deja cresteri salariale importante in sectorul privat in ultimii ani, pe fondul cresterii economice si a necesitatii de a asigura o forta de munca stabila,
avand in vedere ca in contextul actual generat de efectele crizei financiare intreprinderile mici si mijlocii nu mai au resurse pentru a tine pasul cu cresterile salariale anuntate in sectorul bugetar si risca sa isi piarda angajatii,
avand in vedere investitiile facute de majoritatea angajatorilor in pregatirea fortei de munca angajate in vederea asigurarii sustenabilitatii intreprinderilor in conditiile concurentiale generate de aderarea la Uniunea Europeana,
prin introducerea tichetelor de vacanta, Guvernul intervine printr-o masura urgenta in favoarea angajatului, caruia ii cresc veniturile reale, si in favoarea angajatorului, care are posibilitatea si este stimulat sa acorde angajatilor, alaturi de salariu, vacante in tara, prin intermediul tichetelor de vacanta, cu rol de recuperare a capacitatii de munca, de crestere a productivitatii muncii salariatului si de motivare a acestuia pentru a-si mentine calitatea de salariat in respectiva intreprindere, ceea ce va genera stabilitate si eficienta marite la nivelul sectorului privat si in special in cazul intreprinderilor mici si mijlocii.
Avand in vedere ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, este necesar a fi luate masuri imediate pentru instituirea cadrului normativ privind acordarea tichetelor de vacanta.
Neadoptarea prezentei ordonante de urgenta va duce la scaderea circulatiei turistice in Romania, la cresterea ratei somajului, aspecte care implicit vor genera un impact negativ asupra intregii economii.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile legii, bonuri de valoare, denumite in continuare tichete de vacanta.
(2) Institutiile din sectorul bugetar definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, inclusiv cele care se finanteaza integral din venituri proprii, regiile autonome, societatile comerciale la care statul este actionar unic sau actionar majoritar, societatile si companiile nationale care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca acorda, in conditiile legii, tichete de vacanta.
(3) Tichetele de vacanta se acorda in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugete locale, pentru unitatile din domeniul bugetar, si in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.
(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de tichete de vacanta este contravaloarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal.
(5) Tichetele de vacanta sunt integral suportate de catre angajator, in conditiile art. 3.
(6) Angajatorii acorda tichete de vacanta numai in cazul in care in anul fiscal anterior au obtinut profit sau venit, dupa caz.
(7) Continutul minim al pachetului de servicii care se poate achizitiona prin intermediul tichetelor de vacanta va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
(8) Prestarea serviciilor achizitionate prin intermediul tichetelor de vacanta se face in unitati turistice autorizate de Ministerul Turismului.
(9) Angajatul care beneficiaza de tichete de vacanta nu mai beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal.

Art. 2.
- (1) Tichetele de vacanta sunt emise de catre unitati specializate in domeniul care face obiectul prezentei ordonante de urgenta si autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare emitenti. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Fiecare tichet de vacanta este valabil daca are inscrise urmatoarele mentiuni:
a) emitentul si datele sale de identificare;
b) valoarea nominala a tichetului de vacanta;
c) angajatorul si datele sale de identificare;
d) numele, prenumele si codul numeric personal ale angajatului care este in drept sa utilizeze tichetul de vacanta;
e) spatiul destinat inscrierii perioadei in care a fost utilizat si aplicarii stampilei unitatii afiliate;
f) interdictia unitatii afiliate de a plati diferenta in bani dintre valoarea tichetului de vacanta si valoarea pachetului de servicii catre utilizatorii tichetelor de vacanta;
g) perioada de valabilitate a utilizarii tichetului de vacanta.
(3) Emitentii tichetelor de vacanta au obligatia de a asigura circulatia tichetelor de vacanta in conditii de siguranta.
(4) Tichetul de vacanta are o perioada de valabilitate de un an de la data emiterii.

Art. 3.
- (1) Angajatorul impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivelul unitatii sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor stabilesc de comun acord emitentul tichetelor de vacanta cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzatoare.
(2) Autoritatile si institutiile publice din sectorul bugetar vor contracta serviciile privind emiterea tichetelor de vacanta cu emitentii, in conditiile legislatiei in vigoare.
(3) Sumele corespunzatoare tichetelor de vacanta acordate de catre angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, respectiv la calculul impozitului pe venit, in limita a 6 (sase) salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata pentru fiecare angajat, pe an calendaristic, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venituri si a impozitelor sociale aferente. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit prin hotarare a Guvernului.
(4) Sumele prevazute la alin. (3) nu se iau in calcul nici pentru angajator, nici pentru angajat la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Contravaloarea tichetelor de vacanta nu se ia in calcul la stabilirea venitului salarial.
(5) Valorile nominale permise pentru tichetele de vacanta sunt: 10, 20, 30, 40 si 50 lei.

Art. 4.
- (1) Operatorii economici cu activitate de turism din Romania, autorizati de Ministerul Turismului, conform Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare, care detin structuri de primire turistice clasificate si/sau agentii de turism licentiate si care accepta tichete de vacanta ca modalitate de plata, se denumesc, in mod conventional si in intelesul prezentei ordonante de urgenta, unitati afiliate.
(2) Comisionul maxim perceput de agentiile de turism, in calitate de unitati afiliate, nu poate depasi 10% din valoarea pachetului de servicii oferit utilizatorilor tichetelor de vacanta.

Art. 5.
- (1) Ministerul Turismului va transmite unitatilor emitente lista cu unitatile afiliate.
(2) Orice plata, atat intre angajatori si unitatile emitente, cat si intre unitatile emitente si cele afiliate, se face numai prin intermediul societatilor bancare, potrivit legii.
(3) Unitatile emitente vor plati unitatilor afiliate cu care au incheiat contracte pentru decontarea tichetelor de vacanta contravaloarea acestora dupa prestarea serviciilor de turism.

Art. 6.
- (1) Se interzice unitatii afiliate acordarea unui rest de bani la tichetul de vacanta.
(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de catre unitatile afiliate peste valoarea tichetelor de vacanta se suporta de catre salariat.

Art. 7.
- (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de catre unitatea afiliata spre comercializare a tichetelor de vacanta de catre alte persoane decat titularul tichetului de vacanta.
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 10.000 lei si retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licentei de turism acceptarea de catre unitatile afiliate de tichete de vacanta pentru achizitionarea de servicii care nu indeplinesc conditiile pachetului minim de servicii prevazut la art. 1 alin. (7).
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unitatii afiliate de a da rest in bani la tichetul de vacanta.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Turismului.
(5) Contraventiilor prevazute la alin. (1)-(3) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8.
- In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Turismului si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale vor supune spre aprobare, prin hotarare a Guvernului, normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC


Contrasemneaza:
---------------
Ministrul turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Marian Sarbu
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe PogeaBucuresti, 18 februarie 2009.
Nr. 8.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat