OUG 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative


Intrucat Programul de guvernare 2017- 2020 contine prevederi referitoare la adoptarea, in anul 2018, a unor masuri privind majorarea valorii punctului de pensie pentru pensionarii sistemului public de pensii si a indemnizatiei sociale pentru pensionari,

dat fiind ca la fundamentarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat este necesar ca aceste masuri sa fie aprobate prin acte normative,
luand in considerare reglementarile din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora majorarile anuale ale valorii punctului de pensie prevazute de lege reprezinta praguri minime, urmand ca valori superioare ale punctului de pensie sa poata fi stabilite prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat, intrucat politica bugetara trebuie sa respecte anumite angajamente in ceea ce priveste deficitul bugetar si sa fie in deplin acord cu noile modificari legislative din domeniul fiscal care conduc la mentinerea in valoare absoluta a veniturilor acumulate in conturile individuale ale participantilor la pilonul II de pensii,
dat fiind grupul-tinta caruia i se adreseaza, si anume pensionarii sistemului public de pensii, participantii la fondurile private de pensii, parintii activi pe piata muncii si categoriile defavorizate ale populatiei,
luand in considerare ca masurile de protectie sociala propuse au consecinte pozitive pentru beneficiarii sistemului public de pensii din Romania si sunt menite sa vina in sprijinul populatiei, atat prin majorarea unor drepturi sociale acordate, cat si prin mentinerea unora, fara a periclita bunastarea sociala a acestora,
potrivit Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul beneficiilor de asistenta sociala se stabileste in raport cu indicatorul social de referinta a carui valoare este prevazuta de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, beneficiile de asistenta sociala, inclusiv alocatiile pentru copii, ajutoarele sociale sau prestatiile destinate persoanelor cu dizabilitati sunt stabilite in raport cu indicatorul social de referinta, singurul beneficiu care nu are aceasta raportare fiind constituit de indemnizatia pentru cresterea copilului prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat in acordarea beneficiilor de asistenta sociala este necesar sa existe un mod unitar de abordare si o corelare cu masurile din domeniul ocuparii, astfel incat beneficiile de asistenta sociala sa nu determine un grad ridicat de dependenta al beneficiarilor,
avand in vedere cele prezentate anterior, se impune si corelarea cuantumului minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului cu celelalte beneficii de asistenta sociala si raportarea acesteia la indicatorul social de referinta.
Intrucat prin Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune a fost instituit un nou beneficiu de asistenta sociala prin consolidarea ajutorului social, a alocatiei pentru sustinerea familiei si a ajutorului pentru incalzirea locuintei, iar aplicarea acestuia, propusa din aprilie 2018, depinde de realizarea Sistemului national informatic al asistentei sociale si de capacitatea autoritatilor administratiei publice locale de a asigura prelucrarea informatica a datelor privind solicitantii si verificarea criteriilor de eligibilitate, deoarece din punct de vedere administrativ atat la nivel central, cat si la nivel local nu pot fi finalizate procedurile de implementare si avand in vedere ca noile drepturi nu vor putea fi acordate in conditiile in care cele anterioare vor inceta de drept, pentru a nu se crea probleme sociale ce afecteaza aproximativ 600.000 familii si persoane singure beneficiare este imperios necesara modificarea termenului de aplicare a Legii nr. 196/2016.
Avand in vedere ca prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice prevad majorarea drepturilor salariale cu 25%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, pentru intreg personalul platit din fonduri publice, si tinand cont de necesitatea asigurarii unui tratament nediscriminatoriu intre categoriile de personal din sectorul bugetar, se impune abrogarea alin. (2) al art. 31 din Legea nr. 223/2015.
Totodata, este de precizat ca neadoptarea acestei masuri ar avea un impact negativ asupra bugetului general consolidat pe anul 2018.
Avand in vedere ca legislatia nationala obliga la initierea negocierii colective doar la angajatorii cu peste 21 de salariati, prin prezenta ordonanta de urgenta se asigura cadrul normativ necesar pentru stimularea negocierii colective la nivel de unitate pentru toate categoriile de angajatori, indiferent de numarul de salariati.
Astfel, pentru aplicarea ultimelor modificari ale Codului fiscal se propune eliminarea restrictiilor in ceea ce priveste initierea negocierii colective in vederea incheierii contractelor colective de munca, introducandu-se totodata derogari de la termenele si conditiile de reprezentativitate prevazute de actuala reglementare.
In lipsa adoptarii prezentului act normativ interesele angajatorilor cu mai putin de 21 de salariati ar fi prejudiciate prin imposibilitatea initierii negocierii colective la nivel de unitate, afectand astfel atat drepturile si obligatiile angajatorilor, cat si pe cele ale salariatilor.
Se creeaza premisele flexibilizarii conditiilor de reprezentativitate solicitate la negocierea contractelor colective de munca prin introducerea federatiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate si al confederatilor reprezentative la nivel national, impreuna cu reprezentanti ai salariatilor.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art I. - (1) incepand cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 10% si este de 1.100 lei.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile ulterioare, in perioada 1 iulie- 31 decembrie 2018 nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari este de 640 lei.
Art. II. - Alineatul (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contributie la fondul de pensii este de 3,75%.``
Art. III. - Alineatul (2) al articolului 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 115/2017, se abroga.
Art. IV. - Incepand cu drepturile lunii ianuarie 2018, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``(2) Cuantumul indemnizatiei lunare prevazute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului. Cuantumul minim al indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8.500 lei.``
2. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
``(21) Valoarea indicatorului social de referinta este cea prevazuta la art. 331 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare."
3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 5. - Cuantumul indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (2) se majoreaza cu suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.``
4. La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(4) Pe perioada suprapunerii situatiilor prevazute la alin. (2), cuantumul indemnizatiei lunare prevazut la art. 2 alin. (2) se majoreaza cu suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta, pentru fiecare dintre copii, incepand cu cel de-al doilea.``
Art. V. - Articolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 97. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 aprilie 2019, cu exceptia art. 95, care intra in vigoare la data de 1 februarie 2019."
Art. VI. - Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, articolul 31 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 31. - (1) Cota de contributie individuala la bugetul de stat este egala cu cota de contributie de asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Termenele de declarare si de plata a sumelor reprezentand contributiile individuale ia bugetul de stat sunt cele prevazute de legislatia fiscala pentru declararea si plata contributiilor de asigurari sociale.``
Art. VII. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista incheiat contract/acord colectiv de munca,a initierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) si (5) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectiva a actelor aditionale la contractele si acordurile colective de munca in vigoare.
(3) In aplicarea prevederilor alin. (1)- (2) si prin derogare de la prevederile art 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista sindicat reprezentativ afiliat la o federatie reprezentativa la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de munca sau a actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentanti ai federatiei sindicale, in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii salariatilor.

(4) In aplicarea prevederilor alin. (1)- (2) si prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de munca sau a actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentantii salariatilor impreuna cu un reprezentant al unei federatii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederatii sindicale reprezentative la nivel national, la invitatia reprezentantilor salariatilor.
(5) Prevederile alin. (1)- (4) se aplica in perioada 20 noiembrie- 20 decembrie 2017.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat