Legea pensiilor actualizata (aprilie 2018). Legea 263/2010, forma 2018


Legea pensiilor (Legea nr. 127/2019), actualizata>>>>>>

Capitolul I

Dispozitii generale

Articolul 1
Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, in conditiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, denumit in continuare sistemul public de pensii.

Articolul 2
Sistemul public de pensii se organizeaza si functioneaza avand ca principii de baza:
a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public de pensii bazat pe aceleasi norme de drept, pentru toti participantii la sistem;
b) principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;
c) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se in temeiul contributiilor de asigurari sociale platite;
d) principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, intre persoane aflate in aceeasi situatie juridica, in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege;
e) principiul repartitiei, pe baza caruia fondurile de asigurari sociale se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului public de pensii, conform legii;
f) principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul public de pensii isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor asigurate prevazute de lege;
g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului public de pensii, conform legii;
h) principiul imprescriptibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie;
i) principiul incesibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau partial.

Articolul 3
(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) asigurat - persoana fizica pentru care angajatorul este obligat sa retina si sa plateasca contributia de asigurari sociale, precum si persoana fizica ce achita, in nume propriu, contributia de asigurari sociale, conform prezentei legi;
-> la data de 01-01-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificata de Punctul 1, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogata de Punctul 2, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
c) contract de asigurare sociala - contractul incheiat, voluntar, intre persoane fizice si casele teritoriale de pensii in scopul asigurarii in sistemul public de pensii in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta sau in vederea completarii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie;
-> la data de 01-01-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificata de Punctul 3, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
d) contribuabil - persoana fizica sau juridica ce plateste contributii de asigurari sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi;
e) declaratie individuala de asigurare - declaratia fiscala pe baza careia se realizeaza declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza caruia se stabileste, in sistemul public de pensii, stagiul de cotizare si punctajul lunar, anual si mediu anual;
-> la data de 01-01-2018 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificata de Punctul 3, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
f) declaratie nominala de asigurare - declaratia fiscala pe baza careia se realizeaza declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza caruia se stabileste stagiul de cotizare si punctajul lunar, anual si mediu anual;
-> la data de 01-01-2018 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificata de Punctul 3, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
g) locuri de munca in conditii deosebite - locurile de munca unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toata durata timpului normal de munca, poate conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte asupra securitatii si sanatatii in munca a asiguratilor;
h) locuri de munca in conditii speciale - locurile de munca unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel putin 50% din timpul normal de munca, poate conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte grave asupra securitatii si sanatatii in munca a asiguratilor;
-> la data de 01-01-2018 Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogata de Punctul 4, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
j) perioade asimilate - perioadele pentru care nu s-au datorat sau platit contributii de asigurari sociale si care sunt asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;
k) prestatii de asigurari sociale - veniturile de inlocuire acordate la intervenirea riscurilor asigurate sub forma de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestatii prevazute de prezenta lege, pentru pierderea totala ori partiala a veniturilor asigurate;
l) punctaj lunar - numarul de puncte realizat de asigurat intr-o luna, calculat prin raportarea castigului salarial brut lunar sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica;
-> la data de 01-01-2018 Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificata de Punctul 5, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
m) punctaj anual - numarul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obtinut prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare;
n) punctaj mediu anual - numarul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta in intreaga perioada de activitate la numarul anilor corespunzatori stagiului complet de cotizare prevazut de lege la data pensionarii;
o) riscuri asigurate - evenimentele care, la producerea efectelor lor, obliga institutiile sistemului public de pensii sa acorde asiguratilor prestatiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, batranete si deces) ;
p) stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii, precum si cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat si platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii;
-> la data de 01-01-2018 Litera q) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogata de Punctul 6, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
r) stagiu complet de cotizare - perioada de timp prevazuta de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala;
s) abrogata;
Nota! Lit. s) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogata de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013, publicata in M. oficial nr. 131 din 12 martie 2013.
t) stagiu minim de cotizare - perioada minima de timp prevazuta de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la implinirea varstei standard de pensionare;
u) stagiu potential - perioada de timp prevazuta de prezenta lege, considerata stagiu de cotizare si acordata la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afectiunilor invalidante;
v) varsta standard de pensionare - varsta stabilita de prezenta lege, pentru barbati si femei, la care acestia pot obtine pensie pentru limita de varsta, in conditiile legii, precum si varsta din care se opereaza reducerile prevazute de lege.
w) castig salarial brut/salariu lunar brut - veniturile din salarii sau asimilate salariilor care au constituit/constituie baza de calcul al contributiei de asigurari sociale, conform legislatiei in vigoare pentru perioadele ulterioare datei de 31 martie 2001;
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
x) nevazator - persoana care prezinta deficienta vizuala grava, din cauza careia este incadrata in grad de handicap grav;
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
y) venituri din activitati dependente - venituri din salarii si venituri asimilate salariilor.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 4
(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale devine Casa Nationala de Pensii Publice, denumita in continuare CNPP, institutie care pastreaza modul de organizare si functionare, preia personalul, precum si drepturile si obligatiile acesteia.
(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizeaza prin CNPP, care functioneaza si indeplineste atributiile prevazute de prezenta lege.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) In subordinea CNPP functioneaza case judetene de pensii, in fiecare municipiu-resedinta de judet, precum si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare case teritoriale de pensii.
(4) CNPP poate infiinta case locale de pensii, in functie de numarul si structura asiguratilor, care functioneaza sub conducerea si controlul casei judetene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.

Articolul 5
(1) Asiguratii sistemului public de pensii pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania.
(2) Pot fi asigurati ai sistemului public de pensii si cetatenii romani, cetatenii altor state si apatrizii care nu au domiciliul sau resedinta in Romania, in conditiile prevazute de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte.
(3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi.

Articolul 6
(1) In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;
-> la data de 01-01-2018 Litera a) , punctul I. din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificata de Punctul 10, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
b) functionarii publici;
-> la data de 01-01-2018 Litera c) , punctul I din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost abrogata de Punctul 11, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
d) alte persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.
-> la data de 01-01-2018 Litera d) , punctul I din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificata de Punctul 12, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;
III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;
IV. persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale, conform prevederilor Codului fiscal.
-> la data de 01-01-2018 Punctul IV. din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Punctul V. din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
VI. abrogat;
Nota! Pct. VI al alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. XVIII din O.U.G. nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in M. oficial nr. 891 din 30 decembrie 2010.
(2) Orice persoana se poate asigura in sistemul public de pensii in baza unui contract de asigurare sociala, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta si, dupa caz, in vederea completarii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
Nota
*) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogata de pct. 1 al alin. (1) al art. 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicata in M. oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015.

Articolul 7
(1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II, denumite in continuare angajatori, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna, la organul fiscal central, declaratia nominala de asigurare.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) In situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. (1) , indiferent de cauzele producerii acestora, si/sau modificari ale datelor pe baza carora se stabilesc stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna o declaratie nominala de asigurare rectificativa.
(3) Termenele si modalitatile de depunere a declaratiilor prevazute la alin. (1) si (2) sunt prevazute in Codul fiscal.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
Nota! Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. XVIII din O.U.G. nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in M. oficial nr. 891 din 30 decembrie 2010.
Nota
*) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogata de pct. 1 al alin. (1) al art. 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicata in M. oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015.

Articolul 8
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 8 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 9
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 9 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 10
(1) Pentru perioadele de dupa 31 martie 2001, informatiile preluate din declaratia nominala de asigurare prevazuta la art. 7 alin. (1) si (2) , precum si din declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, prevazuta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie elementele pe baza carora se stabileste stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si punctajul anual pentru asiguratii sistemului public de pensii.
(2) In situatiile in care, pentru perioadele prevazute la alin. (1) , derularea raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare si a punctajului anual, pot fi valorificate si alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii.
(3) Obligatia prezentarii actelor doveditoare prevazute la alin. (2) revine persoanei in cauza.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 10 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 11
(1) Persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV sunt asigurate in sistemul public de pensii pe baza declaratiei individuale de asigurare, inregistrate la organul fiscal competent.
(2) Termenele si modalitatile de depunere a declaratiilor prevazute la alin. (1) sunt prevazute in Codul fiscal.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 11 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 12
(1) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.
(2) Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.
(3) Contractul de asigurare sociala se reziliaza din initiativa casei teritoriale de pensii, in cazul neplatii contributiei de asigurari sociale pentru o perioada de 6 luni consecutive.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 12 din Capitolul I a fost completat de Punctul 21, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 13
(1) Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala poate fi modificat, din initiativa asiguratului, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.
(2) Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala in baza caruia se calculeaza contributia de asigurari sociale se modifica, din initiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de cate ori venitul lunar asigurat este mai mic decat nivelul minim prevazut de lege.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 13 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 14
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 14 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 15
(1) In sistemul public de pensii, evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale se realizeaza pe baza codului numeric personal al asiguratului.
(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toti cetatenii romani, cetatenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene si pentru strainii care au inregistrata rezidenta/sederea in Romania, precum si ale persoanelor pentru care CNPP intocmeste documentatii de plata si/sau efectueaza plata unor prestatii sociale sunt furnizate acesteia gratuit de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, dupa caz.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) Datele prevazute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP, si de oricare alta autoritate, institutie publica sau alta institutie care detine astfel de informatii.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 15 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3^1) In vederea realizarii atributiilor privind evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale, CNPP si casele teritoriale de pensii pot efectua, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, pe baza de protocoale, schimburi de informatii cu alte institutii publice si autoritati.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 15 din Capitolul I a fost completat de Punctul 25, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(4) Continutul, modalitatile si termenele de transmitere a informatiilor prevazute la alin. (2) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Articolul 16
Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii:
a) vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la data de 1 aprilie 2001;
-> la data de 01-01-2018 Litera b) din Articolul 16 , Capitolul I a fost abrogata de Punctul 26, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
c) perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-> la data de 01-01-2018 Litera d) din Articolul 16 , Capitolul I a fost abrogata de Punctul 26, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 17
(1) Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea in munca acordata pentru perioadele realizate in grupa I, a II-a, in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele realizate in conditii speciale si conditii deosebite de munca;
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele de pana la data de 1 aprilie 2001 in care o persoana:
a) s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 49;
b) are stabilite drepturi privind vechimea in munca in baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat.
(3) Constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, in conditiile reglementate de legislatia privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, anterioara datei de 1 aprilie 2001.

Articolul 18
Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite sau in conditii speciale se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca, care constituie stagii de cotizare in conditii normale, dupa cum urmeaza:
a) 3 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de munca.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 18 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 19
(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza si/sau platesc contributii de asigurari sociale in sistemul public de pensii din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.
(2) La stabilirea drepturilor de asigurari sociale se iau in considerare stagiile de cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania, precum si perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare in alte tari, in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte si/sau regulamente comunitare.
(3) In sistemul public de pensii, obligatiile si prestatiile de asigurari sociale se achita in moneda nationala.
(4) In cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite in moneda altor tari pe teritoriul Romaniei, contributiile se platesc in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata acestor drepturi.

Capitolul II
Bugetul asigurarilor sociale de stat

Articolul 20
(1) Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public de pensii.
(2) CNPP inainteaza anual Ministerului Muncii si Justitiei Sociale propunerile pentru elaborarea proiectului legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru partea de cheltuieli.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 20 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 30, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3^1) CNPP are calitatea de creditor bugetar numai pentru veniturile bugetare pe care le administreaza, reprezentand contributii sociale datorate de persoanele fizice asigurate pe baza de contract de asigurare sociala, precum si alte venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, conform legii.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 20 din Capitolul II a fost completat de Punctul 31, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3^2) CNPP si unitatile din subordinea acesteia efectueaza cheltuieli in limita aprobata prin buget si a creditelor bugetare deschise, in conditiile legii.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 20 din Capitolul II a fost completat de Punctul 31, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(4) In situatia in care legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare prevederile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul precedent, pana la adoptarea noului buget.

Articolul 21
Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din:
a) contributii de asigurari sociale, dobanzi si penalitati de intarziere, precum si din alte venituri, potrivit legii;
b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat, care se aproba prin legile bugetare anuale.

Articolul 22
(1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii, finantarea unor investitii proprii, alte cheltuieli prevazute de lege.
(2) Din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se preleva anual pana la 3% pentru constituirea unui fond de rezerva.
(3) Fondul de rezerva cumulat nu poate depasi nivelul cheltuielilor prevazute pentru anul bugetar respectiv.
(4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii, aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(5) Fondul de rezerva nu se poate utiliza in primii 3 ani de la inceperea constituirii acestuia.
(6) Fondul de rezerva se constituie in anii in care bugetul asigurarilor sociale de stat este excedentar, nu primeste sume pentru echilibrare, potrivit art. 21 lit. b) , si numai dupa acoperirea deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat.

Articolul 23
(1) Pentru asiguratii sistemului public de pensii, cu exceptia acelora care au incheiat contracte de asigurare sociala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, are obligatia de a transmite CNPP informatiile necesare stabilirii, in sistemul public de pensii, a stagiului de cotizare realizat si a punctajului lunar, in vederea acordarii prestatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege. Informatiile necesare, precum si procedura de transmitere a acestora se stabileste prin protocol incheiat intre ANAF si CNPP.
(2) Institutiile prevazute la alin. (1) isi acorda reciproc si gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea/achitarea contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe care le au in administrare.
(3) Anual, dupa depunerea declaratiilor fiscale, ANAF transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 23 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 24
(1) Excedentele anuale ale bugetului asigurarilor sociale de stat pot fi utilizate in anul urmator, potrivit destinatiilor aprobate prin lege, dupa regularizarea cu bugetul de stat, in limita sumelor primite de acesta, potrivit prevederilor art. 21 lit. b) .
(2) Eventualul deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat se acopera din fondul de rezerva.
(3) Deficitul din anii precedenti si din anul curent al bugetului asigurarilor sociale de stat ramas dupa utilizarea fondului de rezerva se finanteaza din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului.

Articolul 25
Disponibilitatile banesti ale asigurarilor sociale de stat sunt purtatoare de dobanzi, nivelul dobanzilor stabilindu-se prin conventii incheiate de CNPP cu Trezoreria Statului.

Articolul 26
In mod exceptional, in situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa epuizarea fondului de rezerva, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.

Capitolul III
Contributia de asigurari sociale

Articolul 27
(1) Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datoreaza contributii de asigurari sociale si sunt prevazuti, in mod expres, de Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
a) persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, precum si cele care realizeaza venituri ca urmare a desfasurarii unor activitati independente;
b) persoanele juridice si fizice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorilor.
(2) Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii si persoanele fizice care sunt asigurate, conform prezentei legi, pe baza contractului de asigurare sociala.
(3) Cotele de contributii de asigurari sociale sunt prevazute in Codul fiscal.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 27 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 28
(1) Conditiile de munca in care se desfasoara activitatea asiguratilor din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite si speciale.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 29
(1) Sunt incadrate in conditii deosebite locurile de munca stabilite in baza criteriilor si metodologiei prevazute de legislatia in vigoare la data incadrarii acestora.
(1^1) Locurile de munca pot fi mentinute in conditii deosebite, prin reinnoirea avizelor de incadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotarare a Guvernului, pentru o perioada de maximum 3 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2016, termen pana la care angajatorii au obligatia de a normaliza conditiile de munca.
Nota! Alin. (1^1) al art. 29 a fost introdus de art. unic din O.U.G. nr. 65 din 30 decembrie 2015 publicata in M. oficial nr. 986 din 31 decembrie 2015.
(1^2) Perioada cuprinsa intre data de 31 decembrie 2015 si data reinnoirii avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza, dupa caz, diferenta dintre cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca si cea declarata de catre acestia.
Nota! Alin. (1^2) al art. 29 a fost introdus de art. unic din O.U.G. nr. 65 din 30 decembrie 2015 publicata in M. oficial nr. 986 din 31 decembrie 2015.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 29 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 30
(1) In sensul prezentei legi, locurile de munca in conditii speciale sunt cele din:
a) unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva;
b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii;
-> la data de 01-01-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 30 , Capitolul III a fost abrogata de Punctul 36, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
d) aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. 1;
e) activitatile si unitatile prevazute in anexele nr. 2 si 3;
f) activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in anexa nr. 4.
(2) Periodic, din 5 in 5 ani, locurile de munca in conditii speciale de munca prevazute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a incadrarii in conditii speciale, stabilita prin hotarare a Guvernului.
Nota! Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 325 din 16 decembrie 2015, publicata in M. oficial nr. 937 din 18 decembrie 2015. Nota! Potrivit art. II din LEGEA nr. 325 din 16 decembrie 2015, publicata in M. oficial nr. 937 din 18 decembrie 2015, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, angajatorii care, in urma procedurii de reevaluare, nu au mai obtinut avizul de incadrare in conditii speciale de munca datoreaza contributia de asigurari sociale in cota prevazuta de lege pentru conditii normale de munca, acestia nemaiavand temei legal pentru incadrarea persoanelor in conditii speciale de munca.
(3) Procedura de reevaluare prevazuta la alin. (2) se stabileste prin hotarare a Guvernului, elaborata in termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(4) Este asimilata stagiului de cotizare in conditii speciale de munca, prevazut la alin. (1) lit. b) , perioada anterioara datei de 1 aprilie 2001, in care salariatii au desfasurat activitati de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare, in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupele I si II de munca si care, potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt incadrate in conditii speciale de munca.
(5) Constituie stagiu de cotizare realizat in conditii speciale de munca si perioadele in care un asigurat care isi desfasoara activitatea in conditii speciale de munca se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca si/sau in concediu de odihna, daca cel putin in ziua premergatoare concediului a lucrat in locuri de munca incadrate in astfel de conditii de munca.

Articolul 31
(1) In situatia contractului de asigurare sociala contributia de asigurari sociale se datoreaza de la data incheierii acestuia, in aceeasi cota prevazuta de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, in intelesul Codului Fiscal.
(2) Asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) datoreaza cota de contributie de asigurari sociale conform prevederilor Codului fiscal.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 31 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 32
(1) Plata contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (2) se face lunar de catre acestia sau, in numele lor, de catre orice alta persoana, in contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati, in baza contractului de asigurare.
(2) Plata contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2) , se poate face si anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 32 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 33
Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor sistemului public de pensii, cu exceptia acelora care sunt asigurati in baza contractului de asigurare sociala, este prevazuta in Codul fiscal.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 33 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 34
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 34 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 40, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 35
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 35 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 41, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 36
Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala, dar nu mai putin decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 36 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul 5 din O.U.G. nr. 116 din 28 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1043 din 29 decembrie 2017

Articolul 37
(1) Nu se datoreaza contributie de asigurari sociale asupra sumelor expres exceptate, prevazute in Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 37 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale nu se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.
Nota! Art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. XVIII din O.U.G. nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in M. oficial nr. 891 din 30 decembrie 2010.
Nota
*) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogata de pct. 1 al alin. (1) al art. 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicata in M. oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015.

Articolul 38
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 38 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 44, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 39
(1) Contributia de asigurari sociale prevazuta de lege pentru persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale conform Codului fiscal se plateste lunar de catre angajator impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta o datoreaza, dupa caz, in calitate de contribuabil, bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Contributia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contributia de asigurari sociale prevazuta pentru persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP fondurilor de pensii administrate privat.
(3) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care platitorii au depus declaratia nominala de asigurare, CNPP transmite fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre fondul de pensii pe care acesta il administreaza.
(4) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care angajatorul a depus declaratia nominala de asigurare, CNPP vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat, suma reprezentand contributiile datorate acestor fonduri.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 39 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 40
(1) In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2) , termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.
(2) Pentru ceilalti asigurati ai sistemului public de pensii termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este prevazut in Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 40 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 41
(1) Activitatea privind administrarea creantelor provenind din contributii de asigurari sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajator sau de entitatile asimilate angajatorilor, precum si de persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor se realizeaza de organul fiscal central, in baza prevederilor Codului de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) ANAF si CNPP colaboreaza si fac schimb de informatii referitoare la declararea/achitarea contributiilor de asigurari sociale.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 41 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 42
Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (2) activitatea de colectare a contributiilor de asigurari sociale se realizeaza de CNPP, prin casele teritoriale de pensii.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 42 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 43
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 43 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 49, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 44
(1) In situatia persoanelor asigurate pe baza contractului de asigurare sociala, plata cu intarziere a contributiei de asigurari sociale genereaza obligatia de plata a unor dobanzi si penalitati de intarziere, conform reglementarilor legale in materie. Cota dobanzilor si penalitatilor de intarziere este cea stabilita prin Codul de procedura fiscala.
(2) Sumele reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat si se calculeaza conform reglementarilor legale in materie.
(3) Calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere se efectueaza de catre casa teritoriala de pensii, competenta conform legii.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 44 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 45
(1) In sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre asigurat si, dupa caz, de catre angajator sau s-a datorat si platit de catre asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV.
(2) In situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (2) , asigurate pe baza contractului de asigurare sociala, stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care sa datorat si platit, conform legii, contributia de asigurari sociale, inclusiv dobanzile si penalitatile de intarziere aferente.
(3) Dobanzile si penalitatile de intarziere datorate de persoanele prevazute la alin. (2) se incaseaza de catre casa teritoriala de pensii competenta.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 45 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 46
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 46 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 52, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 47
(1) Contractul de asigurare sociala poate fi reziliat la initiativa oricareia dintre parti, conform clauzelor prevazute in contract.
(2) In cazul rezilierii contractului de asigurare sociala, contributiile de asigurari sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.

Articolul 48
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 48 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 53, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 49
(1) In sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:
a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;
c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
d) a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurari sociale, acordate potrivit legii;
e) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;
f) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;
-> la data de 01-01-2018 Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 49 , Capitolul III a fost abrogata de Punctul 54, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b) , beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate daca in aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare in conditiile prezentei legi.
(4) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale in conditiile prevazute de prezenta lege.

Articolul 50
Stagiul de cotizare se certifica, la cererea asiguratilor sistemului public de pensii, de catre CNPP/casele teritoriale de pensii.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 50 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Capitolul IV
Pensii

Articolul 51
(1) In sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii:
a) pensia pentru limita de varsta;
b) pensia anticipata;
c) pensia anticipata partiala;
d) pensia de invaliditate;
e) pensia de urmas.
(2) Persoanele care indeplinesc conditiile pentru obtinerea mai multor categorii de pensii dintre cele prevazute la alin. (1) opteaza pentru obtinerea uneia dintre acestea.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 51 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 56, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) Persoanele care indeplinesc conditiile pentru obtinerea mai multor pensii de serviciu/indemnizatie pentru limita de varsta, reglementate de legi cu caracter special, opteaza pentru obtinerea uneia dintre acestea.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 51 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 56, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (4) din Articolul 51 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 5 din O.U.G. nr. 116 din 28 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1043 din 29 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 51 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 5 din O.U.G. nr. 116 din 28 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1043 din 29 decembrie 2017
Sectiunea 1
Pensia pentru limita de varsta

Articolul 52
Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare prevazute de prezenta lege.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 52 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 57, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 53
(1) Varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei varste se realizeaza prin cresterea varstelor standard de pensionare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
(2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului minim de cotizare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
(3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului complet de cotizare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.

Articolul 54
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 54 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 58, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 55
(1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare, dupa cum urmeaza:
a) conform tabelului nr. 1, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in conditii deosebite de munca;Tabelul nr. 1
Stagiul de cotizare
realizat in conditii
deosebite
(ani impliniti) Reducerea varstei standard
de pensionare cu:
Ani Luni
6 1 -
8 1 6
10 2 -
12 2 6
14 3 -
16 3 6
18 4 -
20 4 6
22 5 -
24 5 6
26 6 -
28 6 6
30 7 -
32 7 6
35 8 -
a^1) abrogata;
Tabelul nr. 1^1
Abrogat.
Nota! Lit. a^1) si Tabelul nr. 1^1 de la alin. (1) al art. 55 au fost abrogate de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 155 din 18 iunie 2015, publicata in M. oficial nr. 444 din 22 iunie 2015.
b) conform tabelului nr. 2, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum si in situatia celor care au realizat stagii de cotizare in locurile de munca incadrate in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) ;
-> la data de 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificata de Punctul 59, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
Tabelul nr. 2
Stagiul de cotizare
realizat in grupa I
de munca si conditii
speciale (ani impliniti) Reducerea varstei standard
de pensionare cu:
Ani

Luni


2 1 -
3 1 6
4 2 -
5 2 6
6 3 -
7 3 6
8 4 -
9 4 6
10 5 -
11 5 6
12 6 -
13 6 6
14 7 -
15 7 6
16 8 -
17 8 6
18 9 -
19 9 6
20 10 -
21 10 6
22 11 -
23 11 6
24 12 -
25 12 6
26 de ani si peste 13 -
-> la data de 01-01-2018 Tabelul nr. 2 de la alin. (1) al art. 55 a fost modificat de Punctul 60, Articolul I O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
c) cu cate 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare in strainatate, dupa data de 23 august 1944, si/sau de prizonierat, in situatia persoanelor carora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea in munca, in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) -c) si la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.
(2) Persoanele care au realizat stagii de cotizare atat in sistemul public de pensii, cat si in sisteme neintegrate acestuia beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare, in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) , numai pentru stagiile de cotizare realizate in sistemul public de pensii.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 56
(1) Fac exceptie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in locurile de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a) si f) .
(2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) , reducerea varstei standard de pensionare este de:
a) 20 de ani, pentru cele prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a) ;
b) 15 ani, pentru cele prevazute la art. 30 alin. (1) lit. f) .
(3) Varsta standard de pensionare redusa potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) nu poate fi mai mica de 45 de ani.
(4) Varsta standard de pensionare redusa potrivit alin. (2) lit. b) nu poate fi mai mica de 50 de ani, cu exceptia balerinilor si acrobatilor pentru care varsta de pensionare nu poate fi mai mica de 40 de ani pentru femei si 45 de ani pentru barbati.
(5) Stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel putin 20 de ani in locuri de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a) din lege, respectiv de 30 de ani pentru persoanele care au realizat cel putin 20 de ani in locuri de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. f) din lege.
Nota! Alin. (5) al art. 56 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 publicata in M. oficial nr. 545 din 20 iulie 2016.
Nota! A se vedea si art. II din LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 publicata in M. oficial nr. 545 din 20 iulie 2016, care mentioneaza: "(1) De prevederile art. 56 si 57 din Legea nr. 263/2010 beneficiaza, la cerere, si persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 si data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Drepturile de pensie recalculate se cuvin si se platesc incepand cu luna urmatoare inregistrarii acesteia la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta a solicitantului".

Articolul 57
(1) Fac exceptie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) si persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de cel putin 17 ani in zona a II-a de expunere la radiatii, in locurile de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. b) .
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de pensie pentru limita de varsta indiferent de varsta.
(3) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) , stagiul complet de cotizare este de 15 ani, in cazul celor care au desfasurat activitate in zona I de expunere la radiatii, respectiv de 17 ani, in cazul celor care au desfasurat activitate in zona a II-a de expunere la radiatii.
Nota! Alin. (3) al art. 57 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 publicata in M. oficial nr. 545 din 20 iulie 2016.
Nota! A se vedea si art. II din LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 publicata in M. oficial nr. 545 din 20 iulie 2016, care mentioneaza: "(1) De prevederile art. 56 si 57 din Legea nr. 263/2010 beneficiaza, la cerere, si persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 si data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Drepturile de pensie recalculate se cuvin si se platesc incepand cu luna urmatoare inregistrarii acesteia la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta a solicitantului".

Articolul 58
Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5, in functie de gradul de handicap, dupa cum urmeaza:
a) cu 15 ani, in situatia asiguratilor cu handicap grav, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;
b) cu 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare;
c) cu 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap mediu, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, stagiul complet de cotizare.

Articolul 59
Nevazatorii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare.

Articolul 60
(1) Fractiunea de an de stagiu de cotizare realizata in grupa I si/sau conditii speciale de munca, pentru care nu se acorda reducerea varstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b) , poate fi cumulata cu perioadele de stagiu de cotizare realizate in conditii deosebite de munca in vederea reducerii varstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) .
(2) Reducerile varstelor standard de pensionare prevazute la art. 55, precum si cele prevazute de alte acte normative pot fi cumulate fara ca reducerea totala sa fie mai mare de 13 ani.
(3) Varstele de pensionare reduse in conditiile alin. (2) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 52 de ani pentru barbati.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 60 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 62, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
Nota! Art. 60 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016 publicata in M. oficial nr. 528 din 14 iulie 2016.

Articolul 61
(1) In situatia personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) se aplica numai in conditiile realizarii numarului minim de ore de zbor, salturi sau starturi aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 581/2001 privind criteriile de incadrare a personalului navigant din aviatia civila in conditii speciale de munca.
(2) Activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii sunt cele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de incadrare a activitatilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii.
(3) Activitatile din anexa nr. 2, avizate in conditii speciale de munca, realizate in unitatile din anexa nr. 3 se considera in conditii speciale de munca numai daca acestea se desfasoara pe durata programului normal de lucru dintr-o luna.
Sectiunea a 2-a
Pensia anticipata

Articolul 62
(1) Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 62 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 63, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) -c) .
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 62 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 64, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii in care se stabileste cel al pensiei pentru limita de varsta.

Articolul 63
La acordarea pensiei anticipate, reducerea varstei standard de pensionare prevazute la art. 62 alin. (1) nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte acte normative.

Articolul 64
(1) La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate.
(2) Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta, in conditiile prevazute la alin. (1) , se face din oficiu.
Sectiunea a 3-a
Pensia anticipata partiala

Articolul 65
(1) Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 65 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 65, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate partiale nu se iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) -c) .
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 65 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(4) Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2^1.
Tabelul nr. 2^1
Perioada de cotizare realizata
peste stagiul standard complet
de cotizare prevazut in
anexa nr. 5 Procentul de diminuare pentru
fiecare luna de anticipare
(%)

pana la 1 an 0,50
peste 1 an 0,45
peste 2 ani 0,40
peste 3 ani 0,35
peste 4 ani 0,30
peste 5 ani 0,25
peste 6 ani 0,20
intre 7 si 8 ani 0,15
Nota! Alin. (4) al art. 65 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016 publicata in M. oficial nr. 528 din 14 iulie 2016.
(5) Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta din cauza extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice si/sau de cocs metalurgic, precum si a emisiilor de amoniac si derivate, respectiv Baia Mare, Copsa Mica, Zlatna, Targu Mures, Slatina, Turnu Magurele si Ramnicu Valcea pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea prevazuta la alin. (4) .
-> la data de 01-07-2017 Alineatul (5) din Articolul 65 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 144 din 26 iunie 2017, publicata in M. oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
(6) Prevederile alin. (5) se aplica pana la data de 31 decembrie 2030.
(7) Persoanele ale caror drepturi de pensie anticipata partiala s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011-16 iulie 2016 beneficiaza de recalcularea pensiei prin aplicarea prevederilor alin. (4) .
-> la data de 23-11-2017 Articolul 65 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017
(8) Recalcularea prevazuta la alin. (7) se face la cererea persoanei interesate, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin si se platesc incepand cu luna urmatoare inregistrarii acesteia la casa teritoriala de pensii in evidentele careia se afla dosarul de pensie al solicitantului.
-> la data de 23-11-2017 Articolul 65 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017
(9) Prevederile alin. (7) si (8) se aplica persoanelor care, pana in luna depunerii cererii, inclusiv, nu au indeplinit conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta.
-> la data de 23-11-2017 Articolul 65 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017

Articolul 66
La acordarea pensiei anticipate partiale, reducerea varstei standard de pensionare prevazute la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte acte normative.

Articolul 67
(1) La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii prevazute la art. 65 alin. (4) si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate partiale.
(2) Transformarea pensiei anticipate partiale in pensie pentru limita de varsta, in conditiile prevazute la alin. (1) , se face din oficiu.
Sectiunea a 4-a
Pensia de invaliditate

Articolul 68
(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au implinit varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 5 si care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:
-> la data de 01-01-2018 Partea introductiva a alineatului (1) din Articolul 68 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificata de Punctul 67, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
a) accidentelor de munca si bolilor profesionale, conform legii;
b) neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;
c) bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1^1) din Articolul 68 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 5 din O.U.G. nr. 116 din 28 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1043 din 29 decembrie 2017
(2) Beneficiaza de pensie de invaliditate, in conditiile prevazute la alin. (1) , si persoanele care se afla in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. c) .
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 68 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 69, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) , si elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale.
(4) Persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul la pensie de invaliditate in aceleasi conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca.

Articolul 69
In raport cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autoingrijire;
b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de autoingrijire;
c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca.

Articolul 70
(1) Criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, cu avizul Ministerului Sanatatii.
(2) CNPP, prin intermediul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, organizeaza, indruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 70 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 70, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 71
(1) Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, pana la data implinirii varstei standard de pensionare prevazuta de prezenta lege, de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii competente, in functie de domiciliul solicitantului.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) In urma examinarii clinice si analizarii documentelor medicale, medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(4) In situatia in care, pentru emiterea deciziei medicale prevazute la alin. (3) , sunt necesare investigatii sau examinari de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurarilor sociale propune, dupa caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporara de munca, in conditiile legii.
(5) Decizia medicala prevazuta la alin. (3) se emite in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii si se comunica in termen de 5 zile de la emitere. In situatiile prevazute la alin. (4) , termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeste corespunzator.
(6) Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (6) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(7) Comisiile medicale de contestatii functioneaza in cadrul centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca si Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.
(8) Contestatia prevazuta la alin. (6) se solutioneaza in termen de 45 de zile de la inregistrare. Decizia emisa in solutionarea contestatiei se comunica in termen de 5 zile de la data solutionarii.
(9) Deciziile comisiilor medicale de contestatii date in solutionarea contestatiilor prevazute la alin. (8) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la comunicare.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (9) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(10) Deciziile medicale asupra capacitatii de munca, precum si deciziile prevazute la alin. (9) necontestate in termen raman definitive.

Articolul 72
In vederea efectuarii de investigatii si examinari de specialitate suplimentare, CNPP, prin institutiile subordonate, poate incheia contracte de prestari de servicii medicale cu unitati sanitare de specialitate, in conditiile legii.

Articolul 73
Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate, daca au realizat, in conditiile legii, stagiu de cotizare.
Nota! Art. 73 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013, publicata in M. oficial nr. 131 din 12 martie 2013.

Articolul 74
Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele prevazute la art. 68 alin. (1) lit. a) si b) , alin. (2) , (3) si (4) .

Articolul 75
(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. 5 si stagiul de cotizare realizat pana la data acordarii/solicitarii pensiei de invaliditate.
(2) Stagiul potential rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordarii pensiei de invaliditate pana la implinirea varstei standard de pensionare, prevazuta in anexa nr. 5, la care poate solicita pensie pentru limita de varsta.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 75 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 72, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 76
(1) Persoanelor prevazute la art. 73, incadrate in gradul I sau II de invaliditate, li se acorda stagiul potential prevazut la art. 75 alin. (1) in conditiile in care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca, stagiul de cotizare in raport cu varsta conform tabelului nr. 3.
Tabelul nr. 3
Varsta persoanei la
data emiterii
deciziei medicale
asupra capacitatii
de munca
Stagiul de cotizare
realizat
(ani)

pana la 20 ani 1
de la 20-23 ani 2
23-25 ani 3
25-29 ani 6
29-33 ani 9
33-37 ani 11
37-41 ani 14
41-45 ani 17
45-49 ani 20
49-53 ani 23
53-57 ani 25
57-60 ani 26
Peste 60 de ani 27
(2) In situatia gradului III de invaliditate, stagiul potential prevazut la art. 75 alin. (1) se acorda numai persoanelor prevazute la art. 74.
(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevazator sau in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute de art. 58 si 59 si stagiile de cotizare realizate pana la data acordarii pensiei de invaliditate.
Nota! Art. 76 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013, publicata in M. oficial nr. 131 din 12 martie 2013.

Articolul 77
(1) Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix.
(2) Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilite in conditiile legii.
(3) Indemnizatia pentru insotitor se suporta de la bugetul de stat.
(4) In cazul pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate care beneficiaza de pensie de invaliditate in mai multe sisteme de asigurari sociale, indemnizatia pentru insotitor se acorda de ultimul sistem in care acestia au fost asigurati.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 77 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 73, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 78
(1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, periodic, in functie de afectiune, la intervale cuprinse intre un an si 3 ani, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 78 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) Dupa fiecare revizuire medicala, medicul expert al asigurarilor sociale emite o noua decizie medicala asupra capacitatii de munca, prin care se stabileste, dupa caz:
a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
b) incadrarea in alt grad de invaliditate;
c) redobandirea capacitatii de munca.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 78 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, emisa in urma revizuirii medicale.
(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala sau, dupa caz, incetarea platii pensiei, in conditiile legii.
(5) Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat.
(6) Decizia medicala asupra capacitatii de munca emisa la revizuirea medicala urmeaza aceleasi proceduri de contestare si solutionare, conform prevederilor art. 71.

Articolul 79
(1) Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
a) prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
b) au implinit varstele standard de pensionare prevazute de prezenta lege;
c) au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.
(2) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 79 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 75, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 80
(1) Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca sau centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizarii sunt obligatorii si definitive.
(2) Neprezentarea la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca sau la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea platii pensiei.
(3) Suspendarea platii pensiei prevazute la alin. (2) se face incepand cu luna urmatoare celei in care casa teritoriala de pensii a fost informata, prin adresa, de neprezentarea la termenul de revizuire.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 80 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 76, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 81
(1) Pensionarii de invaliditate, cu exceptia celor prevazuti la art. 79 alin. (1) , sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, in vederea reintegrarii socioprofesionale.
(2) Neindeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii.
(3) Cabinetele de expertiza medicala a capacitatii de munca, prevazute la art. 71 alin. (2) , efectueaza controlul asupra respectarii programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise de catre Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 81 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 77, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(4) Suspendarea platii pensiei inceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, inceperii programelor recuperatorii.

Articolul 82
(1) La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) se acorda, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.
(3) Indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 se mentine si pe durata acordarii pensiei pentru limita de varsta.
Sectiunea a 5-a
Pensia de urmas

Articolul 83
Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.

Articolul 84
Copiii au dreptul la pensie de urmas:
a) pana la varsta de 16 ani;
b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b) .

Articolul 85
(1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.
(2) In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de casatorie in minus.

Articolul 86
(1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin un an.
(2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale si daca nu realizeaza venituri lunare din activitati dependente aflandu-se in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) si b) sau pct. II, ori daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 86 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 78, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 87
Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 85 si la art. 86 alin. (1) beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare din activitati dependente aflandu-se in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) si b) sau pct. II, sau daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 87 din Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 79, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 88
Sotul supravietuitor care are in ingrijire, la data decesului sustinatorului, unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani, beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare din activitati dependente aflandu-se in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) si b) sau pct. II, sau daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 88 din Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 80, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 89
(1) Pensia de urmas se stabileste, dupa caz, din:
a) pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.
(2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din punctajul mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevazute la alin. (1) , in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:
a) 50% - pentru un singur urmas;
b) 75% - pentru 2 urmasi;
c) 100% - pentru 3 sau mai multi urmasi.

Articolul 90
Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, se stabileste prin insumarea drepturilor de pensie de urmas, calculate dupa fiecare parinte.

Articolul 91
In cazul modificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza in conformitate cu dispozitiile art. 89 alin. (2) .

Articolul 92
Copiii si sotul supravietuitor care au dreptul la o pensie proprie si indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sustinatorul decedat pot opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 92 din Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 81, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 93
Persoanele prevazute la art. 84 lit. c) si la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical si au obligatia de a urma programele recuperatorii, conform reglementarilor prevazute pentru pensia de invaliditate.
Sectiunea a 6-a
Calculul pensiilor

Articolul 94
(1) Cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.
(2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin. (1) si a cuantumului indemnizatiei pentru insotitor prevazute la art. 77 alin. (2) , fractiunile de leu se intregesc la un leu in favoarea pensionarului.

Articolul 95
(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare, prevazut in anexa nr. 5.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 95 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 82, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) In situatia persoanelor prevazute la art. 56-59, la stabilirea punctajului mediu anual se iau in considerare stagiile de cotizare complete prevazute la aceste articole.
(3) In cazul persoanelor care realizeaza stagii de cotizare in mai multe situatii, pentru care legea prevede stagii complete de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determina prin insumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzator stagiilor complete de cotizare prevazute de prezenta lege, pentru fiecare dintre situatiile respective.
(4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a punctajului lunar se utilizeaza 5 zecimale.
Nota! Art. IV din O.U.G. nr. 1 din 22 ianuarie 2013, publicata in M. oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2013, astfel cum a fost introdus de O.U.G. nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicata in M. oficial nr. 830 din 23 decembrie 2013 si modificat prin art. IX din O.U.G. nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicata in M. oficial nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prevede:

Articolul IV
(1) Pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corectie care se aplica punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este:
a) 1,12 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv;
b) 1,17 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv;
c) 1,17 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie sau deschis in perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv.
(2) In situatia persoanelor prevazute la alin. (1) , indicele de corectie se aplica asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat in plata la data inscrierii initiale la pensie.
(3) Drepturile de pensie, rezultate in urma aplicarii indicilor de corectie prevazuti la alin. (1) , se cuvin incepand cu data de 1 ianuarie 2013, in situatia persoanelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) , respectiv de la data deschiderii drepturilor de pensie, in cazul persoanelor prevazute la alin. (1) lit. c) .
Nota! Alin. (3) al art. IV a fost modificat de art. IX din O.U.G. nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicata in M. oficial nr. 803 din 4 noiembrie 2014.

Articolul 96
(1) Punctajul anual al asiguratului se determina prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate in anul calendaristic respectiv.
(2) Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea castigului salarial brut sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 96 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 83, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) In situatia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit in conditiile prezentei legi se corecteaza cu raportul dintre cota de contributie de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii de catre asigurat, prevazuta de Codul fiscal, din care s-a dedus cota de contributie aferenta fondului de pensii administrat privat si cota de contributie prevazuta pentru persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 96 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 83, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(4) Pentru lunile pentru care Institutul National de Statistica inca nu a comunicat castigul salarial mediu brut se utilizeaza, pentru intreaga luna, ultimul castig salarial mediu brut comunicat.

Articolul 97
(1) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizeaza:
a) cuantumul pensiei de invaliditate, in situatia prevazuta la art. 49 alin. (1) lit. a) ;
b) 25% din castigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b) , c) si f) ;
-> la data de 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 97 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificata de Punctul 84, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
c) cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. e) .
(2) In cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) si care, in aceeasi perioada, obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau in considerare, prin cumulare, aceste venituri si cele stabilite pentru perioadele asimilate.

Articolul 98
(1) Pentru stagiul potential, acordat persoanelor in drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:
a) 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
b) 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
c) 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.
(2) Pentru perioadele in care persoana a fost somer, la determinarea punctajului lunar se iau in considerare drepturile banesti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.
(3) Pentru perioadele in care persoana a beneficiat de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul asigurarilor pentru somaj, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza drepturile banesti lunare acordate care au constituit baza de calcul al contributiei de asigurari sociale.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 98 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 85, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (4) din Articolul 98 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 86, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 98 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 86, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 99
(1) Pentru asiguratii care au realizat stagiul minim de cotizare si care contribuie la sistemul public de pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 5, punctajul lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu 0,5%.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 99 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) Majorarea punctajului lunar prevazuta la alin. (1) nu se acorda pentru perioadele in care se cumuleaza pensia cu venituri de natura salariala.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 99 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 88, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 100
Persoanele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite sau conditii speciale, potrivit legii, beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective, dupa cum urmeaza:
a) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, potrivit legii;
b) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri de munca incadrate in conditii speciale, potrivit legii.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 100 din Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 89, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 101
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 101 din Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 90, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 102
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei*) .
Nota
1. Conform art. II din O.U.G. nr. 1 din 22 ianuarie 2013, publicata in M. oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2013, "In anul 2013 valoarea punctului de pensie este de 762,1 lei".
2. Conform art. II din LEGEA nr. 340 din 10 decembrie 2013, publicata in M. oficial nr. 776 din 12 decembrie 2013, "In anul 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei."
3. Conform art. 18 din Cap. III din LEGEA nr. 187 din 29 decembrie 2014, publicata in M. oficial nr. 961 din 30 decembrie 2014, in anul 2015 valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei.
4. Conform alin. (1) al art. 14 din O.U.G. nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicata in M. oficial nr. 923 din 11 decembrie 2015, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2016 valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 5% si este de 871,7 lei.
5. Conform art. 17 din LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015, publicata in M. oficial nr. 942 din 19 decembrie 2015, in anul 2016 valoarea punctului de pensie este de 871,7 lei.
6. Conform alin. (1) al art. 12 din O.U.G. nr. 99 din 15 decembrie 2016, publicata in M. oficial nr. 1.035 din 22 decembrie 2016, in anul 2017 valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 5,25% si este de 917,5 lei, potrivit prevederilor art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Conform alin. (1) al art. 2 din O.U.G. nr. 2 din 6 ianuarie 2017, publicata in M. oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017, incepand cu data de 1 iulie 2017, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilit potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016, se majoreaza cu 9% si este de 1.000 lei.
8. Conform alin. (1) al art. I din O.U.G. nr. 82 din 8 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017, incepand cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 10% si este de 1.100 lei.
(2) Valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat.
Nota! Alin. (2) al art. 102 a fost modificat de pct. 1 al art. I din O.U.G. nr. 1 din 22 ianuarie 2013 publicata in M. oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2013.
Nota
Conform alin. (1) al art. I din O.U.G. nr. 82 din 8 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017, incepand cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 10% si este de 1.100 lei.
(2^1) Incepand cu anul 2013, indicatorii prevazuti la alin. (2) , utilizati la stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul urmator, sunt cei definitivi, cunoscuti in anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicati de Institutul National de Statistica.
Nota! Alin. (2^1) al art. 102 a fost introdus de pct. 2 al art. I din O.U.G. nr. 1 din 22 ianuarie 2013 publicata in M. oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2013.
(3) In situatia in care unul dintre indicatorii prevazuti la alin. (2) are valoare negativa, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizeaza indicatorul cu valoare pozitiva.
-----------
Alin. (3) al art. 102 a fost modificat de pct. 1 al art. I din O.U.G. nr. 1 din 22 ianuarie 2013 publicata in M. oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2013.
(4) In situatia in care indicatorii prevazuti la alin. (2) au valori negative, se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie.
Nota! Alin. (4) al art. 102 a fost modificat de pct. 1 al art. I din O.U.G. nr. 1 din 22 ianuarie 2013 publicata in M. oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2013.
(5) Incepand cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata inflatiei, la care se adauga 45% din cresterea reala a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din cresterea reala a salariului mediu brut, luat in considerare la majorarea anuala a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu cate 5% in fiecare an.
(6) Incepand cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata inflatiei realizata pe anul precedent.
(7) Majorarile anuale ale valorii punctului de pensie prevazute la alin. (2) , (5) si (6) reprezinta praguri minime. Valori superioare ale punctului de pensie pot fi stabilite prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, si in concordanta cu strategia fiscal-bugetara corespunzatoare.
-> la data de 03-07-2017 Articolul 102 din Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 160 din 30 iunie 2017, publicata in M. oficial nr. 504 din 30 iunie 2017
Sectiunea a 7-a
Stabilirea si plata pensiilor

Articolul 103
(1) Pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, dupa caz, depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala.
(2) Cererea de pensionare, impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, se depune, incepand cu data indeplinirii acestor conditii, la casa teritoriala de pensii competenta, in a carei raza domiciliaza persoana.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 103 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 91, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) In aplicarea instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania este parte, persoanele domiciliate in strainatate pot transmite cererea prin care solicita pensie din sistemul public de pensii, impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de ultimul loc in care au fost asigurate in Romania.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 103 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 91, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(4) Cererea de pensionare, depusa conform prevederilor alin. (2) sau (3) , poate fi retrasa de persoana care a depus-o, pana la emiterea deciziei de pensionare.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 103 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 92, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 104
(1) In sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data indeplinirii conditiilor prevazute de prezenta lege, in functie de categoria de pensie solicitata.
(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, emisa in conditiile prevazute de prezenta lege, si se acorda de la data inregistrarii cererii.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 104 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 93, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) In functie de elementele specifice fiecarei categorii de pensie, pensiile se acorda si de la o alta data, dupa cum urmeaza:
a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sau, dupa caz, de la data incetarii calitatii de asigurat, cu exceptia persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare sociala si a acelora care, conform prevederilor art. 118, pot cumula pensia cu respectivele venituri, daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca, in situatia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;
-> la data de 01-01-2018 Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 104 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificata de Punctul 94, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
b) din prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc decesul, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului, in situatia pensiei de urmas acordate persoanei al carei sustinator era pensionar, la data decesului;
c) de la data decesului, daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la aceasta data, in situatia pensiei de urmas acordate persoanei al carei sustinator nu era pensionar, la data decesului;
d) de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la aceasta data, in situatia pensiei de urmas acordate persoanei care indeplineste conditiile prevazute de lege, referitoare la varsta standard de pensionare, ulterior decesului sustinatorului.

Articolul 105
(1) In sistemul public de pensii, pensiile se platesc de la data acordarii, stabilita prin decizia casei teritoriale de pensii, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, care se platesc de la data incetarii calitatii de asigurat.
(2) In situatia persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare sociala si a acelora care, conform prevederilor art. 118, pot cumula pensia cu alte venituri, plata pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale nu este conditionata de incetarea calitatii de asigurat.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 105 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 95, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 106
(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 106 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 96, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt si de drept in baza carora se admite sau se respinge cererea de pensionare.
(3) In termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulata la cererea titularului.
(4) Decizia casei teritoriale de pensii se comunica persoanei care a solicitat pensionarea, in termen de 5 zile de la data emiterii.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (4) din Articolul 106 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 96, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 107
(1) In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 107 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 97, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se acorda sau se recupereaza, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor.
(3) Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevazute de lege si prin valorificarea altor documente de natura sa conduca la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 107 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 97, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(4) Pensionarii pentru limita de varsta care, dupa data inscrierii la pensie, realizeaza stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, in conditiile legii.
(5) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (3) si (4) se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea.

Articolul 108
(1) In sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar.
(2) Pensia se plateste personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei careia i s-a incredintat ori i s-a dat in plasament copilul urmas sau, dupa caz, mandatarului desemnat prin procura speciala.

Articolul 109
(1) Plata pensiei se face, in functie de optiunea pensionarului, dupa cum urmeaza:
a) la domiciliul pensionarului, in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CNPP si Compania Nationala AA«Posta RomanaAA» - S.A.;
b) in cont curent sau in cont de card, in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CNPP si bancile comerciale, precum si intre CNPP si alte institutii de credit, conform legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia celorlalte drepturi banesti pentru stabilirea si plata carora competenta revine, potrivit legii, caselor teritoriale de pensii.
(3) In situatia persoanelor care beneficiaza atat de pensie, cat si de alte drepturi banesti, plata acestora se face prin aceeasi modalitate de plata, la aceeasi adresa sau in acelasi cont curent sau cont de card, pentru toate drepturile cuvenite aceleiasi persoane.
(4) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, transmite lunar beneficiarilor, prin banci sau prin Compania Nationala AA«Posta RomanaAA» - S.A., drepturile prevazute la alin. (1) si (2) .
(5) In situatia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea platii drepturilor banesti la domiciliu, Compania Nationala AA«Posta RomanaAA» - S.A. remite lunar acestora drepturile banesti si documentul de plata intocmit de CNPP.
(6) In situatia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea platii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) in cont curent sau in cont de card, documentul de informare cu privire la sumele platite, intocmit de CNPP, este transmis lunar la domiciliul acestora, cu serviciul de corespondenta standard.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 109 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 98, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 110
(1) Cheltuielile cu transmiterea catre beneficiar a drepturilor de care beneficiaza prevazute la art. 109 alin. (1) si (2) , precum si cele cu transmiterea documentelor de informare la domiciliul beneficiarilor din Romania se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective si se determina dupa cum urmeaza:
a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor platite, in situatia in care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;
b) prin stabilirea unui tarif, pentru un document de informare, in situatia in care beneficiarii au optat pentru plata in cont curent sau in cont de card;
c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, in situatia in care plata drepturilor se face in cont curent sau in cont de card.
(2) Procentul si tariful prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se stabilesc prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(3) Procentul prevazut la alin. (1) lit. a) se stabileste astfel incat cheltuielile totale de transmitere sa nu depaseasca 1% din valoarea totala a sumelor platite.
(4) Comisionul bancar prevazut la alin. (1) lit. c) se stabileste astfel incat cheltuielile totale de transmitere sa nu depaseasca 0,15% din valoarea totala a sumelor platite.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 110 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 99, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 111
(1) Beneficiarii drepturilor banesti stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul in Romania, pot opta pentru transferul in strainatate al acestor drepturi, in conditiile legii.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 111 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 100, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) Prestatiile de asigurari sociale cuvenite beneficiarilor stabiliti in strainatate, aferente drepturilor prevazute la art. 19 alin. (2) , pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.
(3) Cheltuielile generate de transferul in strainatate al prestatiilor de asigurari sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suporta de beneficiar, cu exceptia platilor care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul acestora din urma comisioanele fiind suportate, proportional, de catre beneficiar si de catre casele teritoriale de pensii.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 111 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 100, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(4) Cheltuielile generate de transferul din strainatate al prestatiilor de asigurari sociale, cuvenite si neincasate, se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Articolul 112
Procedurile referitoare la efectuarea operatiunilor de plata a drepturilor banesti se aproba prin ordin al presedintelui CNPP.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 112 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 101, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 113
(1) In sistemul public de pensii, plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:
a) pensionarul a decedat;
b) pensionarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevazut la art. 84 lit. c) , precum si cel prevazut la art. 86 alin. (1) si-au redobandit capacitatea de munca, potrivit legii;
d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmas prevazut la art. 84 lit. c) sau cel prevazut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicala obligatorie;
e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevazut la art. 84 lit. c) sau cel prevazut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevazuta la art. 80;
f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevazut la art. 84 lit. c) sau cel prevazut la art. 86 alin. (1) nu a mai urmat programele recuperatorii prevazute la art. 81 alin. (1) ;
g) copilul, beneficiar al unei pensii de urmas, a implinit varsta de 26 de ani, cu exceptia situatiei prevazute la art. 84 lit. c) ;
h) pensionarul urmas a fost condamnat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor, comisa asupra sustinatorului.
(2) Modificarile intervenite in starea civila a persoanei, de natura sa conduca la incetarea platii pensiei, in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) , se comunica de Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
(3) Instantele judecatoresti au obligatia sa comunice, in scris, informatiile de natura sa conduca la incetarea platii pensiei, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate in situatia prevazuta la alin. (1) lit. h) , casei teritoriale de pensii in evidentele careia se afla pensionarul condamnat.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 113 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 102, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 114
(1) In sistemul public de pensii, plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:
a) pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, daca, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plateste de catre celalalt stat;
b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale, realizeaza venituri lunare aflanduse in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) si b) sau pct. II;
-> la data de 23-11-2017 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificata de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017
c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmas prevazut la art. 84 lit. c) ori cel prevazut la art. 86 alin. (1) nu se prezinta la revizuirea medicala obligatorie sau la convocarea Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca sau a centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca;
-> la data de 23-11-2017 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificata de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017
d) pensionarul de invaliditate nu mai urmeaza programele recuperatorii, intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale, prevazute la art. 81 alin. (1) ;
e) pensionarul de invaliditate, incadrat in gradul I sau II de invaliditate, precum si pensionarii urmasi incadrati in gradul I sau II de invaliditate realizeaza venituri lunare aflandu-se in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) si b) sau pct. II;
-> la data de 23-11-2017 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificata de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017
f) pensionarul de invaliditate, incadrat in gradul III de invaliditate, precum si copilul pensionar de urmas, incadrat in gradul III de invaliditate, realizeaza venituri lunare aflandu-se in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) si b) sau pct. II, depasind jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv;
-> la data de 23-11-2017 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificata de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017
g) pensionarul urmas, prevazut la art. 84 lit. a) , a implinit varsta de 16 ani si nu face dovada continuarii studiilor;
h) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, prevazut la art. 86-88, realizeaza venituri lunare mai mari de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aflandu-se in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) si b) sau pct. II;
-> la data de 23-11-2017 Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificata de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017
i) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, s-a recasatorit;
j) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, opteaza pentru o alta pensie, potrivit legii, din acelasi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurari sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
-> la data de 23-11-2017 Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost abrogata de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017
(2) In situatia copilului, beneficiar al unei pensii de urmas, in conditiile prevazute la art. 84 lit. b) , care nu face dovada continuarii studiilor, plata pensiei se suspenda incepand cu data de 1 octombrie a anului in curs.
(3) Plata indemnizatiei pentru insotitor prevazute la art. 77 alin. (1) se suspenda pe perioada in care pensionarul este internat intr-o institutie de asistenta sociala sau intr-o unitate medicala specializata, in care se asigura supraveghere si ingrijire permanente, cu exceptia situatiilor in care pensionarul este nevazator.
(4) Suspendarea platii pensiei si/sau a indemnizatiei pentru insotitor se poate face si la cererea pensionarului, situatie in care suspendarea platii se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea.

Articolul 115
(1) In sistemul public de pensii, reluarea platii pensiei/indemnizatiei pentru insotitor se face, la cerere, dupa cum urmeaza:
a) incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inlaturata cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea platii pensiei, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendarii a fost inlaturata;
b) incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea, daca depunerea acesteia s-a facut dupa expirarea termenului prevazut la lit. a) ;
c) de la data inceperii anului scolar, in situatia in care suspendarea platii pensiei s-a facut in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g) si alin. (2) ;
d) de la data suspendarii, in cazul pensiei si/sau a indemnizatiei pentru insotitor, suspendate in temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) .
(2) Plata drepturilor prevazute la alin. (1) se face cu respectarea termenului general de prescriptie si numai daca intre data suspendarii si data reluarii platii nu a intervenit, conform legii, o alta cauza de suspendare sau de incetare a platii.
-> la data de 23-11-2017 Articolul 115 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017

Articolul 116
Incetarea, suspendarea sau reluarea platii pensiei, precum si orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisa de casele teritoriale de pensii, in conditiile respectarii regimului juridic al deciziei de inscriere la pensie.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 116 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 103, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 117
Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea si modificarea drepturilor de pensie, la incetarea, suspendarea si reluarea platii acestora, precum si la recuperare, se aplica si indemnizatiilor/pensiilor de serviciu acordate prin legi speciale, a caror stabilire si plata se afla, potrivit legii, in competenta materiala a caselor teritoriale de pensii, cu exceptia situatiilor in care legea speciala dispune altfel.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 117 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 104, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 118
(1) In sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activitati dependente, asa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, urmatoarele categorii de pensionari:
-> la data de 23-11-2017 Partea introductiva a Alineatului (1) din Articolul 118, Sectiunea a 7-a, Capitolul IV a fost modificata de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017
a) pensionarii pentru limita de varsta;
b) nevazatorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate;
d) copiii, pensionari de urmas, prevazuti la art. 84 lit. a) si b) .
e) pensionarii care realizeaza venituri in calitate de consilieri locali sau judeteni.
-> la data de 23-11-2017 Alineatul (1) din Articolul 118 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017
(1^1) In sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activitati dependente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, cu exceptia celor realizate din situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) si b) sau pct. II, urmatoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I sau II de invaliditate, precum si pensionarii de urmas incadrati in gradul I sau II de invaliditate;
b) pensionarii de invaliditate incadrati in gradul III de invaliditate, precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate;
c) pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate partiale;
d) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas.
-> la data de 23-11-2017 Articolul 118 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017
(1^2) In sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate din activitati independente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.
-> la data de 23-11-2017 Articolul 118 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017
(2) Sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri din activitati dependente, aflandu-se in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) si b) sau pct. II, daca acestea nu depasesc 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
-> la data de 23-11-2017 Alineatul (2) din Articolul 118 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017

Articolul 119
Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati sa comunice casei teritoriale de pensii in evidentele careia se afla orice schimbare in situatia proprie, de natura sa conduca la modificarea conditiilor in functie de care a fost stabilita sau se plateste pensia, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 119 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 105, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 120
(1) Sumele neincasate de catre pensionar, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul si/sau, dupa caz, drepturi restante de pensie, cuvenite si neincasate pana la deces, se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie.

Capitolul V
Alte drepturi de asigurari sociale

Articolul 121
In sistemul public de pensii, in afara pensiilor, se mai pot acorda, in conditiile prezentei legi, urmatoarele prestatii:
a) tratament balnear, altul decat cel care, potrivit legii, se suporta de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru asigurati si pensionari;
b) bilete de odihna, pentru asigurati;
c) ajutor de deces, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre acestia.

Articolul 122
(1) Acordarea prestatiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitantilor indreptatiti, in limita numarului de locuri asigurate in unitati de tratament din proprietatea CNPP, precum si a numarului de locuri contractate cu alte unitati de profil si a sumelor alocate pentru aceasta prestatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Asiguratii si pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, in conditiile prezentei legi, dupa cum urmeaza:
a) gratuit - pensionarii de invaliditate, in cadrul programului de recuperare intocmit de medicul expert al asigurarilor sociale;
b) cu suportarea de catre beneficiar a unei contributii banesti - asiguratii sistemului public de pensii si pensionarii, altii decat cei prevazuti la lit. a) .
(3) Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile.
(4) Contravaloarea prestatiilor acordate in conditiile prevazute la alin. (2) lit. a) si diferenta dintre contravaloarea prestatiilor si contributia baneasca prevazuta la alin. (2) lit. b) se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
(5) Criteriile pe baza carora se acorda bilete pentru tratament balnear, precum si nivelul contributiei banesti individuale a asiguratilor si a pensionarilor se aproba anual, prin ordin al presedintelui CNPP.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 122 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 106, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(6) Locurile de tratament balnear se asigura in unitatile de tratament din proprietatea CNPP si, in completare, prin contracte incheiate, potrivit legii, cu alte unitati de profil. La incheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii si de categoria de confort oferita, precum si de nivelul maxim al tarifelor, stabilit de CNPP, ce poate fi suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (6) din Articolul 122 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 106, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 123
(1) Biletele de odihna se pot acorda, in conditiile prezentei legi, asiguratilor sistemului public de pensii care isi desfasoara activitatea in institutiile publice in care nu este reglementata constituirea fondului social, cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului. Diferenta pana la costul integral al biletului de odihna se suporta de la bugetul asigurarilor sociale de stat.
(2) Criteriile pe baza carora se acorda bilete de odihna, precum si nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba prin hotarare a Guvernului.

Articolul 124
Numarul biletelor de odihna, al biletelor de tratament balnear, inclusiv cele care se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu, precum si modul de acordare, de distribuire si de decontare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Articolul 125
(1) In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada.
(2) Dovada prevazuta la alin. (1) se poate face prin orice mijloc de proba admis de lege.
(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.*)
-> la data de 23-11-2017 sintagma: castigului salarial mediu brut prevazut la art. 33 alin. (5) a fost inlocuita de Articolul II din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017
Nota! 1. A se vedea si art. 17 din LEGEA nr. 6 din 21 februarie 2013, publicata in M. oficial nr. 107 din 22 februarie 2013, care prevede: "Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.223 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.112 lei".
2. A se vedea si art. 17 din LEGEA nr. 340 din 10 decembrie 2013, publicata in M. oficial nr. 776 din 12 decembrie 2013, care prevede: "Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei."
3. Art. 17, Cap. III din LEGEA nr. 187 din 29 decembrie 2014, publicata in M. oficial nr. 961 din 30 decembrie 2014 prevede:

Articolul 17
Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.415 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.208 lei.
4. Art. 15 si 16 din LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015, publicata in M. oficial nr. 942 din 19 decembrie 2015 prevad:
``Articolul 15
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.

Articolul 16
Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.681 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.341 lei``.
5. Reproducem art. 16 si 17 din LEGEA nr. 7 din 16 februarie 2017, publicata in M. oficial nr. 128 din 17 februarie 2017:
``Articolul 16
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.

Articolul 17
Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 3.131 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.566 lei``.

Articolul 126
(1) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
(2) Se considera membru de familie, in sensul prezentei legi:
a) sotul;
b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul prevazut la art. 125 alin. (3) .

Articolul 127
(1) Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acorda, la cerere, pe baza certificatului de deces.
(2) Acordarea ajutorului de deces nu este conditionata de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.

Articolul 128
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 128 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 107, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 129
(1) Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare de:
-> la data de 01-01-2018 Partea introductiva a alineatului (1) din Articolul 129 , Capitolul V a fost modificata de Punctul 109, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 129 , Capitolul V a fost abrogata de Punctul 108, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
b) institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. I, II si IV si alin. (2) , respectiv al unui membru de familie al acestuia.
-> la data de 01-01-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 129 , Capitolul V a fost modificata de Punctul 109, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) In situatia persoanelor asigurate in sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare sociala incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achita de casa teritoriala de pensii la care se afla in evidenta.

Articolul 130
(1) Ajutorul de deces se achita persoanei indreptatite sau mandatarului desemnat, prin procura speciala, de catre aceasta.
(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data decesului.
(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (1) se achita la nivelul cuvenit la data decesului.

Capitolul VI
Casa Nationala de Pensii Publice
-> la data de 01-01-2018 Titlul capitolului VI a fost modificat de Punctul 110, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 131
(1) CNPP este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, organ de specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii.
(2) CNPP se afla sub autoritatea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.
(3) Sediul CNPP este in municipiul Bucuresti.
(4) Casa de pensii a municipiului Bucuresti si casele judetene de pensii sunt servicii publice, investite cu personalitate juridica.
(5) CNPP are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, denumit in continuare I.N.E.M.R.C.M., care este institutie publica cu personalitate juridica si autonomie stiintifica. In subordinea I.N.E.M.R.C.M. se infiinteaza centre regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca.
(6) Statutul si structura organizatorica ale I.N.E.M.R.C.M. se stabilesc prin hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al I.N.E.M.R.C.M. si al serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitatii de munca.
(7) CNPP este actionar unic la Societatea Comerciala de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A.
(8) CNPP are in subordine Centrul National de Formare Profesionala a Personalului din domeniul asigurarilor sociale, ca institutie cu personalitate juridica si autonomie stiintifica, iar cheltuielile curente si de capital se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (8) din Articolul 131 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 111, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 132
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 132 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 112, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
Sectiunea 1
Organizarea CNPP
-> la data de 01-01-2018 Titlul sectiunii 1 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 113, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 133
(1) Conducerea CNPP este asigurata de presedinte si consiliul de administratie, compus din 19 persoane, dintre care un presedinte si 18 membri.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 114, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) Presedintele CNPP este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii si justitiei sociale, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reinnoit. Presedintele CNPP este si presedinte al consiliului de administratie.
(3) Presedintele exercita o functie asimilata functiilor de demnitate publica.
(4) Presedintele are rang de secretar de stat si este salarizat la nivelul prevazut de lege pentru aceasta functie.
(5) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor si pensionarilor, dupa cum urmeaza:
a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii si justitiei sociale;
b) 5 reprezentanti ai patronatelor, desemnati de organizatiile patronale reprezentative la nivel national;
c) 5 reprezentanti ai sindicatelor, desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
d) 3 reprezentanti ai pensionarilor, desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 114, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(6) Sunt reprezentative la nivel national organizatiile patronale si sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (6) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 114, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(7) Membrii consiliului de administratie sunt numiti sau desemnati potrivit prevederilor alin. (5) pe o perioada de 4 ani.
(8) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 13 dintre membrii sai.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (8) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 114, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(9) Pe durata exercitarii mandatului, presedintele si membrii consiliului de administratie pot fi revocati de catre cei care i-au numit, respectiv desemnat.
(10) In cazul incetarii mandatului, ca urmare a revocarii, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (10) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 114, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(11) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului de administratie se stabileste la nivelul a 10% din indemnizatia presedintelui; indemnizatia secretarului consiliului de administratie se stabileste la nivelul a 5% din indemnizatia presedintelui; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie, ca urmare a participarii la sedinte, nu poate depasi, intr-o luna, 20% din indemnizatia presedintelui. Indemnizatiile de sedinta se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor art. 137.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 133 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 115, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 134
(1) CNPP isi elaboreaza statutul propriu, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Statutul cuprinde in mod obligatoriu atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui CNPP, modul de organizare si functionare a CNPP, precum si atributiile caselor teritoriale de pensii.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 134 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 116, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) Modul de organizare si functionare a societatii comerciale prevazute la art. 131 alin. (7) se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Articolul 135
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 135 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 117, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 136
(1) Ministrul muncii si justitiei sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 136 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 118, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) Ministrul muncii si justitiei sociale poate delega atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare presedintelui CNPP.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 136 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 118, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) Directorii caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori tertiari de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (4) din Articolul 136 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 119, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 137
(1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita unui procent de pana la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, in conditiile legii.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 137 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 120, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) Sumele necesare administrarii procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri, precum si celelalte cheltuieli aferente se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita procentului prevazut la alin. (1) .
Sectiunea a 2-a
Atributiile CNPP si ale caselor teritoriale de pensii
-> la data de 01-01-2018 Titlul sectiunii a a 2-a din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 121, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 138
In aplicarea prevederilor prezentei legi, CNPP indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
a) indruma si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii;
b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului de stat;
-> la data de 01-01-2018 Litera b) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificata de Punctul 123, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera c) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogata de Punctul 122, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera d) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogata de Punctul 122, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
e) stabileste modalitatea tehnica de evidenta a asiguratilor la sistemul public de pensii, a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in cazul contractelor de asigurare sociala, precum si a modului de colaborare cu Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, cu ANAF si alte institutii publice si autoritati;
-> la data de 01-01-2018 Litera e) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificata de Punctul 123, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
f) publica anual raportul de activitate;
g) organizeaza cooperarea cu institutii similare din alte tari, in vederea coordonarii prestatiilor de asigurari sociale din domeniul propriu de competenta, pentru lucratorii migranti;
-> la data de 01-01-2018 Litera h) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogata de Punctul 122, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera i) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogata de Punctul 122, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
j) ia masuri, in conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;
-> la data de 01-01-2018 Litera k) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogata de Punctul 122, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
l) asigura evidenta, la nivel national, a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii, pe baza informatiilor transmise de ANAF, respectiv de casele teritoriale de pensii;
-> la data de 01-01-2018 Litera l) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificata de Punctul 123, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
m) asigura evidenta, la nivel national, a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in cazul contractelor de asigurare sociala, pe baza codului numeric personal;
-> la data de 01-01-2018 Litera m) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificata de Punctul 123, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera n) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogata de Punctul 122, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
o) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
-> la data de 01-01-2018 Litera o) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificata de Punctul 123, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
p) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;
q) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din domeniul asigurarilor sociale;
r) asigura introducerea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta;
s) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care este parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi;
s) organizeaza activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispozitiilor legale in vigoare;
t) asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu;
t) indeplineste orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.

Articolul 139
In aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii indeplinesc, in principal, urmatoarele atributii:
-> la data de 01-01-2018 Partea introductiva a articolului 139 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificata de Punctul 124, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
a) colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale platite de asigurati in baza contractului de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) si contributiile pentru bilete de tratament balnear, in conditiile legii;
-> la data de 01-01-2018 Litera a) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificata de Punctul 124, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
b) urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, altele decat cele administrate de ANAF;
-> la data de 01-01-2018 Litera b) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificata de Punctul 124, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
c) iau masuri, in conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;
-> la data de 01-01-2018 Litera d) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogata de Punctul 125, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
d^1) stabilesc si platesc, conform legii, drepturi de pensii, precum si alte drepturi prevazute de legi cu caracter special;
-> la data de 01-01-2018 Articolul 139 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 126, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera e) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogata de Punctul 125, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera f) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogata de Punctul 125, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera g) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogata de Punctul 125, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera h) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogata de Punctul 125, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
i) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;
j) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului propriu;
-> la data de 01-01-2018 Litera j) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificata de Punctul 124, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
k) asigura introducerea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta;
l) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care sunt parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi;
-> la data de 01-01-2018 Litera m) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogata de Punctul 125, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
n) asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu;
o) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.

Articolul 140
(1) Realizarea atributiilor ce revin caselor teritoriale de pensii, potrivit legii, este supusa controlului CNPP.
(2) Realizarea atributiilor ce revin CNPP, potrivit legii, este supusa controlului Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 140 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 127, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 141
(1) Salarizarea personalului CNPP si al caselor teritoriale de pensii se realizeaza potrivit legii.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 141 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 128, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) Cheltuielile curente si de capital ale CNPP, caselor teritoriale de pensii, I.N.E.M.R.C.M si centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 141 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 129, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Capitolul VII
Raspunderea juridica

Articolul 142
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
Sectiunea 1
Infractiuni

Articolul 143
Abrogat.
Nota! Art. 143 a fost abrogat de art. 222 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicata in M. oficial nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
Sectiunea a 2-a
Contraventii

Articolul 144
Constituie contraventie urmatoarele fapte:
-> la data de 01-01-2018 Litera a) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 131, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera b) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 131, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera c) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 131, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera d) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 131, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera e) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 131, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera f) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 131, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
g) nerespectarea prevederilor art. 119 privind obligatia comunicarii modificarilor intervenite referitoare la conditiile de acordare a pensiei;
-> la data de 01-01-2018 Litera h) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 131, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
i) acordarea si/sau plata eronata a ajutorului de deces de catre institutia care efectueaza plata acestuia;
-> la data de 01-01-2018 Litera i) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificata de Punctul 130, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera j) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 131, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera k) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 131, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera l) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 131, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera m) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 131, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera n) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 131, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera o) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 131, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera p) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 131, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 145
(1) Contraventiile prevazute la art. 144 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevazute la lit. g) si i) .
-> la data de 01-01-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 145 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificata de Punctul 132, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 145 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 133, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 145 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogata de Punctul 133, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) Nivelul amenzilor prevazut la alin. (1) poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului.

Articolul 146
Constatarea contraventiilor prevazute la art. 144 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 145 se fac de catre CNPP, prin casele teritoriale de pensii de catre personalul acestora, imputernicit in acest sens.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 146 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 134, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 147
Amenzile contraventionale, aplicate potrivit prevederilor art. 145 si 146, constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Articolul 148
(1) Dispozitiile referitoare la contraventii prevazute la art. 144-146 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 148 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 135, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Capitolul VIII
Jurisdictia asigurarilor sociale

Articolul 149
(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 149 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 136, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestarii reprezinta procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional.
(3) Comisia Centrala de Contestatii functioneaza in cadrul CNPP.
(4) Deciziile de pensie necontestate in termenul prevazut la alin. (1) sunt definitive.

Articolul 150
(1) Comisia Centrala de Contestatii este organism de verificare, care examineaza si hotaraste asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii si urmareste aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile publice.
(2) Organizarea, functionarea si structura Comisiei Centrale de Contestatii se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.
(3) In solutionarea contestatiilor, Comisia Centrala de Contestatii adopta hotarari.
(4) Termenul de solutionare a contestatiei este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 150 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 137, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 151
(1) In termen de 5 zile de la adoptare, hotararile Comisiei Centrale de Contestatii se comunica persoanelor in cauza si caselor teritoriale de pensii.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 151 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 138, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) Hotararile prevazute la art. 150 alin. (3) pot fi atacate la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la comunicare*) .
(3) Hotararile prevazute la art. 150 alin. (3) care nu au fost atacate la instantele judecatoresti in termenul prevazut la alin. (2) sunt definitive.
Nota! Prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE nr. 956 din 13 noiembrie 2012, publicata in M. oficial nr. 838 din 12 decembrie 2012, s-a constatat ca dispozitiile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care au format obiectul exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de Sindicatul cadrelor militare disponibilizate in rezerva si in retragere, sunt constitutionale in masura in care, se interpreteaza ca nesolutionarea contestatiilor si necomunicarea in termenul legal a hotararilor Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii nu impiedica accesul la justitie.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUTIA ROMANIEI republicata in M. oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.

Articolul 152
Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale si curti de apel.

Articolul 153
Tribunalele solutioneaza in prima instanta litigiile privind:
a) modul de calcul si de depunere a contributiei de asigurari sociale, in cazul contractului de asigurare sociala;
-> la data de 01-01-2018 Litera a) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificata de Punctul 139, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
b) modul de stabilire a dobanzilor si penalitatilor de intarziere, in cazul contractului de asigurare sociala;
-> la data de 01-01-2018 Litera b) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificata de Punctul 139, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
c) inregistrarea si evidenta contributiei de asigurari sociale, in cazul contractului de asigurare sociala;
-> la data de 01-01-2018 Litera c) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificata de Punctul 139, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
d) hotararile Comisiei Centrale de Contestatii privind deciziile de pensii;
-> la data de 01-01-2018 Litera d) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificata de Punctul 139, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
e) deciziile comisiilor medicale regionale de contestatii date in solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale asupra capacitatii de munca;
-> la data de 01-01-2018 Litera e) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificata de Punctul 139, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Litera f) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost abrogata de Punctul 140, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
g) deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de pensii;
-> la data de 01-01-2018 Litera g) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificata de Punctul 139, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
h) plangerile impotriva proceselor-verbale de contraventie incheiate in baza prezentei legi;
i) contestatiile impotriva masurilor de executare silita, dispuse in baza prezentei legi;
-> la data de 01-01-2018 Litera j) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost abrogata de Punctul 140, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 154
(1) Cererile indreptate impotriva CNPP sau impotriva caselor teritoriale de pensii, avand ca obiect drepturile de pensie, indemnizatii si pensii de serviciu prevazute prin legi cu caracter special, se adreseaza instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 154 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 141, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(2) Celelalte cereri se adreseaza instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul paratul.

Articolul 155
(1) Impotriva hotararilor tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apel competenta.
(2) Hotararile curtilor de apel, precum si hotararile tribunalelor neatacate cu apel in termen sunt definitive.
Nota! Art. 155 a fost modificat de art. 72 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicata in M. oficial nr. 365 din 30 mai 2012.

Articolul 156
Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdictia asigurarilor sociale, se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 157
Cererile in fata oricaror organe sau instante, precum si toate actele procedurale in legatura cu litigiile, avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurari sociale, sunt scutite de taxa de timbru.

Capitolul IX
Dispozitii tranzitorii

Articolul 158
(1) Perioadele de vechime in munca realizate in grupa a II-a de munca pana la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite, in vederea reducerii varstelor standard de pensionare, cu exceptia celor realizate in activitatile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1) , sunt incadrate in conditii speciale.
(2) Perioadele de vechime in munca realizate in grupa I de munca pana la data de 1 aprilie 2001 in activitatile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1) , sunt incadrate in conditii speciale, constituie stagii de cotizare in conditii speciale, in vederea reducerii varstelor standard de pensionare.
(3) Stagiile de cotizare realizate in grupa I de munca, conditii speciale si/sau alte conditii de munca mai mici de 2 ani, se valorifica in vederea reducerii varstelor standard de pensionare conform art. 55 alin. (1) lit. a) si tabelului nr. 1.
(3^1) Dovada vechimii in munca in grupa I si/sau a II-a de munca realizata anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de munca intocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca.
Nota! Alin. (3^1) al art. 158 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicata in M. oficial nr. 808 din 13 octombrie 2016.
(3^2) In situatia in care perioadele de vechime in munca realizate in grupa I si/sau a II-a de munca nu sunt inregistrate in carnetul de munca sau inregistrarea acestor perioade este efectuata incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinte eliberate de catre angajatori sau detinatorii legali de arhive.
Nota! Alin. (3^2) al art. 158 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicata in M. oficial nr. 808 din 13 octombrie 2016.
(4) Adeverintele care atesta incadrarea persoanelor in fostele grupe I si/sau a II-a de munca sunt valorificate numai in situatia in care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.
(5) Prin documente verificabile se intelege: actul administrativ de nominalizare a persoanelor incadrate in grupe superioare de munca sau, in lipsa acestuia, actul administrativ privind incadrarea locurilor de munca/activitatilor/categoriilor profesionale in grupe superioare de munca; contractul individual de munca; contractul colectiv de munca; decizii interne; act administrativ de modificare a locului de munca sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plata din care sa rezulte sectia/atelierul/locul de munca, precum si orice alte documente justificative.
Nota! Alin. (5) al art. 158 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicata in M. oficial nr. 808 din 13 octombrie 2016.
(6) In situatia in care exista suspiciuni cu privire la legalitatea incadrarii activitatii in grupele I si/sau a II-a de munca, angajatorii sau orice alti detinatori legali de arhive sunt obligati sa puna la dispozitia Casei Nationale de Pensii Publice si/sau a caselor teritoriale de pensii, dupa caz, la solicitarea acestora, documentele intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza carora s-au eliberat adeverintele care atesta incadrarea persoanelor in fostele grupe I si/sau a II-a de munca, in vederea verificarii respectarii legislatiei in domeniu.
Nota! Alin. (6) al art. 158 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicata in M. oficial nr. 808 din 13 octombrie 2016.
(7) In situatia in care, ca urmare a verificarilor prevazute la alin. (6) , se constata incalcari ale legislatiei privind incadrarea in grupe superioare de munca sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberarii adeverintelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime in munca/stagiu de cotizare in conditii normale de munca.
Nota! Alin. (7) al art. 158 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicata in M. oficial nr. 808 din 13 octombrie 2016.
Nota! Art. 158 [initial cu alin. (1) -(4) ] a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 155 din 18 iunie 2015, publicata in M. oficial nr. 444 din 22 iunie 2015.

Articolul 159
(1) Pentru perioadele prevazute la art. 16 lit. a) si art. 17, dovada vechimii in munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a duratei de asigurare, realizata pana la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau cu alte acte prevazute de lege.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 159 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 142, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) Pentru perioadele prevazute la art. 16 lit. c) , dovada stagiului de cotizare, realizat in sistemul public de pensii, se face cu adeverinta eliberata de casele teritoriale de pensii pe baza declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, a declaratiei individuale de asigurare, a declaratiei nominale de asigurare sau a contractului de asigurare sociala, dupa caz.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 159 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 143, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 160
(1) Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, se face de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la art. 159 alin. (1) .
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 160 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 144, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 161
(1) Cererile in legatura cu eliberarea actelor prevazute de lege, prin care se face dovada vechimii in munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a stagiului de cotizare, necesare stabilirii drepturilor de pensie, sunt scutite de orice fel de taxe si comisioane.
(2) Cererile prevazute la alin. (1) se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.

Articolul 162
(1) In cazul in care in carnetul de munca, in carnetul de asigurari sociale sau in oricare alt act prevazut de lege au fost inregistrate salarii pe ora ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin inmultirea salariilor orare sau, dupa caz, zilnice cu numarul mediu de ore pe luna, respectiv cu numarul mediu de zile lucratoare pe luna din perioadele respective, astfel:
a) 25,5 zile (204 ore) pe luna, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
b) 24,5 zile (196 ore) pe luna, pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990;
c) 23,6 zile (189 ore) pe luna, pentru perioada 1 martie 1990-30 septembrie 1990;
d) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;
e) 21,16 zile (169,33 ore) pe luna, pentru anul 1997;
f) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru anul 1998;
g) 21,50 zile (172 ore) pe luna, pentru anul 1999;
h) 21,67 zile (173,36 ore) pe luna, pentru anul 2000;
i) 21,42 zile (171,36 ore) pe luna, pentru anul 2001;
j) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru anul 2002;
k) pentru anul 2003 si in continuare numarul mediu de zile si, respectiv, de ore lucratoare pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la zilele de sarbatoare legala.
(2) In situatiile in care, pentru o anumita perioada care constituie stagiu de cotizare, in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare nu sunt inregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul minim pe tara, in vigoare in perioada respectiva.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizeaza:
a) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale inregistrate in carnetul de munca sau dovedite ori pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale;
b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse intre data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962 si pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale si nici nu sunt dovedite;
c) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse intre data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962, in situatia in care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezulta, pentru fiecare luna de stagiu de cotizare, un numar de puncte mai mic decat cel prevazut la lit. b) .
(4) In situatia in care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, in documentele doveditoare sunt inregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate in functie de reformele monetare.
(5) Prevederile alin. (3) si (4) se aplica pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, cu exceptia perioadelor asimilate prevazute de lege.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (6) din Articolul 162 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 145, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 162^1
Persoanele care, pana la data de 1 ianuarie 2018, au beneficiat de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul asigurarilor pentru somaj, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.
-> la data de 01-01-2018 Capitolul IX a fost completat de Punctul 146, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 163
(1) Pentru persoanele asigurate in alte sisteme de asigurari sociale, integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului se ia in calcul, dupa caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat stipulat in contractul de asigurare la care s-a achitat contributia de asigurari sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, inregistrate in carnetul de munca.
(2) Pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992*) privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, punctajul anual este 0,57255 puncte.
Nota
*) Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor a fost abrogata prin art. 198 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public si alte drepturi de asigurari sociale.
(3) Pentru perioadele de contributie realizate conform Legii nr. 80/1992*) , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la determinarea punctajului lunar se ia in calcul venitul asigurat la care s-a platit contributia de asigurari sociale.
Nota
*) Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor a fost abrogata prin art. 198 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public si alte drepturi de asigurari sociale.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (4) din Alineatul (3) , Alineatul (2) , Articolul 163 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 147, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 164
(1) Pentru perioadele necontributive care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au constituit vechime in munca utila la pensie, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizeaza salariul minim pe economie, brut sau net, dupa caz, sau salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective.
(2) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) -c) , anterioare datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza salariul minim pe economie, brut sau net, dupa caz, sau salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 164 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 148, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime in munca, potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizeaza 1,5 salarii minime pe economie, brute sau nete, dupa caz, din perioadele respective.
(4) In situatiile prevazute la alin. (3) , in care persoana a realizat si stagii de cotizare, la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizeaza salariul lunar, brut sau net, dupa caz, avut in perioadele respective, daca acesta este mai mare decat 1,5 salarii minime pe economie.
(5) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) , realizate in intervalul cuprins intre data de 1 aprilie 2001 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizeaza:
a) cuantumul pensiei de invaliditate, in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) ;
b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b) si c) .
-> la data de 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 164 , Capitolul IX a fost modificata de Punctul 149, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
(6) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. d) , realizate in intervalul cuprins intre data de 1 aprilie 2001 si data de 1 ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale.
(7) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. e) , realizate in intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2005 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale.
(8) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. f) , realizate in intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2006 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizeaza 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective.

Articolul 165
(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inscriere a acestora in carnetul de munca, astfel:
a) salariile brute, pana la data de 1 iulie 1977;
b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 ianuarie 1991;
c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
(2) La determinarea punctajelor lunare, pe langa salariile prevazute la alin. (1) se au in vedere si sporurile cu caracter permanent care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare.
(3) Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor lunare este urmatorul:
a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:
- 3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani;
- 5% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani;
- 7% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 ani;
- 10% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani;
b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:
- 3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 3-5 ani;
- 6% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani;
- 9% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani;
- 12% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 ani;
- 15% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani.
(4) Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel inscris in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare.
(5) Salariile medii si minime pe economie, brute sau nete, dupa caz, pentru fiecare an, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, sunt prevazute in anexele nr. 7 si 8.
(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum si pentru perioada cuprinsa intre 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu corespunzator anului 1938.
(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizeaza salariul minim corespunzator anului 1949.

Articolul 166
La determinarea punctajelor lunare, pentru perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, se utilizeaza venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, asa cum acesta a fost inscris in declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, in declaratia de asigurare sau in contractul de asigurare sociala.

Articolul 167
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 167 din Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 150, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 168
(1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentara cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate in aceste perioade, astfel:
a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;
d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;
i) 17% pentru perioada de dupa 1 februarie 1999.
(2) Asiguratii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate in aceste perioade, astfel:
a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;
b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.

Articolul 169
(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I si/sau grupa a II-a de munca, beneficiaza de o crestere a punctajelor anuale realizate in aceste perioade, dupa cum urmeaza:
a) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca;
b) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia in care, la recalcularea pensiilor in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special.
(3) De cresterea punctajelor anuale prevazuta la alin. (1) beneficiaza si persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 aprilie 2001-2 noiembrie 2008 inclusiv, numai in situatiile in care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevazute de legislatia in vigoare in perioada respectiva.
(4) Prevederile alin. (1) se aplica prin acordarea diferentei dintre cresterea punctajului mediu anual rezultata si cea acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 154/2009.
(5) In situatia in care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat in urma aplicarii prevederilor alin. (1) -(4) este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine acest cuantum pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de lege, se obtine un cuantum al pensiei mai mare.
(6) Prevederile art. 100 lit. a) , referitoare la majorarea punctajului pentru perioadele realizate in conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001, se aplica si persoanelor inscrise la pensie anterior intrarii in vigoare a prezentei legi*) .
Nota! Conform art. 16 al art. II din O.U.G. nr. 80 din 8 septembrie 2010, publicata in M. oficial nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobata cu modificarile si completarile aduse de LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011, publicata in M. oficial nr. 887 din 14 decembrie 2011, termenul prevazut la art. 193 alin. (2) , referitor la prevederile art. 102 alin. (2) -(4) , art. 169 alin. (6) si art. 170, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2013.

Articolul 169^1
(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa I si/sau grupa a II-a de munca potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite si/sau conditii speciale, potrivit legii, beneficiaza de o crestere a punctajelor anuale realizate in aceste perioade, dupa cum urmeaza:
a) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa I de munca sau in locuri de munca incadrate in conditii speciale;
b) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa a II-a de munca sau in locuri de munca incadrate in conditii deosebite.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica pensionarilor ale caror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 si care, conform prevederilor legale in vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 154/2009, Legii nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, art. 78^2 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din prezenta lege, precum si de majorarea punctajului pentru perioadele realizate in conditii speciale dupa data de 1 aprilie 2001.
(3) In cazul persoanelor prevazute la alin. (2) , la numarul total de puncte realizate de acestea pana la data prezentei recalculari se adauga numarul de puncte corespunzator majorarii rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) , la determinarea punctajului mediu anual utilizandu-se stagiile complete de cotizare prevazute de lege, corespunzatoare fiecarei situatii.
(4) In situatia in care, in urma aplicarii prevederilor alin. (1) -(3) , rezulta un punctaj mediu anual mai mic, se mentine punctajul mediu anual si cuantumul aferent aflat in plata sau cuvenit la data recalcularii.
(5) Recalcularea prevazuta la alin. (1) -(4) se efectueaza in termen de 24 de luni, calculat de la data de 1 ianuarie 2016.
(6) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) -(5) se cuvin si se platesc incepand cu data de 1 ianuarie 2016.
Nota! Art. 169^1 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 192 din 7 iulie 2015, publicata in M. oficial nr. 504 din 7 iulie 2015.

Articolul 170
(1) Pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat in conditiile art. 95 se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat si valoarea unui punct de pensie in vigoare la data inscrierii la pensie, actualizata cu rata medie anuala a inflatiei pe anul 2011.*)
(2) Incepand cu anul 2013, castigul salarial mediu brut realizat, prevazut la alin. (1) , este cel definitiv, cunoscut in anul precedent celui in care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul National de Statistica.
(3) Indicele de corectie se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie.
(3^1) In situatia in care indicele de corectie rezultat in urma aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) este mai mic decat cel precedent calculat, se pastreaza acesta din urma.
-> la data de 03-07-2017 Articolul 170 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 160 din 30 iunie 2017, publicata in M. oficial nr. 504 din 30 iunie 2017
(4) Punctajul mediu anual rezultat in urma aplicarii indicelui de corectie reprezinta punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizeaza la determinarea cuantumului pensiei.
Nota! Art. 170 a fost modificat de pct. 3 al art. I din O.U.G. nr. 1 din 22 ianuarie 2013, publicata in M. oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2013.
Nota! A se vedea art. III si IV din O.U.G. nr. 1 din 22 ianuarie 2013 publicata in M. oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2013, care prevad:Articolul III(1) In anul 2013, indicele de corectie care se aplica punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este 1,06.
(2) Abrogat.
(3) Abrogat.
-------------
Alin. (2) si (3) ale art. III au fost abrogate de pct. 1 al art. IV din O.U.G. nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicata in M. oficial nr. 830 din 23 decembrie 2013.Prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE nr. 437 din 29 octombrie 2013, publicata in M. oficial nr. 685 din 7 noiembrie 2013 s-a admis exceptia de neconstitutionalitate cu privire la dispozitiile art. III alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013, in forma avuta anterior abrogarii, constatandu-se ca acestea sunt neconstitutionale.
Conform art. 147 din CONSTITUTIA ROMANIEI republicata in M. oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, incepand cu data de 7 noiembrie 2013, dispozitiile art. III alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 au fost suspendate de drept, urmand sa-si fi incetat inceteze efectele juridice incepand cu data de 23 decembrie 2013, daca legiuitorul nu intervenea pentru abrogarea prevederilor atacate.

Articolul IV
(1) Pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corectie care se aplica punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este:
a) 1,12 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv;
b) 1,17 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv;
c) 1,17 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie sau deschis in perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv.
(2) In situatia persoanelor prevazute la alin. (1) , indicele de corectie se aplica asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat in plata la data inscrierii initiale la pensie.
(3) Drepturile de pensie, rezultate in urma aplicarii indicilor de corectie prevazuti la alin. (1) , se cuvin incepand cu data de 7 noiembrie 2013*) .
-------------
Art. IV a fost introdus de pct. 2 al art. IV din O.U.G. nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicata in M. oficial nr. 830 din 23 decembrie 2013.
-------------
Prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE nr. 463 din 17 septembrie 2014, publicata in M. oficial nr. 704 din 25 septembrie 2014 s-a admis in parte exceptia de neconstitutionalitate cu privire la dispozitiile art. IV alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013, constatandu-se ca acestea sunt neconstitutionale.
Conform art. 147 din CONSTITUTIA ROMANIEI republicata in M. oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, incepand cu data de 25 septembrie 2014, dispozitiile art. IV alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 au fost suspendate de drept, urmand sa-si fi incetat efectele juridice incepand cu data de 10 noiembrie 2014, daca legiuitorul nu intervenea pentru modificarea prevederilor atacate.
(3) Drepturile de pensie, rezultate in urma aplicarii indicilor de corectie prevazuti la alin. (1) , se cuvin incepand cu data de 1 ianuarie 2013, in situatia persoanelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) , respectiv de la data deschiderii drepturilor de pensie, in cazul persoanelor prevazute la alin. (1) lit. c) .
Nota! Alin. (3) al art. IV a fost modificat de art. IX din O.U.G. nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicata in M. oficial nr. 803 din 4 noiembrie 2014.
Nota
Potrivit art. 19 din LEGEA nr. 340 din 10 decembrie 2013, publicata in M. oficial nr. 776 din 12 decembrie 2013, in anul 2014 indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,07.
Conform art. 19, Cap. III din LEGEA nr. 187 din 29 decembrie 2014, publicata in M. oficial nr. 961 din 30 decembrie 2014, in anul 2015 indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,07.
Conform art. 18 din LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015, publicata in M. oficial nr. 942 din 19 decembrie 2015, in anul 2016 indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,09.
Potrivit art. 18 din LEGEA nr. 7 din 16 februarie 2017, publicata in M. oficial nr. 128 din 17 februarie 2017, indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,14 pana la data de 30 iunie 2017 si de 1,05 incepand cu 1 iulie 2017.
Potrivit art. II din LEGEA nr. 160 din 30 iunie 2017, publicata in M. oficial nr. 504 din 30 iunie 2017, prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/2017 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2017, in anul 2017 indicele de corectie este de 1,14.
Potrivit art. 17 din LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018, publicata in M. oficial nr. 5 din 3 ianuarie 2018, in anul 2018, indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,15.

Articolul 171
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, pensiile din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv categoriile de pensii prevazute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, devin pensii in intelesul prezentei legi.

Articolul 172
(1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care o persoana a fost asigurata simultan la doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale care au fost integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat, la stabilirea punctajului, perioadele respective se iau in calcul o singura data.
(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care o persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale si pensii pentru agricultori si la sistemul de asigurari sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile asigurate din perioadele respective.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 172 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 151, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 172 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 152, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 173
(1) In cazul modificarii numarului de urmasi dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilita pe baza legislatiei anterioare, pensia de urmas cuvenita sotului supravietuitor se recalculeaza potrivit prezentei legi, cu pastrarea conditiilor existente la data deciziei initiale.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislatiei anterioare, la modificarea incadrarii intr-un alt grad de invaliditate.

Articolul 174
Litigiile care se refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii in baza careia a fost stabilit dreptul.

Articolul 175
(1) Modelul contractului de asigurare sociala si al actului aditional la acesta se aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, care se publica in M. oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Modelele deciziilor de pensie/indemnizatii si pensii de serviciu prevazute de legile cu caracter special se aproba prin ordin al presedintelui CNPP.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 175 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 153, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 176
La data intrarii in vigoare a prezentei legi CNPP comunica conturile in care se vireaza sumele reprezentand contributia de asigurari sociale.

Articolul 177
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 177 din Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 154, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 178
Cererile inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor solutiona conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii.

Capitolul X
Dispozitii finale

Articolul 179
(1) In cazul sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se stabileste in sarcina beneficiarilor obligatia de restituire a acestor sume.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se stabilesc cu respectarea termenului general de prescriptie de 3 ani.
(3) Decizia de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale constituie titlu executoriu.
(4) In cazul ajutorului de deces platit necuvenit prin intermediul altor institutii, recuperarea sumelor se efectueaza de institutia platitoare a ajutorului de deces, in conditiile legii.
(5) Debitele reprezentand prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale, mai mici de 40 lei, nu se mai urmaresc.
(6) Actualizarea sumei prevazute la alin. (5) , ca urmare a modificarii prevederilor legale in materie, se face prin ordin al presedintelui CNPP.
(7) Sumele ramase nerecuperate dupa decesul beneficiarilor nu se mai urmaresc.
(8) In cazul sumelor cu titlu de prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale virate din eroare, ulterior decesului, in contul bancar al titularului, eroare determinata de necomunicarea, pana la data efectuarii viramentului, prin orice mijloace, catre casa teritoriala de pensii a cauzei de incetare a platii drepturilor, aceasta are obligatia de a efectua demersuri in vederea identificarii persoanei care a incasat sumele respective.
(9) In situatia in care, in urma demersurilor efectuate, persoana care a incasat necuvenit prestatia nu poate fi identificata in termen de 3 ani de la data decesului titularului dreptului, suma incasata necuvenit nu se mai urmareste.
(10) Deciziile prevazute la alin. (3) se contesta conform Codului de procedura fiscala.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 179 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 155, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 180
(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, de la data primei plati a sumelor necuvenite, plus dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite in conformitate cu prevederile alin. (1) , ramase nerecuperate de la asiguratii decedati, nu se mai urmaresc.

Articolul 181
(1) Prin derogare de la prevederile art. 226 alin. (10) din Codul de procedura fiscala, debitele provenite din prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale se recupereaza prin retinere/compensare din/cu drepturile lunare platite debitorului prin casele teritoriale de pensii.
(2) Retinerile/compensarile prevazute la alin. (1) se efectueaza de casele teritoriale de pensii, cu respectarea termenului general de prescriptie de 3 ani.
(3) In cazul in care, la data emiterii titlului executoriu, se constata ca recuperarea debitului conform prevederilor alin. (1) si (2) nu se poate face in termenul general de prescriptie de 3 ani, casa teritoriala de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, in vederea punerii in executare silita, potrivit dispozitiilor Codului de procedura fiscala.
(4) Debitele recuperate in conditiile alin. (1) -(3) se fac venit la bugetul din care au fost finantate sumele incasate necuvenit.
(5) In situatia prevazuta la alin. (3) , procedura de transmitere, de catre casele teritoriale de pensii, a titlurilor executorii, precum si aceea de evidenta a recuperarii debitelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii si justitiei sociale.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 181 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 156, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 182
Angajatorii, persoane fizice si juridice, sunt obligati sa puna la dispozitia CNPP si/sau a caselor teritoriale de pensii, datele si documentele necesare intocmirii evidentelor privind stagiul de cotizare.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 182 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 157, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 183
In aplicarea prezentei legi, CNPP poate emite norme, aprobate prin hotarare a Guvernului.

Articolul 184
(1) Baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii este proprietatea CNPP si are caracter confidential.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 184 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 158, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 184 , Capitolul X a fost abrogat de Punctul 159, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 185
Stabilirea si plata unor drepturi finantate din bugetul de stat se efectueaza de CNPP, prin casele teritoriale de pensii.
-> la data de 01-01-2018 Articolul 185 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 160, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 185^1
(1) Pentru efectuarea operatiunilor legate de intocmirea si transmiterea documentelor de plata a prestatiilor stabilite si achitate de catre alte institutii, CNPP incaseaza contravaloarea cheltuielilor materiale si a manoperei aferente serviciilor efectuate.
(2) Sumele rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1) constituie venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat.
-> la data de 01-01-2018 Capitolul X a fost completat de Punctul 161, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 186
Abrogat
-> la data de 01-01-2018 Articolul 186 din Capitolul X a fost abrogat de Punctul 162, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 187
(1) In cazul pensiilor din sistemul public de pensii provenite din fostul sistem de asigurari sociale al agricultorilor, cuantumul pensiei aferent punctajelor medii anuale se suporta de la bugetul de stat.
(2) Se suporta, de asemenea, de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei aferenta punctajelor medii anuale obtinute prin valorificarea, dupa data de 1 aprilie 2001, a fiecarui an util realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, a fiecarui an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a perioadelor de contributie realizate, conform acestei legi, dupa data de 29 iulie 1992 si pana la data de 1 aprilie 2001.
(3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi, a carei cauza o constituie accidentul de munca sau boala profesionala, se suporta din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din bugetul asigurarilor sociale de stat.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul pensiei de urmas, daca decesul sustinatorului s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.
(5) Prevederile alin. (3) si (4) se aplica si in situatia pensiilor stabilite anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.

Articolul 188
Abrogat
-> la data de 01-02-2017 Articolul 188 din Capitolul X a fost abrogat de Articolul XI din LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017, publicata in M. oficial nr. 15 din 06 ianuarie 2017

Articolul 189
Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale, stabilita prin prezenta lege se aplica in mod corespunzator si contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.

Articolul 190
Aplicatia informatica utilizata la stabilirea pensiilor se omologheaza si este publica.

Articolul 191
(1) Expertizele dispuse de instantele judecatoresti in litigiile de asigurari sociale se efectueaza numai de experti specializati in asigurari sociale.
(2) In vederea pregatirii si atestarii expertilor specializati in asigurari sociale, Ministerul Justitiei efectueaza modificarile necesare in legislatia specifica.

Articolul 192
(1) Intre sistemul public de pensii si sistemele proprii de asigurari sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu, in vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas.
(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b) si c) , care constituie si vechime in munca sau in serviciu in sistemele proprii de asigurari sociale neintegrate sistemului public de pensii se iau in calcul in unul dintre sisteme, in urma exprimarii optiunii de catre asigurat.
-> la data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 192 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 163, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 192^1
(1) Persoanele ale caror drepturi de pensie, acordate de casele teritoriale de pensii in perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, care au realizat stagii de cotizare atat in sistemul pensiilor militare de stat, cat si in sistemul public de pensii pot solicita recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate in sistemul pensiilor militare de stat.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) se pastreaza dreptul la categoria de pensie de care beneficiaza la data recalcularii, considerandu-se indeplinite conditiile de acordare a dreptului. Punctajul mediu anual rezultat in urma recalcularii este cel corespunzator stagiilor de cotizare realizate in sistemul public de pensii.
(3) In cazul pensiilor anticipate partiale, recalculate conform prevederilor alin. (1) , se pastreaza procentul de diminuare de la data stabilirii sau, dupa caz, de la data recalcularii acestora.
(4) In situatia reglementata la alin. (1) si (2) , perioadele asimilate stagiului de cotizare se iau in calcul in unul dintre sisteme, in urma exprimarii optiunii de catre beneficiar.
(5) Drepturile rezultate in urma recalcularii se cuvin si se acorda incepand cu luna urmatoare solicitarii.
-> la data de 01-01-2018 Capitolul X a fost completat de Punctul 164, Articolul I din O.U.G. nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicata in M. oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 193
(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia art. 70 alin. (1) , art. 132, 135 si 194, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in M. oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prevederile art. 102 alin. (2) -(6) , precum si cele ale art. 169 alin. (6) si art. 170 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.*)
Nota! Conform art. 16 al art. II din O.U.G. nr. 80 din 8 septembrie 2010, publicata in M. oficial nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobata cu modificarile si completarile aduse de LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011, publicata in M. oficial nr. 887 din 14 decembrie 2011, termenul prevazut la art. 193 alin. (2) , referitor la prevederile art. 102 alin. (2) -(4) , art. 169 alin. (6) si art. 170, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2013.

Articolul 194
Guvernul Romaniei va elabora si va inainta Parlamentului spre adoptare, pana la sfarsitul anului 2010, un proiect de lege privind pensiile ocupationale.

Articolul 195
Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezenta lege.

Articolul 196
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) art. 29 si 52 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei, publicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, cu modificarile ulterioare;
d) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, publicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) art. 68, art. 68^1 alin. (2) si art. 68^2-68^4 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, publicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) art. 49-51 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008;
h) art. 74-77, 80, 81 si 96 din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009;
i) art. 43-52 si 54 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, publicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007;
j) art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992
privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009;
Nota! Lit. j) a art. 196 a fost modificata de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013, publicata in M. oficial nr. 131 din 12 martie 2013. Nota! Prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE nr. 297 din 27 martie 2012, publicata in M. oficial nr. 309 din 9 mai 2012, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, in forma avuta anterior modificarii aduse prin Legea nr. 37/2013, constatandu-se ca acestea sunt neconstitutionale in masura in care se aplica si consilierilor de conturi.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUTIA ROMANIEI republicata in M. oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.
In concluzie, in intervalul 9 mai 2012-23 iunie 2012, dispozitiile invocate mai sus, in masura in care se aplicau si consilierilor de conturi, au fost suspendate de drept, incetandu-si efectele juridice incepand cu data de 24 iunie 2012, intrucat legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
k) art. 127 alin. (3) si art. 130 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) art. 9, 12-15, art. 16 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania, publicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 304 din 18 aprilie 2008;
m) Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale, publicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006;
n) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, publicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
o) Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, publicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, cu modificarile ulterioare;
p) Hotararea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, publicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
q) Hotararea Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile si procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic si consular pentru contributiile la pensia suplimentara achitate in valuta, publicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 21 mai 2004;
r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. 1 si 2, art. 21 alin. 3 si art. 24 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
s) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, publicata in M. oficial al Romaniei, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
s) orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2) , cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat