CRITERIILE GENERALE, Actualizate 2018, de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat


CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1
Elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Articolul 2
Acordarea burselor mentionate la art. 1 reprezinta o forma de sprijin material, vizand atat protectia sociala, cat si stimularea elevilor care obtin rezultate foarte bune la invatatura si disciplina.

Articolul 3
(1)Bursele se acorda din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(2)Bursele se acorda in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.

Articolul 4
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numarul acestora se stabilesc anual prin hotarare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.


CAPITOLUL II: Criterii generale de acordare a burselor

Articolul 5
Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, numite in continuare burse, sunt: burse de performanta, burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social.

Articolul 6
(1)Bursele de performanta se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare:
a)au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS;
b)s-au calificat in loturile de pregatire organizate de MECTS pentru competitiile internationale;
c)au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de MECTS.
(2)Lista olimpiadelor si concursurilor nationale, precum si lista competitiilor/concursurilor pentru care se acorda bursele de performanta mentionate la alin. (1) va fi actualizata si va fi facuta publica de MECTS, anual, pana la data de 1 octombrie.
(3)Bursele de performanta obtinute in baza prevederilor alin. (1) se acorda pe perioada anului scolar urmator celui in care s-au obtinut rezultatele mentionate la alin. (1).
(4)Pot pastra bursa elevii promovati si care au obtinut nota 10 (zece) sau, dupa caz, calificativul Foarte bine la purtare.

Articolul 7
Bursele de merit si bursele de studiu se acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, in functie de rezultatele obtinute la invatatura.

Articolul 8
(1)Bursele de merit se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare:
a)au rezultate deosebite la invatatura: au obtinut media generala de cel putin 8,50 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior, respectiv in primul semestru al anului scolar, pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamantului gimnazial, liceal sau profesional;
b)au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de MECTS;
c)au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de MECTS.
(2)Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acorda incepand cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamantului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv incepand cu semestrul I, pentru elevii aflati in celelalte clase ale invatamantului gimnazial, liceal sau profesional.
(la data 16-mar-2012 Art. 8, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 3470/2012 )
(3)Lista elevilor care beneficiaza de bursele de merit obtinute in baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuita semestrial, in functie de modificarile intervenite in situatia scolara a elevilor.
(4)Lista olimpiadelor si concursurilor nationale, precum si a competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, pentru care se acorda bursele de merit mentionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizata si va fi facuta publica de MECTS, anual, pana la data de 1 octombrie.
(5)Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acorda pe perioada anului scolar care urmeaza anului in care s-au obtinut rezultatele mentionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c).
(6)In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 10.

Articolul 9
(1)Bursa de studiu se acorda elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie si care indeplinesc simultan conditiile: au media generala peste 7,00 si nota 10 la purtare in semestrul anterior celui in care se acorda bursa.
(2)Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei si in situatia scolara a elevilor.

Articolul 10
Bursele de studiu se acorda incepand cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamantului gimnazial, liceal sau profesional, respective incepand cu semestrul I, pentru elevii aflati in celelalte clase ale invatamantului gimnazial, liceal sau profesional.

Articolul 11
Bursele de ajutor social se acorda elevilor, la cerere, in functie de situatia materiala a familiei sau a sustinatorilor legali.

Articolul 12
(1)Bursele de ajutor social se acorda la inceputul anului scolar si sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei.
(2)Pot pastra bursa elevii promovati si cu nota 10 sau, dupa caz, calificativul Foarte bine la purtare.

Articolul 13
Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat:
a)orfani sau bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburari din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroza chistica si cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar le pot lua in considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar;
b)elevi din mediul rural, care sunt scolarizati intr-o alta localitate, intrucat nu au posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu;
c)elevi proveniti din familii care indeplinesc in mod cumulat urmatoarele conditii:
1.nu realizeaza un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
2.nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, in zonele colinare si de ses, si de 40.000 mp, in zonele montane.

Articolul 14
Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de invatamant, in termenul stabilit de aceasta, o cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

Articolul 15
(1)Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui semestru.
(2)La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia suplimentara pentru copii.

Articolul 16
(1)Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o data pe an, si elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, ale caror venituri nete lunare pe membru de familie nu depasesc 75% din salariul minim net pe economie.
(2)Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevazute la art. 13.
(3)Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie sa fie cel putin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.


CAPITOLUL III: Dispozitii finale

Articolul 17
Bursele se acorda in fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificarii profesionale si pe perioada pregatirii practice.

Articolul 18
(1)Un elev nu poate primi doua burse simultan, dar are dreptul sa opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o mai mare perioada de timp.
(2)Prin exceptie de la alin. (1), elevii care beneficiaza de burse de studiu pot primi si burse de performanta sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinte educationale speciale pot obtine bursa de studiu/merit/performanta, indiferent daca beneficiaza si de o masura de protectie sociala.
(3)Elevii care se incadreaza in prevederile alin. (2) si care au dreptul sa primeasca atat bursa de performanta, cat si bursa de merit, trebuie sa opteze pentru una din acestea, putand sa o aleaga pe cea cu valoare mai mare sau acordata pentru o perioada de timp mai mare.

Articolul 19
Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantelor scolare pentru elevii prevazuti la art. 13, in urmatoarele situatii:
a)elevilor care au promovat anul scolar sau celor care la sfarsitul anului scolar sunt corigenti la o singura disciplina de invatamant si au media anuala 10 la purtare sau, dupa caz, calificativul Foarte bine la purtare;
b)absolventilor invatamantului gimnazial care fac dovada ca au fost admisi in liceu/invatamant profesional, cursuri cu frecventa, intr-o unitate de invatamant preuniversitar de stat;
c)elevilor declarati repetenti din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Articolul 20
(1)Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, a burselor de merit, a burselor de studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare.
(2)Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenta politica a elevului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite, studiile efectuate in strainatate, precum si accesul la burse din alte surse.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat