Contractul colectiv de munca unic 2018-2020 intre salariatii si angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de calatori


CCM 2018-202 - CONTRACT DE MUNCA la nivelul Grupului de Unitati din Sectorul de activitate Servicii comunitare si utilitati publice - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori - Cod CAEN 4931 pe anii 2018-2020

In temeiul Legii nr. 62/2011, republicata, se incheie prezentul contract colectiv de munca unic intre salariatii si angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de calatori.
Salariatii/angajatii sunt reprezentati prin: Federatia sindicala TRANSLOC-ROMANIA. Angajatorii in calitate de Patronat sunt reprezentati prin FEDERATIA
TRANSPORTATORILOR URBANI, SUBURBANI, si METROPOLITANI de CALATORI (Acronim Federatia TUSMC)

Preambul
Prevederile prezentului contract colectiv de munca la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Servicii comunitare si utilitati publice, - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori - Cod CAEN 4931 se aplica la Unitatile care au ca obiect principal de activitate Transporturi Urbane,Suburbane si Metropolitane de calatori, cuprinse in Anexa nr. 1 la prezentul contract.
La angajare si la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de sanse si tratament pentru toti salariatii, fara discriminari directe sau indirecte, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor decurgand din contractul colectiv de munca.

CAP. I - Dispozitii generale

Introducere
Articolul 1. Prezentul contract colectiv de munca este un contract-cadru care stabileste, in principal, drepturile minime garantate pentru salariati si obligatiile acestora, precum si drepturile si obligatiile partilor semnatare cu privire la:
a) timpul de munca si timpul de odihna;
b) salarizarea si alte drepturi salariale;
c) conditii de munca si protectia muncii;
d) masuri de protectie speciala;
e) munca si protectia femeilor si tinerilor;
f) incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca;
g) formarea profesionala, economica, sociala si sindicala;
h) drepturi si imunitati sindicale;
i) obligatii generale ale partilor.

Sfera de aplicare
Articolul 2. Partile semnatare la nivel de unitate, in functie de specificul unitatii, vor adapta sau adauga clauze la contract conform legii.
Articolul 3. Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca se vor incheia contractele de munca la nivel de unitati.

Clauze de recunoastere
Articolul 4. Partea Patronala recunoaste partea cu care incheie contractul ca reprezentanta a salariatilor din unitatile in care Federatia sindicala TRANSLOC-ROMANIA are organizatii sindicale afiliate, conform Anexei nr. 1.
Articolul 5. Partile se obliga sa aduca la cunostinta celor pe care ii reprezinta prevederile prezentului contract colectiv de munca.
Articolul 6. Partea Patronala si partea sindicala vor verifica, la cererea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate in unitati drepturile stipulate in prezentul contract colectiv de munca.

Colaborarea dintre partile contractante
Articolul 7. Partile se angajeaza la aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca pe principiul bunei-credinte, cu respectarea legii. Clauzele negociate ale prezentului CCM sunt aplicabile in functie de situatia economico-financiara a fiecarui operator in parte si negociate prin CCM la nivel de Unitate.

Durata contractului colectiv de munca; modificarea acestuia

ART. 8.

(1) Prezentul contract colectiv de munca se incheie pentru o perioada de 2 ani, cu incepere de la data de la data inregistrarii lui la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.
(2) Daca niciuna din parti nu solicita renegocierea contractului cu 60 de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni, cu exceptia situatiilor cand prin lege se interzice acest lucru.
Articolul 9.
(1) Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate in orice moment, conform legii, ori de cate ori partile convin in acest sens.
(2) Cererea de modificare se va comunica celeilalte parti in scris si va contine atat motivele care au determinat-o, cat si propunerile concrete.
(3) Negocierea modificarilor propuse la prezentul contract nu va depasi 30 de zile calendaristice si vor incepe in termen de maxim30 de zile de la data comunicarii uneia din partile semnatare a CCM.
(4) Modificarile aduse contractului fac parte integranta din contractul colectiv de munca si produc aceleasi efecte ca si contractul insusi, de la data inregistrarii lor.
Articolul 10
(1) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza conform hotararii comisiei paritare pana la decizia finala a instantei de judecata.
Articolul 11
(1) Pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia executarii, modificarii sau incetarii prezentului contract colectiv de munca, partile convin sa constituie o comisie paritara.
(2) Componenta, organizarea si functionarea comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul prezentat in Anexa nr. 2.
Articolul 12. Declansarea procedurii prevazute la art. 11 nu constituie impediment pentru sesizarea instantei de judecata competente, potrivit prevederilor legale privind solutionarea conflictelor de munca.
Articolul 13
(1) Drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract colectiv de munca nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi care au fost recunoscute anterior prin negociere, in afara cazurilor in care, prin lege, se dispune in mod expres altfel.
(2) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca pentru partile semnatare, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.
Articolul 14
(1) Partile contractante se obliga ca, pentru perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze si sa nu sustina reglementari interne a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din acest contract colectiv de munca, cu exceptia altor prevederi contrare, mentionate in mod expres in prezentul contract.
(2) Partile convin sa faca interventiile necesare pentru respectarea prevederilor legale si, respectiv, pentru consultarea organizatiilor sindicale si patronale semnatare, in toate cazurile in care se initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca.
(3) Contractele colective de munca existente si valabile la data inregistrarii prezentului CCM pe grup de unitati, isi produc efectele pana la implinirea termenului de valabilitate daca partile nu convin altfel prin act aditional.

CAP. II - Timpul de munca si timpul de odihna

II.1. - Durata muncii

Durata normala a muncii

Articolul 15
(1) Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi si, respectiv, de 40 de ore pe saptamana si se realizeaza prin saptamana de lucru de 5 zile
(2) La locurile de munca unde specificul activitatii impune, pot fi stabilite forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupa caz, in tura, tura continua, turnus.
(3) Locurile de munca la care se aplica formele specifice de organizare a programului de lucru, precum si modalitatile concrete de organizare si evidenta a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de munca de la nivelul unitatii.
Articolul 16
(1) Repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica.
(2) In cazul unitatilor, subunitatilor sau al locurilor de munca a caror activitate nu poate fi intrerupta, zilele de repaus pot fi acordate, prin rotatie, in alte zile decat sambata si duminica, astfel incat fiecare salariat sa beneficieze, cel putin de doua ori pe luna, de repausul saptamanal succesiv in zilele de sambata si duminica.
(3) In situatii de exceptie, repausurile saptamanale sunt acordate cumulat, dupa o activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea Inspectoratului Teritorial de Munca si cu acordul sindicatului reprezentativ, conform Codului Muncii republicat, ART 137 alin.4. Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in conditiile ART.137 alin.4. ,au dreptul la un spor de 150% din salariul de baza negociat acordat corespunzator orelor prestate in perioada de repaus cuvenit.
Articolul 17
(1) Inceperea si sfarsitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul intern, intocmit de angajator impreuna cu sindicatul reprezentativ, conform legii.
(2) Pentru unele categorii de personal, cum ar fi femei care ingrijesc copii de varsta prescolara, salariati care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant, persoane cu gradul III de invaliditate, persoane cu recomandari medicale sau cu handicap, precum si in alte situatii stabilite prin contractul colectiv de munca se pot aproba programe de munca speciale, cu alte ore de incepere a programului.
Articolul 18. Activitatea, conform programului stabilit, incepe si se sfarseste la locul de munca, in tinuta de lucru.
Articolul 19. Pentru un program normal de lucru, salariatii beneficiaza de o pauza de masa de minimum 15 minute. Din timpul negociat pentru pauza de masa, 15 minute se includ in programul de lucru. Timpul afectat pauzei de masa va fi acordat, de regula, la jumatatea duratei programului.

Munca suplimentara
Articolul 20
(1) Munca prestata peste programul normal de lucru, la solicitarea angajatorului, este considerata munca suplimentara.
(2) Salariatii pot fi chemati de angajator sa presteze munca suplimentara numai cu consimtamantul lor.
Articolul 21
(1) Orele de munca suplimentare, contabilizate separat de orele normale de munca, se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acestora. Exceptie fac conducatorii de tramvai, troleibuz, autobuz a caror ore suplimentare se platesc in luna in care au fost efectuate.
(2) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la alin. (1), munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor de 100% aplicat la salariul de baza corespunzator duratei acesteia.
(3) Modalitatea de compensare a orelor de munca suplimentara se va stabili impreuna cu salariatul in momentul acceptarii efectuarii acestora, in acord cu prevederile legale in vigoare.
Articolul 22
(1) La nivel de unitate se poate stabili ca personalul , care, prin natura muncii, lucreaza sistematic peste programul normal de lucru sa primeasca un spor de ``Lucru sistematic peste programul normal``, altul decat sporul pentru ore suplimentare, si va fi in cuantum de minim 25% din salariul brut lunar.
Categoriile profesionale si modalitatea de acordare se va stabili la nivel de unitate.
(2) Categoriile de personal care pot beneficia de prevederile alin. 1 se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
Articolul 23. Munca prestata suplimentar in zilele de repaus sau de sarbatori legale si religioase, peste durata normala a zilei de lucru, se va plati cu un spor suplimentar de 50% peste sporurile normale.
Articolul 24. Tinerii in varsta de pana la 18 ani si femeile gravide nu pot presta munca suplimentara.

Munca de noapte
Articolul 25. Munca prestata intre orele 22.00-6.00 este considerata munca de noapte.
Salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3ore din timpul sau zilnic de lucru sau cel putin 30% din timpul lunar de lucru beneficiaza de un spor de 25% din salariul de baza.
Articolul 26. Este interzisa munca de noapte de catre tineri sub 18 ani, femei gravide, lauze si cele care alapteaza. Aceste situatii trebuie comunicate angajatorului impreuna cu acte doveditoare.
Articolul 27. Salariatii care urmeaza sa desfasoare munca de noapte sunt supusi unui examen medical gratuit inainte de inceperea activitatii si, dupa aceea periodic. Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti, cu conditia existentei unui post specific pregatirii profesionale a salariatului.
Articolul 28. In cazul in care munca suplimentara in timpul noptii va fi prestata intr-o zi de repaus sau de sarbatoare, daca nu a fost compensata cu timp liber platit, ea va fi platita ca in exemplul urmator:
- tariful unei ore normale - 100% salariul de baza;
- majorarea pentru ora lucrata in zi de repaus sau de sarbatoare - 100% salariul de baza;

II.2. - Zilele de sarbatoare
Articolul 29. Se considera sarbatori religioase si legale, fiind zile de repaus, urmatoarele:
- 1 si 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Principatelor Romane
- Vinerea Mare (ultima zi de vineri inaintea Pastelui)
- prima si a doua zi de Paste;
- 1 Mai;
- 1 iunie - Ziua Copilului
- prima si a doua zi de Rusalii;
- 15 august - Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei Cel Intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei;
- 1 Decembrie;
- 25 si 26 decembrie (prima si a doua zi de Craciun)
- pentru alte culte se pot acorda alte zile libere in locul celor de mai sus in functie de prevederile legale.
Articolul 30
(1) La nivel de Unitati se va acorda o zi libera cu ocazia Zilei Lucratorului din Transportul Local, respectiv a doua zi de Vineri din luna Iunie.
(2) Federatia TUSMC si FEDERATIA TRANSLOC-ROMANIA vor organiza anual impreuna cu conducerile Unitatilor si a sindicatelor manifestari dedicate specificului activitatii prestate.
Articolul 31
(1) Munca prestata in zilele de sarbatori legale si religioase se considera munca suplimentara si, in cazul in care nu a fost compensata cu ore libere platite in urmatoarele 30 de zile, se plateste cu un spor de 100% salariul de baza.

II.3. - Concedii
Concediul normal de odihna
Articolul 32
(1) Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit, de minimum 23 de zile lucratoare.
(2) Diferentierea in functie de vechime se va stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitati.
(3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.
Articolul 33. Efectuarea concediului anual de odihna este obligatorie in perioada in care a fost programata.

Articolul 34
(1) Programarea concediilor de odihna colective se face de catre conducerea unitatii impreuna cu organizatia sindicala reprezentativa, la sfarsitul fiecarui an, pentru anul urmator, dar aceasta poate fi modificata si in cursul anului, cu acordul ambelor parti. Programarile individuale au in vedere si optiunile fiecarui salariat.
(2) Data inceperii concediului de odihna in perioada programata va fi comunicata de salariat cu minimum 15 zile inainte de plecare.
Articolul 35. In cazul in care exista salariati care, din motive obiective, nu au efectuat integral sau deloc concediul de odihna in cursul anului, acesta va fi in mod obligatoriu reprogramat, cu acordul salariatului in cauza, intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna neefectuat.
Articolul 36. Salariatul chemat din concediu are dreptul la o compensare din partea unitatii, care consta in:
- plata transportului dus-intors din localitatea unde se afla in concediu;
- plata unei indemnizatii de intrerupere, de minimum 25% din salariul negociat, pentru zilele programate si neefectuate;
- despagubiri datorate cheltuielilor facute de salariat, daca acesta se afla la odihna sau tratament.
Articolul 37. Concediul de odihna se efectueaza integral sau se poate acorda fractionat, in transe, daca interesele serviciului o cer, sau la solicitarea salariatului, daca nu e afectata desfasurarea normala a activitatii in unitate, cu conditia insa ca una din fractiuni sa fie de cel putin 10 zile lucratoare.
Articolul 38. In situatia in care ambii soti lucreaza in aceeasi unitate, ei au dreptul la programare in aceeasi perioada a concediului de odihna.
Articolul 39
(1) In cazul in care salariatul are bilet de tratament, el va beneficia de concediul sau de odihna in perioada pentru care are bilet.
(2) Prevederile alin. 1 se pot aplica si in situatia in care salariatul are bilet de odihna, in functie de posibilitatile agentului economic.
Articolul 40
(1) Salariatii au dreptul la efectuarea concediului de odihna anual, a carui durata se stabileste prin contractul individual de munca. La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata. La nivel de unitate se pot conveni si alte situatii pentru care concediul de odihna nu se reduce.
(2) Salariatii au dreptul la un concediu de odihna proportional cu activitatea prestata in acel an. In acest caz, prin acord intre angajator si salariatii in cauza, se poate conveni efectuarea concediului de odihna dupa 6 luni de la data angajarii.
(3) Pentru salariatii care lucreaza cu fractiuni de norma, la cererea lor, durata concediului de odihna - in numar de zile intregi - si indemnizatia vor fi acordate in raport cu vechimea in munca si proportional cu timpul lucrat.
(4) Salariatul care are bilet de tratament sau odihna va beneficia de concediu de odihna in perioada pentru care are bilet, cu conditia sa solicite acordarea acestuia cu minimum 15 zile lucratoare inainte de data inceperii concediului.
Articolul 41
In cazul in care un salariat demisioneaza ori in cazul in care i se desface contractul individual de munca, din motive imputabile lui, dupa efectuarea concediului de odihna, si acesta a incasat drepturile banesti aferente concediului, salariatul este obligat sa restituie suma aferenta concediului de odihna necuvenit si a primei de vacanta necuvenite, fie prin retinere din salariu, fie prin depunere cu numerar.
Articolul 42. Unitatea nu poate pretinde suma de bani corespunzatoare concediului de odihna deja efectuat in cazurile cand contractul individual de munca a incetat ca urmare a:
- initiativei unitatii, din motive neimputabile salariatului;
- decesului.
Articolul 43
(1) Indemnizatia de concediu de odihna se va calcula conform prevederilor din Codul muncii.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, in raport cu posibilitatile economico-financiare ale acesteia, pe langa indemnizatia de concediu se va plati si o prima de vacanta.
(3) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, pe langa indemnizatia de concediu se vor acorda si vouchere de vacanta
(4) Indemnizatiile prevazute la alin. 1 si 2 se platesc la plecarea in concediu, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte.

Alte concedii si zile libere
Articolul 44. In afara concediului normal de odihna, anumite categorii de salariati beneficiaza de concediu suplimentar de odihna platit. Concediul suplimentar de odihna se va stabili la nivel de unitate si nu poate fi mai mic de 3 zile.
Articolul 45
(1) La solicitarea salariatului, angajatorul va acorda o singura data un concediu fara plata de 30 de zile calendaristice pentru sustinerea examenului de admitere in invatamantul superior sau la studii doctorale. Aceste zile se pot acorda si fractionat.
(2) Cursantii scolilor de maistri si doctorale in domenii utile activitatii societatii, inscrisi la studii cu acordul angajatorului, vor beneficia o singura data de un concediu platit de pana la 30 de zile calendaristice pentru a sustine examenul de absolvire, fara a li se afecta concediul legal de odihna.
(3) In cazul in care salariatul doreste sa sustina examenul de bacalaureat sau teza de doctorat, angajatorul ii va acorda acestuia o singura data un concediu fara plata de pana la 30 de zile calendaristice.
(4) Studentii din invatamantul superior, seral sau fara frecventa, beneficiaza de cate un concediu fara plata de pana la 60 de zile calendaristice, la cerere, esalonat sau integral, pentru fiecare an de studiu, numai pe durata normala a cursurilor facultatii daca este prima facultate pe care o urmeaza. Daca studiile se fac in baza unui contract cu unitatea, studentii pot beneficia si de un concediu de studii platit, pentru fiecare an de studiu.
(5) Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concediu fara plata, durata concediului fara plata si modalitatile de aprobare vor fi stabilite la nivelul fiecarei Unitati.
Articolul 46
(1) Persoanele care lucreaza in locuri de munca cu conditii deosebite, grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza, conform prevederilor legale, de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile lucratoare platite.
(2) Nominalizarea locurilor de munca si a categoriilor de personal care au dreptul la concedii suplimentare se face prin contractul colectiv de munca la nivel de unitati.
Articolul 47. In afara concediului de odihna, in baza documentelor prezentate, salariatii au dreptul la un numar de zile calendaristice libere, platite, pentru evenimente de familie deosebite, dupa cum urmeaza:
a) casatoria salariatului, 5 zile;
b) casatoria unui copil, 5 zile;
c) nasterea sau adoptia unui copil, 5 zile;
d) decesul sotului (sotiei), copiilor, parintilor, socrilor, 5 zile;
e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor, 3zile;
f) mutarea intr-o alta locuinta (o singura data), 2 zile.

Invoiri
Articolul 48. La cererea salariatului se acorda un numar de ore de invoire fara plata sau care pot fi recuperate, in urmatoarele situatii:
- efectuarea unor analize, tratament medical;
- citatie in fata instantei, procuraturii, politiei;
- alte situatii, cand salariatul solicita si activitatea unitatii permite acest lucru.

CAP. III - Salarizarea si alte drepturi salariale

Articolul 49

(1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, convenit prin acest contract, indiferent de natura unitatii in care isi desfasoara activitatea.
(2) Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.
(3) In scopul promovarii intereselor si al apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa organizatiei sindicale reprezentative, in stricta legatura cu interesele acestora si in relatia directa cu angajatorul.

Articolul 50
(1) In vederea stabilirii drepturilor ce decurg din contractul individual de munca, salariatii din Unitati sunt clasificati in functie de continutul activitatii si de cerintele postului.
(2) Se stabilesc coeficientii minimi de ierarhizare pentru urmatoarele categorii de salariati:
- muncitori necalificati - 1;
- muncitori calificati - 1,2;
- personal de bord - 1,5;
- liceu - 1,25;
- postliceal - 1,4;
- maistri si similare - 1,6;
- subingineri - 1,7;
- studii superioare - 2.
(3) Grilele exemplificate la alin. 2 nu sunt cu titlu exhaustiv, ele pot fi dezvoltate prin negocieri la nivel de Unitate.
(4) Prevederile alin. 2 nu se aplica pentru personalul angajat la debut in profesie, pe perioada de stagiu, sau acolo unde conform normelor legale in materie sau a altor prevederi graduale existente in Unitate, care reglementeaza profesia respectiva, exista trepte ierarhice profesionale iar salariatul nu a promovat examenul pentru treapta ierarhica superioara primei trepte existente.
(5) Pentru modificarile ce decurg din obligativitatea aplicarii dispozitiilor legale cu privire la stabilirea salariului minim brut pe economie, sistemul de salariu se modifica conform coeficientilor de ierarhizare.
Articolul 51
(1) Salariul de baza minim pentru Societatile la care se aplica prezentul contract, pentru un program normal de lucru este salariul de baza minim brut pe tara.
(2) La nivel de Unitate, se poate negocia un alt nivel al salariului minim, dar nu mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.
(3) Majorarile de salarii pentru perioada valabilitatii prezentului contract se vor negocia la nivel de Unitati, avand in vedere, intensitatea muncii, specificul muncii, rata inflatiei, coeficientii de ierarhizare si alti indicatori conveniti de partenerii sociali sau dispozitii legale.
(4) Alte venituri: tichete de masa, tichete cadou si tichete de cresa acordate conform prevederilor legale si intelegerii partilor.
(5) Prime cu ocazia sarbatorilor de Paste si Craciun, prime cu ocazia Zilei Lucratorului din Transportul Public Local.
(6) Salariatii care ies la pensie din societatea angajatoare la limita de varsta, anticipat sau anticipat partial sau datorita invaliditatii, cu o vechime neintrerupta de minim:
- 15 ani in societate, primesc o prima la nivelul a trei salarii medii brute pe Unitate;
- 5 ani primesc o prima la nivelul unui salariu mediu brut pe Unitate.
(7) In vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu in mod corespunzator, Unitatea va asigura salariatilor care lucreaza dupa un program atipic (conducatori de vehicule, controlori, controlori cap linie, incasatori, casieri - exemplificarea nu este exhaustiva) transportul acestora la si de la locul de munca in mod gratuit.
Articolul 52
(1) Sporurile si indemnizatiile minime ce se acorda la salariul de baza, in conditiile prezentului contract, sunt:
a) pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile, proportional cu timpul efectiv lucrat in conditiile respective, 10%;
b) pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate in zilele libere si in zilele de sarbatori legale, 100%;
c) pentru vechime in munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, diferenta pe transe de vechime stabilindu-se prin contractul colectiv de munca de la nivel de unitati;
d) pentru lucrul in timpul noptii, 25%.
e) spor de dificultate in transportul public pentru conducatorii auto, vatmani, conducator de troleibuz de minim 15% din salariul de incadrare;
f) indemnizatie de conducere de minim 15% din salariul de incadrare al functiei;
(2) Pentru conditii nocive de munca, pe baza determinarilor efectuate de organele de specialitate, proportional cu timpul efectiv lucrat in conditiile respective, se acorda un spor de 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate.
(3) Pentru exercitarea si a unei alte functii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite, incepand cu luna a treia de cumul; cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul sporului se vor stabili prin negocieri la contractele de munca la nivel de unitati.
(4) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitati pot fi negociate si alte categorii de sporuri.
(5) La nivelul unitatii se poate negocia introducerea unor sporuri in salariul de baza.
Articolul 53. Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) plusul de acord;
b) premii acordate din fondul de premiere;
c) prima de vacanta, vouchere de vacanta;
d) bonificatia de sfarsit de an ce se va acorda in doua transe, din care una inaintea sarbatorilor de iarna;
e) alte adaosuri convenite prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
Articolul 54
(1) In functie de formele de organizare a muncii se pot aplica urmatoarele forme de salarizare:
a) in regie sau dupa timp;
b) in acord;
c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) pe baza de indicatori;
e) alte forme.
(2) Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc intr-una din urmatoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect;
d) alte forme.
(3) Forma de organizare a muncii si forma de salarizare ce ar urma sa se aplice fiecarei activitati si fiecarui loc de munca se stabilesc prin contractul colectiv de munca de la nivelul unitatii.
Articolul 55
(1) Unitatea are obligatia sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce-i revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) In situatia in care unitatea nu poate asigura pe durata unei zile de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, aceasta este obligata sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
(3) In situatii deosebite, cand activitatea a fost intrerupta mai mult de trei zile, salariatii vor primi minim 75% din salariul de baza individual, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu fie imputabila salariatilor si daca in tot acest timp acestia au ramas la dispozitia angajatorului. Pentru situatiile de mai sus, salariatii vor beneficia si de alte drepturi prevazute de lege.
Articolul 56. Corelarea salariilor cu rata inflatiei se face, pe baza datelor furnizate de Institutul National de Statistica, conform metodologiei stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitati, in acord cu prevederile legale in vigoare.
Articolul 57
(1) Plata salariilor se face periodic, la datele ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(2) Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.
(3) Indiferent de forma de plata (numerar, card, cont curent), salariatul va primi lunar nota de calcul a drepturilor salariale.
Articolul 58
(1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii financiare ale unitatii.
(2) In caz de insolventa, faliment sau de lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral, inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori, cu respectarea prevederilor legale.
Articolul 59. Unitatea este obligata sa tina evidente in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat si sa le elibereze la cerere, dovezi despre aceasta.

CAP. IV - Securitatea si sanatatea in munca

Articolul 60

(1) Partile se obliga sa colaboreze in elaborarea si implementarea masurilor de securitate si sanatate in munca.
(2) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
a) masurile preconizate sa vizeze, mai intai, ameliorarea reala a conditiilor de munca si numai daca acest lucru nu este posibil la un moment dat sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura;
b) pentru participarea nemijlocita a salariatilor la luarea deciziilor se va infiinta Comitetul de Sanatate si Securitate in Munca. C.S.S.M. este constituit din reprezentanti desemnati de sindicatul reprezentativ din unitate si reprezentanti desemnati de angajator pe de alta parte, in numar egal;
c) masurile pentru ameliorarea conditiilor de munca sa fie stabilite impreuna cu reprezentantii sindicali, acestea urmand a fi anexate la contractele colective de munca.

IV.1. - Conditii de securitate si sanatate in munca

Articolul 61. Securitatea si sanatatea in munca reprezinta un ansamblu de activitati organizatorice si tehnice, ce are drept scop protejarea vietii, integritatii organismului si sanatatii angajatilor, precum si garantarea unor conditii normale de lucru in realizarea atributiilor de serviciu.

Articolul 62. Partile considera prevederile legislatiei si ale normelor generale republicane si departamentale de securitate si sanatate in munca, precum si pe cele cuprinse in prezentul contract colectiv de munca minimale si obligatorii. In contractele colective de munca la nivel de unitati sau al unitatilor pot fi incluse clauze suplimentare de punere in aplicare.
Articolul 63. Obligatia si raspunderea privind asigurarea masurilor de securitate si sanatate in munca pentru salariati revin in totalitate angajatorului, cu respectarea prevederilor legale.

Securitatea muncii
Articolul 64. Pentru asigurarea securitatii corespunzatoare a salariatilor in procesul muncii, unitatea are obligatia de a adopta cel putin urmatoarele masuri:
a) efectuarea instructajelor periodice de securitate si sanatate a muncii;
b) asigurarea dotarii instalatiilor, masinilor si utilajelor cu dispozitive de protectie, cu aparatura de masura si control al parametrilor tehnologici si de avertizare a starilor de pericol, precum si efectuarea verificarilor periodice in scopul mentinerii in permanenta stare de functionare a acestora;
c) asigurarea functionarii permanente a instalatiilor si sistemelor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;
d) analizarea periodica, impreuna cu inspectoratele de stat teritoriale pentru securitatea si sanatatea muncii si cu organele sanitare competente, a cauzelor accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
e) indepartarea de urgenta a cauzelor generatoare de accidente de munca si adoptarea unor masuri eficiente in vederea eliminarii grabnice a cauzelor imbolnavirilor profesionale;
f) diagnosticarea factorilor nocivi ale caror niveluri depasesc limitele admise in normele nationale si internationale la care Romania a aderat;
g) admiterea la lucru numai a persoanelor care, in urma controlului medical periodic si a verificarii aptitudinilor psiho-profesionale, corespund sarcinilor de munca pe care urmeaza sa le execute;
h) masurarea periodica a parametrilor ce caracterizeaza conditiile de munca si factorii de mediu cu aparatura si personal autorizat; la prelucrarea si analiza probelor vor participa si reprezentanti din partea organizatiei sindicale reprezentative;
i) aplicarea unor masuri in vederea eliminarii tuturor factorilor de risc ce pot pune in pericol viata sau sanatatea oamenilor.
j) in cazul in care personalul Unitatii sufera, in timpul serviciului, vatamari corporale sau agresiuni din partea calatorilor transportati sau a altor persoane cu care intra in contact, salariatii implicati si Unitatea au obligatia de a intreprinde masurile legale ce le revin fiecaruia pentru atragerea raspunderii civile, penale sau patrimoniale, dupa caz.
Articolul 65
(1) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca si la normele de securitate si sanatate a muncii, pe care este obligat, in procesul muncii, sa le cunoasca si sa le respecte.
(2) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de securitate si sanatate a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.
Articolul 66
(1) Angajatorul va finanta intregul ansamblu al activitatilor legate de protectia muncii, potrivit obligatiilor ce-i revin din legislatia in domeniu si din contractele colective de munca.
(2) Prin contractele colective de munca la nivelul unitatilor se prevad masurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligatiile si raspunderile in domeniul protectiei muncii, in conformitate cu reglementarile legale.
(3) Timpul afectat acestor activitati se include in timpul de munca si este salarizat.
Articolul 67. Este interzisa repunerea in functiune a unitatilor, instalatiilor, masinilor si utilajelor care au fost oprite de organele teritoriale de specialitate, din cauza nerespectarii normelor de protectie a muncii, inainte de a fi eliminate abaterile pentru care s-a dispus oprirea.
Articolul 68
(1) Angajatorul are obligatia sa notifice salariatii asupra tuturor riscurilor specifice postului la care se expun in procesul muncii.
(2) In conditiile nerespectarii obligatiilor de la alineatul precedent sau in lipsa unor conditii de munca in masura sa le asigure securitatea in procesul muncii, salariatii pot refuza lucrul pe perioada in care persista pericolul fara a suporta nici o diminuare a drepturilor inscrise in contractul individual de munca.
(3) Refuzul lucrului in conditiile alineatelor (1) si (2) se va face in situatii bine justificate. Salariatul afectat va notifica de indata seful ierarhic asupra situatiei care pericliteaza securitatea muncii. Refuzul lucrului nu va constitui o cauza de reziliere a contractului individual de munca din initiativa unitatii daca se respecta prevederile prezentului articol.
Articolul 69
(1) Salariatii au, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa-si insuseasca si sa respecte regulile si instructiunile de protectie a muncii, specifice activitatii prestate;
b) sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a nu se expune ei sau a nu expune pe ceilalti angajati la pericol;
c) sa utilizeze echipamentul de lucru, echipamentul de protectie, precum si mijloace de protectie individuala din dotare, corespunzator scopului pentru care au fost acordate.
d) sa se prezinte in termen, conform programarii efectuate de angajator, la controalele medicale sau alte tipuri de controale, stabilite conform legislatiei in vigoare.
(2) Incalcarea acestor obligatii, constatata de sefii ierarhici si/sau de organele de inspectie autorizata, atrage raspunderea disciplinara, administrativa si materiala, potrivit prevederilor Regulamentului intern, precum si penala, dupa caz, potrivit legii.

Acordarea echipamentului individual de protectie si a echipamentului de lucru
Articolul 70. Angajatorul are obligatia sa asigure tuturor salariatilor echipamentul individual de protectie si echipamentul de lucru.
Articolul 71. Componenta si frecventa de acordare a echipamentului de lucru si a echipamentului individual de protectie pe locuri de munca si activitati se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.

Articolul 72. Echipamentul poate fi acordat si inainte de incheierea termenului stabilit, daca se face dovada deteriorarii lui ca urmare a unor avarii sau a unor conditii de munca accidentale.
Articolul 73
(1) Echipamentul individual de protectie se acorda gratuit.
(2) Cand angajatorul impune o anumita tinuta speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de acesta.
Articolul 74
(1) Curatirea, neutralizarea si intretinerea periodica a echipamentului de protectie intra in obligatiile angajatorului.
(2) Extinderea prevederilor alin. 1 la echipamentul de lucru se va putea stabili in contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
Articolul 75. Neutilizarea echipamentului individual de lucru si de protectie poate atrage sanctiuni pana la desfacerea contractului de munca.

Ocrotirea sanatatii salariatilor
Articolul 76
(1) In vederea unei ocrotiri eficiente a sanatatii salariatilor, angajatorul va respecta urmatoarele obligatii ce ii revin:
a) angajarile se vor face numai dupa efectuarea examenelor medicale, corespunzatoare fiecarei meserii sau fiecarui loc de munca in parte;
b) efectuarea, cel putin o data pe an, a controalelor medicale pentru salariati, conform normelor sanitare si conditiilor concrete de munca;18-2020

c) schimbarea locului de munca in situatia in care starea de sanatate a salariatului impune acest lucru, la recomandarea organelor medicale de specialitate, in raport cu calificarea salariatului si cu posibilitatile unitatii;
d) organizarea unui numar suficient de posturi de prim ajutor si dotarea corespunzatoare a acestora cu materiale, conform necesarului prescris de organele sanitare;
(2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile prevederilor alin. 1.
(3) In cazul cand dispozitii legale speciale sau ale contractelor colective de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Timpul necesar examinarilor medicale prevazute la alin. (1) lit. b) si alin.(3) va fi platit conform incadrarii salariatului.
(5) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea organizata potrivit alin. (1) constituie abatere disciplinara.
Articolul 77. La cererea uneia din parti, medicii de medicina muncii si inspectorii de protectie a muncii vor fi consultati in vederea reducerii duratei timpului de lucru si a acordarii de concedii de odihna suplimentare.

Igiena muncii
Articolul 78. Angajatorul se obliga sa respecte prevederile normelor si normativelor din domeniul protectiei si igienei muncii, referitoare la dotarea salariatilor cu materiale igienico-sanitare.
Articolul 79
(1) Materialele igienico-sanitare se acorda gratuit.
(2) Sortimentele si frecventa de acordare a materialelor igienico-sanitare se stabilesc prin contractele colective de munca la nivelul unitatii.
(3) In toate cazurile cand Unitatea cere o anumita vestimentatie speciala, uniforma, ca echipament de lucru ce intra in contact cu publicul calator, sau reprezinta imaginea Unitatii, contravaloarea acesteia se suporta integral de catre Unitate.

IV.2. - Conditii sociale
Articolul 80
(1) In vederea mentinerii si a imbunatatirii conditiilor de munca si a conditiilor sociale in cadrul unitatilor, angajatorul este obligat sa ia, cel putin, urmatoarele masuri:
a) amenajarea ergonomica a locurilor de munca;
b) asigurarea conditiilor optime de munca (iluminat, microclimat - temperatura, aerisire, umiditate, zgomot, vibratii);
c) asigurarea vestiarelor la capacitate suficienta si cu dotarea corespunzatoare;
d) intretinerea si modernizarea grupurilor sociale si a instalatiilor sanitare;
e) asigurarea apei calde si a apei reci, precum si a materialelor igienico-sanitare;.
(2) Masurile concrete, in sensul alin. 1, se stabilesc prin contractele colective la nivelul unitatilor.
(3) Prin Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca la nivel de unitate se vor stabili in colaborare cu structurile de protectia muncii din unitate masurile de protectie specifice, precum si programe de control al realizarii masurilor stabilite.
Articolul 81. In scopul prevenirii si diminuarii nivelului stresului la locul de munca, angajatorul impreuna cu semnatarii contractului colectiv de munca vor depune eforturile necesare in vederea transpunerii la nivelul unitatii a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de munca.

IV.3. - Munca in conditii deosebite
Articolul 82
(1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca normale si locuri de munca cu conditii deosebite si speciale.
(2) Locurile de munca cu conditii deosebite si speciale sunt cele grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea si se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate, conform legislatiei in vigoare.
Articolul 83
(1) Pentru prestarea activitatii in locurile de munca cu conditii deosebite si speciale, determinate conform legii, salariatii vor beneficia, dupa caz, de urmatoarele drepturi:
a) sporuri la salariu, conform prevederilor art. 53;
b) durata redusa a timpului de lucru;
c) alimentatie de protectie a organismului;
d) concedii suplimentare de minimum 3 zile pe an.
(2) Categoriile de personal, locurile de munca, cuantumurile si conditiile de acordare a avantajelor prevazute la alin. 1 se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitati.
Articolul 84. Locurile de munca cu conditii deosebite si speciale si categoriile de salariati care lucreaza in aceste locuri vor fi prevazute in contractele colective de munca la nivel de unitate, cu respectarea actelor normative in vigoare.
Articolul 85. Angajatorul va organiza, periodic, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa-l ocupe sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este gratuita, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Conditiile concrete urmeaza sa fie stabilite la nivel de unitate.
Articolul 86
(1) Pentru munca in conditii deosebite, salariatii vor beneficia de alimentatie de protectie a organismului, gratuit, conform legislatiei in vigoare.
(2) Alimentatia de protectie se poate acorda si sub forma unei mese calde.
(3) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia, pentru refacerea capacitatii de munca, inca minimum o luna, de drepturile anterioare, dupa caz.
(4) De dreptul prevazut la alin. 1 beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin 6 luni in conditiile alin. 1 si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca dreptul de aceeasi natura la noul loc de munca este mai mic.
(5) In toate cazurile in care conditiile de munca s-au modificat, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente, cu respectarea alin. (3) si (4).
(6) Neutilizarea alimentatiei de protectie si a materialelor igienico-sanitare in incinta unitatii constituie abatere disciplinara.

IV.4. - Organizarea si normarea muncii
Articolul 87
(1) Organizarea activitatii din cadrul unitatii prin stabilirea unor structuri organizatorice functionale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca, cu precizarea atributiilor si raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt de competenta angajatorilor.
(2) In exercitarea acestor atributii, angajatorii sunt obligati sa tina seama si de prevederile prezentului contract colectiv de munca.
Articolul 88
(1) Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariati. Normele de munca se exprima - in functie de caracteristicile procesului de productie sau ale altor activitati ce se normeaza - sub forma de norme de timp, norme de productie, norme de personal, sfere de atributii sau sub alte forme corespunzatoare specificului fiecarei munci. Normele de munca se elaboreaza de catre angajatori, cu acordul organizatiilor sindicale reprezentative. Normele de munca aprobate de conducatorul unitatii se fac cunoscute salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare.
(2) In cazul in care normele de munca si normativele de personal existente nu corespund prevederilor alin. 1, din initiativa angajatorului sau la solicitarea sindicatului reprezentativ, ele trebuie modificate conform procedurii prevazute de lege, fara ca aceasta sa conduca la diminuarea salariului.
Articolul 89
(1) Sarcinile de serviciu trebuie sa fie stabilite in limitele felului muncii, la care fiecare salariat s-a obligat prin contractul individual de munca.
(2) Pentru preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor, a situatiilor de urgenta, precum si in situatii care pericliteaza sanatatea sau viata unor persoane, fiecare salariat are obligatia de a participa, indiferent de functia sau postul pe care il ocupa, la executarea oricaror lucrari si la luarea masurilor cerute de conducerea unitatii.
Articolul 90. Numarul de personal se va stabili in raport cu volumul activitatii, cu durata timpului normal de lucru si normele de munca, pentru a se evita incarcarea excesiva cu sarcini de munca a salariatilor.
Articolul 91
(1) In toate cazurile in care munca este efectuata intr-un ritm impus, colectiv sau individual, in normele de munca se includ si timpi de refacere a capacitatii de munca.
(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reala a timpilor de refacere a capacitatii de munca, numarul de personal va cuprinde un numar corespunzator de salariati pentru inlocuire.
Articolul 92
(1) In cazul in care exista divergente la stabilirea normelor de munca sau a normativelor de personal, la cererea oricareia dintre parti, se poate apela la o expertiza tehnica sau la orice alta procedura convenita de partenerii sociali.
(2) Expertii vor fi desemnati de comun acord de catre ambele parti. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru parti, plata acesteia fiind suportata de angajator pentru prima solicitare a sindicatelor reprezentative.

CAP. V - Masuri de protectie speciala

Pierderea temporara a capacitatii de munca

Articolul 93
(1) In cazul in care salariatii lipsesc de la lucru din motive de incapacitate temporara de munca, angajatorul va putea compensa, din fonduri proprii, diferenta dintre salariul de baza initial si ajutorul la care are dreptul salariatul, potrivit legii.
(2) Situatiile in care se poate compensa diferenta prevazuta la alin. 1 vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
Articolul 94. Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, angajatorul va aplica dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, sau orice alte prevederi legale ulterioare relevante.
Articolul 95. In cazul recomandarilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora, in functie de posibilitatile fiecarei unitati, care vor fi stabilite impreuna cu sindicatul reprezentativ.
Articolul 96. Salariatul care a fost pensionat pentru incapacitate temporara de munca dupa o perioada de recuperare va fi reangajat, pe cat posibil, in functia avuta la data pierderii capacitatii de munca sau intr-una echivalenta ca salariu.

Munca persoanelor cu handicap
Articolul 97. Persoanele cu handicap salariate in unitate beneficiaza de urmatoarele drepturi conform legii:
a) program redus de lucru;
b) scutire de a presta serviciul in timpul noptii;
c) concedii de odihna suplimentare;
d) scutire de impozite pe salarii, conform legii;
e) alte drepturi prevazute de lege.
Articolul 98
(1) In cazul unui accident de munca produs din motive neimputabile salariatului, unitatea are obligatii pecuniare constand in suportarea cheltuielilor pentru spitalizare si medicatie ce sunt necesare pentru tratarea vatamarii corporale rezultate in mod direct in urma accidentului de munca, precum si pentru confectionarea protezelor impuse in urma accidentului de munca, daca aceste cheltuieli nu au fost suportate de asigurator, conform legii.
(2) In cazul accidentelor de munca soldate cu invaliditate permanenta, unitatea va acorda un ajutor social in valoare de trei salarii de incadrare a salariatului.
Articolul 99
(1) In cazul unei persoane cu handicap, daca aceasta este apta pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu ale posturilor sau locurilor de munca existente, angajatorul nu va putea refuza angajarea persoanei pe motiv de existenta a unui handicap, refuzul fiind un act de discriminare sanctionabil conform normelor legale in vigoare. Dovada capacitatii va fi constatata de catre medicul de medicina muncii.
(2) Organizatiile sindicale reprezentative vor sprijini angajarea si mentinerea in munca a persoanelor cu handicap in conditiile alineatului precedent.

Refacerea capacitatii de munca
Articolul 100
(1) Salariatii vor beneficia de bilete de tratament si/sau de odihna recuperatorie in statiuni balneoclimaterice si turistice potrivit acordului partilor din contractele colective de munca la nivel de unitate.
(2) Fiecare unitate va achizitiona, cu ajutorul sindicatului reprezentativ, un numar corespunzator de bilete, in functie de posibilitatile financiare ale unitatii.
(3) Repartizarea biletelor de tratament sau de odihna recuperatorie se va face de catre angajator si de catre organizatiile sindicale reprezentative.
Articolul 101
(1) Salariatii care beneficiaza de bilete de tratament sau odihna recuperatorie au dreptul la reducerea costului biletelor, tinandu-se seama de salariul de baza, de sezon si de afectiunile de care sufera. Diferenta de pret va fi suportata de unitate.
(2) Procentele de reducere a costului biletelor in raport cu criteriile prevazute la alin. 1 se stabilesc prin contractele colective de munca la nivelul unitatii, fara a fi mai mici de 50% din valoarea totala a biletului.
(3) Costul calatoriei pe calea ferata, clasa a II-a, sau, acolo unde este posibil, cu mijloacele de transport auto in comun va fi suportat integral de unitate pentru salariatul beneficiar al biletului de tratament balnear sau de odihna recuperatorie.
(4) Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli profesionale sau a unor boli care, fara a intra in categoria bolilor profesionale, au fost contractate din cauza conditiilor de munca se suporta integral de unitatea economica, inclusiv costul transportului pe calea ferata, clasa a II-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun.
(5) Transportul se poate efectua si cu mijloacele proprii, caz in care unitatea va deconta cheltuielile la nivelul transportului pe calea ferata, clasa a II-a, in conditiile alin. 3.

Ajutoare materiale umanitare
Articolul 102
(1) In afara ajutoarelor prevazute de lege la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare:
a) in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, in valoare de cel putin trei salarii medii brute pe unitate;
b) in cazul in care decesul a survenit din cauza unui accident de munca, a unui accident in legatura cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin patru salarii medii brute pe unitate;
c) in cazul decesului sotului/sotiei sau al unei rude de gradul I aflate in intretinerea salariatului, angajatul va primi un ajutor in valoare de un salariu mediu brut pe unitate;
d) pentru nasterea unui copil, mama va primi un ajutor in valoare de cel putin un salariu mediu brut pe unitate, platit de Unitate mamei, pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu mediu brut pe unitate;
(2) In cazurile de deces prevazute la alin. 1, unitatea poate contribui material si cu diverse servicii necesare solutionarii cu demnitate a problemelor in aceste imprejurari.
Articolul 103. La nivelul unitatii se pot aloca fonduri prin bugetul de venituri si cheltuieli, in limita prevederilor legale, care vor fi utilizate in principal pentru:
a) construirea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor;
b) construirea si intretinerea de locuinte de interventie si serviciu pentru angajatii societatii;
c) amenajarea si intretinerea de cantine sau spatii special amenajate pentru servirea mesei;
d) construire, amenajare, dotarea si intretinere de centre sociale sindicale la nivel de societate (baze sportive, terenuri si sali de sport, bazine de inot pentru recuperare, sali dedicate actiunilor social culturale educationale, amenajarea de cabinete proprii de medicina muncii, cabinet de structura psihologica, cabinet de formare profesionala, cabinet de dentist, etc.) in vederea diminuarii stresului acumulat la locul de munca;
e) construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locul de munca;
f) cheltuieli cu formarea si perfectionarea pregatirii profesionale;
g) cheltuieli cu formarea economico-sociala si educatia in domeniul relatiilor de munca;
h) cheltuieli suplimentare pentru protectia muncii, materiale de protectie si igienico-sanitare, alimentatie pentru intarirea rezistentei organismului;
i) cheltuieli necesare asigurarii speciale a salariatilor pentru cauze de accident si deces, inclusiv plata primelor de asigurare la unitatile cu specific, conform contractelor colective de munca la nivel de unitate;
j) actiuni social cultural-sportive si umanitare.
Articolul 104. Daca unitatea dispune de spatii de locuit, cu exceptia celor de interventii sau de serviciu, repartizarea acestora se va face de catre o comisie mixta, administratie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.

Articolul 105
(1) Unitatea va contribui, anual, cu o suma necesara sarbatoririi Craciunului, Pastelui, a Zilei Copilului si a zilei de 8 Martie.
(2) Marimea fondului si utilizarea lui se negociaza intre angajator si sindicatul reprezentativ.

CAP. VI - Munca si protectia femeilor si tinerilor

Articolul 106
(1) Femeile au dreptul la tratament egal cu barbatii, in situatii egale sau comparabile.
(2) Este interzisa conceperea unor clauze discriminatorii; daca exista astfel de clauze, ele vor fi nule de drept.
Articolul 107
(1) Femeile gravide, incepand cu luna a 5-a de sarcina, nu vor fi trimise in deplasare in alte localitati.
(2) Femeile care au in ingrijire copii de varsta prescolara nu pot fi trimise in deplasare in alte localitati, pentru o durata mai mare de o zi, decat cu acordul lor.
Articolul 108. Femeile care au in ingrijire copii de pana la 6 ani pot lucra cu 1/2 norma, daca nu beneficiaza de cresa, gradinita sau camin, fara a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul in care au fost incadrate in aceste conditii se considera, la calculul vechimii in munca, timp lucrat cu norma intreaga.
Articolul 109
(1) Femeile au dreptul la concedii prenatale si postnatale platite, concedii pentru ingrijirea copiilor bolnavi, precum si pentru cresterea copiilor, in conditiile legii.
(2) Salariatele care au in intretinere copii de varsta prescolara si care nu mai beneficiaza de concediu medical platit pentru ingrijirea copiilor bolnavi pot beneficia de minimum 6 zile libere/an, platite cu salariul de baza, pentru ingrijirea copiilor care sunt internati in spital.
(3) Zilele prevazute la alineatul precedent se acorda la cerere, dupa prezentarea actului medical care face dovada internarii.
(4) In cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va putea beneficia de concediul fara plata neutilizat de mama la data decesului.
Articolul 110
(1) Reincadrarea femeilor, dupa incetarea perioadei de intrerupere pentru cresterea copilului, se va face, pe cat posibil, in aceeasi functie sau intr-una echivalenta ca salariu, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) In aceasta perioada, pentru motive neimputabile persoanei, concedierea este interzisa.
(3) Pe o perioada de minimum 6 luni de la reluarea activitatii, considerata perioada de readaptare, salariatii care au beneficiat de concediu de maternitate si/sau de concediu legal platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani nu vor putea fi concediati pentru motivul de necorespundere profesionala prevazut de Codul muncii.
Articolul 111. In perioada de sarcina, femeile au dreptul la invoiri in vederea desfasurarii controalelor medicale periodice.
Articolul 112
(1) Este interzisa femeilor gravide, incepand cu luna a 5-a de sarcina, munca in locuri considerate cu conditii deosebite.
(2) La recomandarea medicului, femeile gravide vor beneficia de schimbarea locului de munca; in limita posibilitatilor, schimbarea locului de munca se va face intr-o functie echivalenta ca salariu.
Articolul 113. In unitatile care folosesc personal de sex feminin vor fi asigurate, obligatoriu, conditiile necesare: vestiare si grupuri sociale la capacitate corespunzatoare si cu o dotare specifica.
Articolul 114. Angajatorul poate hotari acordarea unei zile libere platite in vederea sarbatoririi zilei de 8 Martie, daca aceasta este intr-o zi lucratoare.
Articolul 115. Este interzisa concedierea persoanelor de sex feminin in perioada imbolnavirilor materializate prin concediu medical, graviditatii si a maternitatii, care au fost aduse la cunostinta angajatorului pe baza de certificate medicale, precum si in alte cazuri prevazute de lege.
Articolul 116. Femeile cu copii in intretinere, precum si cele cu probleme sociale deosebite vor fi protejate in cazul unor masuri de concediere.
Articolul 117.
(1) Salariata care renunta la concediul legal pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani, iar in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu minimum 2 ore/zi, fara sa-i fie afectate salariul de baza si vechimea in munca pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an.
(2) La cererea lor, in situatiile prevazute in alin. 1, femeile pot opta pentru program decalat, cu alte ore de incepere si terminare a lucrului, cu exceptia cazurilor cand activitatea unitatii nu permite acest lucru.
Articolul 118
(1) Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte.
(2) Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte.
Articolul 119. Concediul anual de odihna poate fi intrerupt pe timpul concediului prenatal si postnatal si reprogramat.
Articolul 120
(1) Unitatea impreuna cu sindicatul reprezentativ vor solutiona eventualele conflicte de natura sa lezeze demnitatea femeii.
(2) Reclamatiile in acest sens din partea femeilor salariate vor fi solutionate cu promptitudine si confidential.
Articolul 121. Partile se obliga sa asigure un regim de protectie a tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si de prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.

CAP. VII - Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

VII.1. - Incheierea contractului individual de munca

Articolul 122. Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.
Articolul 123
(1) Contractul individual de munca se incheie in baza conditiilor stabilite de lege si cu respectarea contractului colectiv de munca.
(2) Nu vor putea fi incluse in contractele individuale de munca si nu vor putea face obiectul negocierii prevederi mai putin avantajoase pentru salariati decat cele cuprinse in contractul colectiv de munca.
Articolul 124. Contractul individual de munca va cuprinde, la angajare, cel putin clauzele prevazute in modelul aprobat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si se va completa ulterior cu actele aditionale intervenite pe parcursul derularii acestuia, in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului.
Articolul 125
(1) Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata; se poate incheia si pe durata determinata, in cazurile si modalitatile prevazute expres de lege si de contractele colective de munca.
(2) In cazul schimbarii locului de munca, salariatul poate solicita renegocierea contractului individual de munca.

Angajarea si incadrarea personalului
Articolul 126
(1) Incheierea contractului individual de munca se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului, numai pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale, fara discriminari pe criterii de nationalitate, sex, convingeri politice, religioase sau apartenenta la un sindicat etc., pe baza de concurs, interviu sau examen. In acest sens, fiecare unitate isi va elabora propria metodologie, care va fi adusa la cunostinta salariatilor si a candidatilor.
(2) Se pot face si angajari din motive umanitare, in limita posibilitatilor angajatorului si cu acordul sindicatului reprezentativ.
Articolul 127. Angajatorul are obligatia sa aduca la cunostinta salariatilor si a sindicatului reprezentativ posturile devenite vacante. Acestea se vor comunica Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca numai dupa epuizarea posibilitatilor de ocupare prin redistribuire in cadrul unitatii.
Articolul 128
(1) In cazul in care angajarea se face prin concurs si/sau examen, tematica si data examenului sau a concursului pentru ocuparea unui post vor fi afisate la sediul unitatii, vor fi publicate in presa sau vor fi aduse la cunostinta in alte modalitati corespunzatoare, in vederea inscrierii candidatilor.
(2) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat din unitate si o persoana din afara unitatii obtin acelasi rezultat, salariatul are prioritate la ocuparea postului.

Perioada de proba
Articolul 129
(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca, se poate stabili o perioada de proba conform legii.
(2) Angajarea succesiva a mai mult de trei persoane pe perioade de proba pentru acelasi post este interzisa.
(3) In perioada de proba, partile pot denunta unilateral contractul individual de munca printr-o notificare scrisa la initiativa oricareia dintre parti.
Articolul 130. Salarizarea in perioada de proba se va face cu respectarea salariului minim al categoriei de personal in care se angajeaza salariatul.
Articolul 131. In cazul in care un angajat pe o perioada determinata este angajat in continuare pe perioada nedeterminata, se procedeaza conform legislatiei in vigoare.

VII.2. - Modificarea contractului individual de munca ART. 132
(1) In cazul in care salariatul solicita si posibilitatile unitatii permit, poate fi operata mutarea in cadrul unitatii.
(2) Un salariat mutat din cadrul unei subunitati a intreprinderii la alta subunitate, in cadrul unei functii sau meserii de aceeasi natura, nu poate fi supus unei noi perioade de proba.
Articolul 133. In functie de necesitatile serviciului, salariatii vor putea fi detasati, din dispozitiile angajatorului, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu si cu drepturile prevazute in contractul colectiv de munca.
Articolul 134
(1) Vor fi precizate, in scris, termenul pentru care se face detasarea, conditiile oferite, obligatiile salariatului si ale unitatii in aceasta perioada. Aceste elemente vor fi inscrise in documentele intocmite conform legii si anexate la dosarul personal.
(2) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.
(3) In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.
(4) Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.
Articolul 135
(1) Salariatul detasat isi mentine toate drepturile pe care le-a avut la data detasarii. Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi, persoana detasata beneficiaza de acestea.
(2) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca.

CAP. VIII - FORMAREA PROFESIONALA

ART .136
Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:
(1) Adaptarea salariatului la cerintele postului;
(2) Obtinerea unei calificari profesionale;
(3) Reconversia profesionala determinata de restructurari socio-economice;
(4) Dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne si necesare pentru realizarea activitatilor;
(5) Prevenirea riscului somajului;
(6) Promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale;
Articolul 137. Formarea profesionala se poate realiza prin:
(1) Participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala;
(2) Stagii de adaptare profesionala la cerintele postului;
(3) Stagii de practica si specializare;
(4) Ucenicie organizata la locul de munca
(5) Formare individuala;
(6) Alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat;
Articolul 138
(1) Pentru conducatorii de vehicule se asigura contra cost cursuri de obtinere a atestatelor profesionale, aceste cursuri se organizeaza de catre fiecare Unitate in parte in mod centralizat, conducatorii de vehicule au obligatia sa participe la cursuri in baza programarilor stabilite de catre angajator.
(2) Conducatorii de vehicule carora li s-a retras dreptul de conducere pe drumurile publice ca urmare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe perioada limitata (30-90 zile), vor putea fi incadrati intr-o alta activitate, pana la dobandirea dreptului de exercitare a profesiei. Fac exceptie situatiile in care suspendarea dreptului de a conduce constituie de asemenea si o abatere disciplinara sanctionabila cu concedierea.
(3) Conducatorii de vehicule care au fost declarati inapti la examenul medical periodic, vor fi incadrati intr-o alta activitate specifica pregatirii sale profesionale, pana la dobandirea dreptului de exercitare a profesiei, dar nu mai mult de 6 luni.

Alte prevederi in legatura cu drepturile si obligatiile partilor ART. 139
(1) Partile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele, libertatea de opinie.
(2) Angajatorul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si reprezentantii salariatilor din Unitati.
Articolul 140
(1) Consiliul de Administratie are obligatia de a invita, in scris, reprezentantul/reprezentantii organizatiei sindicale reprezentative semnatara a contractului colectiv de munca sa participe la sedintele sale, in conditiile prevazute de lege. Participarea acestora are statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot. Opiniile reprezentantilor sindicali vor fi consemnate in procesul-verbal de sedinta.
(2) Incunostintarea reprezentantilor sindicali se va face cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se va comunica ordinea de zi si vor avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse in discutie.
Articolul 141. Pentru punerea in aplicare a dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, angajatorul va pune la dispozitia sindicatului reprezentativ ori va asigura acestuia accesul la informatiile si documentele necesare, reprezentantii sindicali avand obligatia de a pastra confidentialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
Articolul 142.
(1) Reprezentantul ales (lider/presedinte) al organizatiilor sindicale, care lucreaza nemijlocit in Unitate in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 5 zile platite pentru activitati sindicale, fara a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit in conditii normale.
(2) Pentru ceilalti membri alesi in conducerea organizatiei sindicale, prin contractul colectiv de munca de la Unitati, se vor stabili numarul beneficiarilor de reducere a timpului lunar de lucru, durata reducerii pentru fiecare in parte, precum si modalitatile de acordare, inclusiv prin cumul.
(3) Reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor, precum si persoanelor care au detinut o asemenea functie timp de doi ani de la incetarea mandatului nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasa la aprecierea celui care angajeaza, decat cu acordul organului colectiv de conducere al sindicatului.
(4) Liderul sindicatului va fi degrevat de unele sarcini de serviciu de catre conducerea Unitatii, pentru solutionarea unor probleme de interes comun, in afara celor 5 zile prevazute la alin. (1).
(5) Modalitatea de organizare a intalnirilor sindicale cu salariatii se va stabili prin contractele colective de munca la nivel de Unitati.
Articolul 143
(1) Pentru ca reprezentantii sindicali sa-si poata indeplini competent si eficient atributiile aferente functiilor detinute, acestia vor beneficia de facilitati prin suportarea de catre angajator a cheltuielilor necesare participarii la actiuni comune cum ar fi: cursuri de formare sindicala, seminarii, consilii nationale, conferinte si congrese nationale si internationale organizate de catre sindicate ori alte institutii neguvernamentale. Numarul de participanti, cat si alte conditii concrete privind participarea se vor aduce la cunostinta angajatorului si se vor stabili prin acordul celor doua parti.
(2) Reprezentantii sindicali care sunt/nu sunt salariati ai unitatii vor avea acces la toate locurile de munca pentru a-si indeplini sarcinile, cu instiintarea reprezentantului angajatorului.
Articolul 144
(1) Unitatile vor asigura in incinta lor gratuit pentru activitatea sindicatelor spatiul si mobilierul necesare, precum si acces la echipamentul de birotica al unitatii (fax, copiator si altele cu caracter administrativ); prin contractele colective de munca se vor stabili conditiile de acces la utilizarea acestora.
(2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea Unitatilor ori proprietatea sindicatelor din Unitatile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca sau alte acorduri.
Articolul 145
(1) Pe perioada derularii prezentului contract colectiv de munca ,sindicatele semnatare vor asigura pregatirea pentru actiuni sindicale si relatii de munca a unui numar de 200 de membri de sindicat din ramura, cu durata de pana la 15 zile.
(2) Angajatorul va permite salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire prevazute la alin.
(1), in conditiile stabilite prin contractele colective de munca incheiate la nivel de grup de unitati si unitati.
(3) Modalitatile de incadrare in numarul prevazut la alin. (1) se stabilesc de parti prin anuntarea patronatului de catre federatia Transloc-Romania.
Articolul 146
(1) In vederea aplicarii prevederilor art. 24 din Legea nr. 62/2011 a Dialogului Social, la cererea organizatiilor sindicale reprezentative, angajatorii vor retine si vor vira sindicatului cotizatia de sindicat pe statele lunare de plata. Concomitent se va efectua si deducerea fiscala a cotizatiei din venitul lunar al membrului de sindicat, potrivit legii.
(2) Retinerea si deducerea fiscala a cotizatiei se fac pe baza cererii organizatiei sindicale la care se ataseaza lista membrilor de sindicat actualizata ori de cate ori este nevoie, de catre acesta.
Articolul 147
(1) Este interzis angajatorilor conditionarea sau constrangerea, in orice mod, avand ca scop limitarea exercitarii atributiilor functiei membrilor alesi in organele de conducere ale organizatiei sindicale, precum si desfacerea contractului individual de munca al salariatilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.
(2) Schimbarea locului de munca al liderului de sindicat pe perioada mandatului se poate face numai cu consimtamantul acestuia.
(3) Pe perioada exercitarii mandatului si o perioada de inca doi ani dupa aceasta, postul ocupat de liderul de sindicat nu poate fi desfiintat.
Articolul 148. Angajatorii nu vor angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial, in perioada declansarii sau desfasurarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict.
Articolul 149. Angajatorii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca.
Articolul 150. Angajatorii si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile privind toate problemele importante din domeniul relatiilor de munca.
Articolul 151
(1) Sindicatele semnatare recunosc dreptul angajatorilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitatii sau institutiei, de a stabili normele de disciplina a muncii, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative, precum si cele de disciplina tehnologica.
(2) Angajatorii si sindicatele se recunosc ca parteneri sociali permanenti.
(3) Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in unitati, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de munca, ale regulamentului intern, precum si a drepturilor si intereselor salariatilor si membrilor de sindicat.
(4) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze respectarea demnitatii fiecarei persoane, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, vor fi stabilite proceduri de solutionare pe cale amiabila a plangerilor individuale ale salariatilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenta sau hartuire sexuala, in completarea celor prevazute de lege.
(5) Definitia hartuirii sexuale este cea reglementata de lege.
(6) Plangerile salariatilor in justitie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de munca.
(7) In situatiile in care apar divergente in legatura cu executarea prevederilor contractelor colective de munca, unitatile si sindicatele vor incerca solutionarea acestora mai intai in Comisiile Paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor ramase in divergenta se vor putea adresa Comisiei Paritare la nivel de sector.
(8) Conducatorii de vehicule sunt exonerati de raspunderea civila si patrimoniala pentru degradarile,distrugerile partiale sau totale a vehiculelor (tramvai, troleibuz, autobus) produse de calatori ori terte persoane.
Articolul 152
(1) Pentru rezolvarea conflictelor individuale de munca dintre salariati, angajatori si salariati, precum si a reclamatiilor si a sesizarilor, partile convin ca in primul rand sa actioneze pentru concilierea lor in cadrul Unitatii.
(2) In acest scop, la nivelul Unitatii se va constitui o Comisie de Conciliere, formata din reprezentanti ai sindicatelor si angajatorilor, ce va functiona pe baza unui regulament propriu.
(3) In caz de nesolutionare se va urma calea legala.
(4) In situatia declansarii unor conflicte de munca, inclusiv a grevei, sindicatele si conducerea unitatilor au obligatia ca pe durata acestora sa protejeze patrimoniul Unitatii si sa asigure functionarea neintrerupta a utilajelor si instalatiilor tehnologice a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau sanatatea oamenilor, ori ar putea cauza pagube.


ANEXA 1

LISTA cu Regiile si Societatile Comerciale beneficiare ale contractului colectiv de munca unic la nivelul Grupului de Unitati din Sectorul de activitate Servicii comunitare si utilitati publice - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori - Cod CAEN 4931.


1. Compania de Transport Public ARAD
2. Transport Public BACAU
3. Urbis BAIA MARE
4. Braicar BRAILA
5. Alitrans CALARASI
6. Compania de Transport Public CLUJ-NAPOCA
7. RAT CRAIOVA
8. Transurb DEJ
9. Transurb GALATI
10. Compania de Transport Public IASI
11. Meditur MEDIAS
12. Troleibuzul PIATRA NEAMT
13. Transurban SATU MARE
14. Multi Trans SF.GHEORGHE
15. Loctrans SLATINA
16. Transport Public SUCEAVA
17. Societatea de transport public TIMISOARA
18. Transport Public TULCEA
19. Transurb VASLUI
20. Transurbis ZALAU

ANEXA 2
LISTA cu Sindicatele apartinand Federatiei TRANSLOC ROMANIA beneficiare ale contractului colectiv de munca unic la nivelul Grupului de Unitati din Sectorul de activitate Servicii comunitare si utilitati publice - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori - Cod CAEN 4931.


1. Sindicatul Liber din cadrul CTP ARAD
2. Sindicatul Phoenix ARAD
3. Sindicatul Liber Eltrans BOTOSANI
4. Sindicatul Liber 2015 RAT BRASOV
5. Sindicatul Transtrol BRASOV
6. Sindicatul Liber Transport in Comun CONSTANTA
7. Sindicatul Liber CTP CLUJ-NAPOCA
8. Sindicatul Liber Dreptatea FOCSANI
9. Sindicatul Liber al salariatilor din CTP IASI
10. Sindicatul SALT al CTP IASI
11. Sindicatul Liber Meditur MEDIAS
12. Sindicatul Liber Troleibuzul NEAMT
13. Sindicatul Dumbrava Transport Public Local SIBIU
14. Sindicatul Transportatorilor TIMISOARA
15. Sindicatul Liber Independent Publitrans 2000 PITESTI
16. Sindicatul Autobuzul SUCEAVA
17. Sindicatul Liber al transportatorilor profesionisti din PLOIESTI
18. Sindicatul Liber din cardul SC Transloc SA TG. JIU
19. Sindicatul Liber Transurban SATU MARE
20. Sindicatul Angajatilor Transurb GALATI
21. Sindicatul Transloc RAT CRAIOVA
22. Sindicatul Liber Independent din SC Transurb SA DEJ

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat