OUG 107/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene


Prin Programul de guvernare 2017-2020, Guvernul Romaniei s-a angajat ca toti salariatii din sistemul public vor beneficia de indemnizatie de vacanta sau prima de vacanta, dupa caz, sub forma unui voucher de vacanta.

Mai mult, tot in cadrul documentului Program de guvernare 2017-2020 anterior citat, "masurile urmarite de Guvern vor conduce la cresterea numarului de locuri de munca si astfel la pastrarea fortei de munca in Romania". Astfel, obiectivul Guvernului este sa opreasca "exodul fortei de munca din domeniul turismului catre alte state din relativa vecinatate a Romaniei", stimuland acest domeniu prin acordarea voucherelor de vacanta pentru angajatii din sistemul public.

Acordarea in perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018 a indemnizatiilor de vacanta sau a primelor de vacanta, dupa caz, sub forma voucherelor de vacanta, in valoare de 1.450 lei, s-a dovedit a fi o masura cu efecte benefice asupra industriei turismului din Romania, precum si incurajarea unui numar de 1,2 milioane de romani, angajati ai institutiilor de stat sau ai societatilor in care statul este actionar unic sau majoritar, sa isi petreaca concediile in tara.

Aceasta masura a condus in acest an la incasari si cifre record cu privire la numarul de turisti.

Potrivit Institutului National de Statistica, Romania a inregistrat anul acesta o crestere de 4,1% in primul semestru a numarului de turisti in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. Acest aspect se datoreaza in principal voucherelor de vacanta, potrivit analizelor financiare comunicate si de mediul privat.

De altfel, un efect complementar al acestei masuri a fost cresterea numarului de solicitari de autorizare a unitatilor de cazare. La nivel national, cresterea a fost de 10% comparativ cu primele noua luni ale acestui an.

Pentru ca este o masura care si-a dovedit eficacitatea, Guvernul a luat decizia ca aceasta masura sa fie prelungita pentru minimum urmatorii doi ani.

Aplicarea, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, prin acordarea voucherelor de vacanta cu un nivel maxim al sumei de sase salarii minime brute pe tara garantate in plata pentru un angajat, sau a dispozitiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care salariatii din sistemul bugetar beneficiaza de o indemnizatie de vacanta la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara, garantat in plata, va conduce la un impact negativ semnificativ asupra bugetului de stat si, implicit, a bugetelor locale, in contextul cresterilor salariale deja produse, precum si al majorarii salariului minim pe economie.

In aceste conditii, exigentele mentinerii echilibrului bugetar pot impune sistarea acordarii acestor drepturi, cu consecinte negative atat asupra drepturilor salariatilor, cat si asupra intregii industrii a turismului romanesc.

Masura mentinerii acordarii voucherelor de vacanta, in cuantum de 1.450 lei, pana la data de 31 decembrie 2020, prin aplicarea in continuare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la acordarea voucherelor personalului platit din fonduri publice, reduce impactul negativ sus-mentionat.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2017 privind infiintarea Centrului National pentru Informatii Financiare, aprobata cu completari prin Legea nr. 99/2018, s-a infiintat Centrul National pentru Informatii Financiare, structura fara personalitate juridica organizata la nivel de directie generala, prin schimbarea denumirii Directiei generale a tehnologiei informatiei si preluarea activitatii in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, precum si a posturilor si personalului aferent acestei activitati de la aparatul central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice si de la Comisia Nationala de Prognoza. Achizitiile de echipamente, bunuri si servicii din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor se realizeaza centralizat de catre Ministerul Finantelor Publice pentru toate institutiile prevazute la art. 1, cu exceptia echipamentelor pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor, finantate in baza Acordului de imprumut (Proiectul de modernizare a administratiei fiscale) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 mai 2013, ratificat prin Legea nr. 212/2013, cu modificarile ulterioare, pentru care achizitia se efectueaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

La nivelul Ministerului Finantelor Publice, aparatul central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice urmeaza sa se implementeze proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile care cuprind si componenta de tehnologia informatiei si comunicatiilor.

In vederea asigurarii implementarii optime a acestor proiecte, cu respectarea termenelor si graficului din acordurile de finantare, se propune ca, in cazul achizitiilor pentru echipamentele, bunurile si serviciile din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor prevazute in cadrul proiectelor, acestea sa se efectueze in conformitate cu prevederile cererilor de finantare aprobate.

Totodata, avand in vedere rolul Centrului National pentru Informatii Financiare de realizare a unui management unitar si coerent al domeniului TIC la nivelul intregii organizatii a Ministerului Finantelor Publice, se instituie obligatia ca Centrul National pentru Informatii Financiare sa asigure serviciile si suportul de specialitate pentru implementarea proiectelor cu finantare externa nerambursabila, in ce priveste domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Prin art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, aprobata cu completari prin Legea nr. 80/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii de credite ai institutiilor si autoritatilor publice au obligatia de a reduce cu 10% platile efectuate in anul 2018 pentru bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii institutiei.

Aceasta prevedere a produs efecte pe tot parcursul anului 2018, insa, avand in vedere evolutia preturilor la utilitati, exista riscul ca institutiile, desi au prevazute fonduri in bugetul aprobat pe acest an pentru plata facturilor aferente lunilor noiembrie/decembrie, sa nu poata achita aceste facturi, intrucat nu ar respecta prevederile art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017.

In aceste conditii, institutiile vor inregistra datorii la finele anului, datorii care vor afecta deficitul bugetar calculat in termeni ESA pe anul 2018. Pentru evitarea acestui risc, propunem abrogarea art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017.

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I

Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Institutiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, acorda, anual, in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat."

Art. II

Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 34

Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu exceptia:

a) art. 24-27, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021;

b) art. 35, care intra in vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

2.Dupa articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu urmatorul cuprins:

"Art. 341

Pana la data de 1 ianuarie 2021 prevederile prezentei legi nu se aplica voucherelor de vacanta."

3.Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 36

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

a) Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificarile ulterioare.

(2) La data de 1 ianuarie 2021 se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. III

Prevederile art. 26 alin. (4)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Art. IV

Dupa alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2017 privind infiintarea Centrului National pentru Informatii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 854 din 30 octombrie 2017, aprobata cu completari prin Legea nr. 99/2018, se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:

"(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru echipamentele, bunurile si serviciile din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor prevazute in cadrul proiectelor cu finantare externa nerambursabila, achizitiile se efectueaza in conformitate cu prevederile cererilor de finantare aprobate.

(12) Centrul National pentru Informatii Financiare asigura serviciile si suportul de specialitate pentru implementarea proiectelor cu finantare externa nerambursabila prevazute la alin. (11), in ce priveste domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor."

Art. V

- Articolul 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobata cu completari prin Legea nr. 80/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat