Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de munca


Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza statutul functionarilor publici numiti in functia publica specifica de inspector de munca, respectiv drepturile, indatoririle specifice si incompatibilitatile aplicabile inspectorului de munca.

Art. 2. - In indeplinirea atributiilor de serviciu, inspectorul de munca este investit cu exercitiul autoritatii de stat.

Art. 3. - Inspectorul de munca exercita prerogativele functiei urmarind asigurarea respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca, al securitatii si sanatatii in munca si al supravegherii pietei prin luarea masurilor prevazute de lege, in principal pentru combaterea muncii nedeclarate, prevenirea accidentelor de munca si bolilor profesionale, restrictionarea comercializarii produselor neconforme, precum si pentru prevenirea si combaterea discriminarii pe piata muncii.

Art. 4. - Salarizarea inspectorului de munca se face potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. - (1) Inspectorul de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca are dreptul de a efectua activitati de control, de a intocmi procese-verbale, de a constata nerespectarea prevederilor legale si de a aplica sanctiunile corespunzatoare prevazute de lege, astfel:

a) pe tot teritoriul tarii, indiferent de locul de munca in care isi desfasoara activitatea in mod curent, in baza deciziei emise de inspectorul general de stat;

b) pe teritoriul judetului in a carui raza teritoriala se afla sediul inspectoratului teritorial de munca in cadrul caruia isi desfasoara activitatea in mod curent.

(2) Activitatile de control prevazute la alin. (1) se realizeaza numai in baza legitimatiei de control, a insignei care atesta functia indeplinita in exercitarea atributiilor stabilite prin lege si a ordinului de deplasare semnat de conducatorul institutiei sau de catre persoana desemnata de catre acesta, precum si dupa completarea registrului unic de control al entitatii controlate, in conditiile prevazute de Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control.

(3) In cazul controalelor pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata, registrul unic de control se completeaza dupa terminarea controlului.

(4) Inspectorii de munca desfasoara activitati de control inopinat, tematic si de fond si activitati de control organizate conform programului-cadru de actiuni al Inspectiei Muncii, respectiv programului propriu de actiuni al inspectoratului teritorial de munca, aprobate de catre inspectorul general de stat.

Art. 6. - Inspectorul de munca din cadrul aparatului propriu al Inspectiei Muncii poate efectua activitati de control pe intreg teritoriul tarii, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), numai impreuna cu inspectori de munca din cadrul inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se deruleaza activitatea de control.

Art. 7. - Inspectorul de munca are urmatoarele drepturi specifice:

a) dreptul de a beneficia de concediu de odihna anual, dupa cum urmeaza:

Vechimea in munca Durata concediului de odihna

pana la 10 ani 25 de zile lucratoare

peste 10 ani 30 de zile lucratoare

b) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu in cadrul si in afara localitatii in care isi desfasoara activitatea, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) dreptul de a beneficia de perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate si in domeniile care se interconecteaza cu specificul activitatii institutiei, sustinuta prin programele organizate de Centrul de pregatire si perfectionare profesionala al Inspectiei Muncii sau de furnizorii publici si privati de formare profesionala, autorizati in conditiile legii, si decontate de angajator;

d) dreptul de a participa la schimburi de experienta si bune practici in domeniul inspectiei muncii cu institutii sau organisme similare din tarile membre ale Uniunii Europene.

Art. 8. - Inspectorul de munca are urmatoarele indatoriri:

a) sa utilizeze legitimatia de serviciu si insigna numai in exercitarea atributiilor de serviciu;

b) sa se prezinte la programul normal de lucru, precum si la programul stabilit pentru desfasurarea unor actiuni de control inopinat;

c) sa respecte, in exercitarea atributiilor de control, prezumtia de nevinovatie a persoanelor care fac obiectul controlului, sa adopte un comportament civilizat, sa manifeste impartialitate si nepartinire, sa fie ferm si exigent;

d) sa analizeze cu obiectivitate toate documentele si informatiile pe care angajatorii au obligatia de a le pune la dispozitia inspectorului de munca pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetarii evenimentelor;

e) sa consemneze in procesul-verbal intocmit in urma controlului planul de masuri in sarcina angajatorului;

f) sa dovedeasca disponibilitate in situatiile in care este necesara prezenta sa la locul de munca in afara programului normal de lucru, in situatii temeinic justificate, pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii;

g) sa analizeze efectele aplicarii actelor normative din domeniul de activitate si sa inainteze superiorului ierarhic propuneri de modificare sau completare a acestora, atunci cand situatia o impune;

h) sa informeze de indata compartimentul de resurse umane din cadrul Inspectiei Muncii/inspectoratului teritorial de munca despre dobandirea calitatii procesuale de invinuit sau inculpat, precum si despre masurile procesuale penale dispuse ori hotararile penale pronuntate impotriva sa;

i) sa monitorizeze modul de indeplinire a masurilor dispuse in activitatea de control si, dupa caz, sa aplice sanctiunile contraventionale pentru neindeplinirea acestora, conform prevederilor legale;

j) sa sesizeze institutia in cadrul careia isi desfasoara activitatea, in cazul in care, cu prilejul desfasurarii unei activitati de control, constata ca se afla intr-o situatie de incompatibilitate sau ca exista un conflict de interese.

Art. 9. - (1) Inspectorului de munca i se interzice:

a) sa efectueze controale la entitatea in cadrul careia sotul/sotia inspectorului de munca sau alta persoana cu care acesta este ruda sau afin pana la gradul II inclusiv are calitatea de asociat sau actionar, administrator, director, cenzor sau al carei reprezentant legal este;

b) sa efectueze controale la entitatea in cadrul careia sau pentru care desfasoara activitati o persoana care este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul II inclusiv cu inspectorul de munca;

c) sa foloseasca informatiile obtinute in activitatea de control pentru a obtine foloase necuvenite sau pentru a prejudicia imaginea institutiei in care isi desfasoara activitatea;

d) sa abuzeze de calitatea oficiala si sa compromita, prin activitatea sa publica, prestigiul functiei sau al institutiei din care face parte;

e) sa redacteze, sa tipareasca sau sa difuzeze materiale ori publicatii cu caracter politic, imoral sau care instiga la indisciplina.

(2) Functia publica specifica de inspector de munca nu este incompatibila cu desfasurarea de activitati in domeniul formarii profesionale, organizate conform legii, cu respectarea prevederilor art. 18 lit. a) din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 10. - Inspectorul de munca beneficiaza de stabilitate in functie si independenta fata de orice schimbare guvernamentala si orice influenta neprevazuta din afara, de natura sa ii afecteze libertatea de exercitiu, decizie sau control in exercitarea atributiilor de serviciu, apreciere si decizie si care il poate ingradi sau impiedica in realizarea activitatii de control.

Art. 11. - (1) Pentru prejudiciile materiale, constatate prin hotarare judecatoreasca definitiva, aduse inspectorului de munca sau membrilor familiei acestuia, in timpul si/sau din cauza exercitarii atributiilor de serviciu, se platesc despagubiri de catre institutia la care acesta este angajat. Recuperarea valorii despagubirilor platite se face de catre institutia platitoare de la cei vinovati, potrivit legii.

(2) Conditiile de acordare si recuperare a despagubirilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi.

Art. 12. - Inspectorul de munca supus ingerintelor, influentei sau oricarei alte forme de presiune este obligat sa aduca la cunostinta de indata si in scris acest fapt sefului sau direct si/sau sa solicite sefilor ierarhici superiori inlaturarea constrangerilor care ii altereaza libertatea de apreciere, de exercitiu, decizie sau control ori sa propuna inlocuirea lui din echipa de control.

Art. 13. - (1) Inspectorul de munca beneficiaza de sprijin financiar din partea institutiei prin suportarea sumelor necesare asigurarii asistentei juridice, in cazurile in care actele si faptele indeplinite in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, in limitele si cu respectarea prevederilor legale, fac obiectul unor proceduri judiciare.

(2) Conditiile de acordare a sprijinului financiar prevazut la alin. (1) sau de recuperare a acestuia in situatia in care inspectorul de munca este gasit vinovat de catre instanta de judecata se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 14. - Inspectorul general de stat si inspectorii-sefi vor asigura, prin conferinte de presa, comunicate de presa si alte mijloace specifice, contracararea unor campanii de defaimare a Inspectiei Muncii, respectiv a inspectoratului teritorial de munca, daca se constata ca inspectorii de munca au exercitat atributiile de serviciu in limitele de competenta.

Art. 15. - Perioada in care isi desfasoara activitatea persoana numita in functia publica specifica de inspector de munca se considera vechime in specialitatea studiilor absolvite.

Art. 16 - (1) Se instituie ziua de 11 iulie - Ziua Inspectiei Muncii.

(2) Cu ocazia Zilei Inspectiei Muncii, inspectorii de munca nu vor desfasura activitati specifice de control, ci activitati de informare.

Art. 17.-Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile celorlalte acte normative care reglementeaza functia publica, in masura in care acestea nu contin dispozitii contrare.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat