Legea 24/2019 privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018


Articolul I
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Functiile publice sunt prevazute in anexa nr. 1."

2. La articolul 20, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Comisia de evaluare, prevazuta la alin. (4), este formata din 5 membri, numiti pentru un mandat de 3 ani. Indeplinirea atributiilor comisiei de evaluare se realizeaza cu respectarea principiilor independentei, integritatii, obiectivitatii si impartialitatii in luarea deciziilor."

3. Dupa articolul 20 se introduc zece noi articole, articolele 201-2010, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 201
(1) Evaluarea prevazuta la art. 20 alin. (1) se realizeaza in scopul aprecierii performantelor obtinute, prin raportarea rezultatelor obtinute in mod efectiv la obiectivele operationale stabilite, pentru inaltii functionari publici care au desfasurat efectiv activitate minimum 6 luni in anul calendaristic pentru care se realizeaza evaluarea. Perioada evaluata este 1 ianuarie-31 decembrie a fiecarui an, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie-31 martie a anului urmator perioadei evaluate.
(2) Evaluarea generala prevazuta la art. 20 alin. (2) se realizeaza prin raportarea rezultatelor obtinute in ultimii 2 ani si a criteriilor de performanta la obiectivele strategice stabilite. Perioada evaluata este de 2 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a primului an de activitate si pana la data de 31 decembrie a anului urmator, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie- 31 martie din anul urmator perioadei evaluate.
(3) In anul in care se face evaluarea generala, evaluarea performantelor profesionale individuale face parte din aceasta.
(4) Evaluarea anuala prevazuta la art. 20 alin. (1) si evaluarea generala prevazuta la art. 20 alin. (2) se realizeaza si pentru functionarii publici care exercita cu caracter temporar o functie publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.

Articolul 202
(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale si evaluarea generala prevazute la art. 20 alin. (1) si (2) se realizeaza pe baza urmatoarelor documente:
a) raportul de activitate intocmit de inaltul functionar public;
b) referatul de evaluare intocmit de prim-ministru pentru inaltii functionari publici care ocupa functiile publice prevazute la art. 12 lit. a), de conducatorul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica pentru inaltii functionari publici care ocupa functiile publice prevazute la art. 12 lit. b) si d), de catre ministrul afacerilor interne pentru inaltii functionari publici care ocupa functiile publice prevazute la art. 12 lit. c) si e), respectiv de catre secretarul general al Guvernului pentru inaltii functionari publici care ocupa functiile publice prevazute la art. 12 lit. f);
c) fisa postului inaltului functionar public evaluat;
d) documentele prin care se stabilesc obiectivele pentru perioada pentru care se face evaluarea si indicatorii de performanta.
(2) Competenta de intocmire a referatului de evaluare prevazut la alin. (1) lit. b) poate fi delegata prin act administrativ catre secretarul de stat care coordoneaza activitatea inaltului functionar public, cu precizarea conditiilor si limitelor delegarii.

Articolul 203
(1) Obiectivele pentru perioada pentru care se face evaluarea sunt obiective strategice si obiective operationale.
(2) Obiectivele prevazute la alin. (1) se stabilesc la inceputul perioadei pentru care se face evaluarea de catre:
a) prim-ministru, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. a);
b) conducatorul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. b) si d);
c) ministrul afacerilor interne, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. c) si e);
d) secretarul general al Guvernului, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. f).
(3) Competenta de stabilire a obiectivelor pentru perioada pentru care se face evaluarea poate fi delegata prin act administrativ catre secretarul de stat care coordoneaza activitatea inaltului functionar public, cu precizarea conditiilor si limitelor delegarii.
(4) Obiectivele se consemneaza intr-un document datat si semnat de persoana care are competenta de a stabili obiectivele potrivit alin. (2), respectiv alin. (3) si de inaltul functionar public.
(5) Obiectivele operationale, impreuna cu termenele de realizare si indicatorii de performanta corespunzatori, se stabilesc pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului pentru care se face evaluarea.
(6) Obiectivele strategice, impreuna cu termenele de realizare si indicatorii de performanta corespunzatori, se stabilesc pentru o perioada de 2 ani, respectiv de la data de 1 ianuarie a primului an si pana la data de 31 decembrie a anului urmator.
(7) Obiectivele operationale si obiectivele strategice, precum si termenele de realizare si indicatorii de performanta corespunzatori pot fi revizuiti trimestrial sau ori de cate ori intervin modificari in activitatea sau structura organizatorica a autoritatii ori institutiei publice. In acest caz, prevederile alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
(8) Indicatorii de performanta prevazuti la alin. (5) si (6) se stabilesc pentru fiecare obiectiv in conformitate cu nivelul atributiilor, prin raportare la cerintele privind cantitatea si calitatea muncii prestate.

Articolul 204
(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor functionari publici, prevazuta la art. 20 alin. (1), se face cu parcurgerea urmatoarelor etape:
a) analizarea documentelor prevazute la art. 202 alin. (1) de catre fiecare membru al Comisiei de evaluare;
b) aprecierea indeplinirii fiecarui obiectiv operational de catre fiecare membru al Comisiei de evaluare cu note de la 1 la 5, nota exprimand gradul de indeplinire a obiectivului respectiv, in raport cu termenele de realizare si cu indicatorii de performanta.
(2) In cadrul etapei de analizare a documentelor, prevazuta la alin. (1) lit. a), Comisia de evaluare poate solicita completarea raportului de activitate sau/si a referatului de evaluare, in masura in care considera ca sunt incomplete sau contin date eronate, stabilind si un termen pentru transmiterea raportului de activitate sau/si a referatului de evaluare modificat(e).
(3) Nota acordata pentru indeplinirea obiectivelor operationale reprezinta media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui obiectiv, inclusiv a obiectivelor operationale revizuite, daca s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.
(4) Nota finala a evaluarii performantelor profesionale individuale este media aritmetica a notelor acordate pentru obiectivele operationale potrivit alin. (1) lit. b).
(5) Semnificatia notelor prevazute la alin. (1) lit. b) este urmatoarea: nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.

Articolul 205
(1) Evaluarea generala a inaltilor functionari publici, prevazuta la art. 20 alin. (2), are urmatoarele componente:
a) evaluarea performantelor profesionale individuale pentru ultimul an din perioada evaluata, realizata potrivit dispozitiilor art. 204;
b) evaluarea gradului de indeplinire a obiectivelor strategice pentru ultimii 2 ani din perioada evaluata.
(2) Evaluarea gradului de indeplinire a obiectivelor strategice se realizeaza astfel:
a) indeplinirea fiecarui obiectiv strategic se apreciaza de catre fiecare membru al Comisiei de evaluare cu note de la 1 la 5, nota exprimand gradul de indeplinire a obiectivului strategic respectiv, in raport cu termenele de realizare si indicatorii de performanta;
b) indeplinirea fiecarui criteriu de performanta se noteaza de catre fiecare membru al Comisiei de evaluare de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea indeplinirii criteriului de performanta in realizarea obiectivelor strategice stabilite.
(3) Criteriile de performanta pentru evaluarea indeplinirii obiectivelor strategice ale inaltilor functionari publici sunt prevazute la pct. I din anexa nr. 2.
(4) Pentru a obtine nota acordata pentru indeplinirea obiectivelor se face media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui obiectiv strategic.
(5) Pentru a obtine nota acordata pentru indeplinirea criteriilor de performanta se face media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui criteriu.
(6) Nota finala a evaluarii obiectivelor strategice este media aritmetica a notelor obtinute prin aplicarea prevederilor alin. (4) si (5).
(7) Nota finala a evaluarii generale este media aritmetica a notelor obtinute prin aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) si alin. (6).
(8) Semnificatia notelor prevazute la alin. (2) este urmatoarea: nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.

Articolul 206
(1) In mod exceptional, evaluarea prevazuta la art. 20 alin. (1) si (2) se poate face si in cursul perioadei evaluate, caz in care reprezinta evaluare partiala, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 202 -205, in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate, raportul de serviciu al inaltului functionar public evaluat inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In aceste situatii, inaltul functionar public va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu, dupa caz;
b) la expirarea perioadei pentru care un functionar public a exercitat cu caracter temporar o functie publica din categoria inaltilor functionari publici;
c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate, raportul juridic in baza caruia este exercitata functia de catre persoanele care au competenta de intocmire a referatului de evaluare potrivit art. 202 alin. (1) lit. b) inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In aceste situatii, referatul de evaluare se intocmeste in termen de 10 zile lucratoare de la data incetarii, suspendarii sau modificarii, dupa caz.
(2) Pe baza documentelor transmise, Comisia de evaluare realizeaza evaluarea partiala a performantelor profesionale ale inaltului functionar public. Nota finala a evaluarii partiale, respectiv nota finala a evaluarii obiectivelor strategice este media aritmetica a notelor finale acordate pentru evaluarea partiala. Calificativul acordat la evaluarea partiala se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale, respectiv la evaluarea generala, prevazute la art. 20 alin. (1), respectiv alin. (2).

Articolul 207
Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
a) intre 1,00 si 2,00 - nesatisfacator;
b) intre 2,01 si 3,50 - satisfacator;
c) intre 3,51 si 4,50 - bine;
d) intre 4,51 si 5,00 - foarte bine.

Articolul 208
(1) In situatia in care exista diferente intre informatiile cuprinse in raportul de activitate al inaltului functionar public si referatul de evaluare, este obligatorie organizarea unui interviu cu inaltul functionar public, care are rolul de a furniza informatiile necesare finalizarii evaluarii.
(2) Interviul prevazut la alin. (1) se desfasoara anterior completarii raportului de evaluare de catre Comisia de evaluare.
(3) Inaltul functionar public este convocat in fata Comisiei de evaluare prin adresa transmisa de presedintele Comisiei de evaluare, prin intermediul secretariatului acesteia, la sediul autoritatii sau institutiei publice unde isi desfasoara activitatea, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru interviu. La adresa de convocare se anexeaza o copie a documentelor prevazute la art. 202 alin. (1).
(4) Interviul poate fi reprogramat, la cererea motivata a inaltului functionar public, cu aprobarea presedintelui Comisiei de evaluare. Convocarea in fata Comisiei de evaluare la o data ulterioara stabilita de catre aceasta se face cu respectarea prevederilor alin. (3).
(5) In situatia neprezentarii la interviu a inaltului functionar public, convocat in conditiile alin. (3) si, dupa caz, ale alin. (4), la evaluare sunt luate in considerare consemnarile din referatul de evaluare.
(6) Intrebarile si raspunsurile la interviu se consemneaza de catre secretariatul Comisiei de evaluare intr-o anexa la procesul- verbal de sedinta, semnata de inaltul functionar public intervievat, de membrii Comisiei de evaluare si de secretariatul acesteia.

Articolul 209
Fiecare evaluare realizata de Comisia de evaluare se consemneaza in raportul de evaluare a inaltului functionar public, incheiat in doua exemplare originale. In termen de 15 zile de la finalizare, un exemplar se arhiveaza la secretariatul Comisiei de evaluare si un exemplar se comunica autoritatii sau institutiei publice unde este incadrat inaltul functionar public, pentru a fi depus la dosarul profesional, iar o copie a raportului de evaluare certificata pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul Comisiei de evaluare se transmite persoanei care are competenta numirii in functia publica a acestuia, spre informare si pentru a asigura, atunci cand este cazul, aplicarea prevederilor art. 99 alin. (1) lit. d). In termen de cel mult 3 zile lucratoare de la primire, autoritatea sau institutia publica unde este incadrat inaltul functionar public ii transmite acestuia o copie a raportului de evaluare, certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana cu atributii privind evidenta personalului din cadrul compartimentului de resurse umane.

Articolul 2010
(1) Inaltul functionar public nemultumit de rezultatele obtinute la evaluarea performantelor profesionale individuale, respectiv la evaluarea generala, prevazute la art. 20 alin. (1) si (2), se poate adresa Comisiei de evaluare, care va raspunde contestatiei in termen de 15 zile de la depunerea acesteia.
(2) Inaltul functionar public nemultumit de rezultatele obtinute in urma deciziei Comisiei de evaluare, potrivit alin. (1), se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, in conditiile legii."

4. La articolul 60, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pe parcursul perioadei de stagiu, functionarul public debutant are un indrumator, functionar public definitiv desemnat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, de regula, din cadrul compartimentului in cadrul caruia urmeaza sa isi desfasoare activitatea, cu atributii in stabilirea programului de desfasurare a perioadei de stagiu si in coordonarea activitatii functionarului public debutant pe parcursul acestei perioade."

5. Dupa articolul 60 se introduc patru noi articole, articolele 601-604, cu urmatorul cuprins:

"Articolul 601
(1) Evaluarea activitatii functionarului public debutant reprezinta aprecierea obiectiva a nivelului cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice dobandite, necesare indeplinirii atributiilor aferente unei functii publice, a cunoasterii specificului activitatii autoritatii sau institutiei publice si a exigentelor administratiei publice, pe baza criteriilor de evaluare prevazute de lege.
(2) Evaluarea activitatii functionarului public debutant se face in termen de 5 zile lucratoare de la terminarea perioadei de stagiu, de regula, de catre conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea, denumit in continuare evaluator. Evaluatorul nu poate avea si calitatea de indrumator. In mod exceptional, in cazul autoritatilor sau institutiilor publice a caror structura nu este detaliata pe compartimente ori in cadrul carora nu exista un functionar public de conducere care sa coordoneze compartimentul, evaluator este:
a) un functionar public de conducere, desemnat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
b) conducatorul autoritatii sau institutiei publice, daca nu exista un functionar public de conducere care sa fie desemnat potrivit lit. a).
(3) In cazul modificarii raporturilor de serviciu prin mutare in cadrul altui compartiment ori al altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii sau institutiei publice ori in cazul suspendarii raportului de serviciu al functionarului public debutant, evaluatorul are obligatia de a intocmi raportul de evaluare pentru perioada de stagiu parcursa de functionarul public debutant pana in acel moment, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 602 alin. (1). In acest caz, evaluarea este partiala si va fi luata in considerare la evaluarea functionarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu.
(4) In cazul modificarii, suspendarii sau incetarii raportului de serviciu al evaluatorului, acesta are obligatia de a intocmi raportul de evaluare pentru perioada de stagiu parcursa de functionarul public debutant pana in acel moment, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 602 alin. (1). In acest caz, evaluarea este partiala si va fi luata in considerare la evaluarea functionarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu.

Articolul 602
(1) Evaluarea activitatii functionarului public debutant se face de catre evaluator pe baza:
a) raportului de stagiu intocmit de functionarul public debutant;
b) referatului intocmit de indrumator;
c) analizei gradului si modului de aplicare a fiecarui criteriu de evaluare in exercitarea atributiilor de serviciu de catre functionarul public debutant;
d) interviului cu functionarul public debutant.
(2) Cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de terminarea perioadei de stagiu, functionarul public debutant intocmeste un document denumit raport de stagiu, pe care il inainteaza evaluatorului si care cuprinde descrierea activitatii desfasurate pe parcursul acestei perioade, prin prezentarea atributiilor, a modalitatilor de indeplinire a acestora, precum si a eventualelor dificultati intampinate.
(3) Cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de terminarea perioadei de stagiu, indrumatorul intocmeste un document denumit referat, pe care il inainteaza evaluatorului si care cuprinde urmatoarele elemente:
a) descrierea activitatii desfasurate de functionarul public debutant;
b) aptitudinile pe care le-a dovedit functionarul public debutant in modul de indeplinire a atributiilor de serviciu;
c) conduita functionarului public debutant in timpul serviciului;
d) concluzii privind desfasurarea perioadei de stagiu si recomandari privind definitivarea acesteia.
(4) In cazul modificarii, suspendarii sau incetarii raportului de serviciu ori in situatia aplicarii unei sanctiuni disciplinare indrumatorului, acesta intocmeste referatul prevazut la alin. (3) pentru perioada de stagiu parcursa de functionarul public debutant pana in acel moment, iar conducatorul autoritatii sau institutiei publice numeste un alt functionar public definitiv, in calitate de indrumator, pentru perioada de stagiu ramasa neefectuata. Referatul astfel intocmit se inainteaza evaluatorului si este avut in vedere la evaluarea functionarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu.
(5) Criteriile de evaluare a activitatii functionarului public debutant sunt prevazute la pct. II din anexa nr. 2.
(6) Interviul reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si functionarul public debutant, anterior finalizarii raportului de evaluare, in cadrul caruia:
a) se aduc la cunostinta functionarului public debutant evaluat consemnarile facute de evaluator in raportul de evaluare;
b) se semneaza si se dateaza raportul de evaluare de catre evaluator si de catre functionarul public debutant evaluat.

Articolul 603
(1) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul efectueaza urmatoarele:
a) analizeaza raportul de stagiu completat de catre functionarul public debutant si referatul intocmit de catre indrumator;
b) noteaza indeplinirea criteriilor de evaluare in functie de gradul de indeplinire a atributiilor de serviciu;
c) stabileste calificativul de evaluare;
d) formuleaza propuneri cu privire la numirea intr-o functie publica definitiva sau la eliberarea din functia publica.
(2) Nota exprima aprecierea indeplinirii fiecarui criteriu de evaluare in realizarea atributiilor de serviciu. Notarea criteriilor de evaluare si stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel:
a) fiecare criteriu de evaluare se noteaza de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mica, iar nota 5 fiind cea mai mare;
b) se face media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare si se obtine o nota finala;
c) calificativul de evaluare se acorda in functie de nota finala obtinuta, dupa cum urmeaza: intre 1,00 si 3,00 se acorda calificativul necorespunzator, iar intre 3,01 si 5,00 se acorda calificativul corespunzator.
(3) Semnificatia calificativelor de evaluare este urmatoarea:
a) necorespunzator - functionarul public debutant nu a facut dovada ca detine cunostintele teoretice si deprinderile practice necesare exercitarii functiei publice;
b) corespunzator - functionarul public debutant a facut dovada ca detine cunostintele teoretice si deprinderile practice necesare exercitarii functiei publice.
(4) Evaluatorul formuleaza in raportul de evaluare a perioadei de stagiu, dupa caz:
a) propunerea privind numirea functionarului public debutant intr-o functie publica definitiva, in situatia in care calificativul de evaluare este corespunzator;
b) propunerea de eliberare din functie, in conditiile legii, in situatia in care functionarul public debutant a obtinut calificativul necorespunzator.
(5) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunostinta functionarului public debutant in cadrul interviului prevazut la art. 602 alin. (6).
(6) In cazul in care intre functionarul public debutant si evaluator exista diferente de opinie asupra continutului raportului de evaluare se procedeaza astfel:
a) in situatia in care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica raportul de evaluare;
b) in situatia in care nu se ajunge la un punct de vedere comun, functionarul public debutant consemneaza comentariile sale in raportul de evaluare, in sectiunea dedicata.
(7) In situatia in care functionarul public debutant evaluat refuza sa semneze raportul de evaluare, acest aspect se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit de catre evaluator si semnat de catre acesta si un martor. Refuzul functionarului public debutant de a semna raportul de evaluare nu impiedica producerea efectelor juridice ale acestuia.
(8) La finalizarea evaluarii, o copie a raportului de evaluare se comunica functionarului public debutant.

Articolul 604
(1) Functionarul public debutant nemultumit de evaluarea comunicata potrivit art. 603 alin. (8) o poate contesta, in cadrul procedurii de evaluare, in termen de 5 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta, la conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
(2) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice solutioneaza contestatia pe baza raportului de evaluare a perioadei de stagiu, a referatului intocmit de indrumator si a raportului de stagiu redactat de functionarul public debutant, in termen de 10 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.
(3) Pe baza documentelor prevazute la alin. (2), conducatorul autoritatii sau institutiei publice respinge motivat contestatia sau o admite, caz in care modifica raportul de evaluare in mod corespunzator. Rezultatul contestatiei se comunica functionarului public debutant in termen de 5 zile lucratoare de la solutionarea acesteia.
(4) La expirarea termenului prevazut la alin. (1), in conditiile in care functionarul public debutant nu a contestat rezultatul evaluarii, respectiv la expirarea termenului prevazut la alin. (3), raportul de evaluare se comunica compartimentului de resurse umane pentru a fi depus la dosarul profesional, precum si pentru a asigura aplicarea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a dispozitiilor art. 6213 alin. (1) lit. b) si alin. (2). O copie a raportului de evaluare, certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana cu atributii privind evidenta personalului din cadrul compartimentului de resurse umane, se comunica functionarului public debutant.
(5) Numai functionarul public debutant nemultumit de rezultatul evaluarii activitatii sale, pe care l-a contestat in conditiile alin. (1), se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii."

6. Dupa articolul 62 se introduce o noua sectiune, sectiunea a 31-a "Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici", cuprinzand articolele 621-6213, cu urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA a 31-a
Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

Articolul 621
Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici reprezinta aprecierea obiectiva a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, prin compararea gradului si a modului de indeplinire a obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta stabilite cu rezultatele obtinute in mod efectiv de catre functionarul public pe parcursul unui an calendaristic si urmareste:
a) corelarea obiectiva dintre activitatea functionarului public si cerintele functiei publice, prin raportare la nivelul functiei publice detinute;
b) asigurarea unui sistem motivational, astfel incat sa fie determinata cresterea performantelor profesionale individuale;
c) identificarea necesitatilor de instruire a functionarilor publici, pentru imbunatatirea rezultatelor activitatii desfasurate in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite.

Articolul 622
(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici are urmatoarele componente:
a) evaluarea gradului si modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de indeplinire a criteriilor de performanta.
(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarului public se consemneaza in raportul de evaluare intocmit de catre persoana care coordoneaza activitatea respectivului functionar public si se contrasemneaza de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice sau, dupa caz, de catre persoana care coordoneaza activitatea evaluatorului in conditiile prezentei legi. In realizarea activitatilor specifice, evaluatorul si contrasemnatarul au obligatia asigurarii respectarii intocmai a normei generale de conduita profesionala privind obiectivitatea in evaluare, precum si a respectarii regimului juridic al incompatibilitatilor si al conflictului de interese.

Articolul 623
(1) In intelesul prezentei legi, are calitatea de evaluator:
a) functionarul public de conducere pentru functionarul public de executie din subordine, respectiv functionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarul public de conducere;
b) inaltul functionar public, pentru functionarii publici de conducere din subordinea directa sau pentru functionarii publici de executie, atunci cand acestia isi desfasoara activitatea in cadrul unor compartimente din subordinea directa, care nu sunt coordonate de un functionar public de conducere;
c) persoana care ocupa functia de conducere imediat inferioara celei de conducator al autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarii publici aflati in coordonarea ori in subordinea directa;
d) conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarii publici aflati in subordinea directa, precum si pentru functionarii publici care au calitatea de conducatori ai autoritatilor ori institutiilor publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea acesteia, precum si pentru adjunctii acestora;
e) primarul, respectiv presedintele consiliului judetean, pentru secretarul unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, pe baza propunerii consiliului local, respectiv a consiliului judetean;
f) persoana care are competenta de numire expres stabilita prin legea speciala, pentru functionarii publici care au calitatea de conducatori sau fac parte din organele colective de conducere ale unor autoritati ori institutii publice care nu se afla in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea altor autoritati sau institutii publice.
(2) In cazul functionarilor publici de conducere care conduc structuri a caror activitate este coordonata de persoane diferite, potrivit atributiilor stabilite prin acte administrative, evaluarea se face in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) sau c), cu luarea in considerare a unui referat intocmit de persoana careia i-au fost delegate partial atributiile de coordonare. Prin referat se evalueaza gradul si modul de atingere a obiectivelor individuale, precum si gradul de indeplinire a criteriilor de performanta pentru atributiile pe care le indeplineste in coordonarea persoanelor prevazute in prezentul alineat.
(3) In cazul autoritatilor administratiei publice locale, la intocmirea raportului de evaluare in conditiile prevazute la alin. (1) lit. d) si e), pentru functionarii publici numiti prin hotarare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, precum si pentru secretarul unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, se ia in considerare propunerea consiliului local, respectiv a consiliului judetean.
(4) Propunerea consiliului local, respectiv a consiliului judetean, prevazuta la alin. (3), se transmite primarului, respectiv presedintelui consiliului judetean cel tarziu pana la data de 15 ianuarie a anului in care se realizeaza evaluarea, sub sanctiunea neluarii ei in seama la realizarea evaluarii.
(5) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate delega prin act administrativ competenta de realizare a evaluarii prevazute la alin. (1) lit. d) catre persoana care ocupa functia de conducere imediat inferioara si care coordoneaza activitatea structurii functionale respective, cu precizarea conditiilor si limitelor delegarii.

Articolul 624
(1) In intelesul prezentei legi, are calitatea de contrasemnatar:
a) conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarii publici de conducere care ocupa functiile publice prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), b) si d), pentru care nu are calitatea de evaluator;
b) functionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarii publici de conducere care ocupa functiile publice prevazute la art. 13 alin. (1) lit. e) si f), precum si pentru functionarii publici de executie pentru care calitatea de evaluator apartine functionarului public de conducere direct subordonat contrasemnatarului;
c) inaltul functionar public, in cazul in care, potrivit structurii organizatorice a autoritatii ori institutiei publice, nu exista un functionar public ierarhic superior evaluatorului si activitatea compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public evaluat este coordonata de inaltul functionar public, cu exceptia situatiei functionarilor publici prevazuti la lit. a).
(2) In situatia in care, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, nu exista o persoana care sa aiba calitatea de contrasemnatar potrivit alin. (1), raportul de evaluare nu se contrasemneaza.

Articolul 625
(1) In situatia in care instanta judecatoreasca dispune refacerea evaluarii performantelor profesionale individuale ale unui functionar public, prin hotarare judecatoreasca definitiva, pronuntata in urma contestarii rezultatelor evaluarii la instantele de contencios administrativ in conditiile legii, calitatea de evaluator se exercita in urmatoarea ordine:
a) de catre persoana care a realizat evaluarea ce urmeaza a fi refacuta, daca isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatii sau institutiei publice respective;
b) de catre persoana care avea calitatea de contrasemnatar la data realizarii evaluarii ce urmeaza a fi refacuta, in situatia in care nu se aplica prevederile lit. a);
c) de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice care are obligatia punerii in executare a hotararii judecatoresti definitive ori de catre persoana desemnata de acesta prin act administrativ, in situatia in care persoanele prevazute la lit. a), respectiv lit. b) nu isi mai desfasoara activitatea in cadrul autoritatii sau institutiei publice respective.
(2) In urma refacerii evaluarii performantelor profesionale individuale potrivit alin. (1), raportul de evaluare nu se contrasemneaza.

Articolul 626
(1) Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se realizeaza pentru un an calendaristic, in perioada cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate, pentru toti functionarii publici care au desfasurat efectiv activitate minimum 6 luni in anul calendaristic pentru care se realizeaza evaluarea.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), evaluarea partiala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se realizeaza pentru o alta perioada decat cea prevazuta la alin. (1), in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) la modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici in conditiile legii, daca perioada efectiv lucrata este de cel putin 30 de zile consecutive;
b) la modificarea, suspendarea sau incetarea raportului de serviciu ori, dupa caz, a raportului de munca al evaluatorului in conditiile legii, daca perioada efectiv coordonata este de cel putin 30 de zile consecutive. In cazul in care evaluatorul se afla in imposibilitatea de drept sau de fapt constatata prin act administrativ de a realiza efectiv evaluarea, calitatea de evaluator revine persoanei care are calitatea de contrasemnatar al raportului de evaluare la data incetarii, suspendarii sau modificarii, in conditiile legii, a raportului de serviciu ori, dupa caz, a raportului de munca al evaluatorului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor legale in ceea ce priveste desemnarea unui alt contrasemnatar, atunci cand este posibil potrivit structurii organizatorice;
c) atunci cand, pe parcursul perioadei evaluate, functionarul public este promovat in clasa sau in grad profesional.
(3) Evaluarea partiala se realizeaza in termen de 10 zile lucratoare de la data intervenirii situatiilor prevazute la alin. (2) si va fi luata in considerare la evaluarea anuala, in conditiile legii.
(4) Evaluarea partiala a functionarilor publici nu este necesara in situatia in care raportul de serviciu al functionarului public se modifica prin delegare, se suspenda in conditiile art. 94 alin. (1) lit. f), h), k) si l) sau, dupa caz, inceteaza in conditiile art. 98 alin. (1) lit. a) si b).
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se poate realiza si ulterior perioadei cuprinse intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate, in situatia in care raportul de serviciu al functionarului public este suspendat pe parcursul intregii perioade de evaluare. In acest caz, evaluarea se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la reluarea activitatii, in conditiile prezentei legi.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se poate realiza si ulterior perioadei cuprinse intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate, in situatia in care raportul de serviciu ori, dupa caz, raportul de munca al evaluatorului este suspendat pe parcursul intregii perioade de evaluare. In acest caz, evaluarea se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea perioadei de evaluare, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (2) lit. b).

Articolul 627
(1) In vederea realizarii componentei evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici prevazute la art. 622 alin. (1) lit. a), la inceputul perioadei evaluate persoana care are calitatea de evaluator stabileste obiectivele individuale pentru functionarii publici a caror activitate o coordoneaza si indicatorii de performanta utilizati in evaluarea gradului si a modului de atingere a acestora.
(2) Obiectivele prevazute la alin. (1) se stabilesc in conformitate cu atributiile din fisa postului, prin raportare la functia publica detinuta, gradul profesional al acesteia, cunostintele teoretice si practice si abilitatile necesare exercitarii functiei publice detinute de functionarul public, si corespund obiectivelor compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public.
(3) Indicatorii de performanta prevazuti la alin. (1) se stabilesc pentru fiecare obiectiv individual, in conformitate cu nivelul atributiilor titularului functiei publice, prin raportare la cerintele privind cantitatea si calitatea muncii prestate.
(4) In toate situatiile, obiectivele individuale si indicatorii de performanta se aduc la cunostinta functionarului public la inceputul perioadei evaluate.
(5) Obiectivele individuale si indicatorii de performanta pot fi revizuiti trimestrial sau ori de cate ori intervin modificari in activitatea ori in structura organizatorica a autoritatii sau institutiei publice. Prevederile alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

Articolul 628
Criteriile de performanta utilizate pentru realizarea componentei evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici potrivit art. 622 alin. (1) lit. b) sunt prevazute la pct. III din anexa nr. 2.

Articolul 629
(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza in urmatoarele etape:
a) completarea raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale de catre evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare.
(2) Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale este un document distinct, denumit in continuare raport de evaluare, in care evaluatorul:
a) acorda note pentru fiecare componenta a evaluarii, stabileste punctajul final si calificativul acordat;
b) consemneaza rezultatele deosebite ale functionarului public, dificultatile obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante;
c) stabileste necesitatile de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate;
d) stabileste obiectivele individuale pentru anul urmator perioadei evaluate.
(3) Interviul este o discutie intre evaluator si functionarul public evaluat in cadrul careia se aduce la cunostinta functionarului public evaluat continutul raportului de evaluare si se discuta aspectele cuprinse in acesta, avand ca finalitate semnarea si datarea raportului de evaluare de catre evaluator si de catre functionarul public evaluat.
(4) In cazul in care intre functionarul public evaluat si evaluator exista diferente de opinie asupra continutului raportului de evaluare, se procedeaza astfel:
a) in situatia in care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica raportul de evaluare;
b) in situatia in care nu se ajunge la un punct de vedere comun, functionarul public consemneaza comentariile sale in raportul de evaluare, in sectiunea dedicata.
(5) In situatia in care functionarul public evaluat refuza sa semneze raportul de evaluare, acest aspect se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit de catre evaluator si semnat de catre acesta si un martor. Refuzul functionarului public evaluat de a semna raportul de evaluare nu impiedica producerea efectelor juridice ale acestuia.

Articolul 6210
(1) In aplicarea prevederilor art. 622 alin. (1), pentru fiecare dintre componentele evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, evaluatorul acorda note de la 1 la 5. Nota 1 reprezinta nivelul minim de atingere a fiecaruia dintre obiectivele individuale in raport cu indicatorii de performanta si, respectiv, nivelul minim apreciat de indeplinire a fiecaruia dintre criteriile de performanta, iar nota 5 reprezinta nivelul maxim.
(2) Nota finala acordata pentru indeplinirea obiectivelor individuale reprezinta media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui obiectiv individual, inclusiv a celor revizuite, daca s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.
(3) Nota finala acordata pentru indeplinirea criteriilor de performanta reprezinta media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui criteriu de performanta.
(4) Punctajul final al evaluarii performantelor profesionale individuale este media aritmetica a notelor obtinute pentru obiectivele individuale si criteriile de performanta, potrivit alin. (2) si (3).
(5) In urma evaluarii performantelor profesionale individuale, functionarului public i se acorda unul dintre urmatoarele calificative: foarte bine, bine, satisfacator, nesatisfacator.
(6) Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluarii performantelor profesionale individuale, dupa cum urmeaza:
a) pentru un punctaj intre 1,00 si 2,00 se acorda calificativul nesatisfacator;
b) pentru un punctaj intre 2,01 si 3,50 se acorda calificativul satisfacator;
c) pentru un punctaj intre 3,51 si 4,50 se acorda calificativul bine;
d) pentru un punctaj intre 4,51 si 5,00 se acorda calificativul foarte bine.

Articolul 6211
(1) Raportul de evaluare rezultat in urma interviului se inainteaza contrasemnatarului, care semneaza raportul asa cum a fost completat de evaluator sau, dupa caz, il modifica, cu obligatia de motivare si de instiintare a functionarului public evaluat. In acest caz, functionarul public evaluat semneaza raportul de evaluare modificat de contrasemnatar, cu posibilitatea consemnarii observatiilor sale, daca este cazul.
(2) La finalizarea evaluarii potrivit alin. (1), o copie a raportului de evaluare se comunica functionarului public evaluat.

Articolul 6212.
(1) Functionarii publici nemultumiti de evaluarea comunicata potrivit art. 6211 alin. (2) o pot contesta, in cadrul procedurii de evaluare, la conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in termen de 5 zile lucratoare de la luarea la cunostinta.
(2) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice solutioneaza contestatia pe baza raportului de evaluare si a referatelor intocmite de catre functionarul public evaluat, de catre evaluator si de catre contrasemnatar, in termen de 10 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.
(3) Pe baza documentelor prevazute la alin. (2), conducatorul autoritatii sau institutiei publice respinge motivat contestatia sau o admite, caz in care modifica raportul de evaluare in mod corespunzator. Rezultatul contestatiei se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la solutionarea acesteia.
(4) La expirarea termenului prevazut la alin. (1), in conditiile in care functionarul public nu a contestat rezultatul evaluarii, respectiv la expirarea termenului prevazut la alin. (3), o copie a raportului de evaluare, certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana cu atributii privind evidenta personalului din cadrul compartimentului de resurse umane, se comunica functionarului public.
(5) Functionarul public nemultumit de rezultatul evaluarii performantelor profesionale individuale se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

Articolul 6213
(1) Calificativele obtinute la evaluarea performantelor profesionale individuale sunt avute in vedere la:
a) promovarea intr-o functie publica superioara;
b) eliberarea din functia publica.
(2) Necesitatile de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate, stabilite in cadrul evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, se au in vedere la elaborarea planului de perfectionare profesionala a functionarilor publici prevazut la art. 53."

7. La capitolul VI, titlul sectiunii a 4-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA a 4-a
Promovarea functionarilor publici"
8. Articolul 69 se abroga.
9. Dupa articolul 117 se introduce un nou articol, articolul 1171, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 1171
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege."
10. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta lege.
11. Dupa anexa nr. 1 se introduce o noua anexa, anexa nr. 2, avand continutul prevazut in anexa nr. 2 la prezenta lege.
12. In cuprinsul legii, denumirea "Ministerul Internelor si Reformei Administrative" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice", cu exceptia prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) si alin. (3), caz in care denumirea "Ministerul Internelor si Reformei Administrative" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Afacerilor Interne", iar denumirea "ministrul internelor si reformei administrative" se inlocuieste cu denumirea "ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice".

Articolul II
(1) Rapoartele de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2017 intocmite cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare in luna ianuarie 2018 sunt si raman valabile si isi produc efectele juridice potrivit legislatiei in vigoare la data finalizarii acestora.
(2) Obiectivele individuale stabilite cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare in luna ianuarie 2018 sunt si raman valabile si stau la baza evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2018.

Articolul III
In termen de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a stabili calitatea de evaluator, respectiv de contrasemnatar, potrivit dispozitiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

Articolul IV
In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, se aproba procedura de organizare si functionare a Comisiei de evaluare a inaltilor functionari publici, precum si formatul standard al documentelor necesare evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, prevazute in Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, la:
a) art. 202 alin. (1) lit. a) si b) si art. 209;
b) art. 602 alin. (2) si (3) si art. 603;
c) art. 629 alin. (2).

Articolul V
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) art. 48-491, art. 50 alin. (1) si (2), art. 60, art. 61 alin. (1), art. 611, art. 612, art. 62-624 si art. 64 din Hotararea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 86-101 si art. 106-120 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va pune in acord prevederile Hotararii Guvernului nr. 341/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Hotararii Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

Articolul VI
Legea nr. 188/1999
privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Legea nr. 188/1999)


LISTA cuprinzand functiile publice
I. Functii publice generale
A. Functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici:
1. secretar general al Guvernului;
2. secretar general adjunct al Guvernului;
3. secretar general din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
4. secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
5. prefect;
6. subprefect;
7. inspector guvernamental.
B. Functii publice de conducere:
1. director general din cadrul autoritatilor administrative autonome, al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
2. director general adjunct din cadrul autoritatilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
3. secretar al judetului si al municipiului Bucuresti;
4. director din cadrul autoritatilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, director executiv in cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si in cadrul autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;
5. director adjunct din cadrul autoritatilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, director executiv adjunct in cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si in cadrul autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;
6. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului si comunei;
7. sef serviciu;
8. sef birou.
C. Functii publice de executie:
1. consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector;
2. referent de specialitate;
3. referent.
NOTE:
1. Functiile publice generale, altele decat cele prevazute la pct. I, se stabilesc cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
2. Functiile publice de conducere prevazute la lit. B pct. 1 si 2 se pot stabili si in cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica locala care au un numar de minimum 150 de posturi.
3. Functiile publice de conducere prevazute la lit. B pct. 7 si 8, precum si functiile publice de executie prevazute la lit. C pot fi functii publice de stat, teritoriale sau locale.
II. Functii publice specifice
A. Functii publice de conducere:
1. arhitect-sef.
B. Functii publice de executie:
1. inspector de concurenta;
2. inspector vamal;
3. inspector de munca;
4. controlor delegat;
5. expert in tehnologia informatiilor si a telecomunicatiilor;
6. comisar.
C. Alte functii publice specifice:
1. manager public.
NOTA:
Functiile publice specifice, altele decat cele prevazute la pct. II, se stabilesc cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Legea nr. 188/1999)


I. Criterii de performanta pentru evaluarea indeplinirii obiectivelor strategice ale inaltilor functionari publici
Nr. crt. Criterii de performanta pentru evaluarea indeplinirii obiectivelor strategice ale inaltilor functionari publici
1. Actioneaza respectand interesele Romaniei in perspectiva, pe termen lung, precum si prioritatile Guvernului
2. Promoveaza valorile etice ale serviciului public, actioneaza pentru prevenirea oricarui risc sau oricarei suspiciuni de coruptie, asigura increderea publica in serviciul public printr-o conduita onesta, impartiala si transparenta
3. Respecta legea in planificarea si gestionarea activitatilor si resurselor in domeniul sau de responsabilitate
4. Motiveaza personalul din subordinea sa si contribuie la dezvoltarea profesionala a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanta si cele mai bune rezultate
5. Organizeaza propria activitate in domeniul sau de responsabilitate, pentru a atinge standarde inalte de calitate, respectand termenele si resursele alocate
6. Monitorizeaza si verifica progresele si realizarile inregistrate in domeniul sau de responsabilitate
7. Elaboreaza si evalueaza optiunile strategice si in materie de politici publice, tinand cont de impactul social, financiar, cultural si asupra mediului pentru Romania, pe termen mediu
8. Ia decizii bazate pe expertiza si cunostinte aprofundate si isi asuma responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor
9. Ofera consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize si evaluari fundamentate a impactului propunerilor sale
10. Isi fixeaza obiective care privesc dezvoltarea personala
11. Aplica experienta proprie, precum si cunostintele acumulate din experienta altora, se bazeaza pe idei noi pentru imbunatatirea rezultatelor
12. Participa activ la dezvoltarea institutionala si la implementarea de noi metode de lucru
13. Isi asuma si demonstreaza responsabilitatea personala pentru producerea de rezultate in domeniul sau de responsabilitate, este un exemplu personal de conduita profesionala si etica
14. Construieste si dezvolta relatii de incredere cu colegii si personalul din subordinea sa, in vederea atingerii obiectivelor
15. Comunica in mod proactiv cu factorii interesati si experti, pentru a asigura sprijinul in vederea elaborarii si implementarii deciziilor in materie de politici publice
II. Criteriile de evaluare pentru functionarii publici debutanti
Nr. crt. Criterii de evaluare pentru functionarii publici debutanti clasa I
1. Gradul de cunoastere a reglementarilor specifice domeniului de activitate
2. Gradul de cunoastere a specificului si a principiilor care guverneaza administratia publica si a raporturilor administrative din cadrul autoritatii sau institutiei publice
3. Capacitatea de indeplinire a atributiilor
4. Gradul de adaptabilitate si flexibilitate in indeplinirea atributiilor
5. Aptitudinea de a distinge corect intre caracteristicile diverselor optiuni in indeplinirea atributiilor de serviciu si de a identifica cea mai buna varianta de actiune
6. Capacitatea de transmitere a ideilor, in scris si verbal, fluenta in scris, incluzand capacitatea de a scrie clar si concis
7. Capacitatea de a lucra in echipa, respectiv capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a sprijini activitatea echipei in realizarea obiectivelor acesteia
Nr. crt. Criterii de evaluare pentru functionarii publici debutanti clasele a II-a si a III-a
1. Cunoasterea specificului administratiei publice
2. Rapiditatea si calitatea indeplinirii sarcinilor alocate
3. Initiativa
4. Capacitatea de relationare cu publicul
5. Punctualitate, disciplina si responsabilitate
III. Criterii de performanta pentru functionarii publici de executie si de conducere
A. Criterii de performanta pentru functionarii publici de executie
Nr. crt. Criteriul de performanta Definirea criteriului pentru functionarii publici din clasa I Definirea criteriului pentru functionarii publici din clasa a II-a Definirea criteriului pentru functionarii publici din clasa a III-a
1. Capacitatea de implementare Capacitatea de a pune eficient in practica solutiile proprii si pe cele dispuse pentru desfasurarea in mod corespunzator a activitatilor, in scopul realizarii obiectivelor Capacitatea de a pune eficient in practica solutiile proprii si pe cele dispuse pentru desfasurarea in mod corespunzator a activitatilor, in scopul realizarii obiectivelor Capacitatea de a pune eficient in practica solutiile proprii si pe cele dispuse pentru desfasurarea in mod corespunzator a activitatilor, in scopul realizarii obiectivelor
2. Capacitatea de a rezolva eficient problemele Capacitatea de a depasi obstacolele sau dificultatile intervenite in activitatea curenta, prin identificarea solutiilor adecvate de rezolvare si asumarea riscurilor identificate Capacitatea de a depasi obstacolele sau dificultatile intervenite in activitatea curenta, prin identificarea solutiilor adecvate de rezolvare si asumarea riscurilor identificate Capacitatea de a depasi obstacolele sau dificultatile intervenite in activitatea curenta, prin identificarea solutiilor adecvate de rezolvare
3. Capacitatea de asumare a responsabilitatilor Capacitatea de a desfasura in mod curent, la solicitarea superiorilor ierarhici, activitati care depasesc cadrul de responsabilitate definit conform fisei postului; capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz, deficientele propriei activitati si de a raspunde pentru acestea; capacitatea de a invata din propriile greseli Capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz, deficientele propriei activitati si de a raspunde pentru acestea; capacitatea de a invata din propriile greseli Capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz, deficientele propriei activitati si de a raspunde pentru acestea; capacitatea de a invata din propriile greseli
4. Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite Capacitatea de crestere permanenta a performantelor profesionale, de imbunatatire a rezultatelor activitatii curente prin punerea in practica a cunostintelor si abilitatilor dobandite Capacitatea de crestere permanenta a performantelor profesionale, de imbunatatire a rezultatelor activitatii curente prin punerea in practica a cunostintelor si abilitatilor dobandite Capacitatea de crestere permanenta a performantelor profesionale, de imbunatatire a rezultatelor activitatii curente prin punerea in practica a cunostintelor si abilitatilor dobandite
5. Capacitatea de analiza si sinteza Capacitatea de a interpreta un volum mare de informatii, de a identifica si valorifica elementele comune, precum si pe cele noi si de a selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat Capacitatea de a interpreta un volum mare de informatii, de a identifica si valorifica elementele comune, precum si pe cele noi si de a selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat
6. Creativitate si spirit de initiativa Atitudine activa in solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme; inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii; atitudine pozitiva fata de idei noi Atitudine activa in solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme; inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii; atitudine pozitiva fata de idei noi Atitudine activa in solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme; atitudine pozitiva fata de idei noi; spirit inventiv
7. Capacitatea de planificare si de a actiona strategic Capacitatea de a previziona cerintele, oportunitatile si posibilele riscuri si consecintele acestora; capacitatea de a anticipa solutii si de a-si organiza timpul propriu sau, dupa caz, al celorlalti (in functie de nivelul de competenta), pentru indeplinirea eficienta a atributiilor de serviciu Capacitatea de a previziona cerintele, oportunitatile si posibilele riscuri si consecintele acestora; capacitatea de a anticipa solutii si de a-si organiza timpul propriu pentru indeplinirea eficienta a atributiilor de serviciu Capacitatea de a-si organiza timpul propriu pentru indeplinirea eficienta a atributiilor de serviciu
8. Capacitatea de a lucra independent Capacitatea de a desfasura activitati pentru indeplinirea atributiilor de serviciu fara a solicita coordonare, cu exceptia cazurilor in care activitatile implica luarea unor decizii care depasesc limitele de competenta
9. Capacitatea de a lucra in echipa Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a transmite eficient si de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a transmite eficient si de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a transmite eficient idei, pentru realizarea obiectivelor echipei
10. Competenta in gestionarea resurselor alocate Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale si financiare alocate fara a prejudicia activitatea institutiei Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale si financiare alocate fara a prejudicia activitatea institutiei Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale si financiare alocate fara a prejudicia activitatea institutiei
B. Criterii de performanta pentru functionarii publici de conducere
Nr. crt. Criterii de performanta Definirea criteriului
1. Capacitatea de a organiza Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie desfasurate de structura condusa, delimitarea lor in atributii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrata si echitabila a atributiilor si a obiectivelor in functie de nivelul, categoria, clasa si gradul profesional al personalului din subordine
2. Capacitatea de a conduce Abilitatea de a crea o viziune realista, de a o transpune in practica si de a o sustine; abilitatea de a planifica si de a administra activitatea unei echipe formate din personalitati diferite, cu nivel diferit al capacitatii de a colabora la indeplinirea unei atributii; capacitatea de a adapta stilul de conducere la situatii diferite, precum si de a actiona pentru gestionarea si rezolvarea conflictelor
3. Capacitatea de coordonare Armonizarea deciziilor si actiunilor personalului, precum si a activitatilor din cadrul unui compartiment, in vederea realizarii obiectivelor acestuia
4. Capacitatea de control Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor in solutii realiste, depistarea deficientelor si luarea masurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora
5. Capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate Capacitatea de a motiva si de a incuraja dezvoltarea performantelor personalului prin: cunoasterea aspiratiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare si a unei atitudini de incredere; aptitudinea de a asculta si de a lua in considerare diferite opinii, precum si de a oferi sprijin pentru obtinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoasterea meritelor si cultivarea performantelor
6. Competenta decizionala Capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt de raspundere si conform competentei legale, cu privire la desfasurarea activitatii structurii conduse
7. Capacitatea de a delega Capacitatea de a transfera atributii personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal si al competentelor proprii, in scopul realizarii la timp si in mod corespunzator a obiectivelor structurii conduse
8. Abilitati in gestionarea resurselor umane Capacitatea de a planifica si de a administra eficient activitatea personalului subordonat, asigurand sprijinul si motivarea corespunzatoare
9. Capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului Cunoasterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa si de a mentine politici de personal eficiente, in scopul motivarii acestuia; capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si de a forma propuneri privind tematica si formele concrete de realizare a instruirii
10. Abilitati de mediere si negociere Capacitatea de a organiza si de a conduce o intalnire, precum si de a o orienta catre o solutie comun acceptata, tinand seama de pozitiile diferite ale partilor; capacitatea de a planifica si de a desfasura interviuri
11. Obiectivitate in apreciere Corectitudine in luarea deciziilor; impartialitate in evaluarea personalului din subordine si in modul de acordare a recompenselor pentru rezultatele deosebite in activitate
12. Criteriile de performanta pentru functionarii publici de executie din clasa I, prevazute la pct. 1-7 si 10

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat