H.G. nr. 92/2019 pentru aprobarea Criteriilor si a procedurii de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera


In continuare, prezentam continutul hotararii, iar in fisier se regaseste modelul de notificare catre Agentia teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru obtinerea acreditarii necesare prestarii in conditii de legalitate a acestor servicii specifice.

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Prezenta hotarare reglementeaza criteriile de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, procedura de acreditare si notificare, suspendare si retragere a acreditarii, respectiv a dreptului de a presta servicii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera si obligatiile agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera acreditate.

Art. 2. - Serviciile de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, denumite in continuare servicii de intermediere, se pot furniza de societatile prevazute la art. 133 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. - Se supun obligatiei de acreditare in conditiile prezentei hotarari:

a) societatile infiintate pe teritoriul Romaniei in conditiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca obiect de activitate Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca - cod CAEN 7810;

b) societatile insiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, in baza legislatiei statului de origine si care se stabilesc cu caracter permanent in Romania, pentru care, pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii, nu a fost necesara obtinerea unei acreditari sau autorizari, in cazul prestarii in Romania de servicii de intermediere.

Art. 4. - Nu se supun acreditarii in conditiile prevazute de prezenta hotarare urmatoarele societati:

a) societatile infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, in baza legislatiei statului de origine, care au fost supuse unei conditii de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii in statul respectiv si care presteaza transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul Romaniei, cu caracter temporar sau ocazional;

b) societatile infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, pentru care, pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii, in baza legislatiei statului de origine nu a fost necesara obtinerea unei acreditari sau autorizari, nefiind astfel supuse unor conditii de acreditare sau autorizare, care intentioneaza sa presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul Romaniei, cu caracter temporar sau ocazional;

c) societatile infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, in baza legislatiei statului de origine si care se stabilesc cu caracter permanent in Romania, care au fost supuse unei conditii de acreditare sau autorizare in statul de origine sau de provenienta;

d) societatile acreditate ca furnizori de servicii de mediere a muncii pe piata interna sau societatile care au indeplinit obligatia de notificare a agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile prevazute de Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. - In vederea acreditarii, societatile care solicita acreditarea ca agentii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

a) sa aiba ca obiect de activitate Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca - cod CAEN 7810;

b) sa dispuna de baza materiala pentru realizarea serviciilor de intermediere;

c) cel putin 25% din personalul cu atributii in prestarea serviciilor de intermediere sa aiba studii superioare in una dintre specialitatile psihologie, pedagogie, drept, precum si experienta de minimum 2 ani in domeniul medierii muncii.

Art. 6. - Acreditarea societatilor prevazute la art. 3 se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 7. - (1) In vederea obtinerii acreditarii, societatile prevazute la art. 3 vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala respectivele societati isi au sediul, o cerere insotita de urmatoarele documente:

a) certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, in copie certificata;

b) actul constitutiv din care sa rezulte ca obiectul de activitate cuprinde Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca - cod CAEN 7810;

c) acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii solicitante, din care sa rezulte ca aceasta:

(i) nu a savarsit infractiuni in Romania sau, dupa caz, in statul de provenienta in legatura cu serviciile de intermediere a muncii;

(ii) nu se afla in Romania ori, dupa caz, in statul de provenienta in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare speciala;

(iii) nu are activitatile prin care asigura acordarea serviciilor de intermediere a muncii suspendate ori restrictii asupra acestora;

(iv) nu exista hotarari judecatoresti definitive de condamnare a societatii in legatura cu incalcarea legislatiei privind prestarea serviciilor de intermediere a muncii sau ca nu se afla in alte situatii similare reglementate de lege;

d) documente care atesta situatia juridica a spatiului in care presteaza serviciile de intermediere, in copie certificata;

e) declaratie care contine informatii privind baza materiala prevazuta la art. 5 lit. b);

f) documente care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 lit. c), in copie certificata. Experienta in domeniul serviciului de mediere a muncii se atesta prin curriculum vitae - model european.

(2) In vederea acreditarii, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti accepta prezentarea de catre societatile prevazute la art. 3 lit. b) a oricarui document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European emis intr-un scop echivalent documentelor prevazute la alin. (1) lit. b) -f).

Art. 8. - (1) In vederea prestarii serviciilor de intermediere, societatile prevazute la art. 4 lit. a) si b) au obligatia de a notifica agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala intentioneaza sa isi desfasoare activitatea prin depunerea sau transmiterea formularului al carui model este prevazut in anexa nr. 1, insotit de urmatoarele documente:

a) orice document prin care se face dovada stabilirii in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European insotit de o traducere necertificata in limba romana;

b) orice document care atesta acreditarea sau autorizarea societatii prevazute la art. 4 lit. a) insotit de o traducere necertificata in limba romana sau, in cazul societatii prevazute la art. 4 lit. b), orice document sau declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii din care sa rezulte respectarea de catre societate in statul de origine a legislatiei nationale privind prestarea serviciilor de intermediere, insotite de o traducere necertificata in limba romana;

c) orice document care atesta ca societatea nu a fost sanctionata penal, insotit de o traducere necertificata in limba romana;

d) orice document care atesta respectarea de catre societate a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare in domeniul financiar-contabil si fiscal, insotit de o traducere necertificata in limba romana;

e) orice document sau declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii, insotit/insotita de o traducere necertificata in limba romana care sa ateste ca aceasta nu se afla in statul de provenienta in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, nu are activitatile prin care asigura acordarea serviciilor de intermediere a muncii suspendate sau restrictii asupra acestora ori ca nu se afla in alte situatii similare reglementate de lege.

(2) Obligatia de notificare se considera indeplinita la data transmiterii de catre societatile care nu se supun acreditarii in conditiile prevazute de prezenta hotarare a notificarii, impreuna cu toate documentele care insotesc aceasta notificare.

Art. 9. - In vederea prestarii serviciilor de intermediere, societatile prevazute la art. 4 lit. c) au obligatia de a notifica agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se stabilesc cu caracter permanent in Romania prin depunerea sau transmiterea formularului al carui model este prevazut in anexa nr. 1, insotit de urmatoarele documente:

a) orice document care atesta acreditarea sau autorizarea societatii in statul de provenienta pentru prestarea serviciilor de intermediere, eliberat de autoritatea competenta din statul membru respectiv, insotit de o traducere necertificata in limba romana;

b) orice document care atesta ca societatea nu a fost sanctionata penal, insotit de o traducere necertificata in limba romana;

c) orice document care atesta respectarea de catre societate a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare in domeniul financiar-contabil si fiscal, insotit de o traducere necertificata in limba romana;

d) orice document care atesta inmatricularea sau, dupa caz, inregistrarea in registrul comertului, insotit de o traducere necertificata in limba romana;

e) orice document sau declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii, insotit/insotita de o traducere necertificata in limba romana care sa ateste ca aceasta nu se afla in statul de provenienta in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, nu are activitatile prin care asigura acordarea serviciilor de intermediere a muncii suspendate sau restrictii asupra acestora ori ca nu se afla in alte situatii similare reglementate de lege.

Art. 10. - In vederea prestarii serviciilor de intermediere, societatile prevazute la art. 4 lit. d) au obligatia de a notifica agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea prin depunerea sau transmiterea formularului al carui model este prevazut in anexa nr. 1, insotit de certificatul de acreditare sau, dupa caz, notificarea depusa la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti in conditiile prevazute de Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in copie certificata.

Art. 11. - (1) Verificarea indeplinirii de catre societatile care solicita acreditarea ca agentii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera a cerintelor atestate prin documentele depuse de aceste societati potrivit art. 8 alin. (1) si art. 9 se poate realiza prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI) in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, cu modificarile ulterioare.

(2) De la data la care autoritatile competente se inregistreaza in punctul de contact unic electronic in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, cu modificarile ulterioare, societatile prevazute la alin. (1) pot indeplini, in format electronic, prin intermediul acestuia, procedurile si formalitatile de acreditare sau de notificare prevazute de prezenta hotarare.

Art. 12. - (1) Pe baza documentelor depuse sau transmise, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti va evalua indeplinirea criteriilor de acreditare prevazute la art. 5 si va solutiona cererea in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii documentatiei complete.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice, fara a afecta prin aceasta prelungire valabilitatea documentelor depuse initial. Prelungirea termenului prevazut la alin. (1), precum si durata acestei prelungiri se motiveaza in mod corespunzator de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti si se notifica societatii solicitante inainte de expirarea termenului initial.

(3) Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti are obligatia de a transmite societatii solicitante, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii cererii, o confirmare de primire, cu specificarea termenului de procesare a cererii, care se poate prelungi potrivit alin. (2), a cailor de atac disponibile si, dupa caz, cu mentiunea ca in lipsa unui raspuns in termenul specificat si, dupa caz, prelungit acreditarea se considera acordata.

(4) In situatia in care, in vederea obtinerii acreditarii, cererea si documentatia primita nu sunt complete, societatea solicitanta este informata in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la primirea acestora, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data comunicarii informarii, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de solutionare a cererii, prevazut la alin. (1) si, dupa caz, la alin. (2).

(5) In cazul in care o cerere este respinsa pentru motive de natura procedurala, societatea solicitanta este informata in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la depunerea cererii, respectiv expirarea termenului de 30 de zile calendaristice prevazut la alin. (4).

Art. 13. - (1) Acreditarea societatilor care indeplinesc criteriile de acreditare prevazute la art. 5 se face prin decizii motivate emise de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, care se comunica acestor societati in termen de 5 zile lucratoare de la emitere.

(2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor comunica Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, o copie a deciziilor prevazute la alin. (1).

Art. 14. - In cazul in care societatile care solicita acreditarea in conditiile prevazute de prezenta hotarare nu indeplinesc criteriile de acreditare prevazute la art. 5 sau documentatia depusa este incompleta la data expirarii termenului prevazut la art. 12 alin. (4), cererile de acreditare se resping prin decizii motivate emise de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, care se comunica respectivelor societati, insotita de documentatia depusa.

Art. 15. - Acreditarea societatilor prevazute la art. 3 in conditiile prevazute de prezenta hotarare se acorda pe perioada nedeterminata, incepand cu data emiterii deciziilor prevazute de art. 13 alin. (1).

Art. 16. - Societatile acreditate in conditiile prevazute de prezenta hotarare au urmatoarele obligatii:

a) sa presteze serviciile de intermediere in conditiile prevazute de Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sa trateze clientii fara discriminare pe criterii de sex, varsta, religie, cetatenie, nationalitate, rasa, opinie politica, origine sociala, origine etnica, statut familial, loc de resedinta, sediu si sa respecte principiul egalitatii sanselor;

c) sa asigure confidentialitatea datelor si informatiilor despre clienti si sa permita accesul acestora la datele personale, precum si sa asigure masurile necesare in vederea protectiei datelor beneficiarilor de servicii de intermediere, in conformitate cu legislatia nationala si comunitara in vigoare in materie;

d) sa permita accesul personalului cu atributii de control al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si al altor institutii si organe de control, in vederea exercitarii de catre acestia a atributiilor de control potrivit prevederilor legale, si sa prezinte la solicitarea acestora toate informatiile, datele si documentele necesare in vederea exercitarii controlului;

e) sa detina o baza de date privind persoanele fizice, cetateni romani sau straini, ce au capacitate de munca si care doresc sa desfasoare activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar de lucrari, persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, contra unei remuneratii;

f) sa informeze agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, care a acordat acreditarea sau care a fost notificata dupa caz, cu privire la schimbarile in urma carora criteriile prevazute de prezenta hotarare nu mai sunt indeplinite, in maximum 10 zile calendaristice de la data producerii acestora;

g) sa comunice Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, la termenele, cu periodicitatea si in forma solicitata sau stabilita potrivit prevederilor legale, toate datele si informatiile necesare Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru indeplinirea atributiilor sale prevazute de lege.

Art. 17. - (1) Suspendarea acreditarii societatilor prevazute la art. 3 poate fi dispusa de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la solicitarea expresa a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera sau daca se constata de catre personalul cu atributii de control din cadrul acestor institutii, in urma efectuarii controlului prin sondaj sau, dupa caz, a controlului inopinat, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legii, urmatoarele:

a) nu mai sunt indeplinite criteriile de acreditare prevazute la art. 5;

b) nu s-au respectat obligatiile prevazute la art. 16.

(2) Suspendarea dreptului de prestare a serviciilor de intermediere conferit in baza notificarii realizate de catre societatile prevazute la art. 4 poate fi dispusa de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la solicitarea expresa a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera sau daca se constata de catre personalul cu atributii de control din cadrul acestor institutii, in urma efectuarii controlului prin sondaj sau, dupa caz, a controlului inopinat, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legii ca nu s-au respectat obligatiile prevazute la art. 16.

(3) Suspendarea acreditarii sau, dupa caz, a dreptului de prestare a serviciilor de intermediere conferit in baza notificarii dispuse la solicitarea expresa a societatilor prevazute la art. 3 sau art. 4, dupa caz, inceteaza la data solicitata de catre acestea, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la dispunerea suspendarii acreditarii.

(4) Suspendarea acreditarii sau, dupa caz, a dreptului de prestare a serviciilor de intermediere conferit in baza notificarii inceteaza daca, in termen de 30 de zile calendaristice de la dispunerea acesteia, societatile prevazute la art. 3 sau art. 4 dovedesc inlaturarea cauzelor care au stat la baza luarii acestei masuri.

(5) In perioada de suspendare a acreditarii sau, dupa caz, a dreptului de prestare a serviciilor de intermediere conferit in baza notificarii, societatile in cauza nu mai pot presta serviciile de intermediere.

Art. 18. - Acreditarea societatilor prevazute la art. 3 sau dreptul de prestare a serviciilor de intermediere conferit in baza notificarii realizate de catre societatile prevazute la art. 4 pot fi retrase de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti la expirarea termenului prevazut la art. 17 alin. (3), daca respectivele societati nu fac dovada inlaturarii cauzelor pentru care s-a dispus suspendarea, in termenul prevazut la art. 17 alin. (4) sau la solicitarea expresa a acestor societati.

Art. 19. - Societatile prevazute la art. 4 carora li s-a retras dreptul de prestare a serviciilor de intermediere si care intentioneaza sa presteze in continuare aceste servicii au obligatia de a realiza o noua notificare a agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile prevazute de prezenta hotarare.

Art. 20. - (1) Suspendarea, incetarea suspendarii sau, dupa caz, retragerea acreditarii sau a dreptului de prestare a serviciilor de intermediere conferit in baza notificarii se dispune prin decizie motivata emisa de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, care se comunica societatilor prevazute la art. 3 sau art. 4, dupa caz, in termen de 5 zile lucratoare de la emitere.

(2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor comunica Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, o copie a deciziilor prevazute la alin. (1).

Art. 21. - (1) Contestatia administrativa impotriva deciziilor de suspendare, incetare a suspendarii sau, dupa caz, de retragere a acreditarii sau a dreptului de prestare a serviciilor de intermediere conferit in baza notificarii se depune de societatile prevazute la art. 3 sau art. 4, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

(2) Societatile prevazute la alin. (1) nemultumite de raspunsul primit in urma solutionarii contestatiei administrative sau care nu au primit raspuns in termenul de 30 de zile de la data inregistrarii acestei contestatii se pot adresa instantei de contencios competente, in conditiile si termenele prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 22. - Evidenta societatilor acreditate si a societatilor care au dreptul de prestare a serviciilor de intermediere conferit in baza notificarii, precum si a situatiilor de suspendare, incetare a suspendarii sau, dupa caz, de retragere a acreditarii sau a dreptului de prestare a serviciilor de intermediere conferit in baza notificarii, se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 si se face publica pe pagina de internet a institutiei.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat