Metodologia de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania


CAPITOLUL I
Generalitati


Articolul 1

Prezenta metodologie reglementeaza procedura de introducere a calificarilor, de actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania, denumit in continuare RNCP.


Articolul 2
O noua calificare se introduce in RNCP conditionat de existenta a minimum o ocupatie in Clasificarea ocupatiilor din Romania, denumita in continuare COR, ce poate fi practicata cu respectiva calificare.


Articolul 3

Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) actualizeaza, gestioneaza si publica pe site-ul sau RNCP.

CAPITOLUL II
Introducerea unei calificari in RNCP


Articolul 4
Introducerea unei calificari in RNCP se realizeaza:
a) prin preluarea calificarilor din Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si din Registrul national al calificarilor profesionale din educatie si inscrierea lor in RNCP;
b) pe baza standardului ocupational/standardului de pregatire profesionala recunoscut la nivel national, aprobat in conditiile reglementarilor legale in vigoare.


Articolul 5

(1) Autoritatea Nationala pentru Calificari, denumita in continuare ANC, impreuna cu Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, denumit in continuare MMJS, si comitetele sectoriale, analizeaza fiecare calificare din nomenclatorul calificarilor prevazut la art. 4 alin. (1) lit. a) si elaboreaza fisa calificarii in baza careia se va realiza introducerea calificarii in RNCP, dupa modelul prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
(2) Pentru calificarile prevazute la art. 4 lit. b), ANC realizeaza fisa calificarii dupa modelul prevazut in anexa nr. 2 la ordin si solicita avizul MMJS si al ministerului de resort privind introducerea calificarii in RNCP, in maximum 30 de zile de la data deciziei de aprobare a standardului ocupational/ordinului ministrului de aprobare a standardului de pregatire profesionala.
(3) Activitatea prevazuta la alin. (1) se va incheia in termen de un an de la publicarea prezentei metodologii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Articolul 6
(1) Lista calificarilor nou-introduse in RNCP se aproba prin ordin comun al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului educatiei nationale, la propunerea ANC.
(2) Ordinul prevazut la alin. (1) se emite de doua ori pe an, in lunile martie si septembrie ale anului calendaristic, sau ori de cate ori considera necesar cele doua ministere de resort.
(3) In termen de 10 zile de la publicarea ordinului prevazut la alin. (1) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ANC inregistreaza si publica in RNCP noile calificari.
(4) ANC poate emite o aprobare provizorie pentru introducerea unei noi calificari in RNCP, in perioadele dintre emiterea ordinelor comune ale ministrului educatiei nationale si ministrului muncii si justitiei sociale, prin decizie a presedintelui ANC.


CAPITOLUL III
Actualizarea RNCP


Articolul 7
(1) Calificarile inscrise in RNCP se actualizeaza de fiecare data cand standardele ocupationale/de pregatire profesionala se revizuiesc conform dinamicii pietei muncii, prin realizarea unei noi fise conform art. 5 alin (2).
(2) Actualizarea calificarii ca urmare a revizuirii informatiilor din standardul ocupational/de pregatire profesionala corespunzator poate presupune si redenumirea sau arhivarea calificarii, in situatia in care aceasta a fost revizuita intr-un procent mai mare de 50%.
(3) Actualizarea RNCP ca urmare a revizuirii standardului ocupational/de pregatire profesionala se realizeaza de drept de catre ANC pe baza standardului ocupational/de pregatire profesionala revizuit, in termen de maximum 30 zile de la data deciziei de aprobare a standardului ocupational/ordinului ministrului de aprobare a standardului de pregatire profesionala, prin realizarea unei noi fise dupa modelul prevazut in anexa nr. 2 la ordin si solicitarea avizului MMJS si al ministerului de resort.
(4) ANC solicita comitetelor sectoriale confirmarea validitatii unei calificari inscrise in RNCP cel putin o data la 5 ani.


Articolul 8
Aprobarea provizorie de actualizare a RNCP se realizeaza prin decizie a presedintelui ANC.


CAPITOLUL IV
Arhivarea


Articolul 9

(1) Arhivarea unei calificari din RNCP poate fi solicitata de catre angajatori, ministere, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, organizatii sindicale, asociatii patronale, asociatii profesionale si furnizori de formare profesionala si/sau alte institutii abilitate sau de reglementare.
(2) Activitatea de arhivare a calificarii care nu mai este ceruta pe piata muncii se realizeaza la solicitarea persoanelor juridice interesate, prevazute la alin. (1), prin transmiterea catre ANC a unei cereri de arhivare, la care vor fi anexate urmatoarele documente:
a) referat de fundamentare care sa cuprinda informatii privind necesitatea arhivarii calificarii;
b) avizul MMJS, din care sa rezulte acordul privind arhivarea calificarii;
c) avizul ministerului de resort care reglementeaza activitatea in domeniu sau, dupa caz, al asociatiilor profesionale, din care sa rezulte acordul acestora privind arhivarea calificarii;
d) avizul comitetului sectorial din domeniu sau, daca acesta nu exista, al Asociatiei Nationale a Comitetelor Sectoriale din Romania, din care sa rezulte acordul privind arhivarea calificarii.
(3) Pentru obtinerea avizelor prevazute la alin. (2) lit. b) -d), persoana juridica va depune la respectivele institutii o cerere insotita de referatul de fundamentare.
(4) Lipsa oricaruia dintre documentele prevazute la alin. (2) atrage respingerea de drept a cererii.
(5) ANC poate initia arhivarea unei calificari in situatia actualizarii acesteia.


Articolul 10
(1) Aprobarea provizorie de arhivare a unei calificari din RNCP se realizeaza prin decizie a presedintelui ANC, care se aduce la cunostinta solicitantului in termen de 15 zile lucratoare de la emitere.
(2) Lista calificarilor care nu mai sunt cerute pe piata muncii si urmeaza a fi arhivate de ANC se aproba prin ordin comun al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului educatiei nationale, la propunerea ANC.
(3) Ordinul prevazut la alin. (2) se emite de doua ori pe an, in lunile martie si septembrie ale anului calendaristic, sau ori de cate ori considera necesar cele doua ministere de resort.
(4) In termen de 10 zile de la publicarea ordinului prevazut la alin. (2) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ANC arhiveaza electronic calificarile care nu mai sunt cerute pe piata muncii.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat