Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces


Articolul 1
Prezenta Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, denumita in continuare procedura, are rolul de a stabili etapele, responsabilitatile si documentele aferente in procesul de acordare a subventiilor cu aceasta destinatie in vederea asigurarii accesului persoanelor cu dizabilitati, in conditii de egalitate cu ceilalti, la mediul fizic, informational si comunicational, in cadrul proiectelor cofinantate din Programul operational Capital uman (POCU) - axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti, activitatile cuprinzand si acordarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces persoanelor cu dizabilitati beneficiare de servicii de informare si consiliere profesionala, mediere si formare profesionala.

Articolul 2
In intelesul prezentei proceduri, prin tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces se intelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente si software, utilizat de catre sau pentru persoanele cu dizabilitati pentru:
a) participare;
b) protectie, suport, training, masurarea sau inlocuirea functiilor sau structurilor corpului si a unor activitati;
c) prevenirea deficientelor, limitarilor de activitate si restrictiilor de participare.

Articolul 3
Subventia mentionata la art. 1 se acorda sub forma unui voucher, care poate fi utilizat exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, mentionate in Lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cuprinsa in anexa nr. 1 la prezenta procedura, denumita in continuare lista.

Articolul 4
Persoanele care pot beneficia de voucher sunt persoanele adulte incadrate in grad de handicap grav, accentuat, mediu sau usor, denumite in continuare persoane indreptatite.

Articolul 5
(1) Voucherul se elibereaza la cererea persoanei indreptatite, care depune, in scris sau electronic, la registratura/adresa de e-mail a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucuresti in evidenta careia se afla, denumita in continuare DGASPC, o cerere, care va cuprinde urmatoarele elemente:
a) domiciliul sau resedinta, seria, numarul BI/CI;
b) numarul si perioada de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap eliberat de catre comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judetele, respectiv sectoarele municipiului Bucuresti sau a deciziei eliberate de Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
c) numar de telefon fix sau mobil, e-mail;
d) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
e) document din care reiese ca beneficiaza de servicii de informare si consiliere profesionala, medierea muncii sau formare profesionala;
f) semnatura solicitantului.
(2) Modelul cererii mentionate la alin. (1) este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura si va fi postat pe site-ul fiecarei DGASPC. Cererea poate fi depusa si de reprezentantul legal, precum si de catre organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap.
(3) Modelul recomandarii mentionate la alin. (1) lit. d) este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura.

Articolul 6
DGASPC transmite lunar catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati cererile centralizate privind eliberarea voucherelor.

Articolul 7
(1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati asigura tiparirea voucherelor, precum si transmiterea acestora catre DGASPC. Distribuirea voucherelor persoanelor indreptatite revine DGASPC competente.
(2) Modelul voucherelor, precum si modalitatea de acordare si distribuire a acestora se stabilesc in metodologia aprobata prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 8
Voucherul contine urmatoarele informatii:
a) datele de identificare ale persoanei indreptatite: numele si prenumele, data nasterii, CNP, serie/nr. BI/CI, domiciliul;
b) valoarea maxima;
c) perioada de valabilitate;
d) numarul - format din indicativul judetului aferent fiecarei DGASPC in evidenta careia se afla persoana cu dizabilitati (de exemplu: AB pentru judetul Alba, AG pentru judetul Arges, B1 pentru sectorul 1 al municipiului Bucuresti etc.), urmat de cinci cifre in ordine crescatoare, pornind de la 00001 pentru fiecare judet, respectiv sector al municipiului Bucuresti;
e) tipul recomandat de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


Articolul 9

(1) Voucherul este nominal si netransmisibil, avand o perioada de valabilitate in care poate fi utilizat de 6 luni. In cazul neutilizarii voucherului in perioada de 6 luni, exista posibilitatea eliberarii, la cerere, a unui nou voucher cu aceeasi valabilitate. Termenul de valabilitate a unui voucher nu depaseste luna decembrie 2023.
(2) Voucherul este folosit exclusiv la achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regasesc in lista cuprinsa in anexa nr. 1.
(3) Daca valoarea produsului achizitionat este mai mare decat cea a voucherului, diferenta este suportata de persoana indreptatita sau reprezentantul legal al acesteia, dupa caz.
(4) Voucherul este utilizat exclusiv de catre persoana indreptatita sau reprezentantul legal al acesteia, in baza actului de identitate, o singura data, in perioada de valabilitate a voucherului.
(5) Voucherul este utilizat doar la operatorii economici - furnizori/producatori de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces prevazuti in lista disponibila pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, www.anpd.gov.ro.
(6) Produsele achizitionate in baza voucherelor fac obiectul decontarii doar cu operatorii economici mentionati la alin. (5), la valoarea prevazuta in documentul care atesta transferul dreptului de proprietate al produsului, in conditiile legii, fara a depasi valoarea maxima prevazuta la art. 8 lit. b).

Articolul 10
(1) Pentru a fi inclus in Lista furnizorilor/producatorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, operatorul economic prevazut la art. 9 alin. (5) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa isi declare disponibilitatea de a fi inclus in lista, printr-o cerere adresata Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, precizand produsele pe care intentioneaza sa le comercializeze si pretul acestora;
b) sa desfasoare activitati de comercializare a produselor de tip tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
c) sa aiba punct de lucru (magazine)/reprezentant zonal; in sensul prezentei proceduri, prin reprezentant zonal se intelege persoana desemnata de operatorul economic sa prezinte si sa comercializeze produsele asistive;
d) sa aiba aviz de functionare pentru activitati in domeniul dispozitivelor medicale, valabil pentru sediul/punctul de lucru, eliberat de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, potrivit dispozitiilor art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) produsele de tip tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces sa fie inregistrate/notificate la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, dupa caz, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
f) sa aiba o evidenta cantitativ-valorica pentru produsele de tip tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces comercializate;
g) sa aiba sediul/punctul de lucru intr-un spatiu accesibilizat, destinat receptiei beneficiarilor;
h) sa detina site accesibil persoanelor cu dizabilitati, care sa cuprinda informatii referitoare la produsele comercializate si preturile acestora;
i) activitatea sa se desfasoare cu personal calificat;
j) sa aiba o firma vizibila din exterior, la intrarea in incinta unitatii, si program de lucru afisat la loc vizibil;
k) sa aiba afisata in sala de asteptare lista completa, actualizata, cu toate produsele, care sa includa pretul de vanzare a acestora;
l) pentru fiecare produs comercializat sa existe o fisa cu specificatiile tehnice ale produsului si care sa fie accesibila;
m) sa ofere instructiuni/manual de utilizare pentru tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces comercializate, in limba romana. Primirea instructiunilor este confirmata prin semnatura beneficiarului;
n) sa detina declaratii de conformitate CE emise de producator si/sau reprezentantul autorizat al producatorului in Uniunea Europeana si, dupa caz, certificate de conformitate CE emise de un organism notificat, valabile, pentru tehnologiile si dispozitivele asistive si tehnologiile de acces comercializate, si sa elibereze certificate de garantie pentru tehnologiile si dispozitivele asistive si tehnologiile de acces comercializate;
o) sa detina un registru de garantie cu rubrica pentru service, in care beneficiarii sa confirme primirea fisei de garantie si reparatiile;
p) sa dea o declaratie privind mentinerea pretului pe o perioada de minimum 6 luni.
(2) Evaluarea furnizorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor mentionate la alin. (1) se realizeaza de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati.
(3) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati lanseaza periodic, la intervale de 3 luni, invitatia de inscriere/completare in lista furnizorilor/producatorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces.

Articolul 11
Modelul cererii mentionate la art. 10 alin. (1) lit. a), precum si modalitatea de decontare a voucherelor se aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.
Anexele prezentei proceduri pot fi consultate aici: Anexa 1; Anexa 2; Anexa 3.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat