Ordinul nr. 35/2019 privind conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru munca suplimentara prestata de personalul cu statut special, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut


Avand in vedere dispozitiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 35 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 35 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:

Articolul 1
Prezentul ordin reglementeaza conditiile de stabilire a majorarii salariale, denumita in continuare majorare, prevazuta de art. 35 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut pentru care se acorda acest drept personalului Ministerului Afacerilor Interne, denumit in continuare M.A.I.

Articolul 2
In sensul prezentului ordin, prin personal cu statut special se intelege cadrele militare in activitate, politistii si soldatii si gradatii profesionisti in activitate din unitatile M.A.I.

Articolul 3
(1) Prestarea muncii suplimentare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind programul de lucru si formele de organizare a acestuia.
(2) Comandantii/sefii unitatilor din M.A.I. au obligatia de a dispune masuri pentru asigurarea cu prioritate a perioadei de repaus necesare refacerii capacitatii de munca in cazul personalului propriu care a prestat munca suplimentara.

Articolul 4
(1) Sunt activitati deosebite desfasurate in domeniul ordinii si sigurantei publice, in respectarea regimului frontierei de stat a Romaniei, in situatii de urgenta, in personalizarea, emiterea si evidenta generala a documentelor de identitate si a pasapoartelor simple, in emiterea si evidenta permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare ale autovehiculelor rutiere, pentru indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu specifice unitatii potrivit competentelor legal stabilite, acele activitati care se realizeaza in una dintre urmatoarele conditii:
a) au un grad ridicat de risc asupra integritatii fizice, sanatatii sau vietii personalului implicat;
b) au un grad ridicat de complexitate si dificultate;
c) presupun interventia specializata in functie de nivelul de urgenta si/sau gravitate al situatiei/evenimentului;
d) la cresterea capacitatii operationale a unitatii, precum si in situatii de catastrofe, calamitati, tulburari de amploare ale ordinii si sigurantei publice ori alte asemenea evenimente.
(2) In toate situatiile, activitatile prevazute la alin. (1) trebuie sa aiba un caracter operativ sau neprevazut.

Articolul 5
(1) Prestarea muncii suplimentare in conditiile prevazute la art. 4 se dispune de seful ierarhic, in scris, fara a se depasi 180 de ore anual.
(2) In cazuri cu totul deosebite, se poate aproba prestarea muncii suplimentare peste plafonul de 180 de ore anual, dar nu mai mult de 360 de ore anual, in baza unui raport nominal intocmit de seful ierarhic, aprobat de ordonatorul de credite, cu acordul sindicatului reprezentativ sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii, precum si cu incadrarea in fondurile bugetare alocate pentru plata muncii suplimentare.
(3) Conducatorii/sefii unitatilor care au calitatea de ordonatori de credite, potrivit legii, analizeaza in sedinta de comanda organizata la inceputul fiecarei luni calendaristice evolutia evenimentelor/situatiilor din aria de responsabilitate, in baza datelor si informatiilor specifice detinute si stabilesc, la propunerea personalului cu functii de conducere din subordine, masuri privind munca suplimentara prestata in conditiile prevazute la art. 4, in vederea incadrarii in fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci, respectiv in limita de 3% din suma soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a soldelor de comanda/salariilor de comanda.

Articolul 6
(1) Majorarea se plateste personalului cu statut special daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) exista ordinul/dispozitia sefului ierarhic de prestare a muncii suplimentare in conditiile prevazute la art. 4, scris(a) si emis(a) conform competentelor si regulilor stabilite la nivelul fiecarei unitati. In situatiile care implica desfasurarea de urgenta a muncii suplimentare, ordinul/dispozitia sefului ierarhic poate fi comunicat(a) si verbal, dar cu obligatia de a fi consemnat(a) ulterior in scris, in cel mai scurt timp posibil;
b) nu beneficiaza de alte drepturi salariale sub forma de majorari, sporuri, compensatii etc. ori de cuantumul acestora, prevazute expres pentru munca suplimentara;
c) compensarea muncii suplimentare, prin ore libere platite, nu a fost posibila in urmatoarele 60 de zile de la prestarea acestei munci;
d) se asigura incadrarea in fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie.
(2) Timpul normal de lucru se stabileste lunar, prin inmultirea numarului de zile lucratoare din luna calendaristica cu 8 ore/zi.
(3) Timpul liber corespunzator se acorda pentru munca suplimentara prestata si presupune ca pentru numarul de ore lucrate peste timpul normal de lucru se acorda acelasi numar de ore libere platite. In cazul in care orele lucrate peste timpul normal de lucru au fost compensate prin ore libere platite in termenul prevazut la alin. (1) lit. c), majorarea nu se mai plateste.
(4) Majorarea se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat ca munca suplimentara si se determina pe baza raportului dintre solda de functie/salariul de functie si durata timpului normal de lucru din luna in care s-a desfasurat munca suplimentara.
(5) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la alin. (1) lit. c), majorarea se plateste prin adaugare la drepturile salariale platite in luna urmatoare expirarii termenului respectiv si la drepturile salariale corespunzatoare muncii suplimentare prestate pentru care nu a fost acordat timp liber corespunzator. Orele suplimentare care fac obiectul acordarii altor drepturi salariale expres prevazute pentru munca suplimentara nu se iau in calcul la plata majorarii in conditiile prezentului ordin.

Articolul 7
(1) Plata majorarii se face pe baza centralizatorului lunar cu personalul care a prestat munca suplimentara, al carui model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Centralizatorul lunar prevazut la alin. (1) se intocmeste de seful ierarhic nemijlocit, se aproba de ordonatorul de credite sau, dupa caz, de persoanele delegate potrivit competentelor si se comunica structurii financiar-contabile pana la data de 5 a lunii. La momentul intocmirii centralizatorului lunar, seful ierarhic nemijlocit intocmeste si un raport catre ordonatorul de credite prin care isi asuma motivele pentru care nu a fost posibila acordarea timpului liber corespunzator.
(3) Pentru personalul cu statut special ale carui raporturi de serviciu/munca au incetat sau au fost suspendate, precum si pentru cel transferat, plata majorarii pentru munca suplimentara prestata, precum si a drepturilor corespunzatoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzator pana la data emiterii actului administrativ, se efectueaza odata cu plata ultimelor drepturi salariale.
(4) Pentru personalul M.A.I. detasat, mutat, imputernicit pe o functie de conducere sau pus la dispozitie la o unitate, alta decat cea la nivelul careia a fost dispusa desfasurarea activitatii, plata majorarii pentru munca suplimentara prestata, precum si a drepturilor corespunzatoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzator pana la data emiterii actului administrativ, se efectueaza odata cu plata ultimelor drepturi salariale, de catre ordonatorul de credite cedent.
(5) Dupa plata drepturilor salariale lunare ale personalului propriu, fiecare ordonator de credite transmite, ierarhic, catre Directia generala financiara o raportare centralizata la nivel de unitate privind sumele aferente platii lunare a majorarii pentru munca suplimentara prestata, asigurate cu incadrarea in fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci suplimentare.

Articolul 8
(1) Structurile cu atributii de control din M.A.I. verifica modul de respectare a dispozitiilor prezentului ordin, conform competentelor.
(2) Dispozitiile prezentului ordin nu aduc atingere prevederilor care reglementeaza acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfasurata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, care se aplica in mod corespunzator.
(3) Conducatorii unitatilor/structurilor centrale si teritoriale ale M.A.I. dispun masurile necesare pentru aplicarea dispozitiilor prezentului ordin.

Articolul 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat