Legea nr. 61/2019 privind aprobarea OUG 41/2018 pentru modificarea si completarea legii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice


Articolul I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea si completarea Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 433 din 22 mai 2018, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul unic, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:
"- La articolul 17, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AĞ(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, cu exceptia personalului prevazut la alin. (1), beneficiaza de majorarea salariilor de baza cu pana la 25%, in baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice si, respectiv, prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.Ağ".
2. La articolul unic, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu urmatorul cuprins:
"51. La articolul 38, dupa alineatul (41) se introduce un nou alineat, alineatul (42), cu urmatorul cuprins:
AĞ(42) Prevederile alin. (41) nu se aplica personalului asimilat din punctul de vedere al salarizarii cu personalul didactic incadrat in unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat.Ağ"
3. La articolul unic, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu urmatorul cuprins:
"61. La articolul 38, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
AĞ(8) In situatia in care, in urma promovarii in functie, grad sau treapta profesionala ori a avansarii in gradatie, potrivit legii, rezulta un salariu de baza mai mic decat cel avut la data promovarii sau avansarii in gradatie, se pastreaza salariul de baza avut anterior promovarii sau avansarii in gradatie.Ağ"
4. La articolul unic, dupa punctul 8 se introduc patru noi puncte, punctele 81-84, cu urmatorul cuprins:
"81. La anexa nr. I, capitolul I litera B, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AĞArticolul 4
Personalul didactic din invatamantul special si special integrat, precum si din centrele judetene de resurse si de asistenta educationala, respectiv Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala si din structurile coordonate, monitorizate si evaluate de catre acestea, beneficiaza de o majorare cu 15% a salariului de baza.Ağ
82. La anexa nr. I, capitolul I litera B, articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AĞArticolul 16
Pentru personalul didactic de predare din invatamant, precum si pentru personalul didactic de conducere prevazut la punctul 1, nr. crt. 1, 2, 4-6 si punctul 2 din anexa nr. I, capitolul I, litera A, se acorda un spor de suprasolicitare neuropsihica de 10% din salariul de baza.Ağ
83. La anexa nr. I, capitolul III litera B, numarul curent 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AĞ4.Episcop, episcop-vicar patriarhal - 35 Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei DeputatilorAğ
84. La anexa nr. I, capitolul III litera C, numerele curente 1 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
AĞ1. Vicepresedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin - 53
Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I si vechime in invatamant de peste 25 de ani
. . .
3.Secretar Cancelaria patriarhala, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop - 736 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II si vechime in invatamant intre 10 si 15 aniAğ"
5. La articolul unic, dupa punctul 10 se introduc sase noi puncte, punctele 11-16, cu urmatorul cuprins:
"11. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
AĞ(31) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), cadrele didactice care ocupa functiile de sef sectie, sef laborator sau sef serviciu medical desfasoara activitate integrata, prin cumul de functii, in baza unui contract de administrare cu o durata de 7 ore zilnic si beneficiaza de drepturile salariale aferente contractului de administrare.Ağ
12. La anexa nr. V, capitolul V, dupa punctul 1 al notei se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
AĞ 11. Pentru complexitatea muncii, pe perioada in care desfasoara activitate de expertiza criminalistica, persoanele care ocupa functii de conducere beneficiaza de majorarea salariului de baza cu 10%, iar persoanele care ocupa functii de executie beneficiaza de majorarea salariului de baza cu 5%. Majorarea salariala se suporta din venituri proprii.Ağ
13. La anexa nr. VII, capitolul II articolul 10, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AĞa) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;Ağ.
14. La anexa nr. VIII, capitolul I litera A punctul I, litera c) AĞFunctii publice de conducereAğ, nota se completeaza dupa cum urmeaza:
AĞSalariul de baza de la nr. crt. 6 se aplica si functiei de sef birou - personal contractual din cadrul aparatului de lucru al Parlamentului.Ağ
15. La anexa nr. VIII, capitolul II litera C, la tabelul de la litera b), dupa numarul curent 7 se introduce numarul curent 71, cu urmatorul cuprins:
AĞ71. Bucatar calificat - M;G - 3850 - 1,54Ağ
16. La anexa nr. VIII, capitolul II litera C, la nota tabelului de la litera b), dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
AĞ11. Nivelul de salarizare prevazut la nr. crt. 71 se aplica numai personalului care ocupa aceasta functie si este absolvent al unei scoli profesionale de bucatari, al unui liceu de profil sau al unor cursuri de calificare specifice.Ağ"
Articolul II
Incepand cu drepturile salariale aferente lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi, personalul de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, din institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale corespunzatoare functiilor de la nr. crt. 1-13 ale lit. a.1, pct. 2, cap. I, anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de salariul de baza prevazut pentru unitati clinice stabilit de lege pentru anul 2022.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat