Ordonanta de urgenta nr. 26/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative


Intrucat este necesara acoperirea vidului legislativ in domeniul muncii ocazionale si in scopul reducerii muncii fara forme legale, Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ofera o facilitate pentru beneficiar in vederea recrutarii rapide a fortei de munca, crescand gradul de ocupare, reducand concomitent procedurile birocratice si reducand semnificativ ponderea muncii nedeclarate in domeniile reglementate.

Tinand cont de faptul ca Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, deroga de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementeaza distinct modalitatea prin care zilierii pot desfasura activitati cu caracter ocazional, munca necalificata cu caracter ocazional putandu-se presta numai in anumite domenii din economia nationala,

dat fiind ca, in prezent, munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta numai in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:

a) agricultura, vanatoare si servicii anexe - diviziunea 01;

b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02;

c) pescuit si acvacultura - diviziunea 03,

tinand cont de lipsa acuta de personal cu care se confrunta angajatorii, precum si de specificitatea anumitor activitati, care presupun utilizarea muncii necalificate, cu caracter sezonier, ocazional si pe un termen relativ scurt, pretandu-se, asadar, la exigentele dispozitiilor Legii nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere faptul ca, in domeniul agriculturii este necesara desfasurarea unei activitati sezoniere, care necesita o durata a activitatii de cel putin 180 de zile pe durata unui an calendaristic,

tinand cont de faptul ca zilierul este lipsit de drepturile conferite de sistemul public obligatoriu de asigurari sociale si de sanatate,

avand in vedere faptul ca trebuie tinuta o evidenta zilnica a zilierilor, in forma electronica, pentru a nu eluda cadrul legal existent si pentru a preveni eventualele abuzuri ale beneficiarilor de lucrari si asigurarea protectiei zilierilor, precum si pentru scaderea birocratiei si simplificarea procedurilor administrative de inregistrare a zilierilor,

avand in vedere faptul ca, in contextul deficitului de forta de munca de pe piata muncii, masurile propuse sunt de natura a creste credibilitatea mediului de afaceri, asigurand totodata desfasurarea activitatilor specifice necalificate in conditii optime, in timp util si cu un impact social pozitiv pe piata muncii,

tinand cont de faptul ca este necesara reglementarea privind acordarea perioadei in care se acorda calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate zilierilor care opteaza sa se asigure in sistem pentru a beneficia de pachetul de servicii de baza, in functie de termenul de depunere a declaratiilor,

deoarece neadoptarea prezentei reglementari ar conduce la aplicarea unei proceduri administrative birocratice, mai anevoioase pentru angajator, care ar rezulta din incheierea obligatorie a unui contract individual de munca (procedura care este, in multe situatii, excesiva prin raportare la durata necesara desfasurarii activitatii),

urgenta extinderii domeniilor de activitate in care se poate desfasura munca ziliera rezida in principal din nevoia de forta de munca din economia nationala coroborata cu rata foarte scazuta a somajului. In considerarea celor expuse mai sus, neadoptarea acestui act normativ in regim de urgenta ar crea prejudicii importante atat mediului concurential, cat si beneficiarilor de servicii. Legea zilierilor reprezinta instrumentul cel mai flexibil de angajare atat pentru companii, cat si pentru zilieri prin eliminarea procedurilor administrative birocratice de inregistrare, precum si facilitarea angajarii si incetarii raporturilor de munca.

Totodata, infiintarea Registrului electronic de evidenta a zilierilor necesita o perioada de timp adecvata demararii si realizarii procedurilor de achizitie publica, precum si a productiei aplicatiei informatice ce urmeaza a fi utilizata pentru evidenta zilierilor.

De asemenea, neadoptarea prezentului act normativ va conduce la neincasarea la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiilor aferente perioadelor lucrate de zilieri.

Avand in vedere faptul ca, la nivel mondial, unul din sase cupluri este afectat de infertilitate, aceasta afectiune fiind clasata pe locul 5, la nivel mondial,

tinand cont de faptul ca, potrivit Institutului National de Statistica, in Romania, rata fertilitatii scade alarmant, inregistrandu-se un declin demografic important, se estimeaza ca in acest ritm, in 2050, Romania va ajunge la o populatie de doar 14 milioane de locuitori, fata de aproximativ 19 milioane, cat sunt in prezent.

In considerarea faptului ca in Romania se efectueaza anual 5.000 de fertilizari "in vitro", de 10 ori mai putin decat in Europa de Vest,

din datele Institutului National de Statistica in anul 2016, in Romania s-au nascut circa 190.000 de copii (adica o rata a natalitatii de 8,6 nascuti vii la 1.000 de locuitori), in scadere fata de 2010 (211.000), 2000 (234.000) si 1990 (315.000).

Avand in vedere ca prezentul act normativ isi propune masuri de incurajare a natalitatii, orientate catre populatia activa, prevenind un declin demografic cu consecinte extrem de grave la nivel social, economic si politic,

luand in considerare faptul ca o societate care asaza copiii in centrul preocuparilor sale reprezinta conditia prealabila pentru cresterea ratei natalitatii,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul I

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale si a gradinilor botanice din subordinea universitatilor, pentru activitatile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. g) si i);".

2. La articolul 1 alineatul (3), literele b) si d) se abroga.

3. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul agriculturii, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol; in cazul acestora, perioada nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic."

4. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:

"Articolul 41

La data de 20 decembrie 2019 se infiinteaza Registrul electronic de evidenta a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenta zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenta a zilierilor se achizitioneaza de Inspectia Muncii, in conditiile legii. Metodologia de intocmire si transmitere a registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la infiintarea registrului electronic de evidenta a zilierilor."

5. La articolul 5 alineatul (2), literele a) -c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) sa infiinteze, sa completeze si sa transmita Registrul electronic de evidenta a zilierilor conform metodologiei si modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii si justitiei sociale;

b) sa transmita Registrul electronic de evidenta a zilierilor inspectoratului teritorial de munca, zilnic, inainte de inceperea activitatii de catre fiecare persoana care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu beneficiarul;

c) sa prezinte Registrul electronic de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate;".

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Articolul 7

(1) Remuneratia primita de zilier pentru activitatea prestata este supusa impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Calculul, plata si declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilier sunt in sarcina beneficiarului.

(3) Pentru remuneratia platita zilierilor, beneficiarul nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca prevazuta de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Articolul 8

Beneficiarul are obligatia sa inregistreze, in Registrul electronic de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care exercita activitati cu caracter ocazional in baza prezentei legi."

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Articolul 9

(1) Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri se datoreaza contributia de asigurari sociale datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, conferind zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii.

(2) Calculul, plata si declararea contributiei de asigurari sociale datorata bugetului asigurarilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizata de zilieri sunt in sarcina beneficiarului.

(3) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de sanatate. Acesta se poate asigura optional in sistemul public de sanatate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

(5) In situatia producerii unui accident de munca sau boala profesionala beneficiarul este obligat sa asigure plata cheltuielilor aferente ingrijirilor medicale necesare."

9. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la sfarsitul saptamanii."

10. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera c) se introduc noua noi litere, literele d)-l), cu urmatorul cuprins:

"d) activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor - grupa 823;

e) publicitate - grupa 731;

f) activitati de interpretare artistica - spectacole - clasa 9001, activitati-suport pentru interpretarea artistica - spectacole - clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole - clasa 9004;

g) cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale - clasa 0149;

h) activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;

i) activitati de intretinere peisagistica - plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare - clasa 8130;

j) restaurante - clasa 5610;

k) baruri si alte activitati de servire a bauturilor - clasa 5630;

l) activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale - clasa 9140."

Articolul II

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 139 alineatul (1), dupa litera r) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:

"s) remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata de zilieri, potrivit legii."

2. La articolul 142, litera t) se abroga.

3. Titlul sectiunii a 10-a a capitolului III al titlului V - Contributii sociale obligatorii se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA a 10-a

Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care estimeaza venituri anuale cumulate sub plafonul prevazut la art. 170 alin. (2) sau care nu realizeaza venituri, precum si de alte persoane fizice care opteaza pentru plata contributiei"

4. La articolul 180, denumirea marginala se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care opteaza pentru plata contributiei"

5. La articolul 180 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

"c) persoanele fizice care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 155, pentru care nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate."

6. La articolul 180, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. a) datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate dupa cum urmeaza:

a) daca depun declaratia prevazuta la art. 174 alin. (3) pana la implinirea termenului legal de depunere, la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la termenul legal prevazut pentru depunerea declaratiei prevazute la art. 120; sau

b) daca depun declaratia prevazuta la art. 174 alin. (3) dupa implinirea termenului legal de depunere, la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la termenul legal de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei prevazute la art. 122, inclusiv luna in care se depune declaratia.

(3) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. b) si c) datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, pentru 12 luni, la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei prevazute la art. 174 alin. (3), indiferent de data depunerii acesteia."

7. Articolul 182 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Articolul 182 - Plata contributiei

(1) Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice prevazute la art. 180 alin. (1) lit. a) este pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia.

(2) Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice prevazute la art. 180 alin. (1) lit. b) si c) este pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui in care au depus declaratia."

Articolul III

Alineatul (23) al articolului 267 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(23) Pentru persoanele prevazute la art. 180 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, calitatea de asigurat inceteaza la expirarea a 12 luni de la data depunerii declaratiei prevazute la art. 174 alin. (3) din aceeasi lege, daca nu depun o noua declaratie pentru perioada urmatoare."

Articolul IV

Dupa articolul 147 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 1471, cu urmatorul cuprins:

"Articolul1471

(1) Salariatele care urmeaza o procedura de fertilizare,AĞin vitroAğ, beneficiaza anual, de un concediu de odihna suplimentar, platit, de trei zile care se acorda dupa cum urmeaza:

a) 1 zi la data efectuarii punctiei ovariene;

b) 2 zile incepand cu data efectuarii embriotransferului.

(2) Cererea privind acordarea concediului de odihna suplimentar prevazut la alin. (1) va fi insotita de scrisoarea medicala eliberata de medicul specialist, in conditiile legii."

Articolul V

(1) Prevederile de la art. I pct. 5 si 7 se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii si justitiei sociale prevazut la art. 41 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.

(2) La data intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii si justitiei sociale prevazut la art. 41 din Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, anexele nr. 1 si 2 din Legea nr. 52/2011 se abroga.

(3) Prevederile art. I pct. 6 si 8 referitor la prevederile art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica incepand cu veniturile lunii mai 2019.

(4) Prevederile art. I pct. 8 referitor la prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, si prevederile art. III intra in vigoare la data de 1 mai 2019.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. II intra in vigoare dupa cum urmeaza:

a) pct. 1 si 2, incepand cu veniturile lunii mai 2019;

b) pct. 3-7, incepand cu data de 1 mai 2019.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat