Ordonanta nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor. Actualizata 2009Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - Dispozitiile prezentei ordonante se aplica functionarilor publici cu statut special, denumiti in continuare politisti, din unitatile Ministerului de Interne aflate sub incidenta Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului.CAPITOLUL II
Salarizarea politistilor si drepturile banesti ale elevilor si
studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilorSECTIUNEA 1
Salariul de baza al politistilorArt. 2. - Politistii au dreptul lunar la un salariu de baza, compus din: salariul pentru functia indeplinita, salariul pentru gradul profesional detinut, gradatii, sporul pentru misiune permanenta si, dupa caz, indemnizatia de conducere si salariul de merit.

Art. 3. - (1) Salariile ce se cuvin politistilor sunt diferentiate prin coeficienti de ierarhizare, in raport cu atributiile ce revin fiecarei functii, complexitatea si gradul de raspundere cerut de indeplinirea acesteia, solicitarile la efort si cu esalonul la care isi desfasoara activitatea.

(2) Principalele functii, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare pentru functiile indeplinite, pe categorii, pentru politisti sunt prevazute in anexa nr. 1 lit. A si B.\"\"

(3) Functiile politistilor, pe coeficienti de ierarhizare si grade profesionale, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in raport cu esalonul la care isi desfasoara activitatea politistii.

(4) Salariul corespunzator functiei indeplinite se acorda de la data prevazuta in ordinul/dispozitia de numire. Pentru persoanele nou-incadrate sau reintegrate in randul politistilor salariul pentru functia indeplinita se acorda de la data prezentarii la serviciu.

(2) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 8/2004.Art. 4. - (1) Politistii, pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, pot primi un salariu de merit lunar, de pana la 20% din salariul pentru functia indeplinita.

(2) Salariul de merit se stabileste o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, in baza criteriilor elaborate prin ordin al ministrului de interne, si se acorda pentru cel mult 30% din numarul total de posturi prevazute in statele de organizare.

(3) Salariul de merit se poate acorda dupa cel putin un an de la incadrarea politistului.

(4) Salariul de merit se retrage in cursul anului daca politistului i s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 58 lit. a)-c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau este pus la dispozitie in conditiile prevazute la art. 65 alin. (2) din aceeasi lege.

Art. 5. - (1) Politistii imputerniciti sa asigure indeplinirea atributiilor functiilor prevazute cu indemnizatii de conducere beneficiaza pe perioada respectiva de salariul pentru functia in care sunt imputerniciti si de indemnizatia de conducere corespunzatoare functiei respective.

(2) Politistii imputerniciti isi mentin salariile pentru functia indeplinita si indemnizatiile de conducere avute anterior, daca acestea sunt mai mari decat cele acordate in baza prevederilor alin. (1).

(3) Regulile privind imputernicirea politistilor pe functiile prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 6. - Pentru activitatea desfasurata in institutiile din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, in calitate de militar, politist, functionar public si personal contractual, politistilor li se acorda un spor de fidelitate de pana la 20% din salariul de baza, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 7. - (1) Politistii beneficiaza de salariul pentru gradul profesional detinut, calculat in raport cu coeficientii de ierarhizare prevazuti in anexa nr. 1 lit. C.

(2) Salariul pentru gradul profesional detinut se acorda de la data obtinerii acestuia. Pentru persoanele nou-incadrate sau reintegrate in politie salariul pentru gradul profesional se plateste de la data prezentarii la serviciu.

Art. 8. - Politistii care indeplinesc functii pentru care sunt prevazute grade profesionale superioare gradului profesional pe care il au beneficiaza de o suma egala cu 50% din diferenta dintre salariul gradului profesional al functiei ocupate si salariul gradului profesional detinut. Sumele care se acorda in aceste conditii se includ in salariul gradului profesional detinut.

Art. 9. - (1) In raport cu timpul servit in calitate de politist si in functie de rezultatele obtinute, politistii au dreptul la 1-7 gradatii, care se acorda din 3 in 3 ani. Gradatiile obtinute de politisti pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante se mentin si dupa aceasta data.

(2) Persoanele nou-incadrate sau reintegrate in randul politistilor, precum si rezervistii concentrati beneficiaza de gradatii in raport cu vechimea in munca legal stabilita, dupa cum urmeaza:

- 3-5 ani, gradatia I;

- 5-10 ani, gradatia a II-a;

- 10-15 ani, gradatia a III-a;

- 15-20 de ani, gradatia a IV-a;

- 20-25 de ani, gradatia a V-a;

- peste 25 de ani, gradatia a VI-a.

(3) Persoanele reintegrate in randul politistilor beneficiaza de numarul de gradatii avut inainte de incetarea raporturilor de serviciu, daca acesta este mai mare decat cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luandu-se in calcul pentru acordarea gradatiei urmatoare si vechimea scursa de la acordarea ultimei gradatii pana la incetarea raporturilor de serviciu.

(4) Prevederile alin. (2) se aplica si absolventilor institutiilor de invatamant pentru formarea politistilor, pentru vechimea in munca avuta pana la data intrarii in aceste institutii.

(5) Fiecare gradatie reprezinta 6% din salariul pentru functia indeplinita, din salariul pentru gradul profesional detinut, din salariul de merit si din indemnizatia de conducere.

Art. 10. - (1) Politistii care, potrivit prevederilor legale, indeplinesc functii de conducere beneficiaza lunar de o indemnizatie de conducere reprezentand 10-50% din salariul pentru functia indeplinita.

(2) Functiile pentru care se acorda indemnizatia de conducere, marimea concreta a procentului, precum si normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

(3) Indemnizatia de conducere se acorda de la data numirii in functiile stabilite conform prevederilor alin. (2) si inceteaza la data schimbarii din functiile respective.

Art. 11. - Politistii beneficiaza de un spor pentru misiune permanenta de 25% din salariul pentru functia indeplinita, din salariul pentru gradul profesional detinut, din salariul de merit, din indemnizatia de conducere si gradatii.

Art. 12. - Elevii si studentii institutiilor de invatamant pentru formarea politistilor beneficiaza de drepturile banesti prevazute in anexa nr. 2.

Art. 13. - Statele de organizare se elaboreaza de Ministerul de Interne, conform structurilor organizatorice aprobate, si cuprind functiile si gradele profesionale corespunzatoare acestora, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare.SECTIUNEA a 2-a
Indemnizatii, sporuri, premii, prime si alte drepturi
banesti ale politistilorArt. 14. - (1) Politistii, pentru titlurile de clasificare obtinute in specialitate, beneficiaza de o indemnizatie reprezentand 6-10% din salariul de baza.

(2) Cuantumul indemnizatiei, specialitatile, conditiile de acordare si de retragere a titlurilor de clasificare, retrogradarea dintr-o clasa superioara in una inferioara se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 15. - Politistii care lucreaza cu cifru au dreptul la o indemnizatie de 15-20% din salariul de baza. Functiile cu drept de indemnizatie si marimea concreta a procentului se stabilesc prin statele de organizare.

Art. 16. - (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de politistii incadrati in functii de inalti functionari publici, functionari publici de conducere si functionari publici de executie se vor plati cu un spor din salariul de baza, dupa cum urmeaza:

a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale de lucru;

b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu un spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.

(2) Munca prestata potrivit alin. (1) poate fi compensata cu timp liber corespunzator, la cererea politistului, in conditiile in care orele nu au fost platite.

(3) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa in scris de seful ierarhic, fara a se depasi 120 de ore anual, iar in cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate.

Art. 17. - (1) Politistii trimisi in interesul serviciului, in delegare sau detasare, la aplicatii, trageri, instructie in tabara sau in alte misiuni, in alte localitati decat cele in care se afla sediul unitatii din care fac parte, au dreptul la indemnizatia de delegare sau de detasare, precum si la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementarilor in vigoare aplicabile functionarilor publici.

(2) Elevii si studentii institutiilor de invatamant pentru formarea politistilor, care se deplaseaza in interes de serviciu si carora nu li se pot asigura masa si cazarea gratuit in unitatile din localitatea unde se executa misiunea, au dreptul la indemnizatia de delegare si la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit alin. (1).

(3) Reglementarile privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului, aprobata in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

Art. 18. - (1) Politistii mutati sau transferati, in interes de serviciu, in unitati sau subunitati ale Ministerului de Interne, situate in alta localitate decat cea in care isi au domiciliul, individual sau impreuna cu unitatea ori subunitatea, au dreptul la:

a) indemnizatie de mutare egala cu salariul de baza cuvenit pentru functiile in care au fost numiti la noua unitate sau subunitate;

b) indemnizatie pentru fiecare membru de familie aflat in intretinere, egala cu o patrime din salariul de baza cuvenit in luna schimbarii domiciliului membrilor de familie.

(2) Indemnizatia de mutare prevazuta la alin. (1) lit. a) se acorda politistilor, prin dispozitie a organelor competente, la prezentarea in unitate sau subunitate, iar indemnizatia prevazuta la alin. (1) lit. b) se acorda membrilor de familie numai dupa schimbarea domiciliului in localitatea in care au fost mutati politistii.

(3) Drepturile prevazute la alin. (1) se acorda si persoanelor nouincadrate sau reintegrate in randul politistilor, daca sunt incadrate in unitati sau subunitati situate in alte localitati decat cele in care isi au domiciliul. Indemnizatia se calculeaza in raport cu salariul de baza stabilit pentru functiile in care sunt numite.

(4) La absolvirea institutiilor de invatamant elevii si studentii carora li se acorda grade profesionale au dreptul, la prezentarea la unitati, la o indemnizatie de instalare egala cu salariul de baza stabilit pentru functiile in care au fost numiti. In localitati cu conditii grele de cazare sau izolate, stabilite prin ordin al ministrului de interne, indemnizatia este la nivelul a doua salarii de baza.

(5) Politistii care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior si-au prezentat demisia inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea institutiilor de invatamant vor restitui indemnizatia primita, proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de 3 ani.

Art. 19. - (1) Politistii care fac parte din personalul navigant de marina din unitatile si subunitatile de nave, imbarcat, precum si scafandrii beneficiaza si de drepturile banesti specifice, acordate potrivit legii acestor categorii de personal din Ministerul Apararii Nationale.

(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si politistii imbarcati pe nave sau ambarcatiuni in vederea indeplinirii unor misiuni cu caracter permanent sau temporar, pe durata misiunii respective.

Art. 20. - Pentru activitatea desfasurata in unitati situate in localitati sau in zone izolate ori unde incadrarea personalului se face cu dificultate, politistii beneficiaza de un spor de pana la 20% din salariul de baza. Criteriile de stabilire a localitatilor si a zonelor izolate, categoriile de personal si marimea concreta a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 21. - (1) Politistii care executa, conduc, coordoneaza sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protectie a demnitarilor, a actiunilor de gardare, protectie si control antiterorist, supraveghere operativa, a procedurilor speciale si activitatilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare, integrare si asistenta medicala pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobandit o forma de protectie in Romania, culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor, investigari, actiuni si interventie cu un grad ridicat de risc ori in conditii de pericol deosebit beneficiaza de un spor de pana la 30% din salariul de baza.

(11) Politistii care desfasoara activitati privind prevenirea si combaterea coruptiei in randul personalului Ministerului Administratiei si Internelor beneficiaza de un spor lunar de 30% din salariul de baza.

(2) Unitatile, categoriile de personal si cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 22. - (1) Politistii care lucreaza in conditii de pericol determinate de experimentarea, analiza sau depozitarea munitiilor, pulberilor, explozivilor si substantelor toxice speciale sau care executa operatiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase de munca, diferentiat in functie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat in aceste locuri, calculat la salariul de baza, astfel:

a) locuri de munca sau operatiuni deosebit de periculoase 37-50%;

b) locuri de munca sau operatiuni foarte periculoase - 16-30%;

c) locuri de munca sau operatiuni periculoase - pana la 16%.

(2) Locurile de munca sau operatiunile periculoase, diferentiate in functie de gradul de pericol pe care il reprezinta, procentul corespunzator fiecarui loc de munca sau operatiune, precum si normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 23. - Dispozitiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru conditii periculoase sau vatamatoare, pentru activitati care solicita o incordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara in conditii deosebite de munca, pentru conditii grele de munca, pentru activitatea desfasurata in schimb de noapte, precum si alte reglementari se aplica si politistilor care se afla in situatii similare, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 24. - (1) Lunar se constituie un fond de premiere in limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut la art. 1, cu incadrarea in fondurile aprobate anual in buget cu aceasta destinatie.

(2) Din fondul prevazut la alin. (1) ministrul de interne si conducatorii unitatilor pot acorda politistilor premii pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.

(3) Metodologia de constituire a fondului si criteriile de premiere si acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 25. - (1) Politistii care, prin actiuni deosebite, au determinat aducerea de venituri la bugetul de stat pot fi recompensati cu premii de pana la 1% din cuantumul acestor venituri, dar nu mai mult decat venitul lor brut anual, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

(2) Plata premiilor prevazute la alin. (1) se face dintr-un fond de stimulente a carui constituire si utilizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 26. - (1) Pentru activitatea desfasurata politistii beneficiaza la sfarsitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu salariul de baza din ultima luna a anului pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calcul salariul de baza din ultima luna de activitate.

(3) Premiul anual se poate reduce pana la anulare in cazul in care politistii nu au desfasurat in cursul anului o activitate profesionala corespunzatoare sau au savarsit abateri grave sanctionate disciplinar.

Art. 27. - (1) La incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, politistii beneficiaza pentru activitatea depusa, in functie de vechimea efectiva ca militar, politist, functionar public si personal contractual in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si in structurile militare ale Ministerului Justitiei, de un ajutor stabilit in raport cu salariul de baza net avut in luna schimbarii pozitiei de activitate, astfel:

Vechime:

a) pana la 5 ani - un ajutor egal cu 3 salarii;

b) intre 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 salarii;

c) intre 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 salarii;

d) intre 15-20 de ani - un ajutor egal cu 10 salarii;

e) intre 20-25 de ani - un ajutor egal cu 12 salarii;

f) intre 25-30 de ani - un ajutor egal cu 15 salarii;

g) peste 30 de ani - un ajutor egal cu 20 de salarii.

(2) Politistii, la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie de serviciu si care incheie activitatea inainte de implinirea varstei de pensionare prevazute de reglementarile in vigoare, mai beneficiaza pentru fiecare an intreg ramas pana la limita de varsta de un ajutor egal cu doua salarii de baza nete.

(3) Baza de calcul a salariului de baza net o constituie salariul de baza brut din ultima luna de activitate, din care se scade suma corespunzatoare impozitului pe salariu, calculat conform prevederilor in vigoare.

(4) Ajutoarele prevazute la alin. (1) si (2) urmeaza acelasi regim fiscal ca cel al ajutoarelor acordate la trecerea in rezerva a cadrelor militare.

(5) In caz de deces al beneficiarului inainte de data platii ajutorului, acesta se acorda sotiei sau sotului supravietuitor ori copiilor, iar in lipsa acestora, parintilor.

Art. 28. - (1) Politistii care nu indeplinesc conditiile de pensie, ale caror raporturi de serviciu au incetat fiind clasati \"Apt limitat\" sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ori a reducerii unor functii din statele de organizare si pentru care nu sunt posibilitati pentru a fi incadrati in alte functii corespunzatoare in aceeasi unitate sau in alte unitati, primesc un ajutor egal cu 10 salarii de baza nete din luna schimbarii pozitiei de activitate, stabilite conform art. 27 alin. (3).

(2) In cazul in care politistii prevazuti la alin. (1) sunt apti de munca, dar nu se pot incadra din lipsa de locuri de munca corespunzatoare pregatirii lor, mai beneficiaza de plata unui ajutor, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a avut loc incetarea raporturilor de serviciu si pana la incadrarea in munca, fara a se depasi durata maxima prevazuta de lege pentru acordarea indemnizatiei de somaj, in raport cu vechimea efectiva ca militar, politist, functionar public sau personal contractual in cadrul ministerelor si institutiilor precizate la art. 27 alin. (1), calculat astfel:

a) 50% din salariul de baza brut avut in luna schimbarii pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege, pentru cei care au o vechime efectiva de pana la 5 ani inclusiv;

b) 55% din salariul de baza brut avut in luna schimbarii pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege, pentru cei care au o vechime efectiva de la 5 ani pana la 15 ani inclusiv;

c) 60% din salariul de baza brut avut in luna schimbarii pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege, pentru cei care au o vechime efectiva de peste 15 ani.

(3) Ajutoarele prevazute la alin. (1) si (2) urmeaza acelasi regim fiscal al ajutoarelor acordate la trecerea in rezerva a cadrelor militare.

Art. 29. - (1) Despagubirile acordate personalului militar, personalului navigant de marina, elevilor si studentilor institutiilor de invatamant militar si militarilor in rezerva concentrati, pentru cazurile de invaliditate sau deces produse in timp de pace, ca urmare a accidentelor, catastrofelor sau a altor asemenea evenimente, intervenite in timpul si din cauza indeplinirii serviciului militar, se acorda si politistilor aflati in situatiile respective, ca urmare a indeplinirii serviciului politienesc.

(2) In caz de deces al politistului, se acorda un ajutor suplimentar, in conditiile stabilite prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Despagubirile si ajutorul prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza in raport cu salariul de baza brut al politistilor si urmeaza acelasi regim fiscal al despagubirilor acordate personalului militar.

Art. 30. - (1) Persoanele care au redobandit sau dobandit calitatea de politist dupa 90 de zile calendaristice de la data incetarii raporturilor de serviciu, respectiv de la data trecerii in rezerva, atunci cand le inceteaza raporturile de serviciu beneficiaza de ajutorul prevazut la art. 27, din care se deduce ajutorul acordat la incetarea anterioara a raporturilor de serviciu, respectiv la trecerea in rezerva, exprimat in numar de salarii de baza nete, respectiv solde lunare nete.

(2) In cazul redobandirii sau dobandirii calitatii de politist in termen de pana la 90 de zile calendaristice de la data incetarii raporturilor de serviciu, respectiv de la data trecerii in rezerva, ajutorul exprimat in numar de salarii de baza nete, respectiv solde lunare nete, se restituie, iar la incetarea raporturilor de serviciu se ia in considerare si timpul servit inaintea primei incetari a raporturilor de serviciu, respectiv inaintea trecerii in rezerva.

Art. 31. - Drepturile banesti prevazute la art. 27 si 28 nu se acorda politistilor carora le-au incetat raporturile de serviciu in baza art. 69 alin. (1) lit. d), e), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. prin art. I pct. 4 din O.G. nr. 8/2004.

Art. 32. - In caz de deces al politistilor, sotia sau sotul supravietuitor ori copiii, iar in lipsa acestora, parintii beneficiaza de ajutorul prevazut la art. 27 alin. (1), fara a fi necesara indeplinirea conditiilor de pensionare a celor decedati.

Art. 33. - Politistii care poseda titlul stiintific de doctor beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care poseda titlul stiintific respectiv.

Art. 34. - (1) Politistii care executa, in domenii specifice activitatii institutiei cu care au raporturi de serviciu, lucrari de exceptie si misiuni speciale, apreciate ca atare de catre conducatorii acestora, beneficiaza de un spor de pana la 50% din salariul de baza.

(2) Sporul prevazut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numarul total de posturi prevazute in statele de organizare pentru politisti.

(3) Prin ordin al ministrului de interne se stabilesc, in mod individual, perioada pentru care se acorda si procentul care se aplica sporului prevazut la alin. (1).SECTIUNEA a 3-a
Drepturile banesti cuvenite politistilor pe timpul
studiilor si in alte situatiiArt. 35. - (1) Politistii, pe timpul cat sunt studenti ai institutiilor de invatamant sau urmeaza cursuri ori alte forme de pregatire, precum si cei care frecventeaza cursurile de zi ale institutiilor civile de invatamant superior beneficiaza de salariul de baza avut la data inceperii cursurilor, cu exceptia indemnizatiei de conducere, si, dupa caz, de sporul de fidelitate. Aceste drepturi se mentin si pe perioada stagiului la unitati.

(2) Pe timpul participarii la cursurile de cariera politistii beneficiaza de salariul de baza avut la data inceperii cursurilor si, dupa caz, de sporul de fidelitate si de sporurile aplicabile personalului din institutia de invatamant, potrivit art. 23.

(3) Pentru politistii care, in timp ce urmeaza cursurile institutiilor de invatamant superior, precum si doctoratul, sunt inaintati in grad profesional sau pentru politistii carora li se acorda grade profesionale superioare, salariul functiei acestora nu poate fi mai mic decat salariul de functie prevazut pentru gradul profesional respectiv.

Art. 36. - (1) Prevederile legale in vigoare privind salarizarea in valuta in strainatate si in lei in tara se aplica si politistilor trimisi in strainatate in misiune permanenta sau temporara.

(2) Politistii, pe timpul exercitarii misiunilor de mentinere a pacii, cooperarii de profil cu alte state, precum si pe timpul altor activitati desfasurate in afara tarii, beneficiaza de drepturile banesti prevazute in anexa nr. 3.

Art. 361. - Politistii pusi la dispozitie in conditiile prevazute de art. 22 alin. (8) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de salariul de baza avut si de celelalte drepturi banesti cuvenite pentru activitatea desfasurata, cu exceptia indemnizatiei de conducere.

Art. 37. - (1) Politistii, pe timpul cat se afla in delegare, detasare, incapacitate temporara de munca, concediu de odihna, concediu de maternitate si alte concedii platite care se acorda in baza dispozitiilor legale in vigoare, primesc salariile de baza si celelalte drepturi banesti avute. In cazul in care detasarea se face pe un post cu un nivel de salarizare superior, politistii beneficiaza de salariul functiei respective si de celelalte drepturi banesti legal cuvenite.

(2) La plecarea in concediul de odihna politistul primeste o prima de concediu egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu. Politistul are dreptul sa solicite acordarea salariului de baza cuvenit pentru perioada de concediu, cu anticipatie. Salariul de baza si prima de concediu se platesc cumulat, cu cel putin 5 zile inaintea datei plecarii in concediu. In cazul in care concediul de odihna se efectueaza fractionat, prima de concediu si salariul de baza se acorda cu anticipatie, o singura data.

(3) Politistilor ale caror raporturi de serviciu au incetat sau care au decedat inainte de a fi efectuat concediul de odihna li se compenseaza in bani concediul neefectuat, in raport cu salariul de baza avut in luna in care s-a petrecut schimbarea pozitiei de activitate, respectiv decesul.

(4) Politistul, pe timpul concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap, beneficiaza de indemnizatia prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta.

(5) Politistul, pe timpul concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, beneficiaza de o indemnizatie stabilita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare.

Art. 38. - Politistii care au efectuat concediul de odihna in anul in curs, inainte de data incetarii raporturilor de serviciu, daca aceasta a avut loc in baza art. 58 lit. d) si art. 69 alin. (1) lit. d), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vor restitui o cota-parte din salariul de baza pentru indemnizatia de concediu de odihna incasata necuvenit.

Art. 39. - (1) La incetarea raporturilor de serviciu in alte situatii decat cele prevazute la art. 28 alin. (2), politistii primesc salariul de baza pana la sfarsitul lunii in care a avut loc schimbarea pozitiei de activitate.

(2) Daca termenul legal de predare a functiei depaseste luna respectiva, plata salariului de baza se va face in continuare pana la terminarea predarii, fara a depasi acest termen. Termenul legal de predare a functiei incepe de la data schimbarii pozitiei de activitate si nu poate depasi 22 de zile lucratoare.

(3) Politistii carora le-au incetat raporturile de serviciu in baza art. 58 lit. d) si art. 69 alin. (1) lit. d), e), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, primesc salariul de baza pana la data schimbarii pozitiei de activitate, la care se adauga termenul legal pentru predarea functiei.SECTIUNEA a 4-a
Drepturile banesti cuvenite politistilor pe timpul concentrariiArt. 40. - (1) Pe timpul concentrarii rezervistii politisti beneficiaza de salariul pentru functia pe care o indeplinesc sau cea pentru care se pregatesc, dupa caz, de salariul pentru gradul profesional detinut, de gradatiile la care au dreptul, precum si de alte drepturi banesti ca si politistii de la unitatile unde sunt concentrati.

(2) Drepturile banesti prevazute la alin. (1) sunt achitate de unitatile la care sunt concentrati rezervistii politisti.SECTIUNEA a 5-a
Unele drepturi salariale ale politistilor pensionariArt. 41. - Politistii pensionari angajati in unitati de politie sau din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala ori in functii cu atributii in acest domeniu din cadrul institutiilor publice beneficiaza de sporul de vechime pentru vechimea totala in munca, precum si de celelalte drepturi prevazute de lege.CAPITOLUL III
Dispozitii finaleArt. 42. - (1) Valoarea corespunzatoare coeficientilor de ierarhizare din prezenta ordonanta se stabileste in raport cu valoarea de referinta sectoriala prevazuta in anexa nr. 1 lit. D.

(2) Valoarea de referinta sectoriala se stabileste prin lege.

Art. 43. - Salariile stabilite in raport cu coeficientii de ierarhizare, prevazute in prezenta ordonanta, sunt brute si se vor indexa in baza reglementarilor care privesc salarizarea personalului din sectorul bugetar.

Art. 44. - Salariile politistilor se calculeaza in raport cu numarul zilelor lucratoare din luna, iar plata acestora se face lunar, intre 5-15 ale fiecarei luni pentru luna precedenta.

Art. 45. - (1) Politistii cercetati si judecati in stare de libertate - pusi la dispozitie - beneficiaza de coeficientii de ierarhizare minimi ai salariului pentru functia indeplinita, corespunzatori gradelor profesionale pe care le au, salariul pentru gradul profesional detinut, gradatiile la care au dreptul, precum si de sporul pentru misiune permanenta, pana al definitivarea situatiei.

(2) Pe perioada suspendarii din functie, ca urmare a arestarii preventive, politistul nu beneficiaza de nici un drept dintre cele prevazute de prezenta ordonanta.

(3) In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal politistul va fi repus in toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendarii din functie, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 46. - (1) In caz de deces drepturile banesti cuvenite politistilor se platesc, pentru intreaga luna in care a avut loc decesul, sotului supravietuitor, copiilor sau parintilor, iar in lipsa acestora se platesc celorlalti mostenitori legali.

(2) Abrogat.

Art. 47. - Drepturile neachitate politistilor si nereclamate in termen de 3 ani de la data cand trebuiau platite se prescriu.

Art. 48. - Elementele salariului de baza al politistilor, pentru care, prin prezenta ordonanta, s-a prevazut stabilirea unor drepturi in raport cu salariul de baza avut, se actualizeaza ori de cate ori are loc o majorare sau o indexare a salariilor.

Art. 49. - Salarizarea politistilor care indeplinesc functii in afara Ministerului de Interne se face potrivit prevederilor anexei nr. 4.

Art. 50. - (1) Controlul financiar preventiv al planificarii si utilizarii fondului de salarii, precum si a fondului pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii, cheltuieli de delegare, detasare, cazare, mutare si transport se exercita de catre organele proprii de control.

(2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Finantelor Publice controleaza, prin organele speciale, modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la salarizare.

Art. 51. - (1) Politistii care ocupa functii de demnitate publica beneficiaza de indemnizatia lunara prevazuta la art. 19 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare, de salariul pentru gradul profesional detinut ca drept al titularului, de gradatiile calculate la acesta, precum si de sporul pentru misiune permanenta, calculat la gradul profesional si gradatii.

(2) Politistii prevazuti la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevazute de prezenta ordonanta.

Art. 52. - Politistii care, potrivit reglementarilor specifice, sunt obligati sa locuiasca in locuintele de interventie, de serviciu ori de protocol sunt scutiti de plata chiriei.

Art. 53. - Prevederile legale, referitoare la contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj si contributia la bugetul pentru asigurarile sociale de stat nu se aplica politistilor.

Art. 54. - In aplicarea prezentei ordonante se vor emite norme metodologice in termen de 30 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, aprobate prin ordin al ministrului de interne.

Art. 55. - Alte drepturi specifice politistilor sunt cuprinse in anexa nr. 5.

Art. 56. - Politistii trimisi in delegare pe o durata mai mare de 30 de zile neintrerupte in aceeasi localitate pot primi, in cazuri exceptionale, cu aprobarea prealabila a conducatorului unitatii, indemnizatia de delegare integrala pe toata durata delegarii.

Art. 57. - Acordarea drepturilor banesti reglementate prin prezenta ordonanta se face in limita fondurilor bugetare aprobate anual unitatilor prevazute la art. 1.

Art. 58. - Pe timp de mobilizare sau razboi se aplica prevederile prezentei ordonante, precum si unele reglementari specifice stabilite prin hotarare a Guvernului.

Art. 59. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

Art. 60. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004.PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministru de interne,
Ioan Rus
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Razvan Ionut Cirica,
secretar de stat

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat