Legea nr. 89/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010


Articolul I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 91
In situatia in care persoana care a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului naste unul sau mai multi copii ori se afla intr-o noua situatie dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) intr-o perioada de pana la 12 luni de la finalizarea concediului pentru cresterea copilului anterior, daca din calculul indemnizatiei conform art. 2 alin. (2) rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit anterior nasterii celui din urma copil, se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita pentru copilul anterior."
2. La articolul 16 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) realizeaza, in decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, al caror nivel net nu depaseste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2)."
3. La articolul 24, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Nu se considera culpa a persoanei, in sensul prevederilor alin. (3), nedeclararea veniturilor pentru care persoana indreptatita si-a indeplinit obligatiile fiscale prevazute de lege, situatie in care se aplica dispozitiile alin. (2)."
4. La articolul 25, alineatul (1) si litera b) a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 25
(1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1) si la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.
. . . . . . . . . .
b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7 alin. (1);".
5. La articolul 25 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) salariatei/salariatului care se afla in concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 11 alin. (1) lit. a)."
6. La articolul 25, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) In situatia prevazuta la art. 7 alin. (2), salariata/salariatul are obligatia de a anunta, in scris, angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte intentia de reluare a raportului de munca sau de serviciu.
(6) Este interzis angajatorului sa restrictioneze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de insertie prevazut la art. 7 alin. (2), daca aceasta/acesta si-a indeplinit obligatia prevazuta la alin. (5)."

Articolul II
Prevederile art. 91 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica si solicitarilor depuse anterior datei de intrare in vigoare a prezentei legi si pentru care decizia de admitere, de catre agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, nu a fost emisa pana la aceasta data.

Articolul III
(1) Debitele cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului, constituite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, conform art. 24 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se scutesc de la plata numai in cazul in care titularul acestora se afla in situatia prevazuta la art. 24 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
(2) Scutirea de la plata se face astfel:
a) prin decizia directorului executiv al agentiei pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pana la implinirea termenului de 180 de zile prevazut la art. I alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) de catre organele fiscale centrale, pentru debitele transmise potrivit art. I alin. (43) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Decizia de scutire prevazuta la alin. (2) lit. a) se comunica debitorului in termen de 15 zile de la emiterea acesteia.
(4) In vederea identificarii debitorilor pentru scutirea de la plata a debitelor in conformitate cu prevederile alin. (2) lit. b), agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti transmite organului fiscal central lista debitorilor pentru care s-a efectuat transmiterea potrivit art. I alin. (43) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014, aprobata cu modificari

Articolul IV
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se actualizeaza in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Articolul V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat