Hotararea nr. 423/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca


Articol unic

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 855/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 705 din 18 noiembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) are experienta de cel putin 2 ani in ultimii 5 ani in ocupatia sau, dupa caz, in activitatea pentru care se organizeaza ucenicia;".

2. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Planificarea orara a pregatirii teoretice si practice a ucenicilor se stabileste de comun acord intre angajator si furnizorul de formare profesionala, in functie de programul de lucru al angajatorului, cu respectarea particularitatilor specifice ale ucenicilor si a reglementarilor legale referitoare la sanatatea si securitatea muncii."

3. La articolul 18, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
" Art. 18. -
(1) Prin sintagma AĞdurata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de muncaAğ, prevazuta la art. 6 alin. (5) lit. e) din lege, se intelege durata minima a programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, exprimata in ore pentru pregatirea teoretica si practica, pe niveluri de calificare, respectiv:
a) 180 de ore pentru nivelul 1 de calificare;
b) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
c) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;
d) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.
(2) Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca se organizeaza pe durata contractului de ucenicie, dupa incheierea perioadei de proba, potrivit planificarii prevazute la art. 10 alin. (3)."

4. La articolul 20, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 20
(1) Documentele necesare persoanelor prevazute la art. 19 alin. (1) in vederea incheierii contractului de ucenicie sunt:".

5. La articolul 20 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca in ultimii 2 ani nu i-a incetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui si nu detine acte de calificare/absolvire sau certificate de competente profesionale, cu recunoastere nationala, in domeniul de activitate pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca."

6. La articolul 20 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca in ultimii 2 ani nu i-a incetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui si nu detine acte de calificare/absolvire sau certificate de competente profesionale, cu recunoastere nationala, in domeniul de activitate pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca."

7. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu urmatorul cuprins:
" Art. 201. -
Prin AĞmotive imputabile uceniculuiAğ, in sensul art. 20 alin. (1) si (2), lit. f), se intelege:
a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 61 lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) incetarea raportului de munca prin demisie, conform art. 81 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

8. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Articolul 21
(1) Femeile aflate in situatia prevazuta la art. 7 alin. (3) din lege au toate drepturile si obligatiile prevazute de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul in care contractul de ucenicie nu inceteaza de drept in perioada suspendarii, prin acordul partilor, contractul de ucenicie poate fi prelungit conform art. 82 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea finalizarii programului de formare profesionala.
(3) In cazul in care in perioada suspendarii, contractul de ucenicie inceteaza respectand prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, furnizorul de formare profesionala elibereaza o adeverinta din care sa reiasa numarul orelor de pregatire teoretica si practica efectuate de ucenic in cadrul programului de ucenicie.
(4) Pe baza adeverintei prevazute la alin. (3), persoana care a avut calitatea de ucenic se poate inregistra la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca, unde i se asigura servicii specializate, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru valorificarea orelor de pregatire teoretica si practica efectuate."

9. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 22
(1) Perioada de proba, prevazuta la art. 9 alin. (2) din lege, este inclusa in durata pentru care se incheie contractul de ucenicie.
(2) Persoana selectata in vederea angajarii ca ucenic este informata de angajator cu privire la durata perioadei de proba."

10. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contractul de prestari servicii de formare profesionala, prevazut la alin. (1), se incheie dupa finalizarea perioadei de proba."

11. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 33
(1) Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazute la art. 16 alin. (2) din lege, angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 60 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 5."

12. La anexa nr. 1, punctul Q.5 se abroga.

13. Anexa nr. 5 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.


ANEXA
(Anexa nr. 5 la norme)

CONVENTIE

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului........../Municipiului Bucuresti, reprezentata prin doamna/domnul.........., avand functia de.........., denumita in continuare agentia, si persoana juridica (fizica).........., cu sediul/adresa in.........., judetul.........., telefon.........., cod fiscal (CUI).........., cont IBAN.........., deschis la Banca.........., reprezentata prin doamna/domnul.........., avand functia de.........., denumita in continuare angajatorul, convin urmatoarele:

1. Angajatorul se obliga:
a) sa mentina raporturile de munca ale doamnei/domnului . . . . . . . . . ., avand CNP . . . . . . . . . ., incadrata/incadrat in munca conform prevederilor legale din Contractul de ucenicie la locul de munca nr. . . . . . . . . . ., incheiat in data de . . . . . . . . . ., cu perioada de proba de . . . . . . . . . . care expira la data de . . . . . . . . . ., durata contractului fiind de la data de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .;
b) sa restituie in totalitate agentiei sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru ucenic plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii contractului de ucenicie, in cazul in care contractul de ucenicie prevazut la lit. a) inceteaza anterior datei expirarii perioadei pentru care a fost incheiat acest contract, in temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, cu modificarile ulterioare;
c) sa depuna la agentie, pentru verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar, potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma, urmatoarele documente:
- tabelul nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 855/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
- fisa de evidenta zilnica a salariatilor si statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator;
- raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului prevazut la art. 9 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 855/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) sa comunice agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumei prevazute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicata, cu modificarile ulterioare;
e) sa comunice agentiei orice modificare a datelor sale de identificare si a contului detinut la banca, inclusiv modificarile care intervin in cazul sediului/adresei si al datelor de contact.

2. Agentia se obliga sa acorde suma cuvenita potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, in conformitate cu prevederile legale, prin plata acesteia conform prevederilor art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 855/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Agentia are dreptul de a controla:
a) indeplinirea conditiilor legale pentru incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevazute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) respectarea de catre angajator a obligatiilor prevazute de prezenta conventie.

4. In situatia constatarii nerespectarii conditiilor legale avute in vedere la incheierea prezentei conventii, pe perioada derularii acesteia si pentru acordarea sumelor prevazute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si a nerespectarii de catre angajator a obligatiilor sale, agentia va aplica sanctiunile prevazute de lege si va recupera debitele conform legii.

5. Angajatorul, prin prezenta conventie, declara pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de Codul penal pentru fals in declaratii, urmatoarele:
a) nu se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, nu are activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora, la momentul incheierii conventiei;
b) in ultimul an nu a fost in raporturi de munca cu persoana mentionata la pct. 1 lit. a);
c) anterior incheierii contractului de ucenicie, nu a avut un alt contract de ucenicie cu persoana mentionata la pct. 1 lit. a), pentru aceeasi calificare;
d) nu organizeaza programe de ucenicie in acelasi domeniu de activitate in care ucenicul de la pct. 1 lit. a) detine deja o calificare ce cuprinde competentele propuse a fi dobandite prin noul program de ucenicie.
Intocmita in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului . . . . . . . . . ./Municipiului Bucuresti si un exemplar pentru . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .


Agentia
Director executiv,
. . . . . . . . . .
(L.S.)
Angajatorul
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . . . .
(L.S.)

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat