Legea nr. 132/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri


Articolul I
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) cota forfetara - suma de bani ce reprezinta un procent de 10% din salariul minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data platii, pentru fiecare zilier."
2. La articolul 1 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) Academiei de Stiinte Agricole si Silvice A«Gheorghe Ionescu-SisestiA» si institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor aflat in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a oficiilor de studii pedologice si agrochimice judetene, a institutelor nationale, statiunilor didactico-experimentale ale universitatilor aflate in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale si liceelor de profil aflate in subordinea Ministerului Educatiei Nationale, pentru domeniile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a)-d), e2) si g)."
3. La articolul 1 alineatul (3), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) institutiilor publice autorizate sa efectueze cercetari arheologice, conform normelor existente in domeniu, respectiv universitati, institute de cercetare, institutii cu profil muzeal, pentru domeniul prevazut la art. 13 alin. (1) lit. e1)."
4. La articolul 4, alineatele (4) - (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice, precum si in activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice A«Gheorghe Ionescu-SisestiA», al institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea sa si al institutelor nationale, al institutiilor de invatamant agricol si silvic; in cazul acestora, perioada nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unor activitati in beneficiul unui tert, cu exceptia activitatilor pentru care beneficiarul are incheiate contracte de prestari servicii cu tertii, prestari servicii pentru care pot fi utilizati zilieri conform prevederilor art. 13 din prezenta lege.
(6) O persoana nu poate presta activitati in regim zilier mai mult de 120 de zile in decursul unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice, precum si in activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice A«Gheorghe Ionescu-SisestiA», al institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea sa si al institutelor nationale, al institutiilor de invatamant agricol si silvic, pentru care perioada poate fi de 180 de zile in decursul unui an calendaristic."
5. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 8
(1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze, in Registrul electronic de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii care presteaza in folosul sau activitati cu caracter ocazional in baza prezentei legi.
(2) Pentru zilierii care presteaza activitati in domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice, precum si in activitatile de cercetare-dezvoltare- inovare din domeniul agricol al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice A«Gheorghe Ionescu-SisestiA», al institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea sa si al institutelor nationale, al institutiilor de invatamant agricol si silvic, Registrul electronic de evidenta a zilierilor prevazut la alin. (1) se intocmeste lunar."
6. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele e1) si e2), cu urmatorul cuprins:
"e1) activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste - clasa 7220 (sapaturi arheologice);
e2) cresterea materialului saditor - cresterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operatiuni de ingrijire/curatare a pomilor, activitati ale pepinierelor, cu exceptia celor pentru arbori de padure - clasa 0130;".
7. La articolul 13 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) activitati de interpretare artistica - spectacole - clasa 9001, activitati-suport pentru interpretarea artistica - spectacole - clasa 9002, activitati de gestionare a salilor de spectacole - clasa 9004 si tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, direct sau prin unitatile din subordinea sa - clasa 5520;".
8. Dupa articolul 136 se introduce un nou capitol, capitolul II2, cuprinzand articolele 137-1311, dupa cum urmeaza:
"CAPITOLUL II2
Masuri privind activitatea zilierilor in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier in mod traditional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, in regim semiliber

Articolul 137
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (4) si (6)-(8), in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier in mod traditional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, in regim semiliber, perioada in care un zilier poate presta activitati pentru acelasi beneficiar nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
(2) Beneficiarul activitatii sezoniere prevazute la alin. (1) este persoana care are cel putin 50 de ovine, 25 de caprine sau 3 bovine, dupa caz, generatoare de venit.

Articolul 138
(1) Beneficiarul este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezinta un procent de 10% din salariul minim brut pe tara garantat in plata in vigoare la data platii, pentru fiecare lucrator, conform normei stabilite de venit/persoana potrivit prezentei legi.
(2) Plata cotei forfetare prevazuta la alin. (1) se face o data pe an, in conditiile stabilite prin ordinul comun prevazut la art. 139 alin. (2).
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (2), din cota forfetara se transfera catre bugetul asigurarilor sociale de stat sumele aferente contributiei prevazute la art. 9 alin. (1). Procedura se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii si justitiei sociale.

Articolul 139
(1) Raportul de munca dintre zilier si beneficiar potrivit art. 137 se stabileste in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1).
(2) Norma de venit/persoana, prevazuta la art. 138 alin. (1), se stabileste prin raportare la numarul de animale pe care le poate ingriji/supraveghea un zilier, de catre o comisie interministeriala formata din reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice, si se aproba prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului finantelor publice.

Articolul 1310
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (2), pentru activitatea desfasurata de catre zilierii prevazuti in prezentul capitol, cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat 50% din valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
(2) Remuneratia neta nu poate fi mai mica decat 50% din salariul minim brut pe tara garantat in plata stabilit potrivit legii, la care se adauga si alte drepturi, in bani sau in natura, care reprezinta cel putin cheltuieli de cazare si masa.

Articolul 1311
Pentru zilierii care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier in mod traditional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, in regim semiliber, Registrul electronic de evidenta a zilierilor prevazut la art. 8 alin. (1) se intocmeste lunar."
9. In tot cuprinsul Legii nr. 52/2011, cu exceptia definitiei prevazute la art. 1 alin. (1) lit. b), sintagma "beneficiar" se inlocuieste cu sintagma "beneficiar sau un imputernicit al acestuia", iar sintagma "registrul de evidenta a zilierilor" se inlocuieste cu sintagma "registrul electronic de evidenta a zilierilor".

Articolul II
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se aproba ordinul comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii si justitiei sociale, prevazut la art. 138 alin. (3), respectiv ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului finantelor publice, prevazut la art. 139 alin. (2) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat