Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene


Articolul 1
(1) Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor (C.N.F.P.A.) este institutie publica aflata in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului (M.T.S.) si are ca obiect de activitate formarea, promovarea si perfectionarea antrenorilor si a altor specialisti din domeniul sportului, in conformitate cu Statutul antrenorului si cu celelalte dispozitii legale in vigoare.
(2) Profesia de antrenor este reglementata in Romania prin Hotararea Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului.
(3) Educatia si formarea profesionala pentru ocupatia de antrenor se fac in conformitate cu prevederile standardului ocupational pentru calificarea antrenor cod COR 342201 (www.anc.edu.ro).

Articolul 2
Prezenta metodologie se aplica titlurilor de calificare profesionala care atesta finalizarea cursurilor de formare a antrenorilor la o institutie acreditata sau autorizata de formare si dezvoltare profesionala continua din strainatate.

Articolul 3
(1) Recunoasterea consta in evaluarea si compatibilizarea nivelului, domeniului si/sau a specializarii/calificarii profesionale mentionate in actul de formare profesionala obtinut in strainatate cu sistemul national de formare profesionala, cu luarea in considerare a cerintelor de admitere la respectivul program de formare profesionala, care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat. Atestatul de recunoastere confera titularului drepturi in vederea continuarii formarii, perfectionarii, promovarii in cadrul profesiei si/sau accesului la piata fortei de munca, in conditiile legii.
(2) Recunoasterea calificarilor profesionale pentru profesia de antrenor de catre C.N.F.P.A. permite beneficiarilor sa aiba acces, in tara noastra, la aceeasi profesie ca cea pentru care sunt calificati in statul membru de origine si sa o exercite in Romania in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.
(3) Profesia de antrenor pe care solicitantul doreste sa o exercite in Romania este aceeasi cu cea pentru care este calificat in statul de origine in cazul in care activitatile respective sunt comparabile.

Articolul 4
(1) C.N.F.P.A. acorda solicitantilor accesul la profesia de antrenor si dreptul de exercitare a acesteia in aceleasi conditii ca cele pentru cetatenii romani, daca acestia detin un titlu de calificare prevazut de un alt stat membru pentru a avea acces la aceeasi profesie sau pentru a o exercita pe teritoriul Romaniei.
(2) Titlurile de calificare indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au fost eliberate de o autoritate competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spatiului Economic European (S.E.E.), din Confederatia Elvetiana sau dintr-un stat tert desemnata in conformitate cu actele cu putere de lege si actele administrative ale respectivului stat;
b) atesta pregatirea titularului pentru exercitarea profesiei in cauza.
(3) C.N.F.P.A. accepta nivelul atestat de catre statul de origine, titlul de calificare profesionala si competentele dobandite in statul de origine pentru profesia de antrenor daca sistemul de formare profesionala din statul de origine este compatibil cu sistemul national de formare profesionala.
(4) Persoanele care beneficiaza de recunoasterea calificarilor profesionale trebuie sa aiba cunostinte de limba romana necesare pentru exercitarea profesiei de antrenor in Romania.
(5) C.N.F.P.A. colaboreaza cu Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) in vederea recunoasterii actelor de studii din strainatate.

Articolul 5
Recunoasterea se aplica urmatoarelor categorii de cetateni:
a) cetateni romani, cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, precum si categoriilor de persoane care beneficiaza, conform legii, de egalitate de tratament cu cetatenii romani;
b) cetatenilor din state terte numai in vederea accesului pe piata fortei de munca din Romania.

Articolul 6
Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor recunoaste titlurile de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, prevazute la art. 2, in vederea accesului la piata fortei de munca din Romania, dupa cum urmeaza:
a) recunoaste titlurile de calificare profesionala obtinute in statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si in Confederatia Elvetiana;
b) recunoaste titlurile de calificare profesionala obtinute in state terte;
c) in scopul obtinerii dreptului de libera practica pentru exercitarea profesiei de antrenor reglementata in Romania, C.N.F.P.A. recunoaste titlurile de calificare profesionala obtinute in state terte de cetatenii europeni si de celelalte categorii de cetateni prevazute in actele normative de reglementare a profesiei, precum si diplomele obtinute in statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si in Confederatia Elvetiana care dau acces la profesia de antrenor reglementata, acolo unde actele de reglementare a profesiei nu dispun altfel.

Articolul 7
(1) In vederea recunoasterii titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, C.N.F.P.A. analizeaza si verifica:
a) conditiile de acces;
b) statutul institutiei de formare profesionala emitente, prin intermediul Sistemului informatic pentru piata interna - IMI;
c) nivelul titlului de calificare profesionala;
d) durata studiilor;
e) numarul de ore parcurs in programul de formare raportat la standardul ocupational pentru calificarea antrenor cod COR 342201;
f) specializarea in ramura de sport obtinuta prin programul de formare profesionala;
g) curriculumul/programa de formare profesionala;
h) volumul de munca/rezultatele invatarii/competentele dobandite;
i) nivelul de antrenor obtinut raportat la Hotararea Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului.
(2) In cazul in care evaluarea elementelor mentionate la alin. (1) evidentiaza diferente substantiale intre programele de formare a antrenorului din Romania si cele din strainatate, C.N.F.P.A.:
a) poate recunoaste prin aplicarea de masuri compensatorii, respectiv continuarea programelor de formare profesionala, sustinerea de examene de diferenta si/sau efectuarea de stagii de practica in cadrul C.N.F.P.A., stagii de adaptare, in vederea armonizarii diferentelor dintre studiile efectuate in strainatate si programul de formare profesionala din sistemul romanesc;
b) pentru recunoasterea prin masuri compensatorii aplica proba de aptitudini. Proba de aptitudini consta intr-un test de verificare a cunostintelor, abilitatilor si competentelor profesionale ale solicitantului; C.N.F.P.A. intocmeste o lista de discipline si competente care, pe baza unei comparatii intre educatia si formarea impuse in Romania prin standardul ocupational si cele pe care le-a urmat solicitantul, nu sunt atestate de titlul de calificare din posesia solicitantului;
c) respinge motivat cererea de recunoastere.
(3) Recunoasterea titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor care fac obiectul unor tratate internationale se realizeaza in conformitate cu prevederile acestora.
(4) In procedura de recunoastere, C.N.F.P.A. poate lua in considerare deciziile anterioare pronuntate in cazuri similare.

Articolul 8
(1) Titlurile de calificare profesionala pentru profesia de antrenor nu se recunosc in urmatoarele situatii:
a) institutia care organizeaza cursul de formare profesionala care a eliberat titlul de calificare profesionala pentru profesia de antrenor nu este recunoscuta in statul de origine;
b) daca inscrierea la programul de formare profesionala pentru care se solicita recunoasterea s-a realizat pe baza unei diplome obtinute la o institutie neacreditata in statul de origine;
c) daca inscrierea la programul de formare profesionala pentru care se solicita recunoasterea s-a realizat pe baza unei diplome care nu indeplineste conditiile de acces;
d) in cazul in care exista suspiciuni cu privire la existenta unor documente de studii false in dosar; in acest caz se sesizeaza organele abilitate, se pot crea alerte prin sistemul IMI, caz in care C.N.F.P.A. informeaza in scris solicitantul cu privire la deciziile in ceea ce priveste alerta trimisa altor state membre ale U.E., ale S.E.E. sau Confederatiei Elvetiene;
e) titlurile de calificare profesionala pentru profesia de antrenor nu fac parte din categoria documentelor eliberate in sistemul de formare profesionala din statul emitent.
(2) Situatiile prevazute la alin. (1) nu sunt limitative; C.N.F.P.A. poate dispune solutia de nerecunoastere si in alte cazuri, cu respectarea legislatiei nationale si a bunelor practici si recomandari internationale.

Articolul 9
In cazul unor programe de formare profesionala organizate in comun de doua sau mai multe institutii acreditate sau autorizate din Romania si din strainatate, finalizate cu eliberarea unui titlu de calificare profesionala pentru profesia de antrenor de catre fiecare institutie, actele eliberate in strainatate nu sunt supuse procesului de recunoastere, titlul de calificare profesionala eliberat de institutia din Romania conferind titularului toate drepturile.

Articolul 10
(1) Dosarul pentru recunoasterea titlului de calificare profesionala pentru profesia de antrenor obtinut de catre categoriile de cetateni prevazute la art. 5 lit. a) cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere tipizata;
b) actul de identitate valabil si dovada schimbarii numelui (daca este cazul), in copie;
c) titlul de calificare profesionala pentru profesia de antrenor obtinut in urma absolvirii cursului de formare antrenori ce face obiectul cererii, in copie si traducere legalizata sau in copie legalizata (daca titlul de calificare profesionala pentru profesia de antrenor este redactat in limba romana);
d) foaia matricola/suplimentul descriptiv al titlului de formare profesionala sau orice alt document din care sa rezulte parcursul de formare profesionala, specializarea in ramura de sport, in copie si traducere legalizata ori in copie legalizata (daca actul este redactat in limba romana);
e) certificatul emis de autoritatile competente ale statului membru de origine sau provenienta, respectiv confirmarea acestora prin care se atesta ca titlurile oficiale de calificare pentru profesia de antrenor sunt eliberate de institutii autorizate sau acreditate recunoscute la nivel national; confirmarea prin sistemul IMI de catre autoritatea competenta din statul emitent ca titlurile oficiale de calificare pentru profesia de antrenor sunt eliberate de institutii autorizate sau acreditate recunoscute la nivel national si ca profesia de antrenor este recunoscuta pe plan national;
f) diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicita recunoasterea, in copie si traducere legalizata, copie legalizata (daca actul respectiv este redactat in limba romana), sau atestatul de echivalare ori recunoastere obtinut anterior, in copie;
g) carnetul de antrenor, in copie si traducere legalizata ori in copie legalizata (daca actul este redactat in limba romana);
h) alte documente relevante pentru recunoasterea titlului de calificare profesionala pentru profesia de antrenor (de exemplu, programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completa a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea altor cursuri etc.);
i) atestat de competente lingvistice pentru limba romana;
j) certificatul de sanatate fizica si psihica emis de statul membru de origine sau provenienta ori o dovada echivalenta certificatului de sanatate, in cazul in care autoritatile competente din statul de origine nu elibereaza un astfel de certificat;
k) certificat de cazier judiciar;
l) copie dupa dovada achitarii taxei de evaluare a dosarului, in valoare de 50 lei.
(2) Pentru cetatenii din state terte prevazuti la art. 5 lit. b) care solicita incadrarea in munca, in situatiile prevazute la art. 6, dosarul cuprinde:
a) cerere tipizata;
b) adresa din partea angajatorului in care sa se mentioneze scopul recunoasterii si postul ocupat de cetateanul tert in cadrul clubului sportiv de drept public sau de drept privat, in original;
c) certificatul de inregistrare al angajatorului, in copie;
d) delegatie din partea angajatorului pentru ridicarea atestatului de recunoastere;
e) titlul de calificare profesionala pentru profesia de antrenor obtinut in urma absolvirii cursului de formare antrenori ce face obiectul cererii, in copie si traducere legalizata sau in copie legalizata (daca titlul de calificare profesionala pentru profesia de antrenor este redactat in limba romana);
f) foaia matricola/suplimentul descriptiv al titlului de formare profesionala sau orice alt document din care sa rezulte parcursul de formare profesionala, specializarea in ramura de sport, in copie si traducere legalizata ori in copie legalizata (daca actul este redactat in limba romana);
g) certificatul emis de autoritatile competente ale statului membru de origine sau provenienta, respectiv confirmarea acestora prin care se atesta ca titlurile oficiale de calificare pentru profesia de antrenor sunt eliberate de institutii autorizate sau acreditate recunoscute la nivel national;
h) diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicita recunoasterea, in copie si traducere legalizata, copie legalizata (daca actul respectiv este redactat in limba romana), sau atestatul de echivalare ori recunoastere obtinut anterior, in copie;
i) carnetul de antrenor, in copie si traducere legalizata ori in copie legalizata (daca actul este redactat in limba romana);
j) alte documente relevante pentru recunoasterea titlului de calificare profesionala pentru profesia de antrenor (de exemplu, programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completa a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea altor cursuri etc.);
k) atestat de competente lingvistice pentru limba romana;
l) certificatul de sanatate fizica si psihica emis de statul membru de origine sau provenienta ori o dovada echivalenta certificatului de sanatate, in cazul in care autoritatile competente din statul de origine nu elibereaza un astfel de certificat;
m) certificat de cazier judiciar;
n) actul de identitate valabil si dovada schimbarii numelui (daca este cazul), in copie;
o) copie dupa dovada achitarii taxei de evaluare a dosarului, in valoare de 50 lei;
p) alte documente suplimentare, daca este cazul.
(3) Actele de formare profesionala supuse recunoasterii trebuie sa fie vizate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt parti ale Conventiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii vor fi supralegalizate ori vor fi insotite de adeverinta de autenticitate emisa de catre autoritatile competente din tara de provenienta. Scutirea de supralegalizare este permisa in temeiul legii, al unui tratat international la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate.
(4) In cazul in care actul de studii supus recunoasterii reprezinta un document provizoriu, intrucat legislatia nationala din statul de origine prevede emiterea titlului de calificare dupa o anumita perioada de la finalizarea studiilor, C.N.F.P.A. emite, pana la eliberarea atestatului, o adeverinta de recunoastere a studiilor ce confera titularului aceleasi drepturi ca si atestatul.
(5) Schimbul de informatii intre autoritatile competente din diferite state membre se efectueaza prin intermediul IMI.
(6) Procedura pentru recunoasterea titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obtinute intr-un stat membru al U.E., al S.E.E., in Confederatia Elvetiana sau intr-un stat tert, poate fi consultata si prin punctul de contact unic electronic.

Articolul 11
Dosarul pentru recunoasterea titlului de calificare profesionala pentru profesia de antrenor obtinut de catre categoriile de cetateni prevazute la art. 5 lit. a) si b) poate fi:
a) depus la secretariatul C.N.F.P.A.;
b) trimis prin curierat la sediul C.N.F.P.A.

Articolul 12
(1) In termen de 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului, C.N.F.P.A. verifica existenta tuturor documentelor prevazute la art. 10 si instiinteaza solicitantul in scris, prin curier postal sau posta electronica, in cazul in care constata ca dosarul nu este complet.
(2) Dosarul trebuie completat in termen de un (1) an de la data primirii instiintarii, in caz contrar C.N.F.P.A. claseaza dosarul, urmand ca reluarea procedurii sa se faca in baza depunerii unui nou dosar.

Articolul 13
(1) Durata de solutionare a dosarelor este de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului complet la secretariatul C.N.F.P.A.
(2) Termenul de solutionare prevazut la alin. (1) se poate prelungi in cazuri justificate, solicitantul fiind anuntat in scris, prin curier postal sau posta electronica. In cazuri temeinic motivate si al unei cereri insotite de documente justificative, dosarele pot fi solutionate cu prioritate, cu respectarea procedurilor legale.
(3) Atestatul de recunoastere a cursului de formare profesionala se elibereaza titularului sau unei persoane imputernicite de acesta prin procura notariala, de la secretariatul C.N.F.P.A.
(4) Atestatul de recunoastere completat si neridicat se pastreaza in arhiva M.T.S. - C.N.F.P.A. cu termen permanent.
(5) In cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorarii partiale a atestatului de recunoastere se poate elibera un duplicat al acestuia.
(6) Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul adreseaza, in scris, o cerere, insotita de urmatoarele documente: anuntul de pierdere a atestatului de recunoastere a formarii profesionale, cu datele de identificare ale acestuia, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, copie a actului de identitate, dovada platii taxei in valoare de 50 lei.

Articolul 14
(1) Solicitarile de reevaluare a dosarului se realizeaza printr-o cerere motivata, insotita, dupa caz, de alte documente relevante.
(2) Cererea se depune la secretariatul C.N.F.P.A. in termen de 30 de zile lucratoare de la data eliberarii adeverintei privind motivele nerecunoasterii.
(3) In vederea solutionarii contestatiei, C.N.F.P.A. poate solicita avizul consultativ al Ministerului Tineretului si Sportului si al federatiilor sportive nationale pentru recunoasterea profesiei de antrenor pentru ramura de sport respectiva.
(4) Termenul de rezolvare a solicitarilor de reevaluare este de 60 de zile lucratoare de la data inregistrarii lor la secretariatul C.N.F.P.A.
(5) Termenul de solutionare prevazut la alin. (4) se prelungeste in cazuri justificate, caz in care solicitantul va fi anuntat in scris, prin curier postal sau posta electronica.
(6) Eliberarea atestatului de recunoastere emis in urma reevaluarii se face numai la sediul C.N.F.P.A. dupa predarea adeverintei privind motivele nerecunoasterii emise anterior.
Art. 15. -
(1) Decizia C.N.F.P.A. poate fi contestata o singura data, in termen de 45 de zile lucratoare de la data luarii la cunostinta, printr-o cerere motivata si, dupa caz, in baza unui dosar intocmit si depus in conformitate cu prezenta metodologie.
(2) Contestatiile vor fi evaluate de catre expertii de specialitate desemnati de Ministerul Tineretului si Sportului in conformitate cu legislatia in vigoare.
(3) Termenul de rezolvare a contestatiilor este de 60 de zile lucratoare de la data inregistrarii lor la secretariatul C.N.F.P.A.
(4) Termenul de solutionare prevazut la alin. (3) se prelungeste in cazuri justificate, caz in care solicitantul va fi anuntat in scris, prin curier postal sau posta electronica.
(5) Eliberarea atestatului de recunoastere emis in urma contestatiei se face numai la sediul C.N.F.P.A. dupa predarea adeverintei privind motivele nerecunoasterii emise anterior.

Articolul 16
Recunoasterea documentelor de formare profesionala pentru persoanele care au dobandit cetatenia romana si detin atestat de recunoastere se face in baza urmatoarelor documente:
a) cerere;
b) copia atestatului de recunoastere;
c) copia si traducerea legalizata in limba romana a diplomei de studii recunoscute;
d) copia si traducerea legalizata in limba romana a foii matricole/suplimentului descriptiv al titlului de formare profesionala sau oricarui alt document din care sa rezulte parcursul de formare profesionala si specializarea in ramura de sport;
e) copia actului de identitate valabil si dovada schimbarii numelui (daca este cazul), in copie;
f) copie dupa dovada achitarii taxei in valoare de 50 lei;
g) alte documente suplimentare, daca este cazul.

Articolul 17
Pentru cetatenii din state terte prevazuti la art. 5 lit. b) care solicita incadrarea in munca, eliberarea unui nou exemplar al atestatului de recunoastere in cadrul procedurii de obtinere a autorizatiei de munca se realizeaza numai in baza depunerii unui nou dosar de recunoastere.

Articolul 18
Recunoasterea studiilor pentru solicitanti de azil si/sau beneficiari ai unei forme de protectie internationala in Romania se realizeaza in conformitate cu prevederile prezentei metodologii si ale normelor legale nationale si internationale cu privire la aceste categorii de persoane.

Articolul 19
Obtinerea avizului de angajare pentru un cetatean dintr-un stat tert care doreste sa munceasca pe teritoriul Romaniei se face prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrari.

Articolul 20
(1) Prestarea de servicii de catre prestatorii care se deplaseaza in Romania in scopul exercitarii, in mod temporar sau ocazional, a profesiei de antrenor se face in concordanta cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) C.N.F.P.A. solicita ca, atunci cand prestatorul se deplaseaza pentru prima data dintr-un stat membru al U.E., al S.E.E., din Confederatia Elvetiana sau dintr-un stat tert in Romania pentru a furniza servicii de antrenor, sa fie informat in acest sens in prealabil printr-o declaratie scrisa la care se anexeaza titlul de calificare, suplimentul descriptiv sau foaia matricola, carnetul de antrenor, actul de identitate, atestatul de competente lingvistice pentru limba romana, certificatul de sanatate fizica si psihica, cazierul judiciar si dovada schimbarii numelui, daca este cazul, numele angajatorului. Prestatorul poate prezenta documentele prin orice mijloace (depuse la secretariatul C.N.F.P.A., prin posta, prin curierat, electronic etc.).

Articolul 21
Recunoasterea studiilor efectuate de cetatenii din state terte, in vederea continuarii studiilor in Romania, se realizeaza prin Directia generala relatii internationale si afaceri europene din cadrul Ministerului Educatiei Nationale in baza unei metodologii proprii.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat