Ordinul nr. 1319/784/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012


Articolul I
Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. In anexa nr. 2, la capitolul I punctul 6, subpunctul 6.9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"6.9. DCI-uri din cadrul sublistei B, prescrise in regim de compensare 90% din pretul de referinta pentru pensionarii cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari de pana la 1.139 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri;".
2. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul I "Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala - componenta prescriere" punctul 2 litera a), subpunctul (iii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(iii) se bifeaza AĞPensionarAğ pentru toate persoanele care isi dovedesc aceasta calitate printr-un cupon de pensie; pentru pensionarii care realizeaza venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari de pana la 1.139 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri se bifeaza categoria AĞlista B 90%Ağ;".
3. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul I "Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala - componenta prescriere" punctul 4, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) AĞ% Pret ref.Ağ - se noteaza, dupa caz: procentul corespunzator de compensare (90%, 50%, 100% sau 20% din pretul de referinta) al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (sectiunea C1) si D; procentul de compensare 90% din pretul de referinta al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari de pana la 1.139 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri, pentru prescriptiile a caror contravaloare la nivelul preturilor de referinta/prescriptie este de pana la nivelul prevazut in contractul-cadru; procentul de compensare 100% din pretul de referinta al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (sectiunile C1 si C3) si D, conform prevederilor legale in vigoare, pentru: copii (cu varsta sub 18 ani), tineri cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu pana la inceputul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti, gravide/lauze; procentul de compensare 100% din pretul de referinta aferent sublistelor A, B, C (sectiunea C1) si D pentru categoriile de asigurati beneficiari ai legilor speciale (veterani, revolutionari, persoane cu handicap etc.); procentul de compensare 100% din pretul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (sectiunea C2) pentru toate categoriile de asigurati beneficiari de programe/subprograme nationale de sanatate curative, in conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;".
4. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul II "Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala - componenta eliberare" punctul 3, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) AĞDenumire comercialaAğ - farmacistul va mentiona in aceasta rubrica si in fata persoanei care ridica medicamentele (asigurat sau imputernicitul acestuia) medicamentele pe care le elibereaza. In cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica in cadrul acestei rubrici sintagma AĞteste de automonitorizareAğ, iar la rubrica AĞValoare compensareAğ va inscrie suma rezultata ca urmare a inmultirii numarului de teste de automonitorizare eliberate cu pretul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare. In situatia in care primitorul renunta la anumite DCI-uri/medicamente si/sau materiale sanitare cuprinse in prescriptia medicala electronica on-line si off-line, farmacistul va completa componenta eliberare numai cu medicamentele eliberate si va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul semneaza, cu precizarea pozitiilor (din componenta prescriere) corespunzatoare medicamentelor la care renunta, nefiind permisa eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie in cadrul sumei respective. In cazul DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizeaza venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari de pana la 1.139 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri, la rubrica AĞValoare compensareAğ se vor trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzatoare aplicarii cotei de 50% din pretul de referinta, notandu-se in paranteza AĞCNASAğ, si valoarea de compensare de 40% din pretul de referinta, notandu-se in paranteza AĞMSAğ, pentru prescriptiile a caror contravaloare la nivelul pretului de referinta este de pana la nivelul prevazut in contractul-cadru.
In cazul eliberarii fractionate, in ceea ce priveste atat numarul, cat si cantitatea din fiecare medicament, farmacistul va completa atat componenta eliberare, cat si componenta eliberare pentru pacient si va inmana primitorului componenta eliberare pentru pacient pentru a se prezenta la aceeasi sau la alta farmacie;".

Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu luna septembrie 2019.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat