Metodologia de acordare si distribuire a voucherelor pentru dispozitive asistive si tehnologii de acces


Articolul 1
(1) Prezenta metodologie de acordare si distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, denumita in continuare metodologie, are rolul de a stabili etapele, responsabilitatile si documentele aferente acestui proces.
(2) Prevederile metodologiei se utilizeaza exclusiv in cadrul proiectului "Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati", proiect implementat de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD) in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), cofinantat din Programul operational Capital uman (POCU) - axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti.

Articolul 2
(1) Voucherul, reglementat la art. 3-7 din Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019 (Procedura), este tiparit de ANPD. Voucherul se elibereaza la cererea persoanei cu dizabilitati care beneficiaza de masuri active de ocupare, fiind inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti (AJOFM/AMOFM), prin directia generala de asistenta sociala si protectia copilului judeteana, respectiv locala a sectorului municipiului Bucuresti in evidenta careia se afla persoana (DGASPC), pentru achizitionarea produselor asistive, recomandate de medicul specialist, care se regasesc in Lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cuprinsa in anexa nr. 1 la procedura, de la operatorii economici prevazuti in lista disponibila pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, www.anpd.gov.ro.
(2) Voucherul, al carui model este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta metodologie, are dimensiunea 1/2 dintr-o coala A4, orientata landscape, impartita in doua parti egale pe orizontala, respectiv 297 x 105 mm, este tiparit pe hartie IQ Premium 80 g/mp, de culoare alba, si are pe suprafata sa sintagma "ANPD" filigranata de 3 ori, cu fontul marimea 58. Valoarea maxima a voucherului este de 23.000 lei.

Articolul 3
(1) In vederea obtinerii voucherului, persoana cu dizabilitati depune la registratura sau la adresa de e-mail a DGASPC un dosar care cuprinde:
a) cererea pentru acordarea voucherului;
b) certificatul de incadrare in grad de handicap si anexa acestuia (copie);
c) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
d) acordul privind participarea la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca acordate de catre AJOFM/AMOFM in conditiile legii, stabilite in functie de nevoile individuale, insotit de planul individual ce se constituie in anexa care face parte integranta din acesta (copie);
e) angajamentul persoanei cu dizabilitati prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie, intocmit in 3 exemplare, referitor la obligatia de a nu instraina produsul achizitionat in baza voucherului, de a depune toate eforturile pentru a se angaja si de a transmite ANPD chestionarul de evaluare a satisfactiei beneficiarului;
f) oferta de munca acceptata sau informare in vederea angajarii sau contract individual de munca incheiat dupa participarea persoanei cu dizabilitati la masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca acordate de catre AJOFM/AMOFM constituie prioritate la acordarea voucherului (copie).
(2) Angajamentul mentionat la alin. (1) lit. e), intocmit in trei exemplare1, se inregistreaza in mod distinct la registratura DGASPC.
1 Un exemplar va ramane la solicitant, al doilea la DGASPC si al treilea se transmite la ANPD.
(3) In situatia in care dosarul nu cuprinde documentele mentionate la alin. (1) lit. d), precum si in situatia in care la sediul DGASPC se prezinta persoane cu dizabilitati care solicita informatii despre acordarea voucherului, DGASPC va asigura informarea si va pune la dispozitia acestora un formular privind acordul persoanei cu dizabilitati de a fi inclusa in Lista cu persoanele cu dizabilitati care pot fi inregistrate in baza de date a AJOFM/AMOFM in vederea furnizarii serviciilor de informare, consiliere profesionala, profilare si mediere, prevazute in anexele nr. 3a si 3b la prezenta metodologie. Formularul prevazut in anexa nr. 3a cuprinde acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Lista cu persoanele cu dizabilitati care pot fi inregistrate in baza de date a AJOFM/AMOFM in vederea furnizarii serviciilor de informare, consiliere profesionala, profilare si mediere se transmite saptamanal, in fiecare zi de vineri, in format electronic, AJOFM/AMOFM.
(4) Modelul acordului mentionat la art. 3 alin. (1) lit. d), prevazut in anexa nr. 4 la prezenta metodologie, are in vedere dispozitiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si actele normative emise in aplicarea acestei legi.

Articolul 4
(1) Dupa inregistrarea cererilor de acordare a voucherelor, in conditiile art. 3, personalul desemnat din cadrul DGASPC, cu atributii in acest sens, care analizeaza nevoia de sprijin astfel cum se evidentiaza in cererea persoanei cu dizabilitati privind acordarea vocherului, verifica conformitatea documentelor si urmareste corelarea informatiilor, astfel:
a) toate rubricile din documentele mentionate (cerere, recomandare medicala privind acordarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces) se completeaza obligatoriu;
b) certificatul de incadrare in grad de handicap este in termen de valabilitate;
c) informatiile referitoare la produsul asistiv, cuprinse in Recomandarea privind acordarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces (denumirea si tipul de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces), trebuie sa fie in concordanta cu cele mentionate in Lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare;
d) angajamentul persoanei cu dizabilitati este intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 2, datat si semnat;
e) acordul prevazut la art. 3 alin. (1) lit. d), datat si semnat, insotit de planul individual din care rezulta ca persoana cu dizabilitati a participat la cel putin doua masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca acordate de catre AJOFM/AMOFM in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din care una este de mediere.
(2) Daca in urma analizei se constata indeplinirea cerintelor mentionate la alin. (1) lit. a) -e), cererea se inregistreaza intr-un registru special, denumit Registrul privind acordarea voucherelor, prevazut in anexa nr. 5 la prezenta metodologie, care cuprinde urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele solicitantului;
b) seria si numarul documentului de identitate;
c) domiciliul solicitantului;
d) numarul si termenul de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap;
e) numarul, denumirea si adresa unitatii medicale care a eliberat recomandarea privind acordarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
f) numarul de inregistrare a acordului prevazut la art. 3 alin. (1) lit. d);
g) numarul de inregistrare al angajamentului.
(3) Comunicarea catre persoana cu dizabilitati privind inregistrarea cererii in Registrul privind acordarea voucherelor se realizeaza in termen de 7 zile lucratoare de la inregistrarea acesteia la Registratura DGASPC.
(4) In situatia in care se constata neindeplinirea conditiilor mentionate la alin. (1) lit. a) -e), persoana cu dizabilitati este instiintata in termenul prevazut la alin. (3).
(5) Lunar, pana la data de 5 a lunii, DGASPC transmite catre ANPD tabloul centralizator al solicitarilor care indeplinesc conditiile mentionate la alin. (1) lit. a) -e) inregistrate in luna precedenta in Registrul privind acordarea voucherelor, in format electronic si pe hartie, semnat de directorul general, insotit, in format electronic, de dosarele solicitantilor care cuprind documentele mentionate la art. 3 si un exemplar al angajamentului persoanei cu dizabilitati.
(6) Tabloul centralizator al solicitarilor de vouchere inregistrate in Registrul privind acordarea voucherelor cuprinde informatiile mentionate la alin. (2).
(7) Un exemplar al tabloului centralizator al cererilor impreuna cu dosarul in original (documentele mentionate la art. 3 vor fi pastrate in copie) se pastreaza la DGASPC intr-un spatiu care va purta elementele de identitate vizuala a proiectului.
(8) In situatia indeplinirii cerintelor mentionate la alin. (1) lit. a) -e), daca dosarul depus de persoana cu dizabilitati in conditiile art. 3 alin. 1) cuprinde documentele mentionate la art. 3 alin. (1) lit. f), DGASPC transmite catre ANPD solicitarea privind emiterea vocherului, impreuna cu dosarul in original, in termen de 2 zile lucratoare, urmand ca informatiile referitoare la acesta sa fie incluse in tabloul centralizator al solicitarilor ce se va transmite ANPD in conditiile alin. (5).

Articolul 5
(1) In vederea acordarii voucherelor, ANPD are in vedere atat criteriul de prioritate stabilit la art. 3 alin. (1) lit. f), cat si tintele intermediare prevazute in cererea de finantare aprobata:
a) mai 2020-2.500 de persoane beneficiare de masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca acordate de catre AJOFM/AMOFM in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplinesc conditiile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a) -e);
b) mai 2021-2.500 de persoane beneficiare de masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca acordate de catre AJOFM/AMOFM in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare care indeplinesc conditiile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a) -e);
c) mai 2022-2.000 de persoane beneficiare de masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca acordate de catre AJOFM/AMOFM in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplinesc conditiile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a) -e).
(2) In situatia in care tintele intermediare se ating inainte de termenele prevazute la alin. (1), se continua acordarea de vouchere doar daca este indeplinit criteriul de prioritate stabilit la art. 3 alin. (1) lit. f), celelalte solicitari urmand a se reporta pentru perioada urmatoare.

Articolul 6
(1) In termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii tablourilor centralizatoare ale solicitarilor privind acordarea voucherelor la Registratura ANPD, personalul cu atributii in acest sens, dupa verificarea conformitatii informatiilor primite, tipareste si transmite voucherele catre DGASPC.
(2) Pentru fiecare solicitant, ANPD transmite catre DGASPC un exemplar al voucherului, insotit de chestionar de evaluare a satisfactiei beneficiarilor, al carui model este prevazut in anexa nr. 6 la prezenta metodologie.
(3) Voucherele se transmit DGASPC insotite de un document centralizator intocmit pentru aceiasi solicitanti mentionati in tabloul centralizator al solicitarilor privind acordarea voucherelor.
(4) In situatia in care, dupa verificarea conformitatii informatiilor primite de la DGASPC, se constata neindeplinirea conditiilor mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a) -e), personalul cu atributii din cadrul ANPD informeaza DGASPC, care comunica solicitantului necesitatea indeplinirii acestora. In aceasta situatie documentul centralizator mentionat la alin. (3) nu cuprinde raspunsul pentru cererea considerata neconforma, cu precizarea acestei constatari.
(5) In termen de 3 zile lucratoare de la primirea voucherelor, DGASPC comunica solicitantilor sa se prezinte in vederea ridicarii acestora.

Articolul 7
(1) In cazul pierderii, distrugerii, furtului sau deteriorarii voucherului, persoana cu dizabilitati il declara nul intr-un cotidian si solicita eliberarea unui alt voucher.
(2) Daca voucherul nu este utilizat in perioada sa de valabilitate, persoana cu dizabilitati poate solicita emiterea unui alt voucher. Voucherul nou se elibereaza doar dupa predarea celui vechi.
(3) Pentru situatiile mentionate la alin. (1) si (2) se va relua procedura de acordare a voucherului.

Articolul 8
(1) Voucherul este folosit exclusiv la achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regasesc in Lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare.
(2) Voucherul este utilizat exclusiv de catre persoana indreptatita, in baza actului de identitate, o singura data, in perioada de valabilitate a voucherului, doar la operatorii economici - furnizori/producatori de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces - prevazuti in lista disponibila pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, www.anpd.gov.ro.
(3) Dupa alegerea produsului de la furnizorii/producatorii de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces mentionati la alin. (2), in schimbul voucherului, intre operatorul economic si posesorul voucherului se incheie documentul care atesta transferul dreptului de proprietate al produsului, in conditiile legii, fara a depasi valoarea maxima a acestuia.
(4) Daca valoarea produsului achizitionat este mai mare decat cea a voucherului, diferenta este suportata de persoana indreptatita sau reprezentantul legal al acesteia, dupa caz.

Articolul 9
In vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei metodologii se incheie conventii de colaborare cu DGASPC. Modelul conventiei de colaborare ANPD-DGASPC este prevazut in anexa nr. 7 la prezenta metodologie.

Articolul 10
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta metodologie.
Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3a, Anexa 3b, Anexa 4, Anexa 4a, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat