Legea nr. 203/1999, (republicata) privind permisele de muncaArt. 1. - Prezenta lege reglementeaza incadrarea in munca a strainilor pe teritoriul Romaniei si conditiile de eliberare a permiselor de munca.

Art. 2. - In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:

a) strain - persoana care nu are cetatenie romana;

b) permisul de munca - documentul oficial, eliberat in conditiile legii, care da dreptul titularului sa fie incadrat in munca sau detasat in Romania la un singur angajator;

c) lucratorul stagiar - strainul incadrat in munca, a carui prezenta pe teritoriul Romaniei este strict determinata in timp si are drept scop imbunatatirea pregatirii profesionale si a cunostintelor lingvistice si culturale;

d) lucratorul sezonier - strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei, pe un loc de munca bine definit, intr-un sector de activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor, in baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada determinata, care nu poate depasi 6 luni intr-un interval de 12 luni;

e) lucratorul transfrontalier - strainul incadrat in munca in localitatile de frontiera de pe teritoriul Romaniei si care se intoarce in fiecare zi sau cel putin o data pe saptamana in zona de frontiera a unui stat care are frontiera comuna cu Romania, in care isi are domiciliul si al carui cetatean este.

f) lucratorul detasat - strainul calificat, angajat al unei persoane juridice straine, care poate sa desfasoare activitate pe teritoriul Romaniei de maximum un an de zile la un interval de minimum 5 ani, in urmatoarele situatii:

i) isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei pe o perioada de pana la un an de zile, la o persoana juridica din Romania, in baza unui contract comercial de prestari de servicii incheiat intre persoana juridica din Romania si angajatorul strain al lucratorului detasat;

ii) isi desfasoara activitatea, ca urmare a deciziei de schimbare temporara a locului de munca emise de catre o companie straina cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului, la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflata pe teritoriul Romaniei;

iii) isi desfasoara activitatea la o societate comerciala, persoana juridica romana, al carei asociat/actionar este compania straina, cu acelasi obiect de activitate, daca nu este in raporturi de munca cu o alta persoana juridica romana.

g) personal inalt calificat - profesori universitari, cercetatori si personal stiintific care desfasoara in Romania o activitate academica sau o activitate de cercetare in cadrul universitatilor, institutiilor de educatie si cercetare, autoritatilor si institutiilor din sistemul administratiei publice centrale.

Art. 3. - (1) Permisul de munca poate fi eliberat, la cerere, strainilor care indeplinesc conditiile prevazute de legislatia romana cu privire la incadrarea in munca si care au aplicata pe documentele de trecere a frontierei viza de lunga sedere pentru angajare in munca.

(11) Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda strainului in baza avizului favorabil al Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca si al Autoritatii pentru straini.

(2) Permisul de munca poate fi eliberat, cu respectarea reglementarilor in vigoare, fara a fi necesara obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca, strainilor aflati in una dintre urmatoarele situatii:

a) provin din state cu care Romania are incheiate acorduri, conventii sau intelegeri de desfiintare a vizelor pentru trecerea frontierei in acest scop sau pentru care Romania a renuntat unilateral la obligativitatea vizelor;

b) beneficiaza de drept de sedere temporara pentru reintregirea familiei, acordat in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor in Romania;

c) beneficiaza de drept de sedere temporara in scop de studii si solicita incadrarea in munca in baza unor contracte individuale de munca cu timp partial, cu program de maximum 4 ore pe zi;

d) sunt membri de familie - sot, sotie, copii - ai cetatenilor romani cu domiciliul in Romania.

e) sunt detasati pe teritoriul Romaniei in baza vizei de lunga sedere pentru alte scopuri.

Art. 31. - (1) In situatia in care un angajator persoana juridica cu sediul in Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate face dovada realizarii unor investitii directe cu impact semnificativ in economie, in sensul prevederilor Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, cu modificarile ulterioare, in care lucratorul detasat are o implicare directa si necesara, perioada pentru care acesta desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei poate fi prelungita pana la 3 ani.

(2) In temeiul prevederilor acordurilor, conventiilor sau intelegerilor internationale la care Romania este parte, perioada pentru care lucratorul detasat desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei poate fi prelungita in conditiile si situatiile prevazute in mod expres de acestea.

(3) Prevederile art. 2 lit. f) referitoare la perioada pentru care lucratorul detasat poate sa desfasoare activitate pe teritoriul Romaniei nu se aplica in cazul cetatenilor straini angajati ai persoanelor juridice stabilite in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau in unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European.

Art. 4. - (1) Permisul de munca se elibereaza de Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

(2) Tipurile de permise de munca ce pot fi acordate strainilor sunt urmatoarele:

a) Permis de munca de tip A (lucratori permanenti) - da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe baza contractului individual de munca pe o perioada de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pana la 12 luni, la o singura persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate;

b) Permis de munca de tip B (lucratori detasati) - da dreptul titularului sa presteze munca, in conditiile legii, in baza deciziei de detasare de la un angajator persoana juridica straina la un angajator persoana juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate;

c) Permis de munca de tip C (lucratori sezonieri) - da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de cel mult 6 luni intr-un interval de 12 luni, neputand fi prelungit in vederea ocuparii unui loc de munca de alta natura;

d) Permis de munca de tip D (lucratori stagiari) - da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de stagiu de cel mult 12 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la obtinerea calificarii profesionale pentru care s-a organizat stagiul;

e) Permis de munca de tip E (sportivi) - da dreptul sportivilor profesionisti sa fie incadrati in munca la un singur angajator roman, al carui obiect principal de activitate il constituie desfasurarea de activitati sportive, pe o perioada de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pana la 12 luni.

f) Permis de munca de tip F (nominal) - se elibereaza pentru activitati sezoniere strainului care a desfasurat anterior activitati in baza unui permis de munca de tip C, la acelasi angajator de pe teritoriul Romaniei, si care a respectat obligatia de a parasi teritoriul Romaniei la expirarea duratei contractului individual de munca anterior, potrivit conditiilor impuse prin lege;

g) Permis de munca de tip G (lucratori transfrontalieri) - da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe baza contractului individual de munca pe o perioada de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pana la 12 luni la o singura persoana fizica sau juridica din Romania, ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, in conditiile art. 2 lit. e).

(3) La data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana cetatenii straini angajati ai persoanelor juridice stabilite intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau intr-unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European pot fi detasati in Romania fara a fi necesara obtinerea permisului de munca.

(4) In temeiul prevederilor acordurilor, conventiilor sau intelegerilor internationale la care Romania este parte, permisele de munca pot fi eliberate sau prelungite in conditiile si situatiile prevazute in mod expres de catre acestea.

(5) Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, cu avizul ministrului administratiei si internelor, poate decide eliberarea in procedura speciala a permisului de munca pentru persoanele care urmeaza sa desfasoare in Romania, in baza unui contract individual de munca, activitati cu influente majore asupra dezvoltarii economice a tarii, in conditiile achitarii de catre angajator a unui tarif de 2.000 euro, daca acele persoane fac dovada detinerii unei calificari, ce presupune studii superioare de lunga durata, in domeniul de interes, precum si lipsa antecendentelor penale.

(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum si ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

(7) Litigiile in legatura cu refuzul acordarii avizului prevazut la art. 3 alin. (11) si a permisului de munca, respectiv a prelungirii acestuia din urma, se solutioneaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art. 5. - (1) Abrogat.

(2) Prevederile art. 80 alin. (3) si ale art. 82 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare, prin care se limiteaza posibilitatea prelungirii contractelor individuale de munca pe durata determinata, nu sunt aplicabile strainilor.

Art. 6. - Pot fi incadrati in munca sau, dupa caz, pot presta munca la persoane fizice sau juridice din Romania, fara permis de munca, urmatoarele categorii de persoane:

a) strainii care si-au stabilit, potrivit legii, domiciliul in Romania;

b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora;

c) strainii al caror acces pe piata muncii din Romania este reglementat prin acorduri, conventii sau intelegeri bilaterale incheiate de Romania cu alte state;

d) strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania;

e) Abrogat;

f) Abrogat;

g) strainii care desfasoara activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate din Romania, in baza unor acorduri bilaterale, si personalul inalt calificat, in baza ordinului ministrului educatiei si cercetarii, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii si cultelor;

h) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;

i) strainii care sunt numiti sef de filiala sau de reprezentanta pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, in conformitate cu actele prevazute de legislatia romana in acest sens;

j) strainii membri de familie ai cetatenilor romani.

Art. 61. - Strainii care lucreaza pe teritoriul Romaniei vor depune la Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca, in termen de maximum 30 de zile de la inceperea activitatii, copia contractului individual de munca, copia actului de detasare, precum si a inscrisurilor eliberate de autoritatile prevazute la art. 6 lit. g) si h), dupa caz.

Art. 62. - Pot fi incadrati cu permis de munca de tip A strainii a caror perioada de detasare inceteaza, in conformitate cu prevederile legale, in baza dreptului de sedere pentru alte scopuri, la angajatorul la care a fost detasat.

Art. 7. - (1) La propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in concordanta cu politica privind migratia fortei de munca si luand in considerare situatia pietei muncii din Romania, anual, prin hotarare a Guvernului se stabileste numarul de permise de munca ce pot fi eliberate strainilor.

(2) In vederea elaborarii hotararii Guvernului prevazute la alin. (1):

a) Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca transmite trimestrial Departamentului pentru munca in strainatate din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei situatia statistica a permiselor de munca;

b) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va pune la dispozitie departamentului prevazut la lit. a) indicatorii statistici specifici domeniului sau de activitate.

Art. 8. - (1) Strainii pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei la angajatori care functioneaza in mod legal, in urmatoarele conditii indeplinite cumulativ:

a) locurile de munca vacante nu pot fi ocupate cu personal roman;

b) indeplinesc conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare, solicitate de angajator potrivit legislatiei in vigoare;

c) fac dovada faptului ca sunt apti din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva si nu au antecedente penale, in cazul functiilor pentru a caror ocupare legislatia din Romania prevede aceasta conditie;

d) angajatorii au achitate la zi obligatiile catre bugetul public national;

e) se incadreaza in contingentul anual aprobat prin hotarare a Guvernului;

f) detin un nivel minim de cunoastere a limbii romane;

g) locurile de munca nu pot fi ocupate de cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si de membrii acestora de familie.

(2) Abrogat.

(3) Prevederile alin. (1) lit. a), b), d) si f) nu se aplica cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, celorlalte categorii de straini prevazute la art. 3 alin. (2), precum si strainilor prevazuti in legi speciale.

(4) Prevederile alin. (1) lit. g) se aplica de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, sub rezerva aplicarii masurilor tranzitorii prevazute de Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.

(5) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplica nici strainilor care indeplinesc functia de administrator intr-o societate comerciala cu participare straina, in situatia in care este o singura persoana numita in aceasta functie, daca strainul desfasoara activitatea in calitate de sportiv profesionist, in conditiile existentei unei recunoasteri internationale sau a unei dovezi ca a desfasurat activitate similara in alta tara, precum si pentru solicitantii permisului de munca de tip F.

Art. 9. - Accesul lucratorilor straini stagiari si sezonieri pe piata muncii este reglementat si prin acorduri, conventii sau intelegeri bilaterale, incheiate de Romania cu alte state.

Art. 10. - (1) La eliberarea avizului si a permisului de munca, inclusiv la prelungirea acestuia din urma, titularul va plati un tarif in lei, al carui cuantum va fi stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotarare a Guvernului, urmand a fi actualizat anual.

(2) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de eliberarea avizului si a permisului de munca, inclusiv de prelungirea acestuia, Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca va percepe titularului un comision de 2%, care se aplica asupra sumelor prevazute la alin. (1).

Art. 11. - (1) Incadrarea fara permis de munca sau mentinerea in munca a unui strain care nu are permis de munca valabil de catre o persoana fizica sau juridica din Romania, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 6, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei (RON).

(2) Impiedicarea, in orice mod, de catre angajator, persoana fizica sau juridica, a organelor competente de a-si exercita atributiile de control, in limitele competentelor, precum si refuzul acestuia de a prezenta documentatia solicitata constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 4.500 la 9.000 lei (RON).

Art. 12. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 11 se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii, precum si de catre salariatii Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca, desemnati prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

(2) Prevederile alin. (1) si ale art. 11 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 13. - Sumele provenite din tarifele platite conform prevederilor art. 4 alin. (5), art. 10 alin. (1) si (2), precum si cele provenite din amenzile prevazute la art. 11 se fac venit la bugetul de stat.

Art. 14. - Procedura de eliberare si de anulare a permiselor de munca se va stabili prin norme metodologice emise de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Administratiei si Internelor, aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 15. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Prevederile art. 6 lit. b) intra in vigoare de la data aderarii Romaniei al Uniunea Europeana, sub rezerva aplicarii masurilor tranzitorii prevazute de Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.

(3) Prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) si e) se vor aplica cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum si ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

(4) Prevederile art. 6 lit. j) se aplica de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Art. 16. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 207/1997 privind obligatia cetatenilor straini si a apatrizilor de a obtine permis de munca in vederea incheierii unui contract individual de munca pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat