HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. -

(1) Se stabilesc ca zile libere platite pentru unul dintre parinti, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, in temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, si al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, zilele lucratoare pana la incetarea situatiei de urgenta decretata, cu exceptia zilelor lucratoare din perioada vacantelor scolare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica persoanelor care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 19/2020.

(3) Zilele libere se acorda la cererea unuia dintre parinti, depusa la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul in perioada prevazuta la alin. (1), insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv ca nu se afla in concediu de odihna sau concediu fara plata, precum si de copia certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor.

(4) Modelul declaratiei este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. -

Pentru fiecare zi libera in conditiile prezentei hotarari angajatorul acorda o indemnizatie care se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si al carei cuantum este de 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

A se vedea si:

Pastrati-va si Protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!

Munca la domicilliu si tele-munca. Ce le diferentiaza?

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus

Starea de cantatina. Indemnizatia pentru carantina si pentru reducerea timpului de lucru

Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majore

Art. 3. -

(1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei prevazute la art. 2, angajatorul va depune cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, dupa caz. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

a) lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada;

b) copii de pe statele de plata din care sa reiasa acordarea indemnizatiei;

c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declaratiei este aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

d) dovada platii contributiilor si impozitelor aferente lunii in care s-a platit indemnizatia.

(2) Cererea va fi datata si semnata de reprezentantul legal si va contine obligatoriu urmatoarele elemente:

a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;

b) contul bancar;

c) numele reprezentantului legal al angajatorului;

d) suma totala solicitata;

e) numarul angajatilor pentru care s-a solicitat suma.

(3) Documentele prevazute la alin. (1) se transmit prin posta electronica la adresa electronica comunicata de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in cel mult 30 zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei.

(4) In situatia in care documentele prevazute la alin. (1) nu pot fi transmise prin posta electronica, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare.

(5) Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie potrivit art. 2 se face in termen de 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii documentelor prevazute la alin. (1).

(6) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia ca, in termen de 24 ore de la primirea prin posta electronica sau in conditiile alin. (4) a documentelor prevazute la alin. (1), sa comunice angajatorului numarul de inregistrare al solicitarii.

ANEXA

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . ., legitimat/legitimata cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., avand calitatea de angajat la . . . . . . . . . ., in functia de . . . . . . . . . ., parinte/persoana asimilata parintelui/reprezentant legal al copilului/copiilor:

1. numele si prenumele . . . . . . . . . ., in varsta de . . . . . . . . . . ani;

2. numele si prenumele . . . . . . . . . ., in varsta de . . . . . . . . . . ani;

3. numele si /prenumele . . . . . . . . . ., in varsta de . . . . . . . . . . ani,

cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca in perioada.......... nu beneficiez de zile libere acordate in baza Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca nu ma aflu in concediu de odihna sau concediu fara plata.

Data

. . . . . . . . . . Semnatura

. . . . . . . . . .

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat