Legea nr. 200/2006, privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prevederile prezentei legi reglementeaza conditiile privind constituirea, gestionarea, utilizarea si controlul Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, denumit in continuare Fondul de garantare.

Art. 2. - Din Fondul de garantare se asigura plata creantelor salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si din contractele colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii impotriva carora au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de deschidere a procedurii insolventei si fata de care a fost dispusa masura ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare, denumiti in continuare angajatori in stare de insolventa.

Art. 3. - Constituirea, gestionarea si utilizarea Fondului de garantare are la baza urmatoarele principii:

a) principiul contributivitatii, conform caruia Fondul de garantare se constituie pe baza contributiilor datorate de angajatori;

b) principiul obligativitatii, potrivit caruia angajatorii au, conform legii, obligatia de a participa la constituirea Fondului de garantare;

c) principiul repartitiei, pe baza caruia fondul realizat se redistribuie pentru plata drepturilor salariale datorate de angajatorii in stare de insolventa;

d) universalitatea obligatiei de plata a creantelor salariale, indiferent de indeplinirea sau neindeplinirea obligatiei de contributie a angajatorilor;

e) Fondul de garantare este independent de resursele gestionate de institutia de administrare;

f) Fondul de garantare nu poate face obiectul masurilor asiguratorii sau al executarii silite.

Art. 4. - In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) angajator - persoana fizica sau persoana juridica, cu exceptia institutiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, ce poate sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) angajator transnational - angajatorul persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei si cel putin pe al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;

c) salariat - persoana fizica ce presteaza munca pentru si sub autoritatea unui angajator, in temeiul unui contract individual de munca incheiat pentru norma intreaga sau cu timp partial ori al unui contract de munca la domiciliu, contract de munca temporara sau de ucenicie la locul de munca, indiferent de durata acestora;

d) creante salariale - drepturile salariale si alte drepturi banesti datorate si neplatite salariatului, care au fost stabilite in contractul individual de munca si/sau in contractul colectiv de munca.

CAPITOLUL II
Constituirea Fondului de garantare

Art. 5. - (1) Resursele financiare ale Fondului de garantare se constituie din:

a) contributia angajatorilor;

b) venituri reprezentand dobanzi, majorari de intarziere pentru neachitarea in termenul de plata a contributiei la Fondul de garantare, precum si din alte sume provenite din surse admise de lege;

c) sume provenite din recuperarea debitelor create in conditiile prezentei legi, altele decat cele provenind din contributiile la Fondul de garantare.

(2) Resursele financiare constituite potrivit prevederilor alin. (1) se prevad distinct la partea de venituri a bugetului asigurarilor pentru somaj.

(3) Resursele financiare constituite potrivit alin. (1) sunt destinate in exclusivitate pentru finantarea categoriilor de creante salariale prevazute de prezenta lege, precum si pentru finantarea cheltuielilor de gestionare a Fondului de garantare.

(4) Cheltuielile pentru finantarea categoriilor de creante salariale prevazute de prezenta lege, precum si pentru finantarea cheltuielilor de gestionare a Fondului de garantare se prevad distinct la partea de cheltuieli a bugetului asigurarilor pentru somaj.

(5) In cazul in care veniturile Fondului de garantare depasesc cheltuielile efectuate potrivit prevederilor prezentei legi, excedentele anuale rezultate se reporteaza in anul urmator si se pot utiliza pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 13 alin. (1).

(6) Eventualele deficite inregistrate in situatia in care veniturile sunt depasite de cheltuielile Fondului de garantare se acopera din disponibilitatile inregistrate in anii precedenti.

Art. 6. - (1) Executia de casa a sumelor aferente Fondului de garantare se realizeaza prin Trezoreria Statului.

(2) Disponibilitatile financiare ale Fondului de garantare se pastreaza la Trezoreria Statului si sunt purtatoare de dobanzi.

Art. 7. - (1) Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare in cota de 0,25%, aplicata asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj realizate de salariatii incadrati cu contract individual de munca, potrivit legii.

(2) La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi cota contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj de angajatorii prevazuti la alin. (1), stabilita potrivit legislatiei in vigoare, se diminueaza cu 0,25 puncte procentuale.

Art. 8. - (1) Angajatorii au obligatia de a declara lunar contributia la Fondul de garantare la organul fiscal competent, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale.

(2) Termenul de declarare a contributiei la Fondul de garantare constituie si termen de plata.

(3) Modelul si continutul declaratiei privind obligatiile de plata la Fondul de garantare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Pentru neplata contributiei datorate la termenul prevazut la alin. (1) si (2) se aplica majorari de intarziere, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9. - (1) Activitatea privind inregistrarea fiscala, declararea, stabilirea, verificarea, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributia la Fondul de garantare se realizeaza de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate, potrivit legii.

(2) Contributia la Fondul de garantare se administreaza potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Organele fiscale prevazute la alin. (1) vor proceda la actualizarea din oficiu a informatiilor continute in vectorul fiscal din registrul contribuabilului, cu obligatia referitoare la contributia la Fondul de garantare.

(4) Sumele realizate din activitatea de colectare prevazuta la alin. (1) se varsa la Fondul de garantare.

CAPITOLUL III
Gestionarea Fondului de garantare

Art. 10. - Gestionarea Fondului de garantare se face de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale.

Art. 11. - In gestionarea Fondului de garantare agentiile teritoriale au urmatoarele atributii:

a) primesc, examineaza si solutioneaza cererile privind plata creantelor salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si/sau contractele colective de munca;

b) stabilesc cuantumul creantelor salariale cuvenite salariatilor si efectueaza plata acestora;

c) recupereaza debitele create in conditiile prezentei legi, altele decat cele provenind din contributiile la Fondul de garantare;

d) reprezinta interesele Fondului de garantare in relatiile cu institutiile administratiei publice centrale si locale, instantele judecatoresti, societati sau organizatii;

e) efectueaza schimbul de informatii cu institutiile competente din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European.

Art. 12. - Cheltuielile de gestionare se suporta din resursele Fondului de garantare, in limita a 5% din venituri, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL IV
Utilizarea Fondului de garantare

Art. 13. - (1) Din resursele Fondului de garantare se suporta, in limitele si in conditiile prevazute in prezentul capitol, urmatoarele categorii de creante salariale:

a) salariile restante;

b) compensatiile banesti restante, datorate de angajatori pentru concediul de odihna neefectuat de salariati, dar numai pentru maximum un an de munca;

c) platile compensatorii restante, in cuantumul stabilit in contractul colectiv de munca si/sau in contractul individual de munca, in cazul incetarii raporturilor de munca;

d) compensatiile restante pe care angajatorii au obligatia de a le plati, potrivit contractului colectiv de munca si/sau contractului individual de munca, in cazul accidentelor de munca sau al bolilor profesionale;

e) indemnizatiile restante, pe care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a le plati pe durata intreruperii temporare a activitatii.

(2) Din Fondul de garantare nu se suporta contributiile sociale datorate de angajatorii in stare de insolventa.

Art. 14. - (1) Suma totala a creantelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depasi cuantumul a 3 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.

(2) Salariul avut in vedere la alin. (1) este salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul National de Statistica in luna in care s-a deschis procedura insolventei.

Art. 15. - (1) Creantele salariale prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) si e) se suporta pentru o perioada de 3 luni calendaristice.

(2) Perioada prevazuta la alin. (1) este perioada anterioara datei la care se solicita acordarea drepturilor si preceda sau succeda datei deschiderii procedurii insolventei.

(3) O alta solicitare privind plata creantelor salariale poate fi facuta numai daca perioada prevazuta la alin. (2) este mai mica de 3 luni.

Art. 16. - Creantele izvorate din raporturi de munca, platite in cazul falimentului, potrivit legislatiei in vigoare, se diminueaza cu sumele achitate din Fondul de garantare.

Art. 17. - In situatia in care se pronunta inchiderea procedurii de insolventa, ca urmare a redresarii angajatorilor, acestia sunt obligati sa restituie sumele suportate din Fondul de garantare, in termen de 6 luni de la pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii.

Art. 18. - Hotararea de inchidere a procedurii va fi notificata de indata de judecatorul-sindic agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca in a carei raza se afla sediul, domiciliul sau resedinta angajatorului.

Art. 19. - (1) Stabilirea cuantumului creantelor salariale cuvenite salariatilor si efectuarea platii acestora se realizeaza de agentiile teritoriale, la cererea scrisa a administratorului sau lichidatorului angajatorului in stare de insolventa.

(2) Agentia teritoriala poate proceda la stabilirea cuantumului creantelor salariale cuvenite salariatilor si la efectuarea platii acestora si in baza cererii formulate de catre salariatii angajatorului in stare de insolventa sau de organizatiile legal constituite ce reprezinta interesele acestora.

(3) Cererile prevazute la alin. (1) si (2) vor fi insotite de documente care sa ateste ca impotriva angajatorului a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca definitiva de deschidere a procedurii insolventei si a fost dispusa masura ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare.

(4) Inainte de a se adresa agentiei teritoriale, salariatii sau organizatiile legal constituite ce reprezinta interesele acestora trebuie sa notifice in scris administratorul sau lichidatorul angajatorului in stare de insolventa, in vederea efectuarii demersurilor necesare pentru plata creantelor salariale potrivit alin. (1). O copie a notificarii se va atasa la cererea adresata agentiei teritoriale, potrivit alin. (2).

Art. 20. - (1) In cazul angajatorului transnational in stare de insolventa, stabilirea cuantumului creantelor salariale cuvenite salariatilor care presteaza in mod obisnuit munca pe teritoriul Romaniei si efectuarea platii acestora se realizeaza de agentia teritoriala in a carei raza isi desfasoara activitatea salariatii.

(2) La stabilirea starii de insolventa se ia in considerare hotararea pronuntata de autoritatea competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, prin care se deschide procedura sau, dupa caz, prin care se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului sau ca sunt insuficiente pentru a justifica deschiderea procedurii insolventei si se pronunta radierea acestuia din registrul in care este inmatriculat.

Art. 21. - (1) In situatia in care, in urma examinarii documentelor prevazute la art. 19 alin. (1) si (3), se constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2, agentia teritoriala emite dispozitia privind stabilirea cuantumului creantelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru salariatii angajatorului in stare de insolventa.

(2) Dispozitia prevazuta la alin. (1) se comunica administratorului sau lichidatorului angajatorului in stare de insolventa si constituie titlu de creanta, care devine titlu executoriu la data la care expira termenul de plata, in situatia prevazuta la art. 17.

(3) In cazul in care se constata ca angajatorul nu indeplineste conditiile prevazute la art. 2, cererea prevazuta la art. 19 alin. (1) se respinge, prin dispozitia motivata a agentiei teritoriale, care se comunica persoanelor prevazute la art. 19.

Art. 22. - (1) In cazul in care angajatorii aflati in situatia prevazuta la art. 17 nu restituie de bunavoie sumele suportate din Fondul de garantare, agentiile teritoriale vor proceda la actiuni de executare silita.

(2) Debitele create prin nerespectarea de catre angajatorii prevazuti la art. 17 a obligatiei de restituire a sumelor suportate din Fondul de garantare se recupereaza de la acestia in temeiul dispozitiei prevazute la art. 21 alin. (1).

(3) Activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor prevazute la alin. (2) se realizeaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre personalul de specialitate din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, desemnat prin dispozitii ale directorilor executivi.

CAPITOLUL V
Sanctiuni

Art. 23. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) necomunicarea datelor si informatiilor solicitate in scris de agentiile teritoriale, pentru indeplinirea atributiilor prevazute de prezenta lege;

b) comunicarea de date si informatii incomplete sau eronate.

(2) Prevederile alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 24. - Contraventiile prevazute la art. 23 alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 3.000 lei (RON), cea prevazuta la lit. a);

b) cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), cea prevazuta la lit. b).

Art. 25. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 23 alin. (1) si, respectiv, la art. 24 se realizeaza de organele de control ale agentiilor teritoriale.

Art. 26. - Dispozitiile referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 27. - Sumele incasate din amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.

Art. 28. - Litigiile privind aplicarea prevederilor prezentei legi se solutioneaza de instantele judecatoresti competente, potrivit legii.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 29. - (1) Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(2) Beneficiaza de prevederile prezentei legi salariatii angajatorilor pentru care starea de insolventa intervine dupa data de 1 ianuarie 2007.

(3) Sumele necesare pentru plata creantelor salariale prevazute la art. 13, precum si cheltuielile de gestionare a Fondului de garantare se suporta pentru anul 2007 din subventia acordata de la bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj.

Art. 30. - In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.

*

Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 80/987/CEE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la protectia salariatilor in cazul insolvabilitatii angajatorului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L283 din 28 octombrie 1980, cu modificarile aduse prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2002/74/CE, publicata in Jurnalul Oficial nr. L270 din 8 octombrie 2002.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 22 mai 2006.

Nr. 200.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat