OUG 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta


Luand act de evolutia situatiei epidemiologice pe teritoriul Romaniei si de evaluarea riscului de afectare a sanatatii publice pentru perioada imediat urmatoare, care indica o crestere masiva a numarului de persoane infectate cu coronavirusul COVID-19, precum si o crestere exponentiala a numarului de persoane aflate in carantina, izolare sau autoizolare si tinand cont de faptul ca exista un excedent de produse de igiena achizitionate in baza contractelor de furnizare, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD,

avand in vedere masurile luate la nivelul intregii Uniuni Europene, precum si la nivelul Romaniei in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, ce a determinat instituirea starii de urgenta prin Decretul nr. 195/2020,

in contextul necesitatii luarii de masuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus COVID-19 il poate avea in perioada imediat urmatoare, cu efect pe termen mediu si lung,

se impune adoptarea prezentului act normativ care conduce la luarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, in domeniul social si economic, care sa sprijine populatia afectata si persoanele aflate in nevoie, respectiv persoane aflate in carantina, in izolare, autoizolare, precum si copiii si persoanele din centre de tip rezidential.

Avand in vedere epidemia de COVID-19 si urgenta de a aborda criza de sanatate publica rezultata, precum si caracterul urgent al sprijinului necesar, se impune aprobarea unor masuri in vederea acordarii si decontarii din fonduri europene a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale si de protectie medicala, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare si suport triaj, containere de logistica medicala, capabilitati/formatiuni medicale mobile diagnostic si tratament utilizate in combaterea raspandirii coronavirusului COVID-19.

Tinand cont de necesitatea finantarii cheltuielilor salariale, transport, echipamente de protectie medicala, precum si alte categorii de cheltuieli cu personalul in domeniul asistentei sociale si comunitare implicat in sprijinirea persoanelor in varsta aflate in izolare la domiciliu sau cu restrictii de deplasare, a persoanelor cu dizabilitati si a familiilor care au in ingrijire persoane cu dizabilitati si a altor grupuri vulnerabile identificate, pe perioada de epidemie cu COVID-19, precum si acordarea unui stimulent de risc pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19,

avand in vedere ca sunt eligibile spre decontare subventiile acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare, acordate companiilor a caror activitate a fost afectata in mod direct si indirect de epidemie si care au dispus masura intreruperii temporare a activitatii, in sensul de intrare in somaj tehnic a angajatilor,

neadoptarea tuturor masurilor necesare pentru sprijinirea persoanelor aflate in prezent intr-o situatie de vulnerabilitate, si anume aflate in carantina, in izolare, autoizolare, precum si a persoanelor varstnice din centre de ingrijire si asistenta, a copiilor si a persoanelor adulte cu dizabilitati institutionalizate in centre rezidentiale, a copiilor din sistemul de protectie speciala ar avea un impact deosebit de grav, in principal asupra dreptului la viata si, in subsidiar, asupra dreptului la sanatate a populatiei Romaniei.

Aceste elemente vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, pentru a veni in sprijinul populatiei afectate, cu acest excedent de produse de igiena si de produse alimentare achizitionate.

Intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul 1

(1) Produsele achizitionate de catre Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de beneficiar al Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate, in cadrul masurii - precaritate materiala, constand in lipsa produselor de igiena, nedistribuite destinatarilor finali conform mecanismului prevazut de Hotararea Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD, sunt distribuite:

a) persoanelor aflate in carantina, izolare, autoizolare ca urmare a aplicarii masurilor dispuse prin ordonantele militare emise in temeiul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;

b) persoanelor varstnice din camine pentru persoane varstnice;

c) copiilor si persoanelor adulte cu dizabilitati institutionalizate in centre rezidentiale;

d) altor persoane aflate in situatii vulnerabile, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale.

(2) Distributia produselor prevazute la alin. (1) se realizeaza pe perioada starii de urgenta, in ordinea enumerarii categoriilor de beneficiari prevazute la alin. (1).

Articolul 2

(1) In vederea distribuirii produselor prevazute la art. 1, institutiile prefectului intocmesc liste de distributie, pe baza informatiilor comunicate de catre directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sau de catre Centrul national de coordonare si conducere a interventiei, pentru persoanele aflate in carantina, izolare, autoizolare, indiferent de domiciliu/resedinta, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19.

(2) Produsele de igiena se distribuie pe baza de proces- verbal de predare intocmit de institutiile prefectului, semnat de reprezentantii acestora care realizeaza distributia.

Articolul 3

(1) Produsele de igiena prevazute la art. 1 alin. (1) ramase nedistribuite dupa aplicarea procedurii prevazute la art. 2 se distribuie de catre institutiile prefectului, prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului de la nivelul judetului, respectiv prin directiile/compartimentele de asistenta sociala de la nivelul celorlalte unitati/subdiviziuni administrativ- teritoriale, persoanelor varstnice, copiilor si persoanelor adulte cu dizabilitati institutionalizate in centrele rezidentiale, stipulate la art. 1 alin. (1) lit. b) si c), in functie de nevoile identificate, cu aprobarea Institutiei Prefectului.

(2) Distribuirea produselor de igiena prevazute la alin. (1) se realizeaza pe baza de procese-verbale de predare-primire incheiate intre reprezentantii directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului/directiile/compartimentele de asistenta sociala, dupa caz, si reprezentantii centrelor de ingrijire si asistenta pentru persoane varstnice sau ai centrelor rezidentiale pentru copii si persoane adulte cu dizabilitati.

Articolul 4

Distribuirea produselor de igiena se face potrivit modalitatilor prevazute la art. 1-3 pana la epuizarea stocurilor existente la nivelul fiecarui judet. Institutiile prefectului transmit Ministerului Fondurilor Europene copiile proceselor-verbale de predare si ale proceselor-verbale de predare-primire, in format electronic, insotite de listele comunicate de catre directiile de sanatate publica sau de catre Centrul national de coordonare si conducere a interventiei ori de catre institutiile care detin evidentele beneficiarilor institutionalizati, dupa caz.

Articolul 5

Contravaloarea pachetelor distribuite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta se include in categoria cheltuielilor neeligibile potrivit legii.

Articolul 6

(1) Se aproba decontarea din fonduri europene aferente Programului operational "Infrastructura mare", conform regulilor de eligibilitate, a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale si de protectie medicala, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare si suport triaj, containere de logistica medicala, capabilitati/formatiuni medicale mobile de diagnostic si tratament utilizate in combaterea raspandirii coronavirusului COVID-19.

(2) Decontarea prevazuta la alin. (1) se face in limita sumelor alocate in acest scop in cadrul Programului operational "Infrastructura mare".

Articolul 7

(1) Se aproba decontarea din fonduri europene aferente Programului operational "Capital uman", conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului si, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a cheltuielilor salariale, transportului, echipamentelor de protectie medicala, precum si altor categorii de cheltuieli cu personalul in domeniul asistentei sociale si comunitare implicat in sprijinirea persoanelor in varsta aflate in izolare la domiciliu sau cu restrictii de deplasare, a persoanelor cu dizabilitati si a familiilor care au in ingrijire persoane cu dizabilitati, pe perioada de epidemie cu COVID-19, si a altor grupuri vulnerabile identificate.

(2) Masura este eligibila atat pentru acele comunitati in care este implicat personalul in cadrul proiectelor noncompetititve sau competitive aflate in derulare, finantate prin Programul operational "Capital uman", cat si in alte comunitati unde sunt identificate categoriile de beneficiari prevazute la alin. (1).

(3) In situatia proiectelor prevazute la alin. (2), beneficiarii pot solicita modificarea contractelor de finantare prin notificare electronica in vederea actualizarii activitatilor eligibile in cadrul proiectelor, pentru a asigura masurile de sprijinire a persoanelor in varsta aflate in izolare la domiciliu sau cu restrictii de deplasare, a persoanelor cu dizabilitati si a familiilor care au in ingrijire persoane cu dizabilitati, pe perioada de epidemie cu COVID-19, si a altor grupuri vulnerabile. Ulterior, Autoritatea de management va incheia act aditional potrivit procedurilor in vigoare.

(4) Decontarea prevazuta la alin. (1) se face in limita sumelor alocate in acest scop in cadrul Programului operational "Capital uman".

Articolul 8

(1) Se aproba acordarea unui stimulent de risc in cuantum de 2.500 lei brut pe luna pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19, pe perioada starii de urgenta, din fondul de salarii al unitatii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului national unic de sanatate sau, dupa caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI - "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu aceasta destinatie, prin ordonatorul principal de credite.

(2) In cazul serviciilor de ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, stimulentul de risc prevazut la alin. (1) se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, de la titlul I "Cheltuieli de personal".

(3) Pentru unitatile sanitare din cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, sumele necesare acordarii stimulentului prevazut la alin. (1) se asigura prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", prin bugetele ordonatorilor principali de credite.

(4) Stimulentul de risc acordat conform alin. (1) nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, contributiei de asigurari sociale de sanatate, respectiv al contributiei asiguratorii pentru munca, reglementata la titlul V "Contributii sociale obligatorii" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Medicii, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct in transportul, evaluarea, echiparea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19 se stabilesc prin decizie a conducatorului unitatii angajatoare in care acestia isi desfasoara activitatea.

(6) Se aproba decontarea din fonduri europene aferente Programului operational "Capital uman", conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului si, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a stimulentului de risc prevazut la alin. (1), precum si decontarea echipamentelor si materialelor de protectie pentru personalul din sanatate implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19.

(7) Decontarea prevazuta la alin. (6) se face in limita sumelor alocate in acest scop in cadrul Programului operational "Capital uman".

Articolul 9

(1) Se aproba decontarea din fonduri europene aferente Programului operational "Capital uman", conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului si, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a indemnizatiilor acordate in baza art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, companiilor a caror activitate a fost afectata in mod direct si indirect de epidemie si care au dispus masura intreruperii temporare a activitatii, ca urmare a intrarii in somaj tehnic a angajatilor.

(2) Decontarea prevazuta la alin. (1) se face in limita sumelor alocate in acest scop in cadrul Programului operational "Capital uman".

Articolul 10

Autoritatile de management vireaza sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor, aferente cheltuielilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, efectuate de la alte pozitii ale clasificatiei bugetare decat titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020" in contul de venituri 46.00.04 "Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana, pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020", corespunzator bugetului din care s-a asigurat initial finantarea cheltuielilor respective.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat