Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe durata starii de urgenta


Ministerul Sanatatii

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Avand in vedere:

- titlurile VII si VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru personalul incadrat in unitatile sanitare, aprobata prin Legea nr. 179/2018;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 2 din Ordinul comandantului actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nr. 74.534 din 28 martie 2020;

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Referatul de aprobare nr. NT 1.321 din 22 aprilie 2020 al Ministerului Sanatatii si nr. DG 1.610 din 21 aprilie 2020 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aproba modalitatea de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe durata starii de urgenta, pentru care influentele salariale determinate de cresterile salariale se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Se aproba modalitatea de plata si pontaj pentru rezidentii detasati sau delegati in unitatile sanitare care inregistreaza deficit major de personal pe perioada starii de urgenta, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -

Unitatile sanitare publice, casele de asigurari de sanatate si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA Nr. 1

MODALITATEA DE PLATA SI PONTAJ

pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe perioada starii de urgenta, pentru care influentele salariale determinate de cresterile salariale se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Art. 1. -

(1) Personalul medical si auxiliar delegat din unitatile sanitare publice pe perioada starii de urgenta, in baza Ordinului comandantului actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nr. 74.534 din 28 martie 2020, este pontat de unitatea sanitara la care este delegat si in cadrul careia isi desfasoara efectiv activitatea.

(2) Pe baza pontajului efectuat si asumat de unitatea sanitara in cadrul careia este delegat acest personal, plata drepturilor salariale se realizeaza de catre unitatea sanitara de la care a fost delegat. Pontajul se transmite prin mijloace de comunicare electronica catre unitatea sanitara care a delegat personalul, pana pe data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata la adresa de e-mail a conducatorului unitatii sanitare.

(3) Influentele financiare determinate de cresterile salariale pentru personalul medical si auxiliar delegat din unitatile sanitare publice pe perioada starii de urgenta, determinate de aplicarea acestui ordin, suportate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile legii, se solicita caselor de asigurari de sanatate de catre unitatea sanitara publica de la care a fost delegat personalul respectiv. In cadrul solicitarii formulate in baza documentelor justificative catre casa de asigurari de sanatate se va face mentiunea privind personalul delegat.

Art. 2. -

(1) Personalul medical si auxiliar detasat din unitatile sanitare publice pe perioada starii de urgenta, in baza Ordinului comandantului actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nr. 74.534 din 28 martie 2020, este pontat de unitatea sanitara la care a fost detasat.

(2) Pe baza pontajului efectuat de unitatea sanitara la care a fost detasat, aceasta efectueaza plata personalului.

(3) Personalul detasat beneficiaza de drepturile salariale, care ii sunt mai favorabile, fie de la unitatea sanitara de la care s-a dispus detasarea, fie de la unitatea sanitara la care este detasat, potrivit dispozitiilor din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Influentele financiare determinate de cresterile salariale pentru personalul medical si auxiliar detasat din unitatile sanitare publice pe perioada starii de urgenta, determinate de aplicarea acestui ordin, suportate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, se solicita caselor de asigurari de sanatate de catre unitatea sanitara la care a fost detasat personalul respectiv. In cadrul solicitarii formulate in baza documentelor justificative catre casa de asigurari de sanatate se va face mentiunea privind personalul detasat.

Art. 3. -

(1) Managerul, directorul economic si compartimentul de resurse umane din cadrul unitatilor sanitare de la care, respectiv la care a fost detasat sau delegat personal pe perioada starii de urgenta, in baza Ordinului comandantului actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nr. 74.534 din 28 martie 2020, raspund, potrivit legii, pentru realitatea si exactitatea datelor transmise caselor de asigurari de sanatate, in vederea platii influentelor financiare, determinate de cresterile salariale.

(2) Documentele prevazute la art. 1 si 2 se transmit prin mijloace de comunicare electronica intre unitatile sanitare si, respectiv, catre casele de asigurari de sanatate pentru a limita raspandirea cu virusul SARS-CoV-2.

ANEXA Nr. 2

MODALITATEA DE PLATA SI PONTAJ

pentru rezidentii delegati sau detasati in unitatile sanitare care inregistreaza deficit major de personal pe durata starii de urgenta

Art. 1. -

(1) Medicii rezidenti delegati sau detasati, pe durata starii de urgenta, in baza Ordinului comandantului actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nr. 74.534 din 28 martie 2020 sau in baza Ordinului secretarului de stat desemnat de ministrul sanatatii, sunt pontati de unitatea la care sunt detasati sau delegati si in cadrul careia isi desfasoara efectiv activitatea.

(2) Foaia de prezenta a medicilor rezidenti se intocmeste de catre unitatea unde acestia sunt delegati sau detasati si se transmite pana la data de 5 a lunii urmatoare pentru luna anterioara in care se face plata, in format pdf, la adresa de e-mail a conducatorului unitatii unde medicul rezident este incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, dupa caz.

(3) Foile de prezenta sunt transmise sub semnatura reprezentantului legal al unitatii unde medicul rezident este delegat sau detasat sa isi desfasoare activitatea.

(4) In situatia in care medicii rezidenti sunt implicati in activitatea de transport, echipare, evaluare, diagnostic si tratament al pacientilor infectati cu COVID-19, acest aspect va fi mentionat in cuprinsul foii de prezenta.

(5) In actualul context epidemiologic, unitatile angajatoare nu pot refuza foile de prezenta transmise in format electronic. Acest demers se impune ca o masura de protectie si limitare a raspandirii virusului SARS-CoV-2

Art. 2. -

In scopul indeplinirii integrale si la timp a obligatiilor fata de medicii rezidenti delegati sau detasati pe perioada starii de urgenta, plata drepturilor salariale se realizeaza de catre unitatea sanitara unde medicul rezident este incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, dupa caz, si se suporta in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza documentelor justificative prevazute la art. 1.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat