OUG 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de munca, pe perioada starii de urgenta


Avand in vedere instituirea starii de urgenta prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, in perioada 16 martie 2020-14 mai 2020,

tinand cont de masurile luate de catre autoritatile din Romania pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19, stabilite prin Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

avand in vedere prevederile Ordonantei militare nr. 8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, cu modificarile ulterioare, prin care s-a interzis, pe perioada starii de urgenta, incetarea sau suspendarea activitatii serviciilor sociale de tipul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile, publice si private,

avand in vedere prevederile Legii nr. 55/2020,

tinand cont de evolutia situatiei epidemiologice la nivel national, evolutie ce reclama actiuni concrete in sensul diminuarii efectelor negative determinate de limitarea sau intreruperea activitatilor socioeconomice,

avand in vedere urgenta luarii unor masuri de sustinere pentru categoriile de beneficiari eligibili in cadrul Programului operational "Capital uman",

tinand cont de faptul ca neadoptarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, in sprijinul beneficiarilor din cadrul Programului operational "Capital uman" pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de munca, pe perioada starii de urgenta, ar aduce grave prejudicii, cu efecte pe termen lung asupra proiectelor aflate in pregatire sau in implementare si ar putea pune presiune asupra bugetului alocat serviciilor sociale,

luand in considerare faptul ca o prioritate majora a Guvernului o constituie imbunatatirea gradului de absorbtie a fondurilor europene,

intrucat imprejurarile de fata vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare ce nu sufera amanare, astfel incat se impune reglementarea unor masuri in domeniul fondurilor europene pentru proiectele ce vizeaza acordarea unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de munca, pe perioada starii de urgenta,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1.

(1) Se aproba acordarea unui stimulent de risc in suma fixa de 1.150 lei brut pentru angajatii centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru angajatii centrelor rezidentiale destinate altor categorii vulnerabile, publice si private, prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, care au fost izolati preventiv la locul de munca pe perioada starii de urgenta.

(2) Stimulentul de risc prevazut la alin. (1) se acorda o singura data si nu poate fi fractionat.

(3) Stimulentul de risc nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, contributiei de asigurari sociale de sanatate, respectiv al contributiei asiguratorie pentru munca, reglementata la titlul V "Contributii sociale obligatorii" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Furnizorii de servicii sociale au obligatia de a fi acreditati, iar serviciile sociale prevazute la alin. (1) din subordinea lor sa fie licentiate sau, dupa caz, sa detina aviz de infiintare sau reorganizare sau plan de restructurare avizat.

(5) Stimulentul de risc se plateste din fondul de salarii al furnizorului de servicii sociale. Sumele necesare platii stimulentului de risc se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, de la pozitii distincte de cheltuieli, respectiv transferuri catre bugetele locale pentru furnizorii de servicii sociale publice si transferuri catre furnizorii de servicii sociale private.

(6) Pentru a beneficia de sumele de la bugetul de stat prevazute la alin. (5), furnizorul de servicii sociale transmite agentiei pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are sediul social, in format electronic, direct sau prin punctul de contact unic electronic, conform Hotararii Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic, o solicitare de alocare a fondurilor insotita de lista nominala a personalului prevazut la alin. (1) si numarul de zile de izolare la locul de munca efectuate.

(7) Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala centralizeaza de la nivelul agentiilor pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti solicitarile primite de la furnizorii de servicii sociale si le transmite Ministerului Muncii si Protectiei Sociale in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarilor.

(8) Plata sumelor prevazute la alin. (5) se efectueaza de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea centralizatoarelor de la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

Art. 2.

(1) Se aproba decontarea din fonduri europene aferente Programului operational "Capital uman", conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului si, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a stimulentului de risc prevazut la art. 1 alin. (1).

(2) Decontarea prevazuta la alin. (1) se face in limita sumelor alocate in acest scop in cadrul Programului operational "Capital uman".

(3) Autoritatea de management vireaza sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarului, aferente cheltuielilor cu acordarea stimulentului de risc, efectuate de la alte pozitii ale clasificatiei bugetare decat titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020", in contul de venituri 46.00.04 "Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana, pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020", corespunzator bugetului din care s-a asigurat initial finantarea cheltuielilor respective.

Art. 3.

Sumele acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta nu reprezinta venituri in sensul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu sunt supuse executarii silite.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat