Normele metodologice privind acordarea tichetelor vacanta


CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate potrivit cu prevederile art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta, denumita in continuare ordonanta de urgenta.

(2) Salariatii care primesc tichetele de vacanta sunt denumiti in continuare beneficiari.

CAPITOLUL II
Angajatorii

Art. 2. - (1) Angajatorii prevazuti la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivelul unitatii sau acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii beneficiarilor, stabilesc de comun acord contractarea achizitionarii tichetelor de vacanta cu unitatile emitente.

(2) Angajatorii prevazuti la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta contracteaza serviciile privind emiterea tichetelor de vacanta cu unitatile emitente, in conditiile legislatiei in vigoare.

Art. 3. - Angajatorii, care au obtinut in anul fiscal anterior profit sau venit, dupa caz, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii beneficiarilor, dupa caz, vor stabili prin contractele colective de munca, respectiv prin regulamentele interne in cazul personalului contractual din institutiile bugetare reguli privind modul de acordare a tichetelor de vacanta, care sa prevada:

a) numarul beneficiarilor din unitate care pot primi anual tichete de vacanta si nivelul sumelor care se acorda anual beneficiarilor sub forma tichetelor de vacanta, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor;

b) categoriile de beneficiari care primesc tichete de vacanta.

Art. 4. - Contractul pentru achizitionarea tichetelor de vacanta, incheiat intre angajator si unitatile emitente, va cuprinde urmatoarele clauze:

a) necesarul estimat anual de tichete de vacanta;

b) pretul imprimatului reprezentand tichetul de vacanta si al livrarii acestuia;

c) informatii cu privire la unitatile afiliate la care beneficiarii pot folosi tichetele de vacanta;

d) conditiile privind responsabilitatile partilor si rezilierea contractului;

e) alte clauze considerate necesare de catre parti.

Art. 5. - Angajatorii care acorda tichete de vacanta beneficiarilor vor cuprinde in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, intr-o pozitie distincta de cheltuieli, denumita "Tichete de vacanta", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanta, potrivit celor convenite cu organizatiile sindicale legal constituite sau, dupa caz, cu reprezentantii beneficiarilor.

Art. 6. - Pentru institutiile publice tichetele de vacanta se acorda in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecarui ordonator de credite.

Art. 7. - Sumele reprezentand pretul imprimatelor contractate cu unitatea emitenta si primite de catre angajator se suporta de catre angajatori din cheltuielile proprii. In cazul institutiilor publice, aceste sume se suporta de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale".

Art. 8. - La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanta se iau in calcul: valoarea nominala a tichetului de vacanta, convenita de partenerii sociali, si numarul de beneficiari incadrati cu contract individual de munca care vor beneficia de tichete de vacanta.

Art. 9. - Angajatorii distribuie beneficiarilor tichetele de vacanta, anual, cu respectarea stricta a prevederilor legale. Tichetele de vacanta nu pot fi distribuite de angajatori, daca acestia la data stabilita pentru distribuire nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a tichetelor de vacanta achizitionate, inclusiv pretul imprimatelor reprezentand tichetele de vacanta.

Art. 10. - Angajatorii sunt obligati sa organizeze o evidenta proprie, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 1, 1a) si 1b).

CAPITOLUL III
Beneficiarii

Art. 11. - Angajatorii vor face anual o evaluare a solicitarilor de tichete de vacanta.

Art. 12. - (1) Beneficiarii care au primit tichete de vacanta nominale sunt singurele persoane indreptatite sa utilizeze tichetele de vacanta in perioada mentionata pe acestea, si in exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.

(2) In cazul cumulului de functii, tichetele de vacanta pot fi acordate numai de catre angajatorii unde beneficiarii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii.

Art. 13. - Se interzice beneficiarului:

a) utilizarea tichetelor de vacanta pentru achizitionarea altor servicii decat cele prevazute la art. 23;

b) primirea unui rest de bani la tichetul de vacanta, in cazul in care suma corespunzatoare solicitata este mai mica decat valoarea nominala a tichetului de vacanta;

c) comercializarea tichetelor de vacanta in schimbul unor sume de bani;

Art. 14. - (1) Beneficiarul poate utiliza tichetele de vacanta pe baza actului de identitate numai pentru achizitionarea de servicii prestate de structuri de primire turistice clasificate de Ministerul Turismului, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare.

(2) Serviciile prevazute la alin. (1) se pot achizitiona de catre beneficiar direct de la prestatorii de servicii turistice sau prin intermediul agentiilor de turism.

CAPITOLUL IV
Unitatile emitente

Art. 15. - Potrivit art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, unitatile emitente sunt persoane juridice infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care pot desfasura activitatea specifica de acordare a tichetelor de vacanta numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice potrivit criteriilor aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 16. - (1) In vederea desfasurarii activitatii specializate, unitatea emitenta incheie direct contracte cu unitati afiliate, definite prin art. 4 din ordonanta de urgenta.

(2) Unitatile emitente au obligatia ca inainte de incheierea contractelor sa solicite unitatilor afiliate licenta de turism in cazul agentiilor de turism si certificatul de clasificare, in cazul structurilor de primire turistice.

(3) Unitatile emitente incheie contracte numai cu unitatile afiliate care detin licenta de turism sau certificat de clasificare, dupa caz, emise de Ministerul Turismului, si care sunt valabile la data incheierii contractului.

(4) Lista unitatilor turistice autorizate se posteaza de catre Ministerul Turismului pe site-ul oficial al institutiei.

Art. 17. - Unitatile emitente inscriu in factura, in vederea decontarii de catre angajator:

a) numarul de ordine dintr-o serie continua, care caracterizeaza cronologia emisiei de tichete de vacanta a unitatii emitente;

b) pretul unitar al imprimatului reprezentand tichetul de vacanta sau valoarea totala a imprimatelor;

c) valoarea nominala a unui tichet de vacanta, imprimata pe acesta, din seria livrata;

d) valoarea totala corespunzatoare numarului de tichete de vacanta livrat;

e) numarul contului bancar distinct si denumirea bancii la care isi are deschis contul unitatea emitenta.

Art. 18. - Unitatile emitente sunt obligate:

a) sa deschida conturi sau subconturi bancare specifice si distincte, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a tichetelor de vacanta, respectiv incasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de vacanta achizitionate in baza contractelor incheiate cu acestia si rambursarea de sume catre unitatile afiliate, in exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de vacanta prezentate in baza contractelor incheiate intre unitatea emitenta si unitatile afiliate respective; inchiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai dupa ce unitatea emitenta face dovada organului bancar ca valoarea nominala a tichetelor de vacanta emise si incasate de unitatea emitenta a fost decontata integral unitatilor afiliate;

b) diferenta de suma dintre valoarea nominala a tichetelor de vacanta emise si incasate si cea decontata catre unitatile afiliate se vireaza la bugetul de stat;

c) sa organizeze o evidenta operativa proprie, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 2, 2a) si 2b), si sa transmita date centralizatoare Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau, dupa caz, Ministerului Finantelor Publice.

d) sa asigure securitatea livrarii tichetelor de vacanta la angajator si a celor returnate de la unitatile afiliate;

e) sa asigure elemente de securitate ale imprimatului;

f) sa asigure transparenta si managementul circuitului financiar;

g) sa nu utilizeze sumele aferente tichetelor de vacanta pentru reinvestirea in alte scopuri decat cele prevazute de ordonanta de urgenta.

Art. 19. - In cazul in care la unitatile emitente Ministerul Finantelor Publice, prin organele abilitate potrivit legii, constata nerespectarea prevederilor art. 18, a criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, in baza carora s-a acordat autorizatia de functionare, precum si a altor incalcari ale prezentei hotarari si a ordonantei de urgenta, poate dispune suspendarea ori, dupa caz, retragerea autorizatiei de functionare eliberate unitatilor emitente in cauza.

Art. 20. - (1) Imprimatul reprezentand tichetul de vacanta emis de unitatea emitenta trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

a) seria numerica intr-o ordine crescatoare, corespunzatoare numarului de tichete de vacanta comandat de catre angajator in baza contractului de achizitionare a tichetelor de vacanta;

b) emitentul si datele sale de identificare: denumirea, sediul, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si codul unic de inregistrare;

c) angajatorul si datele sale de identificare: denumirea, sediul, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si codul unic de inregistrare;

d) spatiul destinat inscrierii datelor beneficiarului: numele, prenumele si codul numeric personal ale beneficiarului care este in drept sa utilizeze tichetul de vacanta, completat de angajator;

e) valoarea nominala a tichetului de vacanta, in cifre si in litere, care este inscrisa de angajator in comanda ferma transmisa unitatii emitente;

f) spatiul destinat inscrierii perioadei in care a fost utilizat, locatia si stampila unitatii afiliate;

g) interdictia unitatii afiliate de a plati diferenta in bani dintre valoarea tichetului de vacanta si valoarea pachetului de servicii catre utilizatorii tichetelor de vacanta;

h) perioada de valabilitate a utilizarii tichetului de vacanta: luna si anul emiterii si luna si anul expirarii.

(2) Imprimatul reprezentand tichetul de vacanta cu elementele minime se emite pe suport de hartie, pe care se imprima valoarea nominala si elementele obligatorii care asigura circulatia acestuia in conditii de siguranta.

Art. 21. - Documentele justificative privind operatiunile unitatilor emitente cu angajatorii si unitatile afiliate sunt pastrate potrivit dispozitiilor legale.

CAPITOLUL V
Unitatile afiliate

Art. 22. - (1) Unitatile afiliate, definite potrivit art. 4 din ordonanta de urgenta, pot incheia contracte de prestari servicii cu unitatile emitente daca detin licenta de turism valabila in cazul agentiilor de turism si, respectiv, certificat de clasificare valabil in cazul structurilor de primire turistice, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 58/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare.

(2) In baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente, unitatile afiliate au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte interdictiile prevazute pentru beneficiari la art. 13;

b) sa primeasca tichetele de vacanta doar pentru prestatiile prevazute in art. 23;

c) sa completeze in spatiul destinat fiecarui tichet de vacanta nominal utilizat locatia, data primirii tichetului de vacanta si sa aplice stampila;

d) sa prezinte unitatii emitente la termenele stabilite prin contract si dupa prestarea serviciilor tichetele de vacanta primite, datate si stampilate, in vederea decontarii;

e) alte obligatii stabilite in baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente.

(3) Unitatile afiliate nu primesc tichete de vacanta cu termenul de valabilitate expirat, in caz contrar acestea nu se vor decontata de unitatea emitenta.

Art. 23. - (1) Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza tichetelor de vacanta poate cuprinde servicii de cazare, alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement.

(2) Continutul minim al pachetului de servicii turistice contine in mod obligatoriu servicii de cazare.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 24. - (1) Nerespectarea de catre angajator a dispozitiilor art. 9 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Nerespectarea de catre beneficiar a dispozitiilor art. 13 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(3) Nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. (2) si (3) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(4) Nerespectarea dispozitiilor art. 25 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) si (4) se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice, iar cele prevazute la alin. (2) si (3) se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Turismului.

(6) Contraventiilor prevazute la alin. (1)-(4) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 25. - (1) Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind emiterea, achizitionarea si utilizarea tichetelor de vacanta se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si a reglementarilor contabile aplicabile.

(2) Evidenta miscarii tichetelor de vacanta se tine la valoarea nominala imprimata pe acestea.

(3) Gestionarea tichetelor de vacanta se efectueaza, potrivit legii, de persoane imputernicite in scris de catre conducerea unitatilor angajatoare, respectiv a unitatilor emitente si a unitatilor afiliate.

Art. 26. - Pentru fundamentarea stabilirii numarului maxim de salariati care vor putea beneficia de tichete de vacanta, unitatile emitente autorizate de Ministerul Finantelor Publice vor prezenta informari periodice Ministerului Turismului in cursul anului 2009 cu situatia privind angajatorii potentiali care solicita contractarea achizitionarii tichetelor de vacanta.

Art. 27. - Angajatorii, unitatile emitente si unitatile afiliate au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate in actiunea de control, sub sanctiunile prevazute de dispozitiile legale.

Art. 28. - Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) si 2b) fac parte integranta din prezentele norme.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat