Legea nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011


Art. I. -

Legea asistentei sociale nr. 292/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

Acest document poate avea modificari ulterioare. Cumparati documentul in forma actualizata sau alegeti un abonament Lege5 care permite accesul la orice forma actualizata.

1. La articolul 69, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu urmatorul cuprins:

"(2) Se instituie pachetul minimal de servicii sociale pentru copil si familie, denumit in continuare pachet minimal de servicii, in sarcina autoritatilor administratiei publice centrale si locale, universal si obligatoriu, in scopul asigurarii dreptului fiecarui copil la supravietuire, dezvoltare, protectie, precum si la combaterea saraciei. Pachetul minimal de servicii include servicii de baza si de informare in domeniul sanatatii, educatiei si protectiei sociale precum: identificarea situatiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala, evaluarea acestora, furnizarea de informatii, consiliere, insotire, asistenta si monitorizare.

(3) Pachetul minimal de servicii se acorda in cadrul unui program national, potrivit prevederilor prezentului articol, ale art. 40 alin. (1) si ale art. 73 alin. (3), precum si potrivit dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Finantarea pachetului minimal de servicii se face din bugetul de stat, prin transferuri catre bugetele locale in baza solicitarilor autoritatilor administratiei publice locale, precum si din fonduri europene nerambursabile sau Granturile Spatiului Economic European (SEE) si Norvegiene, potrivit legii."

2. La articolul 76, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu urmatorul cuprins:

"(21) Pachetul minimal de servicii prevazut la art. 69 alin. (2) se acorda de catre o echipa mixta, multidisciplinara, formata la nivelul unitatii administrativ-teritoriale din: un asistent social/lucrator social, un asistent medical comunitar si un consilier scolar. Acestora li se pot adauga, in functie de nevoile persoanelor din comunitate, potrivit legii, mediatori scolari si mediatori sanitari.

(22) Membrii echipei mixte prevazute la alin. (21), cu exceptia consilierului scolar, isi desfasoara activitatea, in proportie de cel putin 66% din timpul de lucru pe teren, inclusiv la domiciliul beneficiarilor, in vederea asigurarii accesului acestora la serviciile publice sociale, de educatie si de sanatate.

(23) Echipa mixta de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale este supervizata si asistata metodologic de o echipa mixta constituita la nivel judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, din inspectori angajati ai directiilor de sanatate publica, ai directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului, ai inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti si ai centrelor judetene de resurse si de asistenta educationala, respectiv al municipiului Bucuresti."

Acest document poate avea modificari ulterioare. Cumparati documentul in forma actualizata sau alegeti un abonament Lege5 care permite accesul la orice forma actualizata.

3. Dupa articolul 76 se introduce un nou articol, articolul 761, cu urmatorul cuprins:

"Art. 761. -

(1) In vederea aplicarii dispozitiilor prevazute la art. 69 alin. (2), inregistrarea datelor privind situatia copiilor si a familiilor de la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, precum si a celor privind serviciile acordate acestora in cadrul pachetului minimal de servicii se face intr-o aplicatie digitala online dedicata si unitara la nivel national si priveste: tipul si natura vulnerabilitatilor copiilor din comunitate, situatia familiilor acestora, a persoanelor care au calitatea de tutore, planul individualizat de servicii si modalitatea de acordare a acestor servicii. Dezvoltarea, testarea, implementarea, trainingul pentru utilizare de catre echipele mixte prevazute la art. 76 alin. (21) si (23), mentinerea functionalitatii si perfectionarea aplicatiei digitale se realizeaza de catre Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, in cadrul unui program de interes national implementat si finantat conform prevederilor art. 106.

(2) Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, pe baza datelor generate de aplicatia digitala prevazuta la alin. (1), elaboreaza rapoarte anuale cu privire la situatia copiilor si a familiilor acestora, pe care le prezinta Guvernului, Parlamentului si publicului larg. Aceste rapoarte vor cuprinde, daca este cazul, si recomandari in vederea imbunatatirii legislatiei privind modul de organizare si acordare a pachetului minimal de servicii.

(3) In structura aparatului de specialitate al consiliului judetean, la nivelul fiecarui judet, precum si in structura aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului Bucuresti se infiinteaza un serviciu dedicat coordonarii echipei mixte prevazute la art. 76 alin. (23), care elaboreaza planul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, privind implementarea, acordarea, monitorizarea si evaluarea pachetului minimal de servicii, pe baza planului elaborat la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din fiecare judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.

(4) Planul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, prevazut la alin. (3), precum si bugetul alocat acestuia se aproba anual de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se inainteaza catre Ministerul Finantelor Publice pentru includerea sa in procesul de elaborare si aprobare a bugetului national consolidat.

(5) Serviciul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, prevazut la alin. (3), asigura sprijin tehnic si metodologic echipei mixte constituite potrivit art. 76 alin. (23)."

Art. II. -

Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Finantelor Publice elaboreaza metodologia de finantare a pachetului minimal de servicii pentru copil si familie; metodologia de acordare a pachetului minimal de servicii pentru copil si familie; metodologia de infiintare si functionare a programului de interes national privind aplicatia online dedicata pachetului minimal de servicii pentru copil si familie; precum si metodologia de infiintare si functionare a serviciului dedicat, la nivelul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, pachetului minimal de servicii pentru copil si familie, pentru aplicarea prevederilor Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost completata prin prezenta lege, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Acest document poate avea modificari ulterioare. Cumparati documentul in forma actualizata sau alegeti un abonament Lege5 care permite accesul la orice forma actualizata.

Art. III. -

Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. II, care intra in vigoare la 3 zile de la publicare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat