Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate


Articol unic. -

Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 25 martie 2019, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa litera g) se introduc trei noi litere, literele h)-j), cu urmatorul cuprins:

"h) lucrator sezonier - lucratorul cetatean roman plasat pe un loc de munca, pe o perioada contractuala care nu depaseste 90 de zile, pentru a presta o activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor, in temeiul unuia sau mai multor contracte de munca sau, dupa caz, al documentului echivalent acestuia, incheiate pe o perioada determinata cu un angajator stabilit in statul de primire;

i) activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor - o activitate care depinde, intr-o anumita perioada a anului, de un eveniment periodic sau de o succesiune de evenimente legate de conditii sezoniere pe durata carora nivelul de forta de munca necesar este considerabil superior nivelului obisnuit pentru operatiunile curente;

j) statul de primire - orice stat care este membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana."

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) La negocierea acordurilor, intelegerilor, tratatelor sau conventiilor prevazute la alin. (1), partea romana va urmari respectarea principiului egalitatii de tratament si a reglementarilor aplicabile in ceea ce priveste nivelul salariului minim in statul de primire, durata timpului de lucru si de odihna, conditiile generale de munca, sanatatea si securitatea in munca, asigurarea pentru accidente de munca sau boli profesionale si securitate sociala."

3. La articolul 5, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) respectarea, pe durata angajarii, a drepturilor prevazute de legislatia statului de primire, de acordurile, intelegerile si conventiile bilaterale si multilaterale la care Romania si statul de primire sunt parte, precum si a clauzelor contractului individual de munca sau, dupa caz, documentului echivalent acestuia, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (5);".

4. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu urmatorul cuprins:

"Art. 51. -

Pentru lucratorii sezonieri, la negocierea acordurilor, intelegerilor, tratatelor sau conventiilor prevazute la art. 4 alin. (1), partea romana negociaza inclusiv conditiile de cazare oferite de angajatori, care trebuie sa respecte normele nationale din statul de primire, acordarea unei indemnizatii pentru asigurarea hranei zilnice, decontarea cheltuielilor de transport dus-intors catre domiciliul din Romania, pe perioada in care lucratorii sezonieri si-au desfasurat efectiv activitatea."

5. La articolul 8 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) ofertele ferme de locuri de munca din strainatate, cu toate specificatiile acestora, cu elementele prevazute la art. 11 alin. (1), atat in limba statului de primire sau intr-o alta limba de circulatie internationala, cat si in limba romana;".

6. La articolul 8, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Pentru medierea cetatenilor romani in vederea angajarii in strainatate, agentii de plasare incheie cu solicitantii locurilor de munca contracte de mediere in forma scrisa, cu includerea elementelor prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) si d) -s), al caror continut este stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11. -

(1) Ofertele ferme din contractele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) vor cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a) datele de identificare ale angajatorului strain, inclusiv domiciliul fiscal al acestuia;

b) durata ofertei ferme;

c) numarul locurilor de munca din strainatate continute de ofertele ferme;

d) functia, meseria sau ocupatia;

e) durata angajarii in luni/zile, conditiile de angajare, de incetare a angajarii sau de reangajare;

Acest document poate avea modificari ulterioare. Cumparati documentul in forma actualizata sau alegeti un abonament Lege5 care permite accesul la orice forma actualizata.

f) durata maxima a timpului de munca si durata minima a repausului periodic;

g) remuneratia bruta si neta, tariful orar si/sau salariul lunar brut si net, moneda in care se efectueaza plata, modalitatile de plata si datele de plata a salariului;

h) salariul minim/tariful minim garantat in plata prin legislatia statului de primire;

i) sporuri, ore suplimentare si alte drepturi salariale;

j) cazurile in care pot fi urmarite drepturile salariale;

k) durata minima a concediului de odihna anual platit, modul de acordare si drepturile banesti aferente concediului de odihna, prevazute in legislatia statului de primire;

l) conditiile de munca si de clima, masurile privind sanatatea si securitatea in munca, de igiena la locul de munca si securitate sociala;

m) incheierea si semnarea unei asigurari de sanatate a angajatilor romani in aceleasi conditii cu cetatenii din statul de primire;

n) acordarea de despagubiri in caz de boli profesionale, accidente de munca sau deces;

o) specificarea conditiilor de cazare de care va beneficia pe toata durata sederii, cazare de natura sa ii asigure un nivel de trai adecvat, sau, dupa caz, de inchiriere a unei locuinte si conditiile de acordare a unei indemnizatii pentru asigurarea hranei;

Acest document poate avea modificari ulterioare. Cumparati documentul in forma actualizata sau alegeti un abonament Lege5 care permite accesul la orice forma actualizata.

p) asigurarea transportului lucratorilor cetateni romani in statul de primire, transportul de la locul cazarii la locul desfasurarii activitatii, precum si conditiile de transport si de repatriere a salariatilor romani, inclusiv in caz de boli profesionale, accidente de munca sau deces;

q) obiceiurile locului si orice alte aspecte specifice de natura a pune in pericol viata, libertatea sau siguranta lucratorilor cetateni romani;

r) taxele, impozitele si contributiile care greveaza asupra veniturilor lucratorilor cetateni romani, asigurandu-se, dupa caz, evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contributii de asigurari sociale;

s) datele de contact ale ambasadelor/misiunilor diplomatice ale Romaniei in statul de destinatie;

s) datele de contact ale autoritatilor locale din statul de primire la care lucratorul cetatean roman poate depune o reclamatie cu privire la nerespectarea contractului sau, dupa caz, documentului echivalent acestuia, incheiat cu angajatorul.

(2) Ofertele ferme de locuri de munca din strainatate pentru lucratorii sezonieri, cu toate specificatiile acestora, atat in limba statului de destinatie sau intr-o alta limba de circulatie internationala, cat si in limba romana, vor cuprinde, pe langa elementele prevazute la alin. (1), si urmatoarele elemente:

a) un contract de inchiriere sau un document echivalent in care sunt precizate in mod clar conditiile de cazare puse la dispozitie lucratorului sezonier de catre angajator, precum si dovada ca angajatorul asigura, in ceea ce priveste cazarea, indeplinirea standardelor generale in materie de sanatate si siguranta in vigoare in statul de primire;

b) angajamentul ca angajatorul lucratorului sezonier va asigura decontul calatoriei dus-intors intre domiciliul lucratorului sezonier din Romania si locul de munca din statul de primire;

c) conditiile de acordare a unei indemnizatii pentru asigurarea hranei zilnice.

(3) In cazul in care decontarea prevazuta la alin. (2) lit. b) este asigurata de catre angajator, se interzice recuperarea respectivelor costuri de transport de la lucratorul sezonier.

(4) In cazul in care cazarea este organizata de catre angajator si sunt indeplinite standardele generale in materie de sanatate si siguranta in vigoare in statul de primire, lucratorului sezonier i se poate solicita plata unei chirii al carei cost nu poate fi mai mare de 25% din remuneratia sa neta.

(5) Agentii de plasare au obligatia de a asigura includerea elementelor prevazute la alin. (1) lit. a) si d)-s), respectiv alin. (2)-(4) in situatia lucratorilor sezonieri, in contractul de mediere si in contractul individual de munca sau, dupa caz, in documentul echivalent acestuia pentru statele prevazute la art. 12 alin. (2), incheiat intre angajatorul strain si lucratorul cetatean roman, cu respectarea legislatiei statului pe teritoriul caruia urmeaza sa fie angajat."

8. La articolul 12, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 12. -

(1) Pentru statele in care contractele individuale de munca se incheie, potrivit legislatiei aplicabile in statul respectiv, in forma scrisa, agentii de plasare au obligatia de a asigura incheierea acestora de catre parti atat in limba statului in care se afla stabilit sau isi desfasoara activitatea angajatorul, cat si in limba romana, precum si punerea la dispozitia lucratorului roman a acestui contract, inainte de plecarea acestuia din Romania.

(2) Pentru statele in care forma de angajare nu se realizeaza prin incheierea unui contract de munca, agentii de plasare au obligatia de a asigura comunicarea si punerea la dispozitia lucratorului cetatean roman, inainte de plecarea acestuia din Romania, a documentului echivalent contractului de munca potrivit legislatiei statului de destinatie, atat in limba romana, cat si in limba statului in care se afla stabilit sau isi desfasoara activitatea angajatorul."

9. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15. -

In cazurile in care misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei sunt sesizate de catre cetatenii romani angajati in strainatate cu privire la incalcarea legislatiei aplicabile in materie de dreptul muncii si a clauzelor contractului individual de munca, incheiat cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (2), acestea transmit sesizarile respective autoritatilor locale competente ale statului pe teritoriul caruia isi desfasoara activitatea angajatorul."

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat