OUG 33/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate


Avand in vedere necesitatea cresterii gradului de protectie a cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, inclusiv prin asigurarea aceluiasi nivel de protectie, indiferent daca acestia apeleaza la serviciile unui agent de plasare a fortei de munca roman sau la serviciile unui furnizor de servicii de plasare stabilit pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene care desfasoara, pe teritoriul Romaniei, activitati de mediere si plasare a fortei de munca,

intrucat aceasta categorie de cetateni pot deveni vulnerabili in demersul lor de a-si gasi un loc de munca in afara granitelor tarii, prin intermediari care nu indeplinesc conditiile legale pentru a media si plasa forta de munca in strainatate si care nu ii informeaza cu privire la conditiile de munca pe care urmeaza sa le aiba in statul de destinatie si nu iau masurile legale pentru a se asigura ca le sunt respectate drepturile pe care le au ca lucratori in acel stat,

avand in vedere faptul ca aceste situatii pot avea consecinte negative asupra sigurantei si integritatii acestor persoane, putand conduce la situatii de trafic de persoane in scopul exploatarii prin munca si chiar la decese,

luand in considerare numarul mare de sesizari primite la nivelul autoritatilor romane si al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei cu privire la situatii de plasare ilegala a fortei de munca in strainatate,

pentru considerentele expuse mai sus apreciem ca neadoptarea in regim de urgenta a acestor masuri va conduce la perpetuarea riscurilor la care sunt expusi in special lucratorii sezonieri, in contextul in care activitatea sezoniera a inceput si un numar mare de cetateni romani pleaca in aceasta perioada in strainatate pentru a presta acest tip de activitate,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. -

Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 25 martie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) mediere - activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorului strain cu persoana care are domiciliul in Romania si se afla in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii unui raport de munca, astfel cum este definit de legislatie, in contractele colective de munca sau de practicile in vigoare in fiecare stat membru, luand in considerare jurisprudenta Curtii de Justitie;".

2. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Pentru lucratorii sezonieri, anterior incheierii acordurilor, intelegerilor, tratatelor sau conventiilor prevazute la alin. (1), partea romana negociaza inclusiv clauze referitoare la conditiile de cazare pe care ar trebui sa le ofere angajatorii, respectand normele nationale din statul de primire, si la acordarea unei indemnizatii pentru asigurarea hranei zilnice, pe perioada in care lucratorii sezonieri isi desfasoara efectiv activitatea, precum si la decontarea cheltuielilor de transport dus-intors catre domiciliul din Romania."

3. Articolul 51 se abroga.

4. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Activitatea agentilor de plasare a fortei de munca si a furnizorilor de servicii de plasare a fortei de munca in strainatate"

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. -

(1) Agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca desfasoara activitati de mediere a cetatenilor romani, cu domiciliul in Romania, care solicita sa lucreze pe baza ofertelor ferme de locuri de munca transmise din strainatate de catre persoane juridice sau fizice, in calitate de angajatori.

(2) Interpunerea altor categorii de intermediari intre agentul de plasare sau furnizorul de servicii de plasare a fortei de munca, persoana mediata si angajatorul strain este interzisa."

6. La articolul 8, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(4) Pentru medierea cetatenilor romani in vederea angajarii in strainatate, agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca incheie cu solicitantii locurilor de munca contracte de mediere in forma scrisa, cu includerea elementelor prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) si d) -s), al caror continut este stabilit prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 384/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca efectueaza in mod gratuit activitati de mediere a cetatenilor romani in vederea angajarii in strainatate, fara perceperea de la acestia de comisioane, tarife sau taxe."

7. La articolul 11 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

"d) asigurarea de sanatate pe perioada contractuala sau angajamentul ca angajatorul lucratorului sezonier incheie pentru acesta asigurarea de sanatate pe perioada contractuala."

8. La articolul 11, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a asigura includerea elementelor prevazute la alin. (1) lit. a) si d)-s), respectiv alin. (2)-(4) in situatia lucratorilor sezonieri, in contractul de mediere si in contractul individual de munca sau, dupa caz, in documentul echivalent acestuia pentru statele prevazute la art. 12 alin. (2), incheiat intre angajatorul strain si lucratorul cetatean roman, cu respectarea legislatiei statului pe teritoriul caruia urmeaza sa fie angajat."

9. La articolul 11, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu urmatorul cuprins:

"(6) In cazul in care deplasarea lucratorilor catre acelasi loc de munca din statul de destinatie se efectueaza in grupuri mai mari de 10 persoane, agentul de plasare a fortei de munca si furnizorul de servicii de plasare a fortei de munca are obligatia organizarii transportului prin persoane juridice autorizate sa efectueze transport international de persoane.

(7) Agentii de plasare a fortei de munca si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a se asigura ca, anterior deplasarii acestora, lucratorii plasati la munca in strainatate detin toate documentele necesare accesului in statul de destinatie.

(8) Agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a se asigura ca lucratorii plasati la munca in strainatate detin toate informatiile referitoare la conditiile speciale de intrare in statul de destinatie, respectiv la regulile speciale care trebuie respectate, conform legislatiei statului de destinatie, in conditiile existentei unui risc epidemiologic."

10. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12. -

(1) Pentru statele in care contractele individuale de munca se incheie, potrivit legislatiei aplicabile in statul respectiv, in forma scrisa, agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a asigura incheierea acestora de catre parti atat in limba statului in care se afla stabilit sau isi desfasoara activitatea angajatorul, cat si in limba romana, precum si punerea la dispozitia lucratorului roman a acestui contract, inainte de plecarea acestuia din Romania.

(2) Pentru statele in care forma de angajare nu se realizeaza prin incheierea unui contract de munca, agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a asigura comunicarea si punerea la dispozitia lucratorului cetatean roman, inainte de plecarea acestuia din Romania, a documentului echivalent contractului de munca potrivit legislatiei statului de destinatie, atat in limba romana, cat si in limba statului in care se afla stabilit sau isi desfasoara activitatea angajatorul.

(3) Agentii de plasare, respectiv furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a pastra la sediul social, respectiv la sediul permanent din Romania contractul de mediere, precum si cate o copie, in limba romana si in limba statului in care se afla stabilit sau isi desfasoara activitatea angajatorul, a contractului individual de munca, semnat de parti conform alin. (1), sau, dupa caz, un exemplar al documentului prevazut la alin. (2), pentru o perioada de 3 ani de la data incheierii acestora, si de a le pune la dispozitia inspectorilor de munca, cu ocazia controlului.

(4) Agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a transmite inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul social agentii, respectiv inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala furnizorii de servicii isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei o notificare privind plasarea fortei de munca, cu cel putin 5 zile lucratoare anterioare plecarii din tara a persoanelor plasate la munca in strainatate.

(5) Notificarea prevazuta la alin. (4) cuprinde urmatoarele elemente: statul de destinatie, denumirea si adresa sediului social al angajatorului strain, adresa locatiilor in care urmeaza sa se presteze activitatea, numarul lucratorilor romani care urmeaza sa plece din tara, datele de identificare ale acestora, activitatea pe care urmeaza sa o presteze, data la care se efectueaza deplasarea, locatia de unde se efectueaza deplasarea, conditiile de realizare a transportului si datele de identificare ale operatorului de transport.

(6) Transmiterea notificarii prevazute la alin. (4) la inspectoratul teritorial de munca se realizeaza prin orice mijloc de comunicare scrisa, inclusiv prin e-mail.

(7) Notificarea prevazuta la alin. (4) se repartizeaza de catre conducatorul inspectoratului teritorial de munca direct compartimentelor cu atributii de control care valorifica informatiile primite in actiunile de control."

11. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13. -

(1) Agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a transmite lunar inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea, pana la data de 5 a lunii urmatoare, situatia privind contractele de mediere incheiate si persoanele angajate in strainatate, conform modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a legii."

12. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15. -

In cazurile in care misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei sunt sesizate de catre cetatenii romani angajati in strainatate cu privire la incalcarea legislatiei aplicabile in materie de dreptul muncii si a clauzelor contractului individual de munca sau, dupa caz, a documentului echivalent acestuia pentru statele prevazute la art. 12 alin. (2), incheiate cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (5), acestea transmit sesizarile respective autoritatilor locale competente ale statului pe teritoriul caruia isi desfasoara activitatea angajatorul."

13. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 16. -

In cazul plasarii in strainatate a unor cetateni romani fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 11 alin. (2) si art. 12, agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca sunt obligati sa suporte costurile aferente repatrierii cetatenilor romani in cauza, in baza documentelor justificative."

14. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. -

In cazul plasarii in strainatate a unor cetateni romani care, dupa semnarea contractului de mediere, nu isi respecta obligatiile ce decurg din acestea, lucratorii sunt obligati sa achite contravaloarea cheltuielilor efectuate de agentul de plasare sau de catre furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca, in baza documentelor justificative, fara ca aceasta suma sa depaseasca 200 euro/lucrator."

15. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18. -

Controlul indeplinirii conditiilor prevazute la art. 8-13 si al activitatii desfasurate de agentii de plasare a fortei de munca si de catre furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca se realizeaza de inspectorii de munca."

16. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 19. -

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) efectuarea de catre agentii de plasare a fortei de munca sau de catre furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca in strainatate a activitatii de mediere in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate, cu incalcarea prevederilor art. 6, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;

b) efectuarea de catre agentii de plasare a fortei de munca a activitatii de mediere in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate, cu incalcarea prevederilor art. 8 alin. (1), cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei;

c) efectuarea de catre furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca in strainatate a activitatii de plasare pe teritoriul Romaniei, cu incalcarea prevederilor art. 8 alin. (2), cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei;

d) efectuarea de catre agentii de plasare a fortei de munca sau de catre furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca in strainatate a activitatii de mediere in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate, cu incalcarea prevederilor art. 8 alin. (4), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

e) efectuarea de catre agentii de plasare a fortei de munca sau de catre furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca in strainatate a activitatii de mediere in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate, cu incalcarea prevederilor art. 8 alin. (5), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

f) incalcarea prevederilor art. 10, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

g) incalcarea prevederilor art. 11, cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare alineat incalcat;

h) incalcarea prevederilor art. 12 alin. (1) si (2), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare lucrator cu privire la care obligatia a fost incalcata;

i) incalcarea prevederilor art. 12 alin. (3), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

j) incalcarea prevederilor art. 12 alin. (4), cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;

k) incalcarea prevederilor art. 12 alin. (5), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

l) exercitarea activitatii de mediere in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate de catre alte persoane juridice sau de catre persoane fizice, in afara agentilor de plasare sau furnizorilor de servicii de plasare a fortei de munca in strainatate, cu amenda de la 25.000 lei la 40.000 lei;

m) netransmiterea situatiei lunare, in conditiile prevazute la art. 13 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei."

Art. II. -

(1) Prevederile art. I pct. 16 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 156/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica pana la data intrarii in vigoare a prevederilor care stabilesc si sanctioneaza contraventiile, astfel cum sunt modificate si completate prin prezenta ordonanta de urgenta.

Art. III. -

Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 25 martie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. IV. -

(1) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 384/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza corespunzator in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Pana la data intrarii in vigoare a normelor prevazute la alin. (1) se aplica prevederile din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 384/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat