Legea nr. 142/1998 (Actualizata), privind acordarea tichetelor de masa


A se vedea H.G. nr. 195/2006, care prevede:

"Art. 1. - Societatile comerciale din industria miniera care, potrivit prevederilor legale, au obligatia de a acorda gratuit masa calda unei parti din personalul angajat pot acorda gratuit masa calda si personalului care are dreptul la acordarea tichetelor de masa, in conditiile prevazute de Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa si potrivit prevederilor contractelor colective de munca negociate.

Art. 2. - Valoarea maxima a mesei calde acordate in conditiile prevazute la art. 1, fara cheltuielile de pregatire a mesei, este egala cu 8,56 lei (RON) si se va actualiza corespunzator cresterii valorii tichetului de masa."

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - (1) Salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite in continuare angajator, pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral pe costuri de angajator.

(2) Tichetele de masa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

Art. 2. - (1) Tichetele de masa se emit de catre unitatile cu activitate specializata in domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite in continuare unitati emitente, sau de catre angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete.

(2) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.

(3) Unitatile care emit tichete de masa sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei acestora in conditii de siguranta.

(4) Fiecare tichet de masa este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si daca cuprinde, cel putin, urmatoarele mentiuni:

a) numele si adresa emitentului;

b) valoarea nominala a tichetului de masa;

c) date referitoare la perioada de valabilitate;

d) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice;

e) spatiu pentru inscrierea numelui si a prenumelui salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa;

f) spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul de masa a fost utilizat.

Art. 3. - (1) Valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 8,31 RON la data aplicarii prevederilor prezentei legi.

(2) Valoarea nominala a unui tichet de masa, prevazuta la alin. (1), se indexeaza semestrial cu indicele preturilor de consum, inregistrat la marfurile alimentare, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.

(3) In cazul in care din aplicarea prevederilor alin. (2) rezulta o valoare nominala indexata a unui tichet de masa mai mica decat ultima valoare nominala indexata, pentru perioadele urmatoare valoarea nominala a tichetului de masa ramane nemodificata.

Art. 4. - Angajatorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta necesarul de tichete de masa achita atat contravaloarea nominala a tichetelor de masa, cat si costul imprimatului reprezentand tichetul de masa.

Art. 5. - (1) Angajatorul distribuie salariatilor tichetele de masa, lunar, in ultima decada a fiecarei luni, pentru luna urmatoare.

(2) In conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea.

Art. 6. - (1) Salariatul poate utiliza, lunar, un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile in care este prezent la lucru in unitate.

(2) Tichetele de masa pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare.

(3) Salariatul poate utiliza intr-o zi maximum doua tichete de masa. In cazul in care activitatea se desfasoara la puncte de lucru situate in afara localitatilor, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate face zilnic, salariatul poate utiliza numarul de tichete de masa corespunzator perioadei in care se afla la punctul de lucru respectiv.

(4) Tichetele de masa pot fi utilizate in unitati de alimentatie publica, cantine-restaurant, bufete, cu care unitatile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.

(5) In cazurile in care suma corespunzatoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mica decat valoarea nominala a tichetelor de masa, utilizarea acestora este considerata integrala. Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masa.

Art. 7. - (1) Angajatorul, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariatilor, stabilesc de comun acord unitatea emitenta a tichetelor de masa cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzatoare.

(2) Unitatile emitente au obligatia de a transmite angajatilor lista unitatilor de alimentatie publica corespunzatoare retelei utilizate, la care salariatii pot folosi tichete de masa. La stabilirea acestor unitati vor fi avute in vedere calitatea serviciilor si un nivel cat mai redus al preturilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.

(3) Decontarea tichetelor de masa intre unitatile de alimentatie publica si unitatile emitente ale tichetelor de masa se face numai prin intermediul unitatilor bancare. Acelasi regim de decontare se va aplica si in cazul relatiei dintre angajator si unitatea emitenta.

(4) Sumele derulate prin operatiunile cu tichetele de masa de catre unitatile emitente ale acestora nu pot fi utilizate pentru reinvestirea in alte scopuri.

Art. 8. - (1) Sumele corespunzatoare tichetelor de masa acordate de angajator, in limitele valorii nominale prevazute la art. 3, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub forma de salariu.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) nu se iau in calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.

Art. 9. - Salariatul are obligatia sa restituie angajatorului, la finele fiecarei luni, precum si la incetarea contractului individual de munca, tichetele de masa neutilizate.

Art. 10. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

a) comercializarea de catre salariati si de catre unitatile de alimentatie publica a tichetelor de masa contra unei fractiuni de pret sau a altor produse decat cele alimentare;

b) utilizarea de catre salariati a unui numar de tichete de masa mai mare decat numarul de zile in care sunt prezenti la lucru in unitate.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevazute la alin. (1) lit. b), cu amenda de la 200.000 lei la 500.000 lei.

Art. 11. - Constatarea contraventiilor prevazute la art. 10, precum si aplicarea amenzilor contraventionale se fac de catre personalul imputernicit al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 12. - Prevederile art. 10 si 11 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 13. - In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va elabora norme de aplicare, aprobate prin hotarare a Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 5 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR p. PRESEDINTELE SENATULUI
PAULA MARIA IVANESCU MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 9 iulie 1998.

Nr. 142.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat