Legea nr. 193/2006, privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutiile din sectorul bugetar, unitatile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza personal pe baza de contract individual de munca pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou si a tichetelor de cresa.

Art. 2. - (1) Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclama si publicitate, precum si pentru cheltuieli sociale.

(2) Angajatii care beneficiaza de tichetele cadou pot beneficia si de tichetele de cresa.

Art. 3. - (1) Tichetele de cresa se acorda angajatilor din cadrul unitatilor prevazute la art. 1.

(2) Suma individuala acordata pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 3 ani sub forma tichetelor de cresa se asigura integral din costuri de catre angajator.

Art. 4. - (1) Tichetele de cresa se acorda la cerere, unuia dintre parinti sau, optional, tutorelui, celui caruia i s-au incredintat copii spre crestere si educare ori in plasament familial, pe baza livretului de familie.

(2) Tichetele de cresa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar si, potrivit prezentei legi, pentru celelalte categorii de angajatori, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

(3) Tichetele de cresa se acorda angajatilor care nu beneficiaza de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap.

(4) Valoarea tichetelor de cresa se cumuleaza cu alocatia de stat pentru copii acordata conform prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, si cu stimulentul care se acorda la reluarea activitatii in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile ulterioare.

Art. 5. - (1) Tichetele cadou si tichetele de cresa se emit de catre unitatile cu activitate specializata in domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite in continuare unitati emitente.

(2) Unitatile emitente desfasoara activitatea prevazuta la alin. (1) numai pe baza autorizatiei de functionare acordate de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Finantelor Publice, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.

(3) Unitatile care emit tichete cadou si tichete de cresa sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei acestora in conditii de siguranta.

Art. 6. - Fiecare tichet cadou sau tichet de cresa este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si daca cuprinde cel putin urmatoarele:

a) numele si adresa emitentului;

b) valoarea nominala a tichetului;

c) date referitoare la perioada de valabilitate;

d) spatiu pentru inscrierea numelui si a prenumelui salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de cresa;

e) spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul a fost utilizat.

Art. 7. - (1) Valoarea nominala a tichetelor de cresa, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, este in suma de 300 lei (RON) pentru o luna, pentru fiecare copil aflat la cresa.

(2) Valoarea sumei lunare acordate sub forma de tichete de cresa, prevazuta la alin. (1), se indexeaza semestrial cu indicele inflatiei comunicat de Institutul National de Statistica.

(3) Valoarea unui tichet cadou, precum si a unui tichet de cresa este de 10 lei (RON) sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei (RON).

Art. 8. - Angajatorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta necesarul de tichete cadou/tichete de cresa achita prin transfer bancar atat contravaloarea nominala a tichetelor cadou, respectiv a tichetelor de cresa, cat si pretul imprimatului reprezentand tichetul cadou sau tichetul de cresa, inainte de livrare.

Art. 9. - Angajatorul distribuie salariatilor tichete de cresa lunar.

Art. 10. - (1) Tichetele de cresa pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la cresa unde este inscris copilul salariatului.

(2) Tichetele de cresa pot fi utilizate in relatia cu cresele cu care unitatile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.

(3) Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul cadou/tichetul de cresa.

Art. 11. - (1) Angajatorul impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariatilor stabilesc de comun acord unitatea emitenta a tichetelor de cresa cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzatoare si a tichetelor cadou in cazul cheltuielilor sociale.

(2) Unitatile emitente au obligatia de a transmite angajatorilor lista unitatilor corespunzatoare retelei utilizate, la care salariatii pot folosi tichete cadou si tichete de cresa. La stabilirea acestor unitati va fi avuta in vedere calitatea serviciilor.

(3) Decontarea tichetelor cadou/tichetelor de cresa intre magazine, crese sau alte unitati educationale, organizate potrivit prevederilor legale, si unitatile emitente ale tichetelor cadou/tichetelor de cresa se face numai prin intermediul unitatilor bancare. Acelasi regim de decontare se va aplica si in cazul relatiei dintre angajator si unitatea emitenta.

(4) Sumele corespunzatoare valorii nominale a tichetelor cadou si a tichetelor de cresa trebuie derulate in conturi bancare specifice, cu garantie de disponibilitate imediata.

Art. 12. - (1) Sumele corespunzatoare tichetelor de cresa acordate de angajator, in limitele valorii nominale prevazute la art. 7, se incadreaza in categoria cheltuielilor sociale deductibile limitate, in conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Sumele corespunzatoare tichetelor cadou si tichetelor de cresa acordate de angajator nu se iau in calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.

Art. 13. - Comercializarea de catre salariati si de catre unitatile educationale a tichetelor cadou si a tichetelor de cresa contra unei fractiuni de pret sau a altor servicii decat cele stabilite prin prezenta lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON).

Art. 14. - Constatarea contraventiei prevazute la art. 13, precum si aplicarea amenzilor contraventionale se fac de catre personalul imputernicit al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al directiilor de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 15. - Prevederile art. 13 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 16. - In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora normele metodologice de aplicare, aprobate prin hotarare a Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 17 mai 2006.

Nr. 193.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat