Legea nr. 130/1999 (Republicata), privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca


CAPITOLUL I
Masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

Art. 1. - Contractele individuale de munca incheiate de urmatoarele categorii de angajatori vor fi inregistrate, in termen de 20 de zile de la data incheierii lor, la inspectoratele teritoriale de munca:

a) persoanele fizice;

b) societatile comerciale cu capital privat;

c) asociatiile cooperatiste;

d) asociatiile familiale;

e) asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale si patronale;

f) orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legislatiei romane.

Art. 2. - (1) Carnetele de munca ale salariatilor incadrati la angajatorii prevazuti la art. 1 se pastreaza si se completeaza de catre inspectoratele teritoriale de munca in a caror raza teritoriala isi are sediul angajatorul.

(2) Angajatorii sunt obligati sa depuna la inspectoratele teritoriale de munca la care se pastreaza si se completeaza carnetele de munca ale salariatilor:

a) actele privind executarea, suspendarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca, in termen de 5 zile de la perfectarea acestora;

b) lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora.

(3) Angajatorii care au infiintat sedii secundare in alte judete decat in cel unde angajatorul isi are sediul pot solicita ca pastrarea si completarea carnetelor de munca ale salariatilor care presteaza munca in cadrul sediilor secundare sa se faca de catre inspectoratele teritoriale de munca in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea acestea. In acest caz, angajatorii au obligatia de a inregistra contractele individuale de munca ale salariatilor si de a depune documentele mentionate la alin. (2) la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea sediul secundar si de a detine la sediul secundar o copie a acestor documente.

Art. 3. - (1) La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a pastra si completa carnetele de munca ale salariatilor, inspectoratele teritoriale de munca pot aproba ca aceste operatiuni sa fie efectuate de catre acesti angajatori.

(2) Angajatorii prevazuti la alin. (1) au urmatoarele obligatii:

a) sa depuna lunar la inspectoratul teritorial de munca dovezile de calculare a drepturilor salariale, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora;

b) sa prezinte carnetele de munca ale salariatilor la inspectoratele teritoriale de munca, la incetarea contractelor individuale de munca ale acestora, in vederea certificarii inscrierilor efectuate.

(3) Angajatorii care au infiintat sedii secundare in alte judete decat in cel unde angajatorul isi are sediul pot solicita ca pastrarea si completarea carnetelor de munca ale salariatilor care presteaza munca in cadrul sediilor secundare sa se faca de catre acestea. In acest caz, angajatorii au obligatia de a inregistra contractele individuale de munca ale salariatilor si de a depune documentele prevazute la alin. (2) la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea sediul secundar.

Art. 4. - (1) Contractele individuale de munca incheiate de cetatenii romani cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare straine cu sediul in Romania, precum si cu reprezentantele din Romania ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul in strainatate se inregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti, respectiv la inspectoratele teritoriale de munca unde isi au sediul misiunile diplomatice, oficiile consulare straine cu sediul in Romania, precum si reprezentantele din Romania ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul in strainatate.

(2) Carnetele de munca ale cetatenilor romani mentionati la alin. (1) se pastreaza si se completeaza de Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti, respectiv de inspectoratele teritoriale de munca.

Art. 5. - (1) Pentru prestarea serviciilor prevazute in prezenta lege, inspectoratele teritoriale de munca vor percepe un comision stabilit dupa cum urmeaza:

a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le pastreaza si le completeaza carnetele de munca;

b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le presteaza serviciile prevazute la art. 3, constand in verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre acestia.

(2) Angajatorii prevazuti la art. 2 si 3 au obligatia sa calculeze comisionul si sa depuna lunar la inspectoratul teritorial de munca o declaratie fiscala privind stabilirea comisionului. Plata comisionului si depunerea declaratiei se vor efectua pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care este datorat.

(3) Au obligatia sa calculeze comisionul si sa depuna lunar la inspectoratul teritorial de munca o declaratie fiscala privind stabilirea comisionului si sediile secundare ale angajatorilor, in situatia in care pastrarea si completarea carnetelor de munca ale salariatilor, respectiv verificarea si certificarea inscrierilor efectuate in carnetele de munca, se fac de catre alt inspectorat teritorial de munca decat cel unde isi are sediul angajatorul.

(4) Modelul declaratiei fiscale prevazute la alin. (2), precum si instructiunile de depunere si completare a acesteia se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Sumele reprezentand comisionul prevazut la alin. (1) constituie venituri proprii ale Inspectiei Muncii, se pastreaza la Trezoreria Statului si sunt purtatoare de dobanda.

Art. 6. - (1) Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca exercita controlul asupra modului in care sunt aplicate prevederile prezentei legi.

(2) Angajatorii au obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitie organelor abilitate toate documentele si actele solicitate.

(3) Impotriva actelor de control referitoare la modul de calcul al comisionului datorat si al penalitatilor aferente acestuia, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, se poate formula contestatie, care se solutioneaza de catre organul emitent.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, in cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fara forme legale, registrul unic de control se completeaza dupa efectuarea acestora.CAPITOLUL II
Raspunderea juridica

Art. 7. - Nerespectarea de catre angajator a prevederilor art. 1, 2, ale art. 3 alin. (2) si ale art. 5 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei.

Art. 8. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.500 lei la 9.000 lei refuzul angajatorului de a permite intrarea in incinta unitatii a organelor de control prevazute la art. 6 ori de a pune la dispozitie acestora documentele solicitate.

Art. 9. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de prezenta lege se fac de catre inspectorii de munca.

(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la contraventii, se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii ori comunicarii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazut de lege, corespunzator faptei pentru care a fost sanctionat, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art. 10. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda penala fapta persoanei care in mod repetat stabileste pentru angajatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si infractiunea constand in refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca in oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate, potrivit legii.

(3) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala fapta persoanei care in mod repetat utilizeaza persoane care desfasoara activitati salarizate, fara respectarea dispozitiilor legale ce reglementeaza incheierea contractului individual de munca.

(4) Raspunderea penala, in conditiile alin. (1)-(3), revine, dupa caz, directorului, directorului executiv, administratorului, reprezentantului legal al angajatorului-persoana juridica, respectiv altei persoane imputernicite de catre angajatorul-persoana juridica, angajatorului-persoana fizica ori reprezentantului legal sau altei persoane imputernicite de catre angajatorul-persoana fizica.

Art. 11. - Sanctiunile prevazute la art. 7, 8 si 10 din prezenta lege se aplica persoanelor care se fac vinovate de incalcarea prevederilor respective.

Art. 12. - (1) Neplata sumelor reprezentand comisionul prevazut la art. 5 alin. (1) la termenul stabilit potrivit art. 5 alin. (2) se sanctioneaza potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

(2) Pentru recuperarea creantelor reprezentand comisionul neachitat la termenul stabilit potrivit art. 5 alin. (2), precum si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere datorate, potrivit legii, Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, este abilitata sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, potrivit dispozitiilor legale in vigoare in materie de colectare a creantelor fiscale.

(3) Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator, cu exceptia cazului in care prin lege speciala se dispune altfel.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 13. - Inspectia Muncii poate utiliza sumele reprezentand comisionul prevazut la art. 5 in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.

Art. 14. - In aplicarea prezentei legi Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Finantelor Publice, ca organe de specialitate ale Guvernului, pot emite norme metodologice care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 15. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995.

Art. 16. - Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat