Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat


Avand in vedere prevederile art. 84 lit. c) si ale art. 104 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta norma reglementeaza administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat, situatia fondului de pensii in cazul retragerii autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, procedura si criteriile de selectare a administratorului special, precum si atributiile administratorului special.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.

(2) De asemenea, prin capitaluri proprii se intelege suma urmatoarelor elemente:

a) capitalul social subscris si varsat;

b) primele de capital, integral incasate, aferente capitalului social;

c) rezervele legale, statutare si alte rezerve;

d) rezultatul exercitiilor financiare anterioare;

e) rezultatul ultimului exercitiu financiar, reportat pana la repartizarea sa conform destinatiilor stabilite de adunarea generala a actionarilor, in limita sumei ce se intentioneaza a se repartiza pe oricare dintre destinatiile prevazute la lit. a)-d).CAPITOLUL II
Administrarea specialaSECTIUNEA 1
Instituirea administrarii speciale

Art. 3. - Administrarea speciala a unui fond de pensii administrat privat se instituie in cazurile prevazute la art. 16, 21, art. 29 alin. (2) si art. 81 din Lege.

Art. 4. - In cazul instituirii administrarii speciale ca urmare a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, de la data la care Comisia retrage autorizatia, se aplica prevederile prezentei norme, astfel:

a) in cazurile prevazute de Lege la art. 16, art. 21 alin. (1), art. 29 alin. (2), art. 81 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 62 alin. (1), (2) si alin. (4) lit. c) si d), art. 81 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 64 alin. (2) lit. a), b) si alin. (3), art. 81 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 65, art. 66 alin. (1) si art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. b), d), e), f) si i), procedura prevazuta in sectiunea a 3-a a prezentului capitol se aplica pana la data numirii de catre Comisie a administratorului special, dupa care se aplica prevederile sectiunii a 5-a;

b) in cazurile prevazute de Lege la art. 81 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 62 alin. (3) si alin. (4) lit. a) si b), art. 81 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 64 alin. (2) lit. c), art. 81 alin. (1) lit. c), g), h), j) si k), procedura prevazuta in sectiunea a 3-a se aplica pana la data ramanerii definitive a hotararii instantei de contencios administrativ competente.

Art. 5. - Prin exceptie, pentru cazurile prevazute la art. 4 lit. b), in cazul in care Comisia apreciaza ca au avut loc fapte cu consecinte deosebit de grave si care afecteaza direct participantii la fondul de pensii administrat privat, procedura prevazuta in sectiunea a 3-a se aplica pana la data numirii de catre Comisie a administratorului special, dupa care se aplica prevederile sectiunii a 5-a.

Art. 6. - Decizia de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, scrisa si motivata, se notifica in ziua lucratoare urmatoare datei adoptarii acesteia administratorului, depozitarului, precum si Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS).

SECTIUNEA a 2-a
Selectarea administratorului special

Art. 7. - Comisia selecteaza si/sau desemneaza administratorul special dintre administratorii de fonduri de pensii administrate privat, cu respectarea procedurii prevazute la art. 97 si 98 din Lege.

Art. 8. - (1) Pentru selectarea administratorului special, Comisia analizeaza ofertele primite, cu aplicarea urmatoarelor criterii, ponderate dupa cum urmeaza:

a) rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat privat, calculata conform art. 29 alin. (1) lit. b) din Lege - 40%;

b) politica investitionala - 10%;

c) nivelul cheltuielilor de administrare incasate din contributii si nivelul cheltuielilor de administrare incasate din activul fondului - 40% (cate 20% fiecare);

d) nivelul capitalurilor proprii - 10%.

(2) Pentru obtinerea punctajului final al ofertelor, se aplica urmatoarea metoda:

a) pentru rata de rentabilitate se realizeaza clasamentul in ordine descrescatoare a valorilor ratelor si fiecare administrator primeste cu un punct in plus fata de cel cu rata de rentabilitate imediat inferioara lui, cel cu rata cea mai mica primind un punct;

b) pentru politica investitionala, toti administratorii care administreaza un fond de pensii din aceeasi categorie de risc cu fondul de pensii, pentru a carui administrare speciala depun ofertele, primesc cate un punct. Administratorii care administreaza un fond de pensii dintr-o alta categorie de risc nu primesc niciun punct;

c) pentru nivelul cheltuielilor de administrare incasate din contributii si pentru nivelul cheltuielilor de administrare incasate din activul fondului, se realizeaza clasamentul in ordine crescatoare a valorilor comisioanelor de administrare si fiecare administrator primeste cu un punct in plus fata de cel cu comision de administrare imediat superior lui, cel cu comisionul de administrare cel mai mare primind un punct;

d) pentru nivelul capitalurilor proprii se realizeaza clasamentul, in ordine descrescatoare, a fondurilor proprii ale administratorilor ofertanti si fiecare administrator primeste un punct in plus fata de administratorul cu suma fondurilor proprii imediat inferioara sumei fondurilor sale, cel cu cea mai mica suma a fondurilor proprii primind un punct.

Art. 9. - (1) In termen de 5 zile calendaristice de la data la care Comisia i-a notificat, administratorii de fonduri de pensii administrate privat transmit in scris ofertele de administrare temporara.

(2) Aceste oferte contin date referitoare la indeplinirea criteriilor prevazute la art. 8.

(3) Comisia analizeaza ofertele primite si selecteaza oferta care intruneste punctajul cel mai mare, calculat conform art. 8.

(4) Decizia se notifica administratorului desemnat si depozitarului fondului de pensii aflat in administrare speciala, in ziua lucratoare urmatoare datei adoptarii acesteia.

Art. 10. - (1) Daca in termenul prevazut de art. 9 alin. (1) nu s-a primit nicio oferta, Comisia procedeaza la desemnarea unui administrator special, selectat dintre administratorii de fonduri de pensii administrate privat autorizati, pe baza acelorasi criterii.

(2) Decizia se notifica administratorului desemnat si depozitarului fondului de pensii aflat in administrare speciala, in ziua lucratoare urmatoare datei adoptarii acesteia.

(3) Contestatia nu suspenda efectele deciziei prevazute la alin. (2), administratorul selectat avand obligatia sa preia in administrare activele fondului de pensii aflat in administrare speciala.

Art. 11. - (1) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la notificarea deciziei prevazute la art. 10 alin. (2), administratorul are obligatia sa predea, iar administratorul special are obligatia sa preia, pe baza de proces-verbal de predare-primire, toate documentele referitoare la fondul de pensii, inclusiv arhiva fondului de pensii, pe suport hartie si in format electronic.

(2) O copie a procesului-verbal de predare-primire se transmite Comisiei de catre administratorul special in aceeasi zi in care a fost incheiat.

(3) In termenul prevazut la alin. (1), administratorul special are obligatia sa comunice depozitarului fondului aflat in administrare speciala documente privind specimenele de semnatura apartinand reprezentantilor sai legali.

(4) In termenul prevazut la alin. (1), administratorul special are obligatia de a notifica decizia Comisiei de instituire a administrarii speciale tuturor partilor contractante existente in contractele incheiate de administrator, in numele si pe seama fondului de pensii.

(5) Administratorul special se substituie de drept in drepturile si obligatiile administratorului, care ii incumba acestuia conform contractelor prevazute la alin. (4).

(6) In termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, administratorul este obligat sa prezinte Comisiei situatia financiara auditata a fondului de pensii prevazuta la art. 82 alin. (1) din Lege.SECTIUNEA a 3-a
Procedura de administrare a fondului de pensii intre data comunicarii
deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a
administratorului/a fondului si data desemnarii administratorului
special, respectiv data ramanerii definitive a deciziei de
retragere a autorizatiei de administrare

Art. 12. - (1) In perioada cuprinsa intre data comunicarii deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, si data desemnarii administratorului special, respectiv data ramanerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, activitatea administratorului nu inceteaza, dar va fi asistata si supervizata de catre reprezentanti ai Comisiei special desemnati in acest scop prin decizie.

(2) Odata cu comunicarea deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, Comisia comunica administratorului si depozitarului fondului de pensii aflat in administrare speciala decizia de desemnare a reprezentantilor Comisiei.

(3) Reprezentantii Comisiei au acces la toate documentele si evidentele fondului de pensii si ale administratorului, fiind obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor.

(4) Reprezentantii Comisiei asista si supervizeaza activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii, dar nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.

(5) Reprezentantii Comisiei au urmatoarele atributii:

a) suspenda sau desfiinteaza actele de decizie ale administratorului contrare reglementarilor prudentiale sau care determina deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii;

b) avizeaza prealabil toate deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului;

c) propun Comisiei aplicarea de sanctiuni in situatia in care administratorul nu respecta masurile dispuse;

d) analizeaza situatia financiara a fondului de pensii si a administratorului si prezinta Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;

e) alte atributii stabilite de Comisie.

Art. 13. - De la data comunicarii deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, si pana la data desemnarii administratorului special, respectiv data ramanerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, sunt interzise:

a) incheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii;

b) repartizarea de catre CNPAS, in cadrul procedurii de repartizare aleatorie, de noi participanti la acest fond.

Art. 14. - In perioada cuprinsa intre data comunicarii deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, si data ramanerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare sunt aplicabile toate prevederile legale privind drepturile si obligatiile participantilor, mai putin cele interzise in mod expres prin prezenta norma.

SECTIUNEA a 4-a
Atributiile administratorului special

Art. 15. - (1) Administratorul special are urmatoarele atributii:

a) sa realizeze transferul participantilor care au depus o cerere de transfer, inainte de data deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, catre alte fonduri de pensii administrate privat, conform Normei nr. 3/2008 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat, aprobate prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2008, cu respectarea prevederilor art. 20;

b) sa administreze fondul de pensii aflat in administrare speciala, in vederea efectuarii transferului activelor personale ale participantilor catre fondurile de pensii administrate privat alese de participanti sau la care acestia au fost repartizati;

c) sa evalueze obligatiile de plata ale fondului de pensii;

d) sa realizeze transferul activelor personale ale participantilor de la fondul de pensii aflat in administrare speciala catre fondurile de pensii administrate privat alese de participanti sau la care acestia au fost repartizati, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificarii Comisiei privind repartizarea participantilor;

e) sa notifice Fondului de Garantare si Comisiei suma necesara a fi compensata, daca este necesar.

(2) De la data desemnarii administratorului special sunt interzise:

a) incheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii aflat in administrare speciala;

b) orice transferuri ale participantilor de la fondul de pensii aflat in administrare speciala catre alte fonduri de pensii administrate privat, pana la data primirii notificarii Comisiei privind repartizarea participantilor, prevazuta la art. 19 alin. (3);

c) repartizarea de catre CNPAS, in cadrul procedurii de repartizare aleatorie, de noi participanti la acest fond.

Art. 16. - Pentru activitatea desfasurata, administratorul special incaseaza acelasi comision de administrare prevazut in prospectul schemei de pensii private al fondului de pensii aflat in administrare speciala.SECTIUNEA a 5-a
Procedura de administrare a fondului de pensii

Art. 17. - (1) Incepand cu data selectarii/desemnarii administratorului special si referitor la activitatea de administrare a fondului de pensii administrat privat, se suspenda:

a) atributiile actionarilor semnificativi si ale conducatorilor administratorului, aceste atributii transferandu-se administratorului special desemnat, care este in drept sa le exercite pe toata perioada procedurii de administrare speciala;

b) activitatea, atributiile si competentele consiliului de administratie/consiliului de supraveghere al administratorului, precum si dreptul acestora la remuneratie;

c) exercitarea dreptului de vot al actionarilor in privinta numirii si/sau a revocarii membrilor consiliului de administratie/ consiliului de supraveghere al administratorului;

d) dreptul actionarilor la dividende.

(2) Suspendarea prevazuta la alin. (1) opereaza si isi produce efectele pe toata durata procesului de administrare speciala.

Art. 18. - (1) In ziua lucratoare urmatoare desemnarii administratorului special, Comisia si administratorul special informeaza participantii despre necesitatea aderarii in termen de 90 de zile calendaristice la alt fond de pensii administrat privat, cu respectarea prevederilor Normei nr. 3/2008.

(2) Pe toata durata termenului mentionat la alin. (1), decizia privind instituirea administrarii speciale asupra fondului de pensii administrat privat se publica atat pe website-ul Comisiei, www.csspp.ro, cat si pe website-ul administratorului fondului de pensii aflat in administrare speciala si al administratorului special, cu mentionarea expresa a urmatoarelor informatii: datele de contact ale administratorului special, drepturile si obligatiile acestuia, drepturile si obligatiile participantilor in decursul celor 90 de zile calendaristice.

(3) In ziua lucratoare imediat urmatoare expirarii termenului de 90 de zile calendaristice prevazut la alin. (1), administratorul special transmite Comisiei lista cu numele si codul numeric personal ale participantilor care nu au ales un nou fond de pensii administrat privat.

Art. 19. - (1) Comisia procedeaza la ierarhizarea tuturor administratorilor, inclusiv a administratorului special, conform criteriilor prevazute la art. 8, in vederea repartizarii participantilor care nu au ales un nou fond de pensii administrat privat.

(2) Repartizarea participantilor prevazuti la art. 18 alin. (3) catre fiecare fond de pensii se face direct proportional cu valoarea punctajului obtinut de administratorul respectivului fond, raportata la suma tuturor punctajelor acordate administratorilor de fonduri de pensii rezultate in urma ierarhizarii.

(3) In termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii listei prevazute la art. 18 alin. (3), Comisia efectueaza repartizarea participantilor care nu au solicitat transferul si notifica administratorului special, pe suport electronic, sub semnatura electronica extinsa, lista participantilor repartizati, rezultata ca urmare a efectuarii acestei operatiuni.

(4) Administratorul special intocmeste un raport cuprinzand cererile de transfer ale participantilor, precum si datele aferente participantilor repartizati de Comisie conform alin. (2), pe care il transmite catre CNPAS in termen de 5 zile calendaristice de la data notificarii prevazute la alin. (3).

(5) In termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii raportului prevazut la alin. (4), CNPAS modifica Registrul participantilor si transmite fiecarui administrator, pe suport electronic, sub semnatura electronica extinsa, lista participantilor rezultati in urma acestei operatiuni.

Art. 20. - Administratorul special calculeaza obligatiile de plata ale fondului de pensii fata de participanti, luand in considerare valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal si garantiile prevazute in prospect. Contravaloarea activului personal al participantului care urmeaza a fi transferat nu poate fi mai mica decat valoarea contributiilor platite, diminuate cu penalitatile de transfer si comisioanele legale.

Art. 21. - (1) In cazul in care, dupa efectuarea calculului conform art. 20, administratorul special constata ca activele fondului aflat in administrare speciala sunt insuficiente pentru onorarea obligatiilor fata de participanti, acesta suplimenteaza activele fondului cu cele care constituie provizionul tehnic aferent fondului in cauza, pana la concurenta obligatiei de plata determinata conform art. 20.

(2) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii prevazute la art. 19 alin. (3), in cazul in care administratorul special constata ca activele prevazute la alin. (1) nu sunt suficiente pentru onorarea obligatiilor fata de participanti, acesta notifica Fondului de Garantare si Comisiei suma necesara a fi compensata.

Art. 22. - (1) In termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii prevazute la art. 19 alin. (3), administratorul special, impreuna cu administratorii fondurilor de pensii la care vor fi transferati participantii, intocmeste si transmite Comisiei spre avizare un plan de transfer al activelor personale ale participantilor.

(2) Planul contine suma totala care urmeaza a fi distribuita, precum si prezentarea detaliata a modului de distribuire a acesteia, prin transfer direct de active si/sau prin transfer de lichiditati.

(3) In cazul prevazut la art. 21 alin (1), planul detaliaza si modalitatea de transfer si/sau de lichidare, partiala ori totala, a provizionului tehnic aferent fondului de pensii aflat in administrare speciala.

Art. 23. - (1) Comisia aproba sau respinge planul de transfer prevazut la art. 22 alin. (1).

(2) De la data comunicarii aprobarii planului catre administratorul special, acesta incepe procedura de transfer al activelor personale ale participantilor.

CAPITOLUL III
Obligatiile administratorului special dupa transferul participantilor
de la fondul de pensii aflat in administrare speciala

Art. 24. - (1) Administratorul special raspunde pentru modul de indeplinire a mandatului primit, conform masurilor si dispozitiilor stabilite de Comisie prin decizia de desemnare ca administrator special.

(2) In termen de doua zile lucratoare de la finalizarea transferului participantilor catre noile fonduri de pensii, administratorul special transmite Comisiei un raport privind modul de desfasurare si rezultatele operatiunii de transfer.

(3) In acelasi termen prevazut la alin. (2), depozitarul intocmeste si transmite Comisiei raportul sau privind modul de desfasurare si rezultatele operatiunii de transfer al activelor personale ale participantilor.

Art. 25. - Dupa primirea rapoartelor prevazute la art. 24, Comisia retrage autorizatia fondului de pensii administrat privat si dispune radierea acestuia din Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor.CAPITOLUL IV
Incetarea calitatii de administrator special

Art. 26. - Pentru motive intemeiate, Comisia poate dispune, oricand in cursul procedurii de administrare speciala, inlocuirea administratorului special.

Art. 27. - Incetarea calitatii de administrator special are loc in urmatoarele cazuri:

a) ca urmare a hotararii instantei judecatoresti;

b) prin inlocuirea de catre Comisie a administratorului special, procedura prevazuta in cap. II sectiunea a 2-a urmand a fi reluata;

c) ca urmare a finalizarii procedurii de transfer al activelor personale ale participantilor si a prezentarii raportului prevazut la art. 24 alin. (2).

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art. 28. - Termenele prevazute de prezenta norma care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se vor prelungi pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.

Art. 29. - (1) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse in prezenta norma se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) si (10) din Lege.

(2) Nerespectarea dispozitiilor art. 10 alin. (3) din prezenta norma, referitoare la obligatia administratorului special de a prelua in administrare activele fondului de pensii aflat in administrare speciala, se sanctioneaza conform art. 81 alin. (1) lit. k) din Lege.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat