Hotararea nr. 633/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functii de conducere a grefierilor


CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Avand in vedere dispozitiile art. 45-47 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:


Art. I
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Concursul de promovare in functiile prevazute la art. 1 se organizeaza la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei Nationale Anticoruptie, curtilor de apel si al parchetelor de pe langa curtile de apel."

2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Data concursului pentru promovarea in functii de conducere a grefierilor, tematica si bibliografia se anunta cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii primei probe, prin afisare la sediul instantelor sau parchetelor care organizeaza concursul si publicarea pe pagina de internet a acestora."

3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Tematica si bibliografia pentru concurs se stabilesc de colegiul de conducere al instantei sau parchetului care organizeaza concursul. Tematica va cuprinde subiecte din legislatia care reglementeaza statutul personalului auxiliar de specialitate, notiuni generale de procedura penala si/sau de procedura civila, precum si, dupa caz, Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, Regulamentul de ordine interioara al parchetelor, Regulamentul de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie."

4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Poate participa la concursul pentru promovarea in functii de conducere a grefierilor si grefierilor informaticieni persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are o vechime de cel putin 3 ani in functia de grefier, respectiv de grefier informatician; in cazul grefierilor cu studii superioare juridice este necesara o vechime de minimum 6 luni in functia de grefier;
b) are o activitate profesionala deosebita, evaluata cu calificativul A«foarte bineA» in ultimii 3 ani, respectiv 6 luni."

5. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Cererile de inscriere la concurs se depun la instantele sau, dupa caz, la parchetele care organizeaza concursul, cu cel putin 15 zile inainte de data concursului, insotite de raportul prevazut la art. 8, curriculum vitae, precum si de orice alte acte pe care candidatul le considera ca fiind relevante."

6. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Colegiul de conducere al instantei sau parchetului care organizeaza concursul numeste comisia de organizare, comisia de examinare si comisia de contestatii. Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimtamantului scris, exprimat anterior.
(2) Comisia de organizare este alcatuita din presedinte si un numar necesar de membri.
(3) Comisia de examinare si comisia de contestatii sunt alcatuite din cate un presedinte si 2 membri, judecatori sau, dupa caz, procurori. In aceste comisii pot fi numiti si formatori ai Scolii Nationale de Grefieri. O persoana poate face parte dintr-o singura comisie.
(4) Nu pot fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Daca incompatibilitatea se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, persoana in cauza are obligatia sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei, in vederea inlocuirii sale.
(5) In comisiile prevazute la alin. (1) vor fi numiti si membri supleanti care vor inlocui de drept, in ordinea stabilita de colegiul de conducere, prin hotararea de numire a comisiilor, pe acei membri ai comisiei care, din motive intemeiate, nu isi pot exercita atributiile. Inlocuirea se constata de presedintele comisiei din care face parte membrul inlocuit."

7. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 10^1
(1) In cazul concursului pentru numirea in functie a grefierului informatician-sef, organizat de curtile de apel si parchetele de pe langa acestea, unul dintre membrii comisiei de examinare si unul dintre membrii comisiei de conteslatii vor fi specialisti in informatica din cadrul Directiei de exploatare a tehnologiei informatiei din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, respectiv al Compartimentului informatic din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, desemnati prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti sau, dupa caz, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(2) Pentru numirea in functia de grefier informatician-sef in cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al Directiei Nationale Anticoruptie, unul dintre membrii comisiei de examinare si unul dintre membrii comisiei de contestatii vor fi specialisti in domeniul informatic, propusi de presedintele instantei sau conducatorul parchetului."

8. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Comisia de organizare are, in principal, urmatoarele atributii:
1. centralizeaza cererile de inscriere la concurs, verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale de participare la concurs, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc si a celor care nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs;
2. controleaza si coordoneaza actiunile privind organizarea si desfasurarea concursului;
3. primeste de la comisia de examinare subiectele de concurs si baremele de evaluare si notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate, lucrarile scrise, borderourile individuale de notare, borderoul centralizator si procesele-verbale cuprinzand notele acordate de aceasta comisie atat la proba scrisa, cat si la sustinerea proiectului;
4. asigura afisarea la sediile instantelor sau parchetelor organizatoare, precum si publicarea pe paginile de internet ale acestora a documentelor de publicitate a concursului prevazute de regulament;
5. calculeaza mediile generale si intocmeste listele finale;
6. informeaza de indata conducerea instantei sau parchetului care organizeaza concursul cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect.
(2) Comisia de organizare indeplineste orice alte atributii necesare bunei desfasurari a concursului."

9. Dupa articolul 11 se introduc doua noi articole, articolele 11^1 si 11^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 11^1
Comisia de examinare are, in principal, urmatoarele atributii:
1. elaborarea a 3 variante de subiecte de concurs si a baremelor de evaluare si notare;
2. predarea catre comisia de organizare, cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probei scrise, a subiectelor si baremelor de evaluare si notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate;
3. corectarea si notarea lucrarilor scrise, potrivit baremului definitiv de evaluare si notare;
4. evaluarea si notarea, conform criteriilor prevazute de regulament, a probei constand in sustinerea proiectului referitor la exercitarea atributiilor manageriale specifice functiei pentru care candideaza.

Art. 11^2
Comisia de contestatii are, in principal, urmatoarele atributii:
1. examineaza contestatiile la barem si adopta baremul definitiv de evaluare si notare;
2. reevalueaza lucrarile ale caror note initiale au fost contestate si stabileste notele finale, conform baremelor definitive de evaluare si notare."

10. La articolul 12, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Prin tragere la sorti, un reprezentant al candidatilor alege varianta de subiecte dintre cele 3 variante stabilite de comisia de examinare."

11. La articolul 12, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Dupa extragerea variantei de subiecte presedintele comisiei de organizare a concursului si persoana care a efectuat extragerea semneaza pe subiectul extras, care urmeaza a fi multiplicat de persoanele desemnate de comisia de organizare."

12. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Baremul de evaluare si notare se afiseaza la sediul instantei sau parchetului cu 15 minute inainte de incheierea probei scrise.
(2) In termen de 24 de ore de la afisare, candidatii pot face contestatii la barem, care se solutioneaza in termen de 48 de ore. Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului de 48 de ore prevazut pentru solutionarea contestatiilor. Baremul de evaluare si notare definitiv, stabilit in urma solutionarii contestatiilor, se afiseaza de indata la sediul instantei sau parchetului."

13. La articolul 14, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Pe timpul corectarii, coltul lucrarii nu se desigileaza.
Notele acordate se inscriu in borderou sub semnatura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare. Nota data de fiecare corector este suma punctajului acordat pentru fiecare subiect, iar nota finala a probei scrise reprezinta media aritmetica a notelor acordate de fiecare dintre cei 2 corectori.
(3) Lucrarile corectate se predau comisiei de organizare in vederea alcatuirii listei de clasificare a candidatilor la proba scrisa."

14. La articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Contestatiile se depun la sediul instantei sau parchetului care a organizat concursul si se solutioneaza de o comisie de contestatii desemnata de colegiul de conducere al instantei sau parchetului care a organizat concursul. Nota obtinuta la contestatie nu poate fi mai mica decat nota contestata."

15. Articolul 19 se abroga.

Art. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat