Hotararea nr. 553/2009, privind stabilirea unor masuri cu privire la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 22 alin. (1) lit. i) si q) si al art. 25 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) In vederea asigurarii managementului functiilor publice si functionarilor publici de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici urmatoarele informatii privind functiile publice si functionarii publici:

a) orice modificare intervenita in situatia functionarilor publici, in termen de 10 zile lucratoare de la data intervenirii acesteia;

b) informatiile privind functiile publice si functionarii publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice.

(2) Modificarile intervenite in situatia functionarilor publici se comunica prin transmiterea actului administrativ in copie de catre persoana responsabila cu ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei hotarari si in format electronic, prin completarea formatului-standard privind modificarile intervenite in situatia functionarilor publici, prevazut in anexa nr. 1.

(3) Pentru actualizarea periodica a bazei de date privind evidenta functiei publice si a functionarilor publici gestionata de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, informatiile prevazute la art. 1 lit. b) se transmit numai in format electronic, in lunile mai si noiembrie ale fiecarui an calendaristic, prin completarea formatului-standard al evidentei functiilor publice si functionarilor publici, prevazut in anexa nr. 2.

(4) Formatele-standard prevazute la alin. (2) si (3) se gasesc, in format Excel, la adresa www.anfp.gov.ro, sectiunea "Materiale utile", subsectiunea "Evidenta functiilor si functionarilor publici".

Art. 2. - (1) In sensul prezentei hotarari, prin orice modificare intervenita in situatia functionarilor publici se intelege:

a) numirea intr-o functie publica, in urma unui concurs de recrutare;

b) modificarea raporturilor de serviciu in oricare dintre modalitatile prevazute la art. 87 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) aplicarea oricarei sanctiuni disciplinare dintre cele prevazute la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si radierea acesteia;

d) promovarea in functia publica;

e) avansarea in trepte de salarizare;

f) suspendarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici in oricare dintre cazurile prevazute la art. 94 si 95 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si incetarea suspendarii;

g) incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici in conditiile prevazute la art. 97 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Actul administrativ se comunica in copie de catre compartimentul de resurse umane sau de catre persoana cu atributii in acest sens.

Art. 3. - Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice au obligatia de a desemna, din cadrul compartimentelor de resurse umane, persoanele responsabile cu ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei hotarari.

Art. 4. - Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5. - Instructiuni privind completarea formatelor-standard se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7. - Pentru anul 2009, informatiile prevazute la art. 1 alin. (3) se transmit in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici prevazut la art. 5 si in luna noiembrie.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:

Viceprim-ministru,
ministrul administratiei si internelor,
Dan Nica
Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,
Szakal Andras Zsolt
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 553.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat