Ordinul nr. 4042/2009, pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar


In baza prevederilor art. 141 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,

avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale,

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii,ministrul educatiei, cercetarii si inovarii emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.743/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 760 si 760 bis in 11 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Pretransferarea personalului didactic titular prin schimb de posturi se realizeaza pe baza consimtamantului scris al solicitantilor, fara a fi conditionati de domiciliu, in conditiile art. 10 alin. (1) lit. b1) si b2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare."

2. Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu urmatorul cuprins:

"Art. 171. - (1) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare si pretransferarea la cerere a personalului didactic titular in aceeasi localitate, in localitatea unde isi are domiciliul sau pentru apropiere de domiciliu se realizeaza si din mediul rural in cel urban, daca persoana respectiva s-a titularizat in invatamantul preuniversitar prin concurs cu nota/media minim 7 sau daca a avut media minim 7 la repartitia guvernamentala ori daca ulterior titularizarii in invatamantul preuniversitar a obtinut cel putin nota/media 7 la un concurs de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 17 alin. (1). Pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza si intr-o treapta superioara de invatamant, cu conditia suplimentara a parcurgerii unui program de perfectionare/formare continua in ultimii 5 ani, inclusiv pentru situatiile prevazute la art. 17 alin. (4) si (9).

(2) Media la repartitia guvernamentala reprezinta media aritmetica, cu doua zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de licenta/stat/absolvire. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, media la repartitia guvernamentala reprezinta media aritmetica cu doua zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat.

(3) Cadrele didactice titulare pe posturi didactice in unitati de invatamant special se pot pretransfera la cerere in aceeasi localitate, in localitatea unde isi au domiciliul sau pentru apropiere de domiciliu, la o unitate de invatamant echivalenta, conform art. 15 alin. (3), sau intr-o treapta superioara de invatamant ori din mediul rural in mediul urban, cu respectarea prevederilor alin. (1) si ale art. 13."

3. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de pretransferare si transferare prin restrangere de activitate nu mentioneaza posturile didactice/catedrele vacante necesare solutionarii restrangerilor de activitate."

4. La articolul 19, alineatul (5) se abroga.

5. La articolul 20, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Posturile didactice/catedrele ramase vacante dupa etapa de transferare pentru restrangere de activitate si pretransferare se publica pentru etapele ulterioare ale miscarii personalului didactic."

6. La articolul 26, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Repartizarea pe posturi didactice/catedre se face in ordine, mai intai pentru intregirea normei didactice a cadrelor didactice titulare pe nivel gimnazial/scoala de arte si meserii in unitati de invatamant liceal, care se incadreaza in prevederile art. 10 alin. (1) lit. b1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cu ore de nivel liceal in aceeasi unitate de invatamant, conform specializarii/specializarilor de pe diploma/diplomele de studii, tinand seama de prevederile art. 7 si 44 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Centralizatorului si apoi, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut prin evaluarea activitatii, prin transfer ca urmare a restrangerii de activitate, in ordinea prevazuta la art. 24, si pretransferare in ordinea prevazuta la art. 14 alin. (1). Optiunea se exprima in scris conform cererii-tip si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original."

7. La articolul 31, alineatul (1) se abroga.

8. La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) In toate judetele si in municipiul Bucuresti concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se organizeaza cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.573/2008, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.741/2008."

9. Articolele 32-73 si anexa nr. 11 la metodologie se abroga.

10. Articolul 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 84. - (1) In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa operatiunile de la art. 82-83, inspectoratul scolar organizeaza concurs pentru suplinire, cu probe orale si practice/orale in profilul postului sau la limba de predare, dupa caz, in conformitate cu precizarile Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Absolventii colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare pot sustine in cadrul concursului pentru suplinire proba orala in concordanta cu a doua specializare inscrisa pe diploma de absolvire, in vederea ocuparii de catedre vacante/rezervate in a doua specializare din invatamantul primar sau gimnazial.

(2) La nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti se constituie comisii de organizare si desfasurare a concursului pentru suplinire, ai caror membri sunt numiti prin decizie a inspectorului scolar general. Comisiile judetene de concurs sunt formate din: presedinte - inspector scolar general adjunct; secretar/secretari - inspector(i) scolar(i)/inspector(i) cu atributii referitoare la managementul resurselor umane; membri - inspectori scolari/directori, consilierul juridic, analist/analisti programator(i).

(3) Proba practica/orala in profilul postului didactic/catedrei se sustine in fata unei comisii de concurs, numita prin decizie a inspectorului scolar general, alcatuita din:

a) presedinte - inspectorul scolar de specialitate;

b) 2 profesori de specialitate, cu gradul didactic I sau II, de preferinta metodisti ai inspectoratului scolar, pentru specialitatile muzica, coregrafie, corepetitie, arta actorului, arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura, design, sport, informatica, sau 2 profesori de specialitate ori specialitati inrudite, cu gradul didactic I sau II, pentru catedrele de limbi moderne/materne, din palatele si cluburile copiilor si elevilor, si de instruire practica.

(4) Comisia de concurs stabileste si afiseaza graficul desfasurarii probei practice/orale in profilul postului didactic/catedrei, precum si subiectele pentru proba practica/orala in profilul postului didactic/catedrei.

(5) Pentru ocuparea catedrelor si a posturilor didactice vacante de specialitate din unitatile cu profil artistic, specializarea muzica, coregrafie, corepetitie si arta actorului, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta metodologie.

(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitatile cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv, bilingv si cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au facut studiile, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta metodologie.

(7) Pentru ocuparea catedrelor vacante de informatica, tehnologia informatiei, informatica-tehnologii asistate de calculator, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 5, care face parte integranta din prezenta metodologie.

(8) Pentru ocuparea catedrelor vacante din palatele si cluburile copiilor si elevilor, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 6, care face parte integranta din prezenta metodologie.

(9) Pentru ocuparea catedrelor de instruire practica si activitati de preprofesionalizare, proba practica se desfasoara in specialitatea postului conform anexei nr. 7, care face parte integranta din prezenta metodologie.

(10) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de specialitate din unitatile de invatamant cu profil sportiv si din cluburile sportive scolare, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 8, care face parte integranta din prezenta metodologie.

(11) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de specialitate din unitatile de invatamant cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura, design, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 9, care face parte integranta din prezenta metodologie.

(12) Rezultatul probei practice/orale in profilul postului didactic/catedrei se consemneaza prin "admis" sau "respins". Evaluarea candidatului se face numai de catre cei 2 (doi) profesori de specialitate din comisie, hotararea luandu-se prin consens. Rezultatele la proba practica/orala in profilul postului didactic/catedrei nu pot fi contestate. Hotararea comisiei de concurs ramane definitiva.

(13) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au facut studiile, acestia sustin o proba orala eliminatorie la limba in care urmeaza sa realizeze predarea, in fata unei comisii, numita prin decizie a inspectorului scolar general, alcatuita din inspectorul scolar de specialitate, in calitate de presedinte, si 2 profesori de specialitate cu gradul didactic I sau II, in specialitatea postului didactic/catedrei. Rezultatul probei se consemneaza prin "admis" sau "respins". Rezultatele la proba orala la limba de predare nu pot fi contestate. Hotararea comisiei de concurs ramane definitiva.

(14) Elaborarea subiectelor, evaluarea candidatilor si solutionarea contestatiilor la concursul pentru suplinire se realizeaza la nivelul inspectoratului scolar.

(15) Comisiile de elaborare a subiectelor si de evaluare a candidatilor, numite prin decizie a inspectorului scolar general, au urmatoarea componenta:

a) presedinte - inspector scolar/inspector scolar de specialitate;

b) 2 profesori evaluatori in specialitatea probei avand cel putin gradul didactic II, pentru fiecare disciplina de concurs.

(16) Deciziile inspectorului scolar general de numire a comisiilor de elaborare a subiectelor si de evaluare a candidatilor se emit cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probei orale.

(17) Eventualele contestatii privind organizarea si desfasurarea probei orale de specialitate se adreseaza inspectoratului scolar si se solutioneaza de consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Hotararile consiliului de administratie al inspectoratului scolar sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. II. - Directia acreditarea, evaluarea si performanta in cariera didactica din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii,
Ecaterina Andronescu

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 4.042.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat