Ordinul MJLC nr. 1397/2009, privind stabilirea plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea


Nr. 1.397/C / 15.869 / 98 / 933/C /926/C

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti

Consiliul Superior al Magistraturii

Inalta Curte de Casatie si Justitie

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Directia Nationala Anticoruptie

Luand in considerare datele provenite de la ordonatorii secundari si tertiari de credite din sistemul justitiei, referitoare la pretul chiriei practicat la nivelul pietei imobiliare,

avand in vedere faptul ca ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale,

luand in considerare prevederile art. 21 si 22 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare,

in temeiul art. 671 alin. (3) si al art. 901 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie emit urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Personalul auxiliar de specialitate si personalul conex din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, care au dreptul la compensarea diferentei dintre chiria datorata pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, si chiria platita pe baza contractului de inchiriere incheiat in conditiile legii, beneficiaza de decontare in limita unui plafon lunar, stabilit la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, pentru localitatile in care functioneaza instante judecatoresti si parchete, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Plafonul maxim se stabileste in euro, iar decontarea diferentei contravalorii chiriei lunare se va efectua in lei, la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data achitarii chiriei catre proprietar.

Art. 2. - In intelesul prevederilor art. 671 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art. 21 si 26 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin contract de inchiriere incheiat in conditiile legii se intelege contractul de inchiriere incheiat cu proprietarul locuintei, persoana fizica sau juridica, fiind exceptate contractele de subinchiriere.

Art. 3. - (1) Documentele necesare pentru decontarea chiriei sunt:

a) copie de pe contractul de inchiriere, inregistrat potrivit legii la organul fiscal teritorial competent, doar in cazul in care proprietarul locuintei este persoana fizica;

b) declaratie pe propria raspundere ca titularul, sotul/sotia acestuia sau copiii aflati in intretinerea acestora nu detin o locuinta in proprietate in localitatea in care isi desfasoara activitatea ori nu li s-a atribuit o locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale in aceasta localitate dupa data numirii in functie in localitatea in care isi desfasoara activitatea;

c) declaratie pe propria raspundere ca titularul nu este ruda de gradul I sau II cu proprietarul locuintei inchiriate;

d) declaratie pe propria raspundere ca titularul, sotul/sotia acestuia sau copiii aflati in intretinerea lor nu au instrainat o locuinta proprietate personala dupa data numirii in functie in localitatea unde se afla locuinta pentru care solicita decontarea chiriei.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) se depun o singura data, dupa incheierea contractului de inchiriere. Cererea de decont impreuna cu dovada de plata a chiriei se depun lunar la departamentul economic al ordonatorului principal, secundar sau tertiar de credite, dupa caz.

(3) Pentru contractele de inchiriere incheiate cu persoanele juridice nu sunt aplicabile dispozitiile privitoare la inregistrarea contractului de inchiriere la organul fiscal competent.

(4) Dovada platii chiriei se poate face cu foaia de varsamant cu extrasul de cont eliberat si stampilat de catre banca unde proprietarul are deschis contul bancar sau cu chitanta eliberata de proprietar, in cazul platii chiriei in numerar, semnata atat de proprietar, cat si de chirias. In cazul in care proprietarul este persoana juridica, dovada platii in numerar se va face cu chitanta si factura eliberate de acesta.

(5) Orice modificare a situatiei de fapt care apare pe durata contractului de inchiriere va fi comunicata de beneficiar departamentului economic al institutiei in cadrul careia isi desfasoara activitatea, in termen de 15 zile de la data intervenirii ei.

Art. 4. - Sumele platite cu titlu de chirie in temeiul prezentului ordin nu constituie drepturi salariale si nu sunt supuse impozitului pe venit.

Art. 5. - Plafoanele stabilite conform anexei pot fi actualizate in raport cu evolutia pretului chiriei practicat la nivelul pietei, cu conditia incadrarii in limita bugetului alocat anual in acest scop in legea bugetului de stat.

Art. 6. - Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Directia Nationala Anticoruptie duc la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 iulie 2009.

p. Ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti, p. Procurorul general al Parchetului de pe langa
Gabriel Tanasescu, Inalta Curte de Casatie si Justitie,
secretar de stat Gabriela Scutea

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie,
Virgil Viorel Andreies Daniel Marius Morar

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie,
Nicolae Popa

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat