Legea nr. 396/2006, privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
Art. 1
Prezenta lege instituie sprijinul financiar la constituirea familiei in care fiecare dintre soti se afla la prima casatorie si au domiciliul sau resedinta in Romania, indiferent de cetatenia sotilor.

Art. 2
Beneficiaza de prevederile prezentei legi familiile prevazute la art. 1 care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) casatoria a fost incheiata la autoritatile locale competente de pe teritoriul Romaniei;
b) casatoria a fost incheiata la autoritatile locale competente de pe teritoriul altor tari;
c) casatoria a fost incheiata la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de cariera ale Romaniei sau ale statului celuilalt sot, in conditiile legii;
d) casatoria a fost incheiata de catre comandantii de nave.

Art. 3
(1) Sprijinul financiar la constituirea familiei se acorda pe baza de cerere, insotita de declaratiile pe propria raspundere ale ambilor soti ca fiecare dintre ei se afla la prima casatorie.
(2) Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se depune la:
a) sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau comunei unde s-a incheiat casatoria, pentru familiile prevazute la art. 2 lit. a);
b) sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau comunei unde isi are domiciliul sau resedinta unul dintre soti, pentru familiile prevazute la art. 2 lit. b) si c);
c) sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucuresti, pentru familiile prevazute la art. 2 lit. d).
(3) Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se depune in termen de 30 de zile, dupa cum urmeaza:
a) de la data incheierii casatoriei, pentru situatiile prevazute la art. 2 lit. a);
b) de la data inscrierii sau transcrierii in registrele de stare civila a actelor de casatorie, pentru situatiile prevazute la art. 2 lit. b) si c);
c) de la data eliberarii certificatului de casatorie de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucuresti, pentru situatia prevazuta la art. 2 lit. d).
(4) Sprijinul financiar se acorda numai in situatiile in care nu a intervenit desfacerea, desfiintarea sau incetarea casatoriei pana la data platii.

Art. 4
Titularul dreptului privind sprijinul financiar este oricare dintre sotii care a depus cererea, iar beneficiarul dreptului este familia.

Art. 5
Cuantumul sprijinului financiar reprezinta echivalentul in lei a 200 de euro.

Art. 6
Stabilirea dreptului pentru acordarea sprijinului financiar se face prin dispozitie scrisa a primarului, in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii.

Art. 7
Sprijinul financiar se acorda familiei solicitante in termen de 30 de zile de la data emiterii dispozitiei scrise a primarului, prin casierie, prin mandat postal, in cont curent personal sau prin cont de card.

Art. 8
Sprijinul financiar acordat la constituirea familiei nu se impoziteaza, nu se ia in considerare la stabilirea altor drepturi si obligatii si se supune executarii silite, in conditiile dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu.

Art. 9
Fondurile pentru plata sprijinului financiar acordat la constituirea familiei, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se platesc prin bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, din transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Art. 10
(1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei monitorizeaza si evalueaza aplicarea prevederilor prezentei legi.
(2) Primarii au obligatia sa comunice semestrial, pana la data de 20 a lunii urmatoare expirarii semestrului, directiilor de munca, solidaritate sociala si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, date privind numarul familiilor care au beneficiat de sprijinul financiar, varsta si cetatenia sotilor si sumele platite cu acest titlu.

Art. 11
(1) Sumele incasate necuvenit se recupereaza de la titularul dreptului in termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare.
(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de sprijin financiar se face prin dispozitie scrisa a primarului unitatii administrativ-teritoriale unde s-a inregistrat cererea, care se comunica debitorului in termen de 15 zile de la emitere.
(3) Dispozitia privind recuperarea sumelor incasate necuvenit constituie titlu executoriu de la data comunicarii.

Art. 12
(1) Dispozitia scrisa a primarului privind acordarea sau neacordarea sprijinului financiar si dispozitia primarului referitoare la recuperarea sumelor incasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.
(2) Cererile, actiunile si caile de atac privind dreptul la sprijinul financiar sunt scutite de taxa de timbru.
(3) Divergentele dintre solicitantii sprijinului financiar si primari se pot clarifica de catre comisiile de mediere sociala, conform art. 2 lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 1.615/2003 privind organizarea si functionarea Comisiei de mediere sociala.

Art. 13
In aplicarea prevederilor prezentei legi se emit instructiuni aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului administratiei si internelor.

Art. 14
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007 si se aplica pentru familiile constituite incepand cu aceasta data.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat