Ordinul MS nr. 715/2009, privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregatirii in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati de catre posesorii certificatului de specialist


Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei generale pentru politici de sanatate si resurse umane nr. I.B. 5.609/2009;

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2008,

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aproba cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului de pregatire in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati de catre posesorii certificatului de specialist, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Plata taxei se face in lei, in contul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti nr. RO72TREZ7025025XXX000266, deschis la Trezoreria Sectorului 2 Bucuresti, in doua transe semestriale.

(3) Neplata taxei in conditiile stipulate in angajamentul de plata atrage excluderea definitiva din programul de pregatire.

Art. 2. - (1) Din sumele incasate potrivit art. 1 alin. (2) Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti vireaza institutiilor de invatamant superior implicate in pregatire, in termen de 45 de zile calendaristice de la data inceperii pregatirii, 70%.

(2) Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti transmite, in termen de 45 de zile calendaristice de la data inceperii pregatirii, institutiilor prevazute la alin. (1) tabelele nominale distincte cu persoanele care au achitat taxa, precum si cu cele care nu au achitat-o, in vederea aplicarii sanctiunii prevazute la art. 1 alin. (3).

(3) Din sumele incasate, institutiile de invatamant superior implicate in pregatire aloca unitatilor sanitare in care se desfasoara programul de pregatire, pentru fiecare participant, urmatoarele procente:

a) 20% pentru specialitatile pentru care taxa este de 8.600 lei;

b) 15% pentru specialitatile pentru care taxa este de 6.450 lei.

(4) Virarea sumelor aferente procentelor prevazute la alin. (3) se face in maximum 15 zile calendaristice de la incasarea sumelor.

(5) Din sumele incasate potrivit art. 1 alin. (2) Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti ii revin 30%, pentru acoperirea managementului programelor la nivel national si pentru plata indrumatorilor care nu au functie didactica.

Directia generala pentru politici de sanatate si resurse umane, Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, directiile de sanatate publica, ministerele cu retea sanitara proprie si institutiile de invatamant superior implicate in pregatire vor duce la indeplinire p Art. 3. - revederile prezentului ordin.

Art. 4. - Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 694/2008 privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregatirii in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati de catre posesorii certificatului de specialist, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008, se abroga.

Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Ion Bazac

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat