Legea privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Proiect


Textul integral al legii 330/2009, adoptat si publicat in MO, este disponibil in sectiunea Legislatie AICI.

L E G E C A D R U

privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Titlul I

Reglementari comune

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art.1. aaa (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica:

a) personalului incadrat in institutii publice - respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Autoritatea judecatoreasca, Guvern, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora - finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;

b) personalul incadrat in institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;

c) personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

(2) Intra in categoria personalului bugetar, personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica si asimilat acestuia, precum si personalul care isi desfasoara activitatea in baza unor raporturi de serviciu.

Art.2. - Sistemul unitar de salarizare a personalului platit din fonduri publice are la baza urmatoarele principii:

a) legea reglementeaza salarizarea tuturor categoriilor de personal platite din fonduri publice, asa cum sunt definite in Legea privind finantele publice, avand un caracter unitar;

b) pentru personalul platit din fonduri publice se instituie raportul de la 1 la 15 intre salariul de baza corespunzator coeficientului de ierarhizare 1,00 si valoarea salariului maxim brut respectiv, indemnizatiei maxime brute in cazul functiilor de demnitate publica;

c) armonizarea sistemului de salarizare a personalului platit din fonduri publice s-a realizat tinand cont de importanta, raspunderea, complexitatea activitatii si nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea activitatii;

d) salariul de baza devine principalul element al castigului salarial si se realizeaza prin includerea in salariul de baza a unor sporuri care au un caracter general;

e) ierarhia salariilor de baza, atat intre domeniile de activitate, cat si in cadrul aceluiasi domeniu, s-a realizat in functie de complexitatea si importanta activitatii desfasurate, avand la baza urmatoarele criterii:

- nivelul studiilor si competente;

- importanta sociala a muncii;

- complexitatea si diversitatea activitatilor;

- responsabilitatea si impactul deciziilor;

- expunere la factori de risc;

- incompatibilitati si conflicte de interese;

- dificultatea activitatilor specifice;

- sfera de relatii - interactiunea cu factorii externi;

- conditii de acceptare pe post.

f) trecerea de la vechiul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se realizeaza etapizat astfel incat nici o persoana sa nu inregistreze o diminuare a castigului salarial brut avut la momentul intrarii in vigoare a prezentei legi;

g) suprematia legii aaa in sensul ca nici un alt act juridic privind salarizarea personalului bugetar nu poate deroga de la prevederile prezentei legi;

h) competitivitate in raport cu piata muncii in vederea atragerii de personal competent si mentinerii personalului bugetar performant;

i) transparenta aaa mecanismul de stabilire a salariului de baza si a celorlalte drepturi salariale sa fie transparent si usor de inteles;

j) echitate aaa sistemul trebuie sa asigure oportunitati egale si remuneratie egala pentru munca de valoare egala;

k) compatibilitate cu principiile descentralizarii prevazute in legislatia in vigoare;

l) salariile de baza se diferentiaza si in raport cu nivelul la care se presteaza activitatea, respectiv la nivel central, teritorial, respectiv la nivel local;

m) sustenabilitate financiara - costurile salariale trebuie sa se incadreze in bugetele alocate, iar cresterile salariale se vor realiza in concordanta cu evolutia indicatorilor macroeconomici si a indicatorilor sociali.

Art.3. aaa (1) In limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizeaza pentru personalul bugetar din aparatul propriu si din unitatile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale, in vederea realizarii sarcinilor programate.

(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar se asigura de fiecare ordonator principal de credite cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si in numarul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale sau prin reglementari specifice domeniului.

Art.4. aaa Monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizeaza de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala a Functionarilor Publici, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor institutii, precum si de ordonatorul principal de credite.

CAPITOLUL II

Reglementari comune

cu privire la elementele sistemului de salarizare

Art.5. - Sistemul de salarizare reglementeaza remunerarea personalului bugetar in raport cu munca depusa, cu responsabilitatea, experienta si competenta profesionala, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii, cu conditiile concrete in care aceasta se desfasoara, precum si cu rezultatele obtinute. Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi.

Sectiunea 1

Salarii de baza

Art.6. - (1) Salariile de baza se diferentiaza pe functii in raport cu nivelul pregatirii profesionale, experienta si raspunderea in munca, precum si cu nivelul de complexitate al activitatii, specifice fiecarui post.

(2) In cadrul fiecarei functii, salariile de baza se diferentiaza, pentru personalul bugetar, pe grade pentru studii superioare si pe trepte profesionale pentru studii medii, astfel incat sa se asigure posibilitatea diferentierii salariilor de baza individuale in raport cu nivelul pregatirii profesionale a fiecarei persoane si cu experienta acesteia in munca. De regula se utilizeaza 2-3 grade si respectiv 2-3 trepte profesionale.

(3) In cadrul fiecarui grad sau treapta profesionala, diferentierea salariilor de baza se face pe un numar de 5 gradatii, corespunzatoare celor 5 transe de vechime in munca, cu exceptia functiilor publice unde se utilizeaza 3 grade profesionale si 3 trepte de salarizare.

(4) Salariile de baza, soldele pentru personalul militar, respectiv indemnizatiile persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, se determina prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare prevazuti pentru fiecare functie cu valoarea coeficientului 1, rotunjindu-se din leu in leu, in favoarea salariatului.

Art.7. aaa (1) Diferentierea salariilor de baza, respectiv a indemnizatiilor pentru functiile de demnitate publica si a soldelor pentru personalul militar, se realizeaza prin utilizarea unor coeficienti de ierarhizare, cuprinsi in intervalul 1,00 pentru muncitorul necalificat si 15,00 pentru functiile cu cea mai inalta responsabilitate, utilizate in cele trei autoritati, Autoritatea legislativa, Autoritatea executiva, Autoritatea judecatoreasca si respectiv la Curtea Constitutionala.

(2) Cele 5 gradatii prevazute pentru fiecare grad sau treapta profesionala sunt diferentiate din 5% in 5%.

Art.8. - (1) Pentru personalul bugetar care ocupa o functie de conducere, diferentierea salariilor de baza se face potrivit alin. (1) al art. 7, utilizandu-se doua niveluri de salarizare corespunzatoare celor doua grade, respectiv trepte in cazul functionarilor publici, care contin si sporul de vechime.

(2) Nivelul de salarizare corespunzator gradului, respectiv celor doua trepte in cazul functionarilor publici, se stabileste de ordonatorul principal de credite in functie de criteriile prevazute la art. 2, lit. e) si in raport cu structura personalului din subordine.

Art.9. aaa (1) Transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii sunt urmatoarele:

- intre 3 si 5 ani

- de la 5 la 10 ani

- de la 10 la 15 ani

- de la 15 la 20 ani

- peste 20 ani

(2) Gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca, prevazuta la transa respectiva.

(3) Pentru acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare.

(4) Pensionarii pentru limita de varsta care se angajeaza pe baza unui contract individual de munca in sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiaza de cele 5 gradatii, corespunzator vechimii in munca dobandita in intreaga activitate.

Art.10. - Persoanele angajate in sectorul bugetar care s-au aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 7 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si cele ale caror contracte individuale de munca au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, si care nu au prestat activitate, la reluarea activitatii salariul de baza se stabileste la gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca a gradului sau treptei profesionale avute anterior.

Sectiunea a 2-a

Sporuri

Art.11. - Personalul bugetar care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Art.12. - (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, se compenseaza cu timp liber corespunzator, la cererea persoanei.

(2) In cazul in care compensarea cu timp liber corespunzator nu a fost posibila in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati in luna urmatoare, cu un spor aplicat la salariul de baza, dupa cum urmeaza:

a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare si pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.

(3) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin.(1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 ore anual.

(4) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, in situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.

(5) Prevederile alin.(1) nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de functii in aceeasi unitate, la functia cumulata.

Art.13. - Munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se plateste cu un spor de pana la 100% din salariul de baza al functiei indeplinite. Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.

Art. 14. - Sporurile cuprinse in salariul de baza sau in indemnizatie, dupa caz, sunt mentionate in notele de la subsolul anexelor.

Art. 15. - Pentru activitatea desfasurata de nevazatori, incadrati in gradul I de invaliditate, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza.

Art. 16. - In anexele la prezenta lege sunt cuprinse sporurile si alte drepturi specifice fiecarui domeniu de activitate.

Sectiunea a 3-a

Premii

Art.17. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului bugetar, prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.

(2) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor personalului bugetar, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

Art.18. - (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul bugetar beneficiaza de un premiu anual egal cu salariul de baza mediu lunar brut, realizat in anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru personalul bugetar care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acorda proportional cu perioada in care a lucrat, luandu-se in calcul media salariilor de baza brute lunare, realizate in perioada in care au desfasurat activitate, raportata la perioada intregului an.

(3) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual in cazul personalului care in cursul anului a desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare, ori a avut abateri, sanctionate disciplinar.

(4) Plata premiului anual se va face pentru intregul personal bugetar salarizat potrivit prezentei legi, incepand cu luna ianuarie a anului urmator.

Sectiunea a 4-a

Alte drepturi

Art.19. aaa (1) Posturile vacante si temporar vacante pot fi ocupate si prin cumul de functii, de personal bugetar angajat prin concurs sau examen, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de functii.

(2) Posturile vacante si temporar vacante din unitatile sanitare publice, din unitatile de asistenta sociala si medico-sociala, din cultura si invatamant, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate.

(3) Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii unitatii la care persoana in cauza are functia de baza, daca o parte din programul functiei cumulate se suprapune celui de la functia in care este incadrat; in acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.

Art.20. aaa (1) Persoanele care sunt angajate in calitate de colaborator in sectorul bugetar, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, in scopul atragerii de specialisti pentru realizarea unor activitati determinate, beneficiaza de drepturile banesti intr-un cuantum ce nu poate depasi salariul de baza corespunzator functiei de consilier gradul IA din ministere, calculate in raport cu timpul de munca efectiv prestat, potrivit conventiei incheiate, daca prin legi speciale nu se dispune altfel.

(2) Pe perioada in care persoanele de la alin.(1) isi desfasoara activitatea in alte localitati decat cea de domiciliu, autoritatile sau institutiile publice acorda indemnizatii de delegare si deconteaza cheltuielile de transport si de cazare ale acestora, in conditiile stabilite pentru personalul bugetar, in masura in care, prin conventia incheiata, s-a prevazut acest lucru.

Art.21. aaa (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere se realizeaza prin promovarea temporara a unei persoane angajate care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei de conducere si care nu a fost sanctionata disciplinar.

(2) Pe perioada exercitarii cu caracter temporar a functiei de conducere persoana respectiva beneficiaza de salariul de baza aferent functiei de conducere.

Art.22. aaa (1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca, persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si gradatia avute anterior.

(2) Cand detasarea sau trecerea temporara in alta activitate se face la o munca la care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana detasata sau trecuta temporar in alta munca are dreptul la acest salariu in conditiile prevazute de lege.

(3) Pe perioada detasarii sau trecerii temporare in alta munca, persoana primeste, pe langa salariul de baza stabilit potrivit alin.(1) sau (2), si celelalte drepturi ce se acorda personalului bugetar de la locul de munca respectiv.

(4) Drepturile ce se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare in alta munca se suporta de institutia sau unitatea unde personalul respectiv isi desfasoara activitatea.

(5) Delegarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 60 de zile si se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile, daca prin legi speciale nu este reglementata altfel.

(6) Detasarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult un an si, in mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni, daca prin legi speciale nu este reglementata altfel.

(7) Salariatul delegat sau detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege.

Art.23. aaa (1) Personalul mutat, in cadrul aceleiasi autoritati, institutii publice sau unitati, in alta localitate, are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;

b) plata unei sume egale cu salariul de baza lunar, sau a indemnizatiei;

c) plata unei sume egale cu AA din salariul sau de baza lunar, pentru fiecare membru de familie;

d) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.

(2) Mutarea in alta localitate se va putea face, in toate cazurile, numai cu asigurarea suprafetei locative corespunzatoare.

(3) De drepturile prevazute la alin.(1) beneficiaza si persoanele solicitate sa fie mutate in alta unitate situata intr-o localitate diferita decat cea de domiciliu, daca in documentul de solicitare s-a facut aceasta mentiune. Plata drepturilor respective se suporta de institutia sau unitatea la care se face mutarea.

Art.24. aaa La incadrarea intr-o autoritate, institutie publica sau unitate din alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiaza de o indemnizatie de instalare potrivit prevederilor specifice fiecarui domeniu de activitate.

Art.25. aaa (1) Personalul bugetar are dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna si la alte concedii, in conditiile legii.

(2) Durata concediului de odihna este de regula de 21 de zile lucratoare pe an pentru o vechime in munca de pana la 10 ani si de 25 de zile lucratoare pe an pentru o vechime in munca de peste 10 ani, daca prin legi speciale nu este reglementata altfel.

(3) La determinarea indemnizatiei de concediu de odihna se vor lua in calcul, pe langa salariul de bazasi indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent prevazute in contractul individual de munca, dupa caz, raportul de serviciu, potrivit legii.

(4) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an calendaristic, integral sau fractionat, conducatorul autoritatii sau institutiei publice este obligat sa stabileasca programarea astfel incat una dintre fractiuni sa fie de cel putin 15 zile lucratoare, neintrerupt. La solicitarea motivata a persoanei in cauza se pot acorda fractiuni neintrerupte mai mici de 15 zile lucratoare.

(5) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. In cazul in care, din motive justificate, personalul bugetar nu a putut efectua concediul de odihna la care avea dreptul intr-un an clendaristic, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna pana la sfarsitul anului urmator.

(6) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii raporturilor juridice de munca.

(7) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.

(8) Numarul de zile de concediu de odihna va fi determinat proportional cu perioada cat au lucrat intr-un an clendaristic.

(9) Contractul individual de munca al personalului bugetar se suspenda atunci cand se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, pe o perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile legii.

Art. 26. aaa In afara concediului de odihna, personalul bugetar are dreptul, in conditiile legii, la zile de concediu platit in cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite:

a) casatoria - 5 zile lucratoare;

b) nasterea sau casatoria unui copil aaa 3 zile lucratoare;

c) decesul sotiei/sotului sau al unei rude de pana la gradul al III-lea ori a sotului/sotiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucratoare;

d) controlul medical anual - o zi lucratoare.

Titlul II

Reglementari specifice

CAPITOLUL I

Reglementari specifice

personalului incadrat pe baza de contract individual

de munca - personal contractual din administratia publica

Sectiunea 1

Salarii de baza

Art.27 - Salariile de baza si indemnizatiile pentru personalul contractual incadrat in serviciile Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, in ministere si in alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, Agentia Nationala de Integritate, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea Constitutionala, Consiliul Legislativ, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Curtea de Conturi, Consiliul National al Audiovizualului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Agentia Nationala de Presa "Agerpres", sunt prevazute in Anexa nr.I/1.

Art.28 - Salariile de baza si indemnizatiile pentru personalul serviciilor deconcentrate ale ministerelor si a altor organe centrale de specialitate aaa prefecturi, consilii judetene, municipii, sunt prevazute in Anexa nr.I/2.

Art.29 - Salariile de baza si indemnizatiile pentru personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor, primariilor si din serviciile publice din subordinea acestora, sunt prevazute in Anexa nr.I/3.

Art.30 - Salariile de baza pentru personalul contractual incadrat pe functii de specialitate specifice din aparatul de lucru al cabinetului senatorial si al demnitarului, sunt prevazute in Anexa nr.I/4.

Sectiunea a 2-a

Sporuri

a. Sporuri specifice administratiei publice centrale

Art.31 aaa (1) Sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare, de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, poate fi acordat personalului salarizat potrivit Anexei nr. I/1-I/4.

(2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens, prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau dupa caz a reprezentantilor salariatilor, avizat de Ministerul Muncii, Familieisi Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice.

Art.32 aaa Sporurile la salariul de baza, care sunt specifice unor domenii bugetare si care se acorda personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevazute, dupa caz, in anexele care cuprind salariile de baza pentru personalul din unitatile bugetare din aceste domenii.

b. Sporuri specifice unor domenii de activitate

Art. 33 - In unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, unde activitatea se desfasoara fara intrerupere, in trei ture, personalul care lucreaza lunar in toate cele trei ture, precum si personalul care lucreaza in doua ture in sistem de 12 cu 24 poate primi, in locul sporului pentru munca prestata in timpul noptii, prevazut la art. 11, un spor de 15% din salariul de baza pentru orele lucrate in cele trei, respectiv doua ture.

Art. 34 - (1) Munca prestata de personalul din unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, respectiv personalul din sistemul sanitar-veterinar si personalul din vami care isi desfasoara activitatea in posturile de inspectie la frontiera, in vederea asigurarii continuitatii activitatii, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se plateste cu un spor de pana la 100% din salariul de baza al functiei indeplinite.

(2) Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.

Art. 35 - (1) Personalul sanitar cu pregatire superioara care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza se salarizeaza cu tariful orar aferent salariului de baza.

(2) Garzile efectuate de personalul sanitar cu pregatire superioara pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului de lucru de la functia de baza in zilele lucratoare se salarizeaza cu un spor de pana la 75% din tariful orar al salariului de baza, dar care nu poate fi mai mic de 25% .

(3) Garzile efectuate de personalul sanitar cu pregatire superioara, pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului de lucru de la functia de baza, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, se salarizeaza cu un spor de pana la 100% din tariful orar al salariului de baza, dar care nu poate fi mai mic de 50% .

(4) Procentul concret al sporului prevazut la alin. (2) si (3) se aproba trimestrial de comitetul director.

(5) Medicii care nu au contract individual de munca cu unitatea sanitara care organizeaza serviciul de garda si care la nivelul acestei unitati desfasoara activitate numai in linia de garda vor incheia cu aceasta unitate sanitara publica un contract individual de munca cu timp partial pentru activitatea prestata in linia de garda si vor beneficia numai de drepturile aferente activitatii prestate in linia de garda, stabilite conform prevederilor acestui articol. Salariul de baza se stabileste pentru functia si gradul profesional in care acestia sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii, corespunzator vechimii in munca si se utilizeaza pentru stabilirea tarifului orar.

(6) Medicii care sunt nominalizati sa asigure asistenta medicala de urgenta, prin chemari de la domiciliu, vor fi salarizati pentru perioada in care asigura garda la domiciliu cu un venit determinat in functie de 40% din tariful orar aferent salariului de baza si numarul de ore cat asigura garda la domiciliu.

Art. 36 - Personalul sanitar cu pregatire superioara cu functie de conducere care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza va beneficia de drepturile aferente activitatii prestate in linia de garda, stabilite conform prevederilor art. 35; pentru determinarea tarifului orar se utilizeaza salariului de baza al functiei de executie stabilit pentru functia si gradul profesional in care acestia sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii, corespunzator vechimii in munca.

Art. 37- In situatia in care medicul de garda la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistenta medicala de urgenta la nivelul unitatii sanitare publice si nu poate fi contactat sau nu raspunde solicitarii, acesta va fi sanctionat prin diminuarea salariului de baza individual cu un procent intre 5-10% pe o perioada de 3 luni, in conditiile legii.

Art. 38 - (1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfasoara activitate integrata in unitatile sanitare in care functioneaza catedra sau disciplina didactica.

(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care functioneaza in alte unitati decat cele sanitare este integrat in unitatile sanitare stabilite de Ministerul Sanatatii.

(3) Cadrele didactice prevazute la alin. (1) si (2), cu exceptia rezidentilor, desfasoara activitate integrata prin cumul de functii in baza unui contract individual de munca cu 1/2 norma, in limita posturilor normate si vacante.

(4) Cadrele didactice, la incetarea raporturilor de munca cu unitatile de invatamant, care au fost integrate o perioada mai mare de 5 ani, isi pot continua activitatea, cu norma intreaga, in unitatile sanitare in care au fost integrate, in baza contractului individual de munca pe perioada nedeterminata.

Sectiunea a 3-a

Angajarea si avansarea in functii, grade sau trepte profesionale si gradatii a personalului contractual

Art.39 - (1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, existent in statul de functii, in cazul personalului contractual se face prin concurs sau examen, pe baza criteriilor de selectie stabilite prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, in raport cu cerintele postului.

(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale in cadrul examenului sau concursului de ocupare a unui post vacant, se va face de catre o comisie desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, conform prevederilor legale.

Art.40 aaa (1) Promovarea persoanelor incadrate cu contract individual de munca, in functii, grade sau trepte profesionale, se face de regula pe un post vacant existent in statul de functii.

(2) In situatia in care nu exista un post vacant, promovarea persoanelor incadrate cu contract individual de munca, in functii, grade sau trepte profesionale, se va face prin transformarea postului din statul de functii in care acestea sunt incadrate, intr-unul de nivel imediat superior.

(3) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare, se poate face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativele "foarte bun", cel putin de 2 ori in ultimii 3 ani, de catre comisia desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele, sau dupa caz, reprezentantii salariatilor.

(4) Avansarea in gradatia imediat superioara se face la indeplinirea conditiei de vechime prevazute de transele de vechime in munca.

(5) Activitatea profesionala se apreciaza anual ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale, de catre conducatorul institutiei publice aaa la propunerea sefului ierarhic aaa prin acordare de calificative: aaAfoarte bunaa, aaAbunaa, aaAsatisfacatoraa si aaAnesatisfacatoraa.

(6) Stabilirea concreta a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale, in cazul avansarii sau ocuparii unui post vacant, se face prin hotarari ale Guvernului, initiate de fiecare ordonator principal de credite.

(7) Persoanele incadrate in functii contractuale de debutant, cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel, pana la expirarea perioadei de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an, si vor fi avansate, pe baza de examen, in functia, gradul sau treapta profesionala imediat superioara.

(8) Absolventii invatamantului superior de lunga si scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional imediat superior gradului de debutant, pastrandu-si gradatia avuta la data promovarii.

CAPITOLUL II

Reglementari specifice personalului contractual din unitatile bugetare

subordonate autoritatilor administratiei publice

Sectiunea 1

Salarii de baza

Art.41 - Salariile de baza pentru personalul contractual din unitatile bugetare sunt prevazute astfel:

a) in Anexa nr.II/1, pentru unitatile de invatamant;

b) in Anexa nr.II/2, pentru unitati sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico- sociala;

c) in Anexa nr.II/3, pentru unitatile de cercetare;

d) in Anexa nr.II/4, pentru unitatile de cultura;

e) in Anexa nr.II/5, pentru unitatile de cult;

f) in Anexa nr.II/6, pentru unitatile sportive;

g) in Anexa nr.II/7, pentru unitatile de navigatie;

h) in Anexa nr.II/8, pentru laboratoarele centrale si alte unitati bugetare din agricultura;

i) in Anexa nr.II/9, pentru oficiile de cadastru, geodezie si cartografie;

j) in Anexa nr.II/10, pentru unitatile de protectie a mediului;

k) in Anexa nr.II/11, pentru unitatile de aviatie sportiva;

l) in Anexa nr.II/12, pentru unitatile sanitar aaa veterinare;

m) in Anexa nr.II/13, pentru alte unitati bugetare de subordonare centrala si locala, precum si pentru compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investitii, din unitatile cuprinse in anexele nr.II/1-II/12;

n) in Anexa nr.II/14, pentru activitatea de secretariat - administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, din unitatile din sectorul bugetar.

Sectiunea a 2-a

Sporuri si alte drepturi

Art.42 - Sporurile la salariile de baza si alte drepturi, care sunt specifice unor domenii bugetare, sunt prevazute, dupa caz, in anexele care cuprind salariile de baza pentru personalul din unitatile bugetare respective.

Art.43 - (1) In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate personalului salarizat potrivit Anexelor nr.II/1-II/14, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri:

a) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

b) pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

c) personalul care lucreaza, potrivit contractului individual de munca in zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiaza de un spor de pana la 20% din salariul de baza.

Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor prevazute la lit.(a)-(c), precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau dupa caz a reprezentantilor salariatilor, aprobat prin hotarare a Guvernului.

(2) Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din salariul de baza.

Sectiunea a 3-a

Angajarea si avansarea personalului contractual din unitatile bugetare in functii, grade si gradatii

Art.44 aaa Angajarea, promovarea si avansarea personalului contractual pe functii, grade sau trepte profesionale si gradatii se face potrivit prevederilor din statute sau alte reglementari proprii sau, in cazul in care nu exista o reglementare proprie, se aplica prevederile art.39 si art.40.

CAPITOLUL III

Reglementari specifice functionarilor publici

Sectiunea 1

Domeniul de aplicare si principii specifice privind salarizarea functionarilor publici

Art. 45 - (1) Prezentul capitol se aplica functionarilor publici numiti in functii publice generale si in functii publice specifice.

(2) Echivalarea salariului stabilit pentru functiile publice specifice altele decat cele prevazute in anexa la prezenta lege se face prin act administrativ al ordonatorilor principali de credite cu avizul conform al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in raport cu clasificarea functiilor publice si natura competentelor.

(3) Prezenta lege nu poate ingradi drepturile functionarilor publici prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 46 - Salarizarea functionarilor publici are la baza urmatoarele principii:

a) principiile generale prevazute la art. 2;

b) principiul protectiei juridice in exercitarea prerogativelor de putere publica;

c) principiul competentei exclusive a statului in domeniul functiei publice;

d) principiul compensarii restrictiilor, interdictiilor si incompatibilitatilor impuse prin acte normative.

Sectiunea 2

Salariul functionarilor publici

Art. 47 aaa (1) Salariul se calculeaza si se acorda pentru activitatea desfasurata in exercitarea functiei publice detinute, in timpul normal de munca, proportional cu durata efectiv lucrata, pe perioada unei luni calendaristice.

(2) Salariul functionarului public se stabileste, in limitele si in conditiile prevazute de prezenta lege si, dupa caz, de normele sale de aplicare, prin act administrativ al persoanei care are competenta de numire in functia publica.

Art. 48 aaa (1) Salariul reprezinta remunerarea functionarului public pentru activitatea desfasurata lunar, pe durata normala a timpului de lucru stabilita de lege, potrivit atributiilor din fisa postului si cuprinde urmatoarele componente:

a) salariul de baza, compus din indemnizatia de incadrare in functie publica si suplimentul postului corespunzator treptei de salarizare pentru functiile publice de executie si de conducere;

b) gradatia corespunzatoare transelor de vechime;

c) sporuri acordate in conditiile prezentei legi.

(2) Coeficientii de ierarhizare corespunzatori nivelurilor salariilor de baza de care pot beneficia functionarii publici, conform clasificarii functiilor publice, sunt cele stabilite in anexele nr. III/1-III/4 la prezenta lege.

(3) Gradatia corespunzatoare transelor de vechime se acorda in conditiile prevazute la art. 9 si, dupa caz, art. 10 din prezenta lege.

Art. 49 aaa Indemnizatia de incadrare in functie publica se stabileste in functie de nivelul prevazut de lege pentru nivelul studiilor necesare ocuparii functiei publice.

Art. 50 - (1) Suplimentul postului corespunde desfasurarii activitatilor in exercitarea prerogativelor de putere publica si este stabilit in functie de:

a) complexitatea, importanta, atributiile si gradul de responsabilitate a postului;

b) competentele necesare pentru ocuparea postului;

c) clasificarea functiei publice, respectiv: functii publice de stat, functii publice teritoriale, functii publice locale;

d) categoria functiei publice;

e) conditiile specifice prevazute pentru ocuparea functiei publice.

(2) Functionarul public beneficiaza de suplimentul postului stabilit pentru functia publica pe care o ocupa in conditiile legii.

(3) Nivelul suplimentului postului se stabileste pentru fiecare functie publica, corespunzator treptelor de salarizare, conform anexelor nr. III/1-III/4 la prezenta lege.

Art. 51 - (1) Treptele de salarizare se stabilesc astfel:

a) 3 trepte de salarizare, pentru functionarii publici de executie definitivi, pentru fiecare grad profesional detinut, cu exceptia gradului profesional aadebutantaa;

b) 2 trepte de salarizare pentru functionarii publici de conducere.

(2) Avansarea in treapta de salarizare se face in functie de performanta profesionala individuala si de vechimea in treapta de salarizare din care avanseaza functionarul public.

(3) In cazul ocuparii prin concurs de recrutare sau promovare in grad profesional sau, dupa caz, in functia publica de conducere, salariul se stabileste la nivelul indemnizatiei de incadrare la care se adauga suplimentul postului corespunzator treptei de salarizare 3 pentru functia publica de executie, respectiv suplimentul postului corespunzator treptei de salarizare 2 pentru functia publica de conducere ocupata.

(4) Avansarea in treapta de salarizare 2 sau 1 prevazuta pentru gradul profesional corespunzator functionarului public de executie se face daca acesta are 2 ani de vechime in treapta de salarizare din care avanseaza si cel putin calificativul aabineaa la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

(5) Avansarea in treapta de salarizare nu este conditionata de existenta unui post vacant.

(6) Salariile de baza corespunzatoare treptelor de salarizare sunt stabilite in anexelor nr. III/1-III/4 la prezenta lege.

Sectiunea 3

Sporuri

Art. 52 aaa (1) Functionarii publici beneficiaza de urmatoarele sporuri:

a) sporurile generale prevazute la art. 11-16 din prezenta lege, in situatia in care sunt indeplinite conditiile specifice de acordare a respectivelor sporuri pentru activitatea desfasurata in regim de putere publica;

b) sporul pentru conditiile deosebite de munca;

(2) In situatia in care sunt indeplinite conditiile pentru acordarea sporurilor prevazute la alin. (1), valoarea cumulata a sporurilor acordate nu poate depasi 30%.

(3) In situatia prevazuta la alin. (2), modalitatea de stabilire a acordarii sporurilor se stabileste de ordonatorul de credite cu avizul comisiei paritare.

Art. 53 - (1) Functionarii publici beneficiaza de un spor pentru conditii deosebite de munca de maximum 15% din salariul de baza, acordat pentru compensarea expunerii la riscuri profesionale de natura a afecta, pe termen lung, sanatatea sau integritatea fizica si/sau psihica a persoanelor incadrate in respectivele functii publice.

(2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii deosebite de munca, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens, prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau dupa caz a reprezentantilor functionarilor publici, avizat de Ministerul Muncii, Familieisi Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice.

Art. 54 aaa (1) Sporuri specifice pentru personalul din cadrul directiilor de sanatate publica ce se acorda in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea sunt:

a) pentru personalul din laboratoarele de analize medicale, care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase, un spor de pana la 25% din salariul de baza;

b) pentru conditii deosebit de periculoase: SIDA, epidemii deosebit de grave si altele asemenea, stabilite de Ministerul Sanatatii, cuantumul sporului este de 50 - 100% din salariul de baza.

c) pentru personalul care isi desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii, un spor pentru conditii periculoase de pana la 30% din salariul de baza, diferentiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a si 30% la categoria a IV-a;

(2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, aprobat prin hotarare a Guvernului.

Art. 55 - (1) La propunerea presedintelui consiliului judetean sau, dupa caz, a primarului, pentru functiile publice locale pot fi stabilite suplimente salariale, egale cu:

a) pana la diferenta dintre salariul de baza prevazut pentru functiile publice teritoriale si salariul de baza prevazut pentru functiile publice locale, in cazul functionarilor publici care isi desfasoara activitatea in cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraselor si comunelor si institutiilor si serviciilor publice infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale respective;

b) pana la diferenta dintre salariul de baza prevazut pentru functiile publice de stat si salariul de baza prevazut pentru functiile publice locale, in cazul functionarilor publici care isi desfasoara activitatea in cadrul aparatelor de specialitate ale consiliilor judetene, primarului general al municipiului Bucuresti si ale primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, primarilor municipiilor resedinta de judet, precum si in cadrul institutiilor si serviciilor publice infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale respective.

(2) Suplimentele salariale prevazute la alin.(1) nu sunt considerate drepturi castigate si se acorda in limita fondurilor disponibile in bugetul local.

(3) Acordarea suplimentelor salariale stabilite potrivit alin.(1) se aproba prin hotarare a consiliului judetean ori, dupa caz, hotarare a consiliului local.

(4) Suplimentele salariale stabilite potrivit alin.(1) pot fi acordate numai daca veniturile proprii ale bugetului local respectiv, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, in trimestrul/anul anterior de calcul sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de personal alocate pentru autoritatile executive si deliberative si pentru aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judetean.

Sectiunea 4

Stabilirea salariului in situatii speciale

Art. 56 aaa Functionarii publici care, in conditiile legii, exercita temporar o functie publica de conducere sau o functie publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici au dreptul la salariul de baza corespunzator functiei publice pe care o exercita cu caracter temporar.

Art. 57 - Functionarii publici care ocupa in conditiile legii functii publice de conducere de secretar al comunei si nu au absolvit studiile superioare juridice sau administrative prevazute de lege beneficiaza de un salariu de baza compus din indemnizatia de incadrare corespunzatoare nivelului studiilor absolvite la care se adauga suplimentul postului corespunzator treptei de salarizare 2 prevazut pentru functia publica ocupata.

Art. 58 - Inaltii functionari publici care nu au absolvit programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici beneficiaza de un salariu de baza compus din indemnizatia de incadrare corespunzatoare studiilor absolvite la care se adauga suplimentul postului prevazut pentru functia publica ocupata.

Art. 59 - (1) Functionarii publici care ocupa o alta functie publica prin mutare in cadrul altui compartiment sau transfer beneficiaza de salariul de baza corespunzator functiei publice pe care o ocupa prin modificarea raporturilor de serviciu, cu pastrarea treptei de salarizare detinute.

(2) Functionarii publici ale caror raporturi de serviciu au fost modificate prin delegare isi pastreaza salariul detinut.

(3) Functionarii publici detasati, in conditiile legii, beneficiaza de salariul de baza corespunzator functiei publice in care au fost detasati. Daca salariul de baza corespunzator functiei publice din care au fost detasati este mai mare decat salariul de baza corespunzator functiei publice in care au fost detasati, beneficiaza de salariul de baza mai mare.

(4) Drepturile ce se acorda pe timpul detasarii se suporta de autoritatea sau institutia publica in care functionarul public respectiv isi desfasoara activitatea

(5) Inaltii functionari publici care sunt numiti prin mobilitate intr-o alta functie publica din aceeasi categorie, au dreptul la salariul de baza stabilit pentru functia publica in care au fost numiti.

Art. 60 aaa (1) Inaltii functionari publici si functionarii publici de conducere care solicita mutarea intr-o functie publica de conducere sau, dupa caz, de executie vacanta pentru care indeplinesc conditiile specifice au dreptul la salariul de baza pentru functia publica in care vor fi numiti prevazut pentru treapta 1 de salarizare.

(2) Functionarii publici de conducere care ocupa, ca urmare a reorganizarii, functii publice de conducere de nivel inferior sau, dupa caz, de executie au dreptul la salariul de baza pentru functia publica in care vor fi numiti, prevazut pentru treapta 1 de salarizare.

Art. 61 aaa (1) Functionarii publici care absolva studii universitare de licenta, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, in conditiile legii, intr-o functie publica de executie cu gradul profesional de asistent sau, dupa caz, principal din clasa corespunzatoare studiilor absolvite astfel incat sa i se asigure o crestere de maxim 5% dar nu mai putin decat salariul de baza avut anterior.

(2) In situatia in care salariul de baza stabilit in conditiile alin.(1) este mai mic decat cel avut anterior promovarii, functionarul public isi mentine salariul de baza avut anterior promovarii in clasa.

Art. 62 - (1) Functionarii publici redistribuiti au dreptul la salariul de baza pentru functia publica in care vor fi redistribuiti, prevazut pentru treapta de salarizare detinuta anterior incetarii raporturilor de serviciu.

(2) Prevederile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si functionarilor publici reintegrati, daca prin hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila nu se prevede altfel.

Art. 63 - Functionarii publici ale caror raporturi de serviciu sunt suspendate, in conditiile legii, in cazul cercetarii disciplinare sau penale, au dreptul, pe perioada suspendarii, la o indemnizatie echivalenta cu indemnizatia de incadrare in functie publica stabilita in conditiile prezentei legi, pentru functiile publice in care au fost numiti. In situatia in care masura se dispune pentru o perioada mai mare de doua luni acestia au dreptul la salariul acordat anterior suspendarii raporturilor de serviciu. In situatia in care functionarul public a fost declarat nevinovat, are dreptul, pentru perioada in care a fost suspendat, la diferenta dintre salariul la care avea dreptul si indemnizatia acordata.

Art. 64 aaa (1) Salariul nu se acorda pentru perioada in care functionarul public a absentat nemotivat de la serviciu sau raportul de serviciu al acestuia a fost suspendat in conditiile legii, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege.

(2) In cazurile prevazute la alin. (1) salariul va fi diminuat proportional cu numarul de ore sau, dupa caz, zile de absenta nemotivata sau de suspendare a raportului de serviciu.

Sectiunea 5

Alte drepturi

Art. 65 aaa Functionarii publici beneficiaza de drepturile de natura salariala prevazute la art. 17 si 18, precum si de plata cheltuielilor ocazionate de efectuarea de deplasari temporare sau, dupa caz, permanente, in conditiile art. 27 alin. (3)-(7) si, respectiv, ale art. 28, din prezenta lege.

Art. 66 - (1) La plecarea in concediul de odihna functionarii publici au dreptul in conditiile Legii nr.188/1999, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu salariul brut din luna anterioara plecarii in concediu.

(2) In cazul in care concediul de odihna se efectueaza fractionat, potrivit legii, prima prevazuta la alin. (1) se acorda o data cu indemnizatia de concediu cuvenita pentru fractiunea cea mai mare.

(3) Functionarii publici care in cursul anului calendaristic nu au putut efectua concediul de odihna beneficiaza de prima prevazuta la alin. (1) in luna decembrie sau in luna incetarii ori a suspendarii raporturilor de serviciu.

(4) Pentru functionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice sau, dupa caz, au lucrat in mai multe autoritati sau institutii publice, prima de concediu se acorda proportional cu perioada in care au lucrat in cadrul acestora, luandu-se in calcul salariul brut din ultima luna de activitate anterioara plecarii in concediu sau, dupa caz, incetarii sau modificarii raportului de serviciu.

Art. 67 aaa (1) Inaltii functionari publici beneficiaza, in cazul eliberarii din functia publica din motive neimputabile, de compensatii egale cu 3 indemnizatii de incadrare in functie publica, calculate la nivelul indemnizatiei de incadrare in functie publica acordata functionarului public in luna anterioara dispunerii masurii eliberarii din functia publica.

(2) Compensatiile prevazute la alin.(1) se acorda din bugetul autoritatii sau institutiei publice in care si-a desfasurat activitatea inaltul functionar public, in termen de 15 zile de la data eliberarii din functia publica.

(3) In cazul in care, in perioada de preaviz a fost identificata o functie publica pe care inaltul functionar public a acceptat sa o ocupe in conditiile legii sau acesta a cerut transferul sau mutarea pe o functie publica de conducere sau de executie, anterior eliberarii din functia publica detinuta, prevederile alin.(1) nu se aplica.

Art. 68 - Functionarii publici beneficiaza de concediile si drepturile prevazute la art. 25 din prezenta lege.

Art. 69 - Functionarii publici care isi desfasoara activitatea in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, astfel cum sunt stabilite de lege, precum si persoanele cu dizabilitati care ocupa functii publice, beneficiaza de concediu de odihna suplimentar de 3 zile lucratoare pe an.

Art. 70 - Functionarii publici care isi continua studiile in vederea promovarii in clasa, beneficiaza de concedii de studii potrivit legii. In cazul in care conducatorul autoritatii sau institutiei publice apreciaza ca studiile sunt utile autoritatii sau institutiei publice in care functionarul public isi desfasoara activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, in limita a 30 de zile lucratoare anual din acesta, functionarului public respectiv i se plateste salariul corespunzator functiei publice detinute.

Art. 71 - Functionarii publici care urmeaza o forma de specializare sau de perfectionare beneficiaza de drepturile si au obligatiile prevazute de Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 72 aaa (1) Functionarii publici au urmatoarele drepturi prevazute de alte acte normative, al caror cuantum se suporta de la bugetul de stat, bugetul local sau, dupa caz, de la bugetul de asigurari sociale:

a) indemnizatiile stabilite pentru activitati suplimentare la care este desemnat sa participe in cadrul unor comisii organizate in conditiile legii;

b) indemnizatii acordate in cazul concediului de boala, de maternitate sau, dupa caz, indemnizatia pentru cresterea copilului;

c) alte drepturi care nu sunt de natura salariala, stabilite in conditiile legii.

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) se acorda in conditiile si limitele prevazute in actele normative prin care sunt reglementate.

Art. 73 aaa Functionarii publici beneficiaza si de celelalte drepturi ce se acorda personalului din autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea, in conditiile prevazute de legislatia specifica aplicabila domeniului de activitate sau institutiei publice respective.

CAPITOLUL IV

Reglementari specifice personalului incadrat in institutiile publice de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala

Art. 74 aaa (1) Salarizarea personalului incadrat in institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala se face tinandu-se seama de responsabilitatile, atributiile, rolul, complexitatea si importanta sociala a functiei exercitate, de gradul de efort si risc, de pregatirea si competenta profesionala, precum si de interdictiile si restrangerea unor drepturi prevazute pentru personalul din aceste institutii de legislatia in vigoare.

(2) Veniturile de natura salariala acordate personalului institutiilor publice prevazute la alin.(1) sunt compuse din solde, salarii, indemnizatii, sporuri, prime, premii si alte drepturi banesti.

Art. 75 aaa (1) Personalul incadrat in institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala este format din personal militar, politisti, functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personal civil.

(2) Prin personal militar, in sensul prezentei legi, se intelege: ofiterii, maistrii militari, subofiterii - cadre militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari in activitate, elevii si studentii militari ai institutiilor de invatamant, precum si militarii in termen.

(3) Prin politisti, in sensul prezentei legi, se intelege: functionarii publici cu statut special din unitatile Ministerului Administratiei si Internelor aflati sub incidenta Legii nr.360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Prin functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, in sensul prezentei legi, se intelege: functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, aflati sub incidenta Legii nr.293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Prin personal civil, in sensul prezentei legi, se intelege: persoanele care ocupa functii de demnitate publica, functionarii publici si personalul contractual.

Sectiunea 1

Soldele personalului militar in activitate si salariile lunare ale politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

Art. 76 aaa (1) Pentru activitatea depusa, cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, au dreptul la solda.

(2) Solda se compune din solda lunara si alte drepturi salariale.

(3) Solda lunara este formata din solda functiei de baza, solda de grad, gradatii si, dupa caz, indemnizatia de comanda.

Art. 77 aaa (1) Pentru activitatea depusa, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la salariu lunar.

(2) Salariul lunar se compune din salariul de baza de incadrare si alte drepturi salariale.

(3) Salariul de baza de incadrare este compus din salariul functiei de baza, salariul gradului profesional detinut, gradatii si, dupa caz, indemnizatia de conducere.

Art. 78 aaa (1) Soldele functiilor de baza, respectiv salariile functiilor de baza sunt diferentiate prin coeficienti de ierarhizare, in raport cu nivelul studiilor, pregatirea profesionala, atributiile ce revin fiecarei functii, solicitarile la efort, complexitatea si gradul de raspundere cerut de indeplinirea acesteia, precum si cu esalonul la care se desfasoara activitatea.

(2) Pentru cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, precum si pentru politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, coeficientii de ierarhizare ai soldelor functiei de baza, corespunzatori gradelor militare si nivelului studiilor, respectiv coeficientii de ierarhizare ai salariilor functiei de baza, corespunzatori gradelor profesionale si nivelului studiilor sunt prevazuti in anexa nr.IV/1A la prezenta lege.

(3) Coeficientii de ierarhizare ai soldelor functiilor de baza si nivelul studiilor pentru functiile cadrelor militare si soldatilor si gradatilor voluntari, in activitate, pe grade militare, respectiv politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe grade profesionale, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in limitele prevazute in anexa nr.IV/1A la prezenta lege, in raport cu esalonul la care se desfasoara activitatea.

(4) Solda functiei de baza se acorda de la data prevazuta in ordinul de numire. Pentru persoanele chemate sau rechemate in activitate, solda functiei de baza se acorda de la data prezentarii la serviciu.

(5) Salariul functiei de baza se acorda de la data prevazuta in ordinul/dispozitia/decizia de numire. Pentru persoanele nou incadrate sau reintegrate in randul politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, salariul functiei de baza se acorda de la data prezentarii la serviciu.

Art. 79 aaa Solda functiei de baza, respectiv salariul functiei de baza se stabileste prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare prevazuti de prezenta lege cu salariul de baza minim brut pe tara, rotunjindu-se din leu in leu in favoarea personalului.

Art. 80 aaa (1) Pentru gradele pe care le au, cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare beneficiaza de solda de grad, respectiv de salariul gradului profesional detinut, ale caror cuantumuri sunt prevazute in anexa nr.IV/1B la prezenta lege.

(2) Solda de grad se plateste de la data acordarii gradului, respectiv a inaintarii in grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate in activitate, solda de grad se plateste de la data prezentarii la serviciu.

(3) Salariul gradului profesional detinut se plateste de la data obtinerii gradului profesional, respectiv a avansarii in gradul profesional. Pentru persoanele nou incadrate sau reintegrate in randul politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, salariul gradului profesional detinut se plateste de la data prezentarii la serviciu.

Art. 81 aaa (1) Cadrele militare in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care, potrivit prevederilor legale, indeplinesc functii de comanda/conducere, beneficiaza lunar de o indemnizatie de comanda/conducere, de 10-50% din solda functiei de baza, respectiv din salariul functiei de baza.

(2) Functiile pentru care se acorda indemnizatia de comanda/conducere sunt prevazute in statele de organizare, cu avizul structurii financiar-contabile centrale. Marimea concreta a procentului, precum si normele de acordare/suspendare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Indemnizatia de comanda/conducere se acorda de la data numirii in functiile cu drept la indemnizatie de comanda, respectiv de conducere si inceteaza la data schimbarii din functie.

Art. 82 aaa (1) Cadrele militare in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, care indeplinesc, prin imputernicire, atributiile functiilor prevazute cu indemnizatii de comanda, respectiv indemnizatii de conducere, beneficiaza, pe perioada imputernicirii, de solda functiei de baza, respectiv de salariul functiei de baza corespunzatoare functiilor in care sunt imputernicite si de indemnizatia de comanda, respectiv de indemnizatia de conducere corespunzatoare functiilor respective .

(2) Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, imputernicite sa asigure indeplinirea atributiilor functiilor de executie vacante sau ai caror titulari lipsesc temporar, beneficiaza, pe perioada imputernicirii, de solda functiei de baza corespunzatoare functiilor in care sunt imputernicite.

(3) Cadrele militare, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare imputernicite/imputerniciti isi mentin soldele/salariile functiilor de baza si, dupa caz, indemnizatiile de comanda/conducere avute anterior, daca acestea sunt mai mari decat cele acordate in baza prevederilor alin.(1) si (2).

(4) Normele metodologice privind imputernicirea pentru indeplinirea atributiilor functiilor prevazute la alin.(1) si (2) se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 83 aaa (1) Cadrele militare in activitate, numite in functii inferioare gradelor pe care le au ca urmare a situatiilor prevazute la art.81 lit.a) si b) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, primesc soldele functiilor de baza minime pentru gradele pe care le au.

(2) Prevederile alin.(1) nu se aplica cadrelor militare in activitate sanctionate cu retrogradarea in functie.

Art. 84 aaa (1) In raport cu timpul servit in calitate de cadru militar in activitate, soldat si gradat voluntar in activitate, politist si functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la 1-7 gradatii, care se acorda din trei in trei ani.

(2) Fiecare gradatie reprezinta 6% din solda functiei de baza, respectiv salariul functiei de baza.

(3) Persoanele chemate sau rechemate in activitate, precum si rezervistii concentrati, beneficiaza de gradatii in raport cu vechimea in serviciu avuta/stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, dupa cum urmeaza:

- 3 - 5 ani gradatia I;

- 5 - 10 ani gradatia a II-a;

- 10 - 15 ani gradatia a III-a;

- 15 - 20 ani gradatia a IV-a;

- 20 aaa 25 ani gradatia a V-a;

- peste 25 ani gradatia a VI-a.

(4) Cadrele militare trecute in rezerva care sunt rechemate in activitate beneficiaza de numarul de gradatii avut inainte de trecerea in rezerva, daca acesta este mai mare decat cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin.(3), luandu-se in calcul pentru acordarea gradatiei urmatoare si vechimea scursa de la acordarea ultimei gradatii pana la trecerea in rezerva. Prevederile de mai sus se aplica si persoanelor care au avut calitatea de soldati si gradati voluntari si redobandesc aceasta calitate potrivit reglementarilor legale in vigoare.

(5) Prevederile alin.(3) si (4) se aplica si absolventilor institutiilor militare de invatamant pentru vechimea in serviciu avuta/stagiul de cotizare realizat pana la data intrarii in aceste institutii si, dupa caz, soldatilor si gradatilor voluntari trecuti in corpul cadrelor militare in activitate pentru vechimea in serviciu avuta/stagiul de cotizare realizat pana la data schimbarii pozitiei de activitate.

(6) Prevederile alin.(3)-(5) se aplica in mod corespunzator si politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 85 aaa (1) Studentii si elevii militari din institutiile de invatamant, persoanele care urmeaza cursurile de formare a cadrelor militare si militarii in termen beneficiaza de drepturile banesti prevazute in anexa nr.IV/1C la prezenta lege.

(2) Studentii si elevii institutiilor de invatamant pentru formarea politistilor, respectiv cursantii institutiilor de invatamant pentru formarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, beneficiaza de drepturile banesti prevazute in anexa nr.IV/1C la prezenta lege.

Art. 86 aaa (1) Cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si personalul civil care lucreaza in conditii de pericol in unitatile de fabricare, experimentare, analiza sau depozitare a munitiilor, pulberilor, explozivilor si substantelor toxice speciale sau care executa operatiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase de munca, diferentiat in functie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat in aceste locuri, calculat la solda functiei de baza/salariul functiei de baza, respectiv la salariul de baza, astfel:

- locuri de munca sau operatiuni deosebit de periculoase ............. 37 - 50%;

- locuri de munca sau operatiuni foarte periculoase ...................... 16 - 30%;

- locuri de munca sau operatiuni periculoase .......................... pana la 16%.

(2) Locurile de munca sau operatiunile periculoase, diferentiate in functie de gradul de pericol pe care il reprezinta, procentul corespunzator fiecarui loc de munca sau operatiune, precum si alte reglementari se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 87 aaa Dispozitiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru conditii periculoase sau vatamatoare, pentru activitati care solicita o incordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara in conditii deosebite de munca, pentru conditii grele de munca, pentru activitatea desfasurata in schimb de noapte, precum si alte reglementari aplicabile in sectorul bugetar, se aplica si personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, care se afla in situatii similare, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 88 aaa Alte drepturi salariale specifice activitatii desfasurate de personalul militar in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si de personalul civil din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala sunt prevazute in anexa nr.IV/2 la prezenta lege.

Art. 89 aaa (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, dupa caz, in conditii de pericol deosebit, desfasurata in exercitarea atributiilor functionale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unitatii, cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si personalul civil, care executa, conduc, coordoneaza sau contribuie la realizarea misiunilor de operatii speciale, misiunilor operative de protectie a demnitarilor, a actiunilor de gardare, protectie si control antiterorist, supraveghere operativa, a procedurilor speciale si activitatilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare, integrare si asistenta medicala si psihologica pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobandit o forma de protectie in Romania, culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor, investigatii, actiuni si interventie beneficiaza de un spor de pana la 30% calculat la solda functiei de baza/salariul functiei de baza, respectiv la salariul de baza.

(2) Cadrele militare in activitate, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil care desfasoara activitati privind prevenirea si combaterea coruptiei in randul personalului propriu beneficiaza de un spor lunar de 30% din solda functiei de baza, salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza.

(3) Prevederile alin.(2) nu se aplica cadrelor militare in activitate si personalului civil care beneficiaza de sporul prevazut la alin.(1).

(4) Unitatile, categoriile de personal, conditiile, criteriile si procentul de acordare a sporului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 90 aaa (1) Personalul militar in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si personalul civil care executa, in domenii specifice, lucrari de exceptie si misiuni speciale, apreciate ca atare de catre conducatorii acestora, beneficiaza de un spor de pana la 50% din solda functiei de baza/salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza.

(2) Sporul prevazut la alin.(1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numarul total de posturi prevazute in statele de organizare.

(3) Conditiile de acordare a sporului se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 91 aaa (1) Personalul militar in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si personalul civil, trimisi in interesul serviciului in delegare sau detasare, la aplicatii, trageri, instructie in tabara sau in alte misiuni, in alte localitati decat cele in care se afla sediul unitatii din care fac parte, au dreptul la indemnizatia de delegare sau de detasare, precum si la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementarilor in vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) se acorda si elevilor si studentilor institutiilor de invatamant pentru formarea personalului militar, persoanelor care urmeaza cursurile de formare a cadrelor militare si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor, care se deplaseaza in interes de serviciu si carora nu li se pot asigura masa si cazarea gratuit in unitati din localitatea unde se executa misiunea.

(3) Reglementarile privind drepturile de transport ale personalului militar in activitate, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor si cursantilor din institutiile de invatamant pentru formarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si ale personalului civil se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 92 aaa (1) Pentru conditiile de munca speciale in care isi desfasoara activitatea, gradul ridicat de dificultate, complexitate deosebita si riscurile suplimentare pe care le presupune indeplinirea activitatilor aeronautice, personalul aeronautic beneficiaza si de drepturile banesti prevazute in anexa nr.IV/3A la prezenta lege.

(2) Personalul navigant de marina din subunitatile si unitatile de nave, submarine, ambarcat, precum si scafandrii beneficiaza si de drepturile banesti prevazute in anexa nr.IV/3B la prezenta lege.

Art. 93 aaa (1) Personalul care lucreaza cu cifru de stat beneficiaza de o indemnizatie de 15-20% din solda functiei de baza/salariul functiei de baza, respectiv din salariul de baza.

(2) Functiile cu drept la indemnizatie si marimea concreta a procentului se stabilesc, cu avizul structurii financiar-contabile centrale, prin statele de organizare.

Art. 94 aaa (1) Pentru activitatea desfasurata, cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari in activitate, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si personalul civil beneficiaza de un premiu anual stabilit in raport cu solda lunara/salariul de baza de incadrare, respectiv salariul de baza din ultima luna a anului pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calcul solda lunara/salariul de baza de incadrare, respectiv salariul de baza din ultima luna de activitate.

(3) Premiul anual se poate reduce pana la anulare in cazul celor care nu au desfasurat in cursul anului o activitate profesionala corespunzatoare sau au savarsit abateri grave sanctionate disciplinar.

Sectiunea 2

Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor si in alte situatii

Art. 95 aaa (1) Cadrele militare in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe timpul cat urmeaza cursuri de zi in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu acordul si in interesul autoritatilor sau institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, beneficiaza de solda lunara avuta/salariul de baza de incadrare avut la data inceperii cursurilor, cu exceptia indemnizatiei de comanda/conducere, precum si de celelalte drepturi aplicabile personalului din institutia de invatamant, in conditiile stabilite prin ordin de ordonatorul principal de credite.

(2) Personalul militar in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care urmeaza cursuri de cariera si nivel, precum si alte activitati de perfectionare sau formare continua, beneficiaza de solda lunara avuta, respectiv salariul de baza de incadrare avut la data inceperii cursurilor si de celelalte drepturi salariale avute, in conditiile stabilite prin ordin de ordonatorul principal de credite.

(3) Drepturile prevazute la alin.(1) si (2) se mentin si pe perioada stagiului la unitati.

(4) Elevii si studentii institutiilor de invatamant superior pentru formarea personalului militar dupa obtinerea gradului de ofiter, beneficiaza de solda gradului acordat.

(5) Personalul contractual care participa la cursuri sau stagii de formare profesionala cu scoatere integrala din activitate, cu acordul si in interesul autoritatilor sau institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, beneficiaza, in aceasta perioada, de o indemnizatie egala cu salariul de baza, indemnizatiile si sporurile acordate in luna anterioara trimiterii la aceste forme de pregatire profesionala, cu exceptia celor care se acorda in raport de timpul efectiv lucrat.

(6) Pentru ofiterii care in timp ce urmeaza cursurile institutiilor de invatamant superior militare sau civile, precum si doctoratul, sunt inaintati in grad sau pentru maistrii militari si subofiterii aflati in aceasta situatie cand li se acorda grade de ofiteri, solda de functie a acestora nu poate fi mai mica decat solda de functie minima prevazuta pentru gradul respectiv.

(7) Pentru politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care, in timp ce urmeaza cursurile institutiilor de invatamant superior, precum si doctoratul, sunt avansati in grad profesional sau pentru politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare carora li se acorda grade profesionale superioare, salariul functiei de baza al acestora nu poate fi mai mic decat salariul functiei de baza minim prevazut pentru gradul profesional respectiv.

Art. 96 aaa Reglementarile privind salarizarea personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care indeplinesc functii in afara institutiilor publice din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si in societati comerciale, in regii autonome, in companii nationale aflate in subordine sau in coordonarea acestora, si in organizatii internationale care asigura asistenta de specialitate pe teritoriul Romaniei, cele cu privire la salarizarea personalului din compartimentele speciale, precum si cele referitoare la salarizarea cadrelor militare si personalului civil de specialitate din structurile militare ale autoritatii judecatoresti sunt prevazute in anexa nr.IV/4 la prezenta lege.

Art. 97 aaa (1) Reglementarile privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil care participa la misiuni: de aparare colectiva, in sprijinul pacii, de asistenta umanitara, tip coalitie, exercitii comune, individuale si ceremoniale, de cooperare de profil cu alte state, precum si pe timpul altor activitati, in afara teritoriului statului roman, sunt prevazute in anexa nr.IV/5 la prezenta lege.

(2) Prevederile legale in vigoare privind salarizarea in valuta in strainatate si in lei in tara prevazute la Capitolul III al Titlului II din prezenta lege se aplica si personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si civil trimis in strainatate in misiune permanenta.

(3) Prevederile legale in vigoare privind salarizarea in valuta in strainatate si in lei in tara se aplica si personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare trimisi in strainatate in misiune temporara.

Art. 98 aaa Cadrele militare in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care sunt pusi la dispozitie in situatii temeinic justificate, potrivit legii, beneficiaza de solda lunara avuta/salariul de baza de incadrare avut, cu exceptia indemnizatiei de comanda/conducere, precum si de celelalte drepturi salariale avute, in conditiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 99 aaa (1) Cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe timpul cat se afla in delegare, detasare, concediu de odihna, permisie, invoire, concediu pentru incapacitate temporara de munca, concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani si alte concedii platite care se acorda in baza dispozitiilor legale, si pe timpul executarii sanctiunilor disciplinare prevazute de regulamentele militare, primesc soldele lunare, respectiv salariile de baza de incadrare, precum si celelalte drepturi salariale avute, in conditiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(2) In cazul in care detasarea se face pe un post cu un nivel de salarizare superior, personalul militar in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare beneficiaza de solda functiei de baza, respectiv salariul functiei de baza cuvenite functiei respective, precum si de celelalte drepturi banesti legal cuvenite.

(3) Personalul militar in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe timpul concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap, beneficiaza de indemnizatia prevazuta de actele normative in vigoare. Perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta.

Art. 100 aaa (1) Cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere, primesc solda lunara precum si celelalte drepturi salariale stabilite in conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite, pana la sfarsitul lunii in care a avut loc schimbarea pozitiei de activitate.

(2) Termenul legal de predare a functiei incepe de la data schimbarii pozitiei de activitate. Daca termenul legal de predare a functiei depaseste luna respectiva, plata drepturilor banesti prevazute la alin.(1) se face, in continuare, pana la terminarea predarii, fara a depasi acest termen. Termenul legal de predare a functiei nu poate depasi 30 de zile lucratoare pentru cadrele militare, respectiv 22 de zile lucratoare pentru politisti si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

(3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2), pentru cadrele militare inaintate in grad in activitate si trecute in rezerva cu aceeasi data, solda lunara se stabileste, proportional, in raport cu noul grad.

(4) Cadrele militare prevazute la alin.(1) trecute in rezerva sau direct in retragere din initiativa lor ori pentru motive imputabile acestora, primesc solda lunara, precum si alte drepturi salariale stabilite in conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite pana la data schimbarii pozitiei de activitate. Situatiile prevazute la acest alineat sunt reglementate, in limitele legii, prin norme metodologice aprobate prin ordinul ordonatorului principal de credite.

(5) Prevederile alin.(1)-(4) se aplica, in mod corespunzator, si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, carora le inceteaza raporturile de serviciu.

Art. 101 aaa (1) Cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, pusi la dispozitie potrivit legii, ca efect al trimiterii in judecata unei instante penale, in stare de libertate, precum si cei eliberati pe cautiune, beneficiaza de solda functiei de baza minime corespunzatoare gradului detinut, solda de grad, gradatiile cuvenite, precum si de alte drepturi salariale stabilite in conformitate cu normele metodologice aprobate de ordonatorul principal de credite, pana la definitivarea situatiei.

(2) Personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, arestati, le inceteaza plata drepturilor salariale incepand cu data suspendarii din functie.

(3) Politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare pusi la dispozitie, potrivit legii, ca urmare a punerii in miscare a actiunii penale sau care sunt judecati in stare de libertate, ori liberati provizoriu pe cautiune, beneficiaza de salariul functiei de baza minim corespunzator gradului profesional detinut, salariul gradului profesional si gradatiile cuvenite, pana la definitivarea situatiei.

(4) In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal, persoanele carora li s-au aplicat prevederile alin.(1)-(3) vor fi repuse in toate drepturile banesti avute la data punerii la dispozitie, respectiv a suspendarii din functie, inclusiv compensarea drepturilor salariale de care au fost private pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendarii din functie, actualizate potrivit majorarilor sau indexarilor salariale.

Art. 102 aaa In caz de deces, drepturile banesti cuvenite personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil se platesc, pentru intreaga luna in care a avut loc decesul, dupa caz, sotului supravietuitor, copiilor sau parintilor, iar in lipsa acestora celorlalti mostenitori legali.

Art. 103 aaaDrepturile neachitate personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil, nereclamate in termen de 3 ani de la data cand trebuiau platite, se prescriu.

Sectiunea 3

Drepturile banesti cuvenite pe timpul concentrarii

Art. 104 aaaPersonalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, rezervisti, pe timpul concentrarii, beneficiaza de solda functiei de baza, respectiv salariul functiei de baza pentru functia pe care o indeplinesc, de solda gradului pe care il au, respectiv salariul gradului profesional detinut, de gradatiile legal stabilite, precum si de alte drepturi, prevazute de reglementarile in vigoare pentru personalul militar, politisti si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, de la unitatile unde sunt concentrati.

Sectiunea 4

Alte dispozitii

Art. 105 aaa (1) Functiile personalului din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala sunt prevazute in statele de organizare elaborate de aceste institutii, pe baza structurilor organizatorice aprobate, si cuprind, dupa caz, prevederile referitoare la gradul militar/profesional, treapta profesionala, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare ai soldelor functiilor de baza, respectiv salariilor functiilor de baza.

(2) Functiile cu drept la indemnizatie de comanda/conducere se aproba prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu avizul structurii financiar-contabile centrale.

Art. 106 aaaFunctiile specifice pentru personalul civil din structurile institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala sunt prevazute in anexa nr.IV/6 la prezenta lege.

Art. 107 aaa (1) Pe timp de mobilizare sau razboi se aplica prevederile prezentei legi, precum si unele reglementari specifice stabilite prin hotarare a Guvernului.

(2) Prevederile anexei nr. X la Decretul nr.163/1975 se aplica in continuare, pana la data intrarii in vigoare a actului normativ care reglementeaza modul de stabilire a drepturilor pe timp de mobilizare sau razboi.

Art. 108 aaa (1) Solda functiei de baza/salariul functiei de baza si solda de grad/solda gradului profesional se actualizeaza ori de cate ori are loc o majorare sau o indexare a salariului de baza minim brut pe tara.

(2) Prevederile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare repusi in drepturi.

Art. 109 aaa (1) Prevederile referitoare la calcularea, retinerea si virarea contributiilor pentru asigurarile sociale de stat nu se aplica cadrelor militare in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

(2) Prevederile referitoare la calcularea, retinerea si virarea contributiilor stabilite potrivit legislatiei in vigoare privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, nu se aplica personalului militar in activitate, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil.

(3) Prevederile referitoare la sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca nu se aplica cadrelor militare in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 110 aaa (1) Drepturile prevazute de prezenta lege se acorda in conditiile exercitarii, potrivit reglementarilor in vigoare, a controlului financiar preventiv propriu.

(2) Controlul financiar preventiv propriu se exercita, prin viza, de persoanele din cadrul structurilor de specialitate, desemnate potrivit reglementarilor in vigoare.

(3) Acordarea drepturilor banesti reglementate prin prezenta lege se va face in limita fondurilor bugetare aprobate anual institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Art. 111 aaa (1) Ofiterii, politistii si functionarii publici cu statul special din administratia penitenciarelor care ocupa functii de demnitate publica, beneficiaza, pe langa drepturile salariale cuvenite acestei functii si de solda de grad, respectiv salariul gradului profesional detinut, ca drept al titularului acestuia, de gradatiile calculate la acesta.

(2) Persoanele prevazute la alin.(1) pot opta pentru drepturile salariale cuvenite pentru calitatea de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 112 aaa (1) Soldele personalului militar in activitate se stabilesc in raport cu numarul zilelor calendaristice corespunzatoare fiecarei luni a anului.

(2) Soldele personalului militar in activitate se platesc odata pe luna, in perioada stabilita potrivit reglementarilor in vigoare, pentru luna precedenta.

(3) Soldele personalului militar in activitate, respectiv salariile lunare ale politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, sunt confidentiale, institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.

(4) Soldele personalului militar in activitate, respectiv salariile lunare ale politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare nu pot fi urmarite decat in cazurile si in limitele prevazute de reglementarile in vigoare.

Art. 113 aaa (1) Pana la data acordarii soldelor functiilor de baza si salariilor functiilor de baza potrivit coeficientilor de ierarhizare prevazuti de prezenta lege, soldele functiilor de baza si salariile functiilor de baza, in care se includ solda de functie/salariul pentru functia indeplinita, solda de merit/salariul de merit, indemnizatia de dispozitiv/sporul pentru misiune permanenta, sporul pentru pastrarea confidentialitatii in legatura cu informatiile clasificate si sporul de fidelitate, in procentele si cuantumurile prevazute de actele normative care reglementeaza salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, aplicabile anterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se stabilesc anual, prin hotarare a Guvernului.

(2) In situatia in care cuantumul soldei lunare, respectiv al salariului de baza de incadrare, calculat in raport cu solda functiei de baza, respectiv salariul functiei de baza, este inferior soldei lunare, respectiv salariului de baza avut la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se acorda o indemnizatie compensatorie egala cu diferenta dintre solda lunara, respectiv salariul de baza si solda lunara si salariul de baza de incadrare. Indemnizatia constituie baza de calcul pentru stabilirea drepturilor salariale si sociale, acordate conform legii.

(3) Pana la data acordarii soldelor functiilor de baza si salariilor functiilor de baza potrivit coeficientilor de ierarhizare prevazuti de prezenta lege, sporurile, indemnizatiile, primele si celelalte drepturi banesti prevazute a se acorda in raport cu solda functiei de baza, respectiv salariul functiei de baza, se calculeaza in raport cu solda lunara, respectiv salariul de baza de incadrare.

Art. 114 aaa Institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, in aplicarea prezentei legi, emit norme metodologice in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 115 aaaPersonalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare li se aplica prevederile Capitolului II din Titlul I al prezentei legi, numai in masura in care nu contravin prevederilor statutelor profesionale si actelor normative emise in aplicarea acestora.

Art. 116 aaa (1) Pentru cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, drepturile acordate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi in raport cu solda de functie, se stabilesc pe baza soldei functiei de baza.

(2) Pentru politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, drepturile acordate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi in raport cu salariul functiei indeplinite, respectiv salariul de baza, se stabilesc pe baza salariului functiei de baza, respectiv a salariului de baza de incadrare.

Art. 117 aaa (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala se asigura de fiecare ordonator principal de credite, prin structura financiar-contabila centrala.

(2) Acordarea drepturilor banesti reglementate prin prezenta lege se va face in limita fondurilor bugetare aprobate anual institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

CAPITOLUL V

Reglementari specifice personalului incadrat in aparatul central

al Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice,

oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate

Sectiunea 1

Salarii de baza

Art. 118 aaa Salarizarea membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei se face tinandu-se seama de rolul, raspunderea, complexitatea si importanta sociala a functiei exercitate, de specificul activitatii de promovare a politicii externe a Romaniei, de pregatirea si competenta profesionala a diplomatilor, precum si de incompatibilitatile si interdictiile prevazute pentru diplomati de legislatia in vigoare.

Art. 119 aaa Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei si pentru personalul care indeplineste functii de executie specifice in centrala Ministerului Afacerilor Externe sunt prevazute in Anexa nr.V/1.

Art. 120 aaa Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular si personalul care ocupa functii de executie specifice in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si care exercita functii de conducere sunt cele prevazute in Anexa nr.V/2.

Art. 121 aaa (1) Salariile lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se stabilesc pe functii, tinandu-se seama de rolul, raspunderea si complexitatea atributiilor ce revin fiecarei functii si avandu-se in vedere costul vietii si conditiile de viata si de munca din tara in care personalul isi desfasoara activitatea.

(2) Salariul lunar in valuta corespunzator fiecarei functii se determina prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a functiei, prevazut in Anexa nr.V/3A, asupra bazei de calcul pentru tara respectiva.

(3) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, reprezentand baza de calcul al salariilor si indemnizatiilor in valuta in cuantum net, pentru fiecare tara in care personalul isi desfasoara activitatea, se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Sectiunea a 2-a

Sporuri, premii si alte drepturi

Art. 122 aaaSporurile la salariile de baza si alte drepturi care sunt specifice domeniului sunt prevazute in anexele nr. V, nr. V/3 si nr.V/3B care cuprind salariul de baza pentru personalul diplomatic si consular si personalul care ocupa functii de executie specifice.

Sectiunea a 3-a

Angajarea si avansarea in functii de executie specifice

Art. 123 aaa Conditiile de incadrare si promovare a personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate in functiile de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu respectarea prevederilor din Statutul Corpului Diplomatic.

CAPITOLUL VII

Reglementari specifice personalului din cadrul Curtii de Conturi

Art.195 - Salarizarea membrilor Curtii de Conturi, precum si a personalului de specialitate, se stabileste avand in vedere rolul si importanta Curtii de Conturi a Romaniei, de autoritate independenta cu atributii de control si audit asupra tuturor autoritatilor publice centrale si locale.

Art.196 - Potrivit Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, membrii Curtii de Conturi si personalul de specialitate au statut juridic asimilat magistratilor in ceea ce priveste incompatibilitatile, interdictiile, riscurile si suprasolicitarea neuropsihica pe care o presupune exercitarea fiecarei functii, de obligatia de pastrare a confidentialitatii, de pregatirea profesionala, precum si nivelul si complexitatea atributiilor conferite de lege.

Sectiunea 1

Salarii de baza

Art.197 - Salarizarea membrilor Curtii de Conturi, a auditorilor publici externi, a consilierilor juridici asimilati auditorilor publici externi si a specialistilor in informatica asimilati auditorilor publici externi, ca personal de specialitate al Curtii de Conturi, se face pe baza coeficientilor de ierarhizare prevazuti in anexa VII la prezenta lege.

Art.198 - Salarizarea membrilor Curtii de Conturi si a personalului de specialitate trebuie sa le asigure o reala independenta economica, conditie necesara pentru protectia acestora impotriva oricarei atingeri aduse independentei si impartialitatii lor in infaptuirea controlului/auditului asupra fondurilor publice.

Art.199 - Prin sintagma auditor public extern se intelege atat functia de auditor public extern, cat si functiile de conducere de director, director adjunct, sef serviciu si sef birou din structurile de control ale Curtii de Conturi si ale Autoritatii de Audit.

Art.200 - Perioada mandatului membrilor Curtii de Conturi care provin din randul auditorilor publici externi este considerata vechime in specialitatea de auditor public extern.

Art.201 - (1) Promovarea personalului de specialitate, in functii, grade sau trepte profesionale, se face de regula pe un post vacant existent in statul de functii.

Art.202 - Conditiile de incadrare si promovare a personalului de specialitate din Curtea de Conturi a Romaniei se stabilesc in baza regulamentului aprobat prin hotarare a Plenului Curtii de Conturi.

Sectiunea a 2-a

Sporurisi alte drepturi

Art.203 - (1) Pentru conditii deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase, personalului de specialitate li se acorda un spor de 15% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii

(2) Conditiile de acordare a sporului prevazut la alin. (1) se aproba de ordonatorul principal de credite, in functie de conditiile deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase stabilite potrivit legii.

Art.204 - (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul de specialitate beneficiaza de un premiu anual egal cu castigul mediu lunar brut, realizat in anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acorda proportional cu perioada in care a lucrat, luandu-se in calcul media salariilor de baza brute lunare, realizate in perioada in care au desfasurat activitate.

(3) Regulile privind acordarea premiului anual prevazut la alin.(1) se stabilesc prin hotarare a Plenului Curtii de Conturi.

(4) Plata premiului anual se va face incepand cu luna ianuarie a anului urmator.

Art.205 - Curtea de Conturi a Romaniei poate constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pentru personalul de specialitate. Din acest fond sunt acordate premii in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare in cadrul aceluiasi an bugetar.

Art.206 - Criteriile pentru acordarea premiilor prevazute la art. 205 se aproba prin hotarare a Plenului Curtii de Conturi.

Art.207 - (1) Membrii Curtii de Conturi beneficiaza anual de un concediu de odihna platit de 35 de zile lucratoare.

(2) Personalul de specialitate al Curtii de Conturi beneficiaza anual de un concediu de odihna platit de maxim 31 de zile lucratoare.

Art.208 - Durata concediului de odihna in functie de vechimea in munca, precum si durata si conditiile de acordare pentru celelalte categorii de concedii se stabilesc prin hotarare a Plenului Curtii de Conturi.

Art.209 - Membrii Curtii de Conturi si personalul de specialitate, care sunt detasati sau delegati in alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza, pe toata durata delegarii sau detasarii, de urmatoarele drepturi:

a) diurna in cuantum de 2% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, dar nu mai putin decat cuantumul prevazut pentru personalul din unitatile bugetare;

b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria pana la 3 stele inclusiv. In situatia in care nu beneficiaza de cazare in aceste conditii, au dreptul la o suma egala cu 0,5% din indemnizatia de incadrare bruta lunara pentru fiecare noapte, pe toata durata delegarii sau detasarii in alta localitate;

c) decontarea, in limita a 4 calatorii dus-intors, pe luna, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferata clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, dupa caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, in situatia in care deplasarea se face cu autoturismul. Decontarea transportului nu se acorda in cazul in care deplasarea se face cu autoturismul ce apartine institutiei.

Art.210 - Membrii Curtii de Conturi si personalul de specialitate, trimisi in strainatate pentru actiuni in interesul serviciului, au drepturile si obligatiile stabilite prin regulamentul aprobat prin hotarare a Plenului Curtii de Conturi, cu exceptia situatiilor in care prin lege speciala se prevede altfel, cu respectarea dispozitiilor in vigoare referitoare la drepturile si obligatiile personalului trimis in strainatate.

Art.211 - Cheltuielile de deplasare in strainatate aaa diurna in valuta, cheltuieli de transport si cazare aaa se aproba de ordonatorul de credite si se acorda potrivit dispozitiilor prevazute de lege pentru secretarii de stat.

Art.212 - Pentru acordarea de ajutoare, recompense si contributii la actiuni umanitare se constituie, la nivelul Curtii de Conturi a Romaniei, Fondul presedintelui, cu incadrarea in creditele bugetare aprobate.

CAPITOLUL VI

Reglementari specifice personalului din sistemul justitiei

Art. 124 aaaPrezentul capitol cuprinde reglementari specifice privind salarizarea si celelalte drepturi salariale ale:

a) judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, de la curtile de apel, tribunale, tribunalele specializate, si judecatorii, procurorilor de la parchetele de pe langa aceste instante, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale magistratilor asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ;

b) asistentilor judiciari;

c) personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea;

d) personalului de instruire fara specialitate juridica, precum si ale personalului care ocupa functii auxiliare din cadrul Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri, personalului de specialitate criminalistica si personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor de expertize criminalistice;

e) specialistilor din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si pentru specialistii in domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;

f) personalului de probatiune.

Art. 125 aaa (1) Salarizarea si celelalte drepturi ale judecatorilor militari si procurorilor militari se asigura de Ministerul Apararii Nationale, potrivit prevederilor prezentei legi si reglementarilor referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de militar activ. Salarizarea si celelalte drepturi ale procurorilor militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie se asigura de aceasta, potrivit prevederilor prezentei legi si reglementarilor referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de militar activ.

(2) Salarizarea si celelalte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate si personalului conex militar si civil de la instantele judecatoresti si parchetele militare se asigura de Ministerul Apararii Nationale, potrivit prevederilor prezentei legi si reglementarilor referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de militar activ, respectiv de salariat civil al Ministerului Apararii Nationale.

(3) Salarizarea si celelalte drepturi ale personalului civilal Ministerului Apararii Nationale, din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, se asigura de aceasta, potrivit prevederilor prezentei legi si reglementarilor referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de personal civil al Ministerului Apararii Nationale.

Art. 126 aaa (1) Salarizarea si celelalte drepturi salariale ale personalului prevazut la art.124, se stabilesc tinandu-se seama de locul si rolul justitiei in statul de drept, de participarea personalului din cadrul fiecarei categorii la buna functionare a sistemului judiciar, de raspunderea, complexitatea, riscurile si suprasolicitarea neuropsihica pe care o presupune exercitarea fiecarei functii, de obligatia de pastrare a confidentialitatii, de pregatirea profesionala, precum si de incompatibilitatile si interdictiile prevazute de lege pentru aceste categorii de personal.

(2) Salarizarea judecatorilor si procurorilor trebuie sa le asigure o reala independenta economica, conditie necesara pentru protectia acestora impotriva oricarei atingeri aduse independentei si impartialitatii lor in infaptuirea actului de justitie.

Sectiunea 1

Salarizarea judecatorilor, procurorilor,

a personalului de specialitate juridica asimilat acestora, precum si a magistratilor-asistenti

Art. 127 aaa (1) Judecatorii, procurorii, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si magistratii-asistenti au dreptul pentru activitatea desfasurata la o indemnizatie de incadrare bruta lunara stabilita in raport cu nivelul instantelor sau parchetelor, cu functia detinuta si cu vechimea in magistratura prevazuta de art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza coeficientilor de ierarhizare prevazuti in Anexa nr.VI.1 la prezenta Lege.

(2) Pentru judecatorii militari si procurorii militari, indemnizatia de incadrare bruta lunara stabilita potrivit prezentei legi reprezinta solda de functie.

Art. 128 aaa (1) Pentru conditii deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase, judecatorilor, procurorilor, personalului de specialitate juridica asimilat acestora si magistratilor-asistenti li se acorda un spor de 15% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii

(2) Conditiile de acordare a sporului prevazut la alin. (1) se aproba de ordonatorul principal de credite, in functie de conditiile deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase stabilite potrivit legii.

Art. 129 aaa (1) Judecatorii si procurorii care functioneaza la instantele si parchetele din mediul rural, beneficiaza de un spor de pana la 10% calculat la indemnizatia de incadrare bruta lunara.

(2) Cuantumul sporului se stabileste in functie de gradul de izolare a localitatii si de conditiile concrete de viata, prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti sau, dupa caz, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 130 aaa(1) Bursele auditorilor de justitie se stabilesc potrivit coeficientului de ierarhizare prevazut la pct.28 din Anexa nr.VI.1 la prezenta Lege, in raport cu vechimea pe care o au ca auditori.

(2) Dupa validarea examenului de capacitate, inclusiv in perioada prevazuta la art. 31 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, judecatorilor, procurorilor si personalul de specialitate juridica asimilat acestora li se aplica indemnizatia de incadrare bruta lunara stabilita conform coeficientului de ierarhizare prevazut la pct. 26 din Anexa la prezenta lege.

Art. 131 aaaIndemnizatiile de incadrare brute lunare si celelalte drepturi ale judecatorilor, procurorilor, personalului de specialitate juridica asimilat acestora si ale magistratilor-asistenti se stabilesc, dupa caz, de ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti, de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia cazurilor in care prin lege speciala sau prin prezenta lege se prevede altfel.

Art. 132 aaa (1) Pe perioada mandatului, presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizatie bruta lunara egala cu cea a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii, care au functia de judecator sau procuror, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), primesc lunar pentru activitatea desfasurata o indemnizatie bruta lunara egala cu cea a unui presedinte de sectie al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(3) La calculul indemnizatiei prevazute la alin. (1) si (2) se includ si celelalte sporuri, care se acorda in conditiile prevazute de prezenta lege.

(4) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii prevazuti la alin.(1) si (2) beneficiaza si de o indemnizatie de membru egala cu 25% din indemnizatia bruta lunara a judecatorului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

(5) Membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii si reprezentantii societatii civile beneficiaza de o indemnizatie de membru egala cu 50% din indemnizatia bruta lunara a judecatorului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

(6) In baza de calcul a indemnizatiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prevazuta la alin. (4) si (5), nu se includ sporurile prevazute la art. 128 si nici celelalte sporuri stabilite de prezenta lege ori de acte normative speciale.

(7) Presedintele, vicepresedintele si membrii Consiliului Superior al Magistraturii, daca nu au domiciliul in municipiul Bucuresti, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 136, 138 si 139.

Art. 133 aaaPe durata exercitarii functiei, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si cei din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza de o indemnizatie de incadrare bruta lunara stabilita pe baza coeficientilor de ierarhizare prevazuti la nr. crt.3, 4 si 6 aaa 11 din Anexa nr.VI.1 la prezenta Lege, in raport cu functiile pe care le detin sau cu care sunt asimilati potrivit legii.

Art. 134 aaaJudecatorii si procurorii numiti, in urma concursurilor, in functii de conducere in cadrul instantelor si parchetelor isi pastreaza indemnizatia si celelalte drepturi salariale corespunzatoare functiei de executie pe care o detin, daca acestea sunt mai favorabile.

Art. 135 aaa(1) Pe perioada delegarii si a detasarii, judecatorii, procurorii, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si magistratii-asistenti beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care sunt delegati sau detasati. Daca indemnizatia si celelalte drepturi salariale prevazute pentru functia in care sunt delegati sau detasati sunt mai mici, acestia isi pastreaza indemnizatia de incadrare bruta lunara si celelalte drepturi banesti.

(2) Drepturile care se acorda pe timpul detasarii se suporta de institutia in care persoana in cauza isi desfasoara activitatea.

Art. 136 aaaJudecatorii, procurorii, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si magistratii-asistenti, care sunt detasati sau delegati in alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza, pe toata durata delegarii sau detasarii, de urmatoarele drepturi:

a) diurna in cuantum de 2% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, dar nu mai putin decat cuantumul prevazut pentru personalul din unitatile bugetare;

b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria pana la 3 stele inclusiv. In situatia in care nu beneficiaza de cazare in aceste conditii, au dreptul la o suma egala cu 0,5% din indemnizatia de incadrare bruta lunara pentru fiecare noapte, pe toata durata delegarii sau detasarii in alta localitate;

c) decontarea, in limita a 4 calatorii dus-intors, pe luna, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferata clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, dupa caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, in situatia in care deplasarea se face cu autoturismul. Decontarea transportului nu se acorda in cazul in care deplasarea se face cu autoturismul ce apartine institutiei.

Art. 137 aaaJudecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, precum si alte categorii de personal prevazute la art.124 lit. a) si c), delegate sau detasate in sistemul penitenciar, beneficiaza pe durata delegarii sau detasarii si de un spor de 25% pentru activitatea desfasurata efectiv in penitenciar.

Art. 138 aaaJudecatorii, procurorii si personalul de specialitate juridica asimilat acestora, precum si magistratii-asistenti au dreptul la atribuirea unei locuinte de serviciu daca, in localitatea unde isi desfasoara activitatea, acestia, sotul/sotia sau copiii aflati in intretinerea lor nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori nu li s-a atribuit locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale.

Art. 139 aaa (1) Judecatorii, procurorii, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si magistratii-asistenti, carora nu li s-a acordat locuinta de serviciu de catre ordonatorii principali de credite, au dreptul, in conditiile art. 138, la compensarea diferentei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, si chiria platita pe baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legii. Acest drept nu are caracter salarial si nu se impoziteaza. Compensarea nu se acorda in cazul in care contractul de inchiriere este incheiat cu rude de gradul I sau II. In situatii exceptionale, determinate de inexistenta unui fond locativ adecvat in localitatea unde isi desfasoara activitatea, contractul de inchiriere poate avea ca obiect o locuinta situata in alta localitate din circumscriptia aceluiasi tribunal.

(2) Plafonul in limita caruia se poate deconta chiria in conditiile alin. (1) se stabileste anual, pe localitati, potrivit limitei bugetului alocat in acest scop in legea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, al procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie si al procurorului aaa sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.

(3) Au dreptul la locuinta de serviciu potrivit art. 138 sau, dupa caz, la compensarea chiriei in conditiile alin. (1) si (2) si cei delegati, detasati sau transferati in alta localitate decat cea de domiciliu, daca ei, sotul/sotia sau copiii aflati in intretinerea lor nu au in proprietate o locuinta in localitatea in care sunt delegati, detasati sau transferati. In acest caz, personalul delegat sau detasat nu mai beneficiaza de dreptul prevazut la art. 136 lit. b).

(4) Judecatorii, procurorii, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si magistratii-asistenti, care nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori carora nu li s-a acordat locuinta de serviciu in conditiile art. 138 sau compensarea chiriei in conditiile alin. (1) si (2), in localitatea in care isi desfasoara activitatea, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport intre localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si localitatea unde se afla sediul unitatii. In situatia in care deplasarea se face cu autoturismul, acestia beneficiaza de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada in care au lucrat efectiv.

(5) Daca judecatorii, procurorii, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si magistratii-asistenti, inclusiv sotul/sotia acestora sau copiii aflati in intretinerea lor, au instrainat o locuinta proprietate personala dupa data numirii in functie in localitatea in care solicita drepturile prevazute la alin. (1) - (3) si la art. 138 nu mai beneficiaza de aceste drepturi.

(6) In cazul pensionarii, titularul contractului de inchiriere si sotul ori sotia acestuia isi pastreaza drepturile locative pe tot parcursul vietii.

Art. 140 aaaLa plecarea in concediul de odihna, judecatorii, procurorii, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si magistratii-asistenti au dreptul, in conditiile legii, pe langa indemnizatia de concediu aferenta acestei perioade, si la o prima de concediu egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara din luna anterioara plecarii in concediu. Indemnizatia de concediu si prima de concediu se platesc cumulat, cu cel mult 5 zile inaintea datei plecarii in concediu. In cazul in care concediul de odihna se efectueaza fractionat, prima de concediu si indemnizatia de concediu se acorda o singura data. Prima de concediu se acorda proportional cu perioada lucrata in anul pentru care se acorda concediul de odihna.

Art. 141 aaaPentru acordarea de ajutoare, recompense si contributii la actiuni umanitare se constituie, la nivelul fiecarei institutii, Fondul presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si al procurorului aaa sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, si al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti, cu incadrarea in creditele bugetare aprobate.

Art. 142 aaa(1) Judecatorii, procurorii si personalul de specialitate juridica asimilat acestora, trimisi in strainatate pentru actiuni in interesul serviciului, au drepturile si obligatiile stabilite prin regulamentul aprobat, dupa caz, de ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia situatiilor in care prin lege speciala se prevede altfel, cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la drepturile si obligatiile personalului trimis in strainatate.

(2) Cheltuielile de deplasare in strainatate aaa diurna in valuta, cheltuieli de transport si cazare aaa se aproba de ordonatorul de credite si se acorda potrivit dispozitiilor prevazute de lege pentru secretarii de stat.

Art. 143 aaa (1) Judecatorii, procurorii si personalul de specialitate juridica asimilat acestora, membri ai unor comisii de examinare, de solutionare a contestatiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri, sunt remunerati prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat in cadrul acestor comisii.

(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevazute la alin. (1) se face luandu-se in considerare indemnizatia de incadrare lunara bruta a functiei in care este incadrat cel in cauza.

(3) Drepturile prevazute la alin. (1) se impoziteaza separat.

(4) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), care se deplaseaza in alta localitate decat cea in care isi au locul de munca, beneficiaza de diurna, cheltuieli de transport si cazare, in conditiile prezentei legi.

Art. 144 aaa (1) Pe durata mandatului ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti, consilierii ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti, personal contractual cu studii superioare juridice, sunt salarizati cu o indemnizatie de incadrare bruta lunara stabilita pe baza coeficientilor de ierarhizare prevazuti la pct.6 din Anexa nr. VI.1 la prezenta lege si beneficiaza, in mod corespunzator, de drepturile prevazute la art.128, 136 lit. c), 139, 140 si 142. In cazul in care in functia de consilier al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti sunt detasati magistrati sau personal de specialitate juridica asimilat acestora, care isi au domiciliul in alta localitate decat cea de detasare, beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute la art. 136.

(2) Personalul prevazut la alin. (1) beneficiaza anual de un concediu de odihna platit de 35 de zile lucratoare.

(3) Dispozitiile alin. 1 si alin. 2 se aplica in mod corespunzator si consilierilor presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 145 aaa (1) Judecatorii, procurorii, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si magistratii-asistenti, in activitate sau pensionari, beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, in conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate.

(2) Conditiile de acordare gratuita a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter salarial si nu se impoziteaza.

Art. 146 aaaMinisterul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetele de venituri si cheltuieli ale fiecarei unitati. Din acest fond sunt acordate premii in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare in cadrul aceluiasi an bugetar.

Art. 147 aaaCriteriile pentru acordarea premiilor prevazute la art. 146 se aproba de ordonatorul principal de credite sau, dupa caz, de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie si al procurorului aaa sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.

Art. 148 aaa (1) Judecatorii, procurorii, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si magistratii-asistenti, care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, fiind incadrati in gradul I sau II de invaliditate, in urma savarsirii impotriva lor a unor fapte prevazute de legea penala, in timpul sau in legatura cu serviciul, vor primi pe perioada invaliditatii o pensie egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara avuta la data survenirii invaliditatii si vor beneficia o singura data de o compensatie egala cu de cinci ori aceeasi indemnizatie bruta.

(2) Judecatorii, procurorii, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si magistratii-asistenti, care si-au pierdut partial capacitatea de munca, in conditiile alin. (1), fiind incadrabili in gradul III de invaliditate, si care nu isi mai pot exercita in continuare profesia vor beneficia de o pensie egala cu jumatate din indemnizatia de incadrare bruta avuta in ultima luna de activitate, de o compensatie egala cu de trei ori aceeasi indemnizatie bruta, precum si de dreptul de a cumula, in conditiile legii, pensia cu salariul pe care il pot primi dintr-o alta activitate desfasurata.

(3) Judecatorii, procurorii, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si magistratii-asistenti vor beneficia pe perioada invaliditatii, la cerere, in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, de o pensie egala cu 80% din indemnizatia de incadrare bruta lunara avuta la data survenirii invaliditatii, in situatia in care pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca a survenit din alte cauze decat cele prevazute la alin. (1) si (2), neimputabile persoanei in cauza. La data indeplinirii conditiilor prevazute de Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarii pensiei de invaliditate pot solicita pensie de serviciu.

(4) Urmasii celor decedati in conditiile prevazute la alin. (1): sotul supravietuitor/sotia supravietuitoare, copiii minori si copiii majori aflati la studii pana la implinirea varstei de 26 de ani beneficiaza, pe perioada cat indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale referitoare la pensiile de asigurari sociale din sistemul public, de o suma unica egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara pe care a avut-o persoana respectiva la data decesului, platita de angajator.

(5) Partea din pensia de invaliditate prevazuta la alin. (1) - ( 3), care depaseste nivelul pensiei de invaliditate din sistemul public al asigurarilor sociale, se suporta din bugetul de stat.

Art. 149 aaaIn caz de deces al judecatorului, procurorului, personalului de specialitate juridica asimilat acestora si magistratului-asistent, membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmas primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul indemnizatiei de incadrare brute din ultima luna de activitate a celui decedat.

Art. 150 aaa(1) Judecatorii, procurorii, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si magistratii-asistenti, nemultumiti de modul de stabilire a drepturilor salariale, prin act administrativ al ordonatorului principal de credite, pot face contestatie, in termen de 15 zile de la data comunicarii actului administrativ, la organele de conducere ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei Nationale Anticoruptie, Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism,la Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie ori, dupa caz, la Colegiile de conducere ale curtilor de apel sau parchetelor de pe langa acestea. Contestatiile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile.

(2) Impotriva hotararilor organelor prevazute la alin. (1) se poate face plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru hotararile Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sau, dupa caz, a Curtii de Apel Bucuresti, pentru celelalte hotarari. Hotararile pronuntate sunt irevocabile.

Sectiunea a 2-a

Salarizarea si celelalte drepturi salariale ale asistentilor judiciari

Art. 151 aaa(1) Asistentii judiciari numiti in conditiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt salarizati cu o indemnizatie de incadrare bruta lunara stabilita potrivit coeficientului de ierarhizare prevazut la pct. 26 din Anexa nr.VI.1 la prezenta lege, in raport cu vechimea in functii juridice.

(2) Asistentii judiciari beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute la art. 128 si 145.

(3) Indemnizatiile de incadrare brute lunare si celelalte drepturi ale asistentilor judiciari se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Art. 152 aaaIn cazul in care asistentii judiciari sunt delegati sau detasati la instante care au sediul in alte localitati decat cele in care isi au domiciliul, acestia beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, precum si de diurna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului din unitatile bugetare.

Art. 153 aaaDispozitiile art. 150 se aplica in mod corespunzator si asistentilor judiciari.

Sectiunea a 3-a

Salarizarea si celelalte drepturi salariale ale

personalului auxiliar si personalului conex

din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

Art. 154 aaa(1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc conform coeficientilor de ierarhizare prevazuti in Anexele nr.VI.2 si VI.3 la prezenta Lege, pe grade sau trepte profesionale, in raport de functia detinuta, de nivelul studiilor, de vechimea in specialitate, precum si de nivelul instantei sau al parchetului.

(2) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale si de la parchetele de pe langa acestea, precum si de la judecatoriile din municipiul Bucuresti si din localitatile resedinta de judet, precum si de la parchetele de pe langa acestea sunt cu 5% mai mari decat cele stabilite potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la curtile de apel si parchetele de pe langa acestea sunt cu 7% mai mari decat cele stabilite potrivit prevederilor alin. (1).

(4) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de la Directia Nationala Anticoruptie si de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism sunt cu 10% mai mari decat cele stabilite potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 155 aaa Pentru functia de specialist IT constituie vechime in functie si perioadele lucrate in acelasi domeniu la instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si la Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 156 aaa Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu studii superioare, care a ocupat functii medii de specialitate, in calculul vechimii in specialitate se poate lua in considerare si cel mult jumatate din timpul cat a lucrat in functiile respective.

Art. 157 aaa(1) Pentru conditii deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase, personalul auxiliar de specialitate si personalul conex beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.

(2) Conditiile de acordare a sporului prevazut la alin. (1) se aproba de ordonatorul principal de credite, in functie de conditiile deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase stabilite potrivit legii.

Art. 158 aaa (1) In caz de deces al unei persoane din categoria celor prevazute la art. 124 alin.(1), membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmas primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a celui decedat.

(2) In cazul in care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina institutiei in termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita in continuare drepturile prevazute la alin. (1) pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmas.

Art. 159 aaa(1) Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Superior al Magistraturii, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Directia Nationala Anticoruptie pot constitui, pentru personalul auxiliar de specialitate si personalul conex, un fond de premiere lunar, prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei unitati. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase.

(2) Criteriile pentru acordarea premiilor prevazute la alin. (1) se aproba de ordonatorul principal de credite.

Art. 160 aaa (1) Personalul auxiliar de specialitate si expertii psihologi din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, membri ai unor comisii de examinare, de solutionare a contestatiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri, sunt remunerati prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat in cadrul acestor comisii.

(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevazute la alin. (1) se face luandu-se in considerare salariul de baza brut lunar al functiei in care este incadrat cel in cauza.

(3) Drepturile prevazute la alin. (1) se impoziteaza separat.

(4) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), care se deplaseaza in alta localitate decat cea in care isi au locul de munca, beneficiaza de diurna, cheltuieli de transport si cazare, potrivit legii.

Art. 161 aaa (1) La plecarea in concediul de odihna, personalul auxiliar de specialitate si personalul conex au dreptul, in conditiile legii, pe langa indemnizatia de concediu, si la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu. Indemnizatia de concediu si prima se platesc cumulat, cu cel mult 5 zile inaintea datei plecarii in concediu. In cazul in care concediul de odihna se efectueaza fractionat, prima de concediu si salariul de baza se acorda o singura data. Prima de concediu se acorda proportional cu perioada lucrata in anul pentru care se acorda concediul de odihna.

(2) In perioada concediului de odihna, personalul prevazut la alin.(1) beneficiaza, o singura data pe an, de transport gratuit dus-intors intre localitatea de domiciliu si localitatea din tara in care isi petrece concediul de odihna sau de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, in cazul in care deplasarea intre localitatea de domiciliu si localitatea din tara unde isi petrece concediul se face cu autoturismul.

Art. 162 aaa(1) Personalul auxiliar de specialitate si personalul conex al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, nemultumiti de modul de stabilire a drepturilor salariale, pot face contestatie, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de stabilire a drepturilor salariale, la colegiul de conducere al curtii de apel sau, dupa caz, la colegiul de conducere al parchetului de pe langa curtea de apel in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea persoana in cauza, ori, dupa caz, al Directiei Nationale Anticoruptie, al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Contestatiile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile.

(2) Impotriva hotararilor organelor prevazute la alin. (1) se poate face plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru hotararile Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sau, dupa caz, a Curtii de Apel Bucuresti, pentru celelalte hotarari. Hotararile pronuntate sunt irevocabile.

Sectiunea a 4-a

Salarizarea si celelalte drepturi salariale ale

personalului de instruire fara specialitate juridica, a personalului care ocupa functii auxiliare din cadrul Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri, a personalului de specialitate criminalistica si a personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor de expertize criminalistice

Art. 163 aaaSalariile de baza pentru personalul de instruire fara specialitate juridica si pentru personalul auxiliar din cadrul Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri sunt stabilite conform coeficientilor de ierarhizare prevazuti in Anexa nr.VI.4 la prezenta Lege, pe grade profesionale, in functie de nivelul studiilor si de vechimea in specialitate.

Art. 164 aaa(1) La Institutul National al Magistraturii si la Scoala Nationala de Grefieri, pentru indeplinirea unor activitati pentru care volumul de munca este sub jumatate din cel al unui post cu norma intreaga, se face plata cu ora. Aceste fractiuni de norma sunt prevazute in statul de functii. Activitatile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Calculul tarifului orar se face luandu-se in considerare salariul de baza brut lunar a celui in cauza, stabilita in conditiile prevazute la art. 163.

(3) Pentru personalul care presteaza activitati didactice cu ora, calculul tarifului orar se face in raport cu norma didactica de predare saptamanala si cu functia didactica indeplinita.

Art. 165 aaa(1) Salariile de baza pentru functiile de executie de specialitate din Institutul National de Expertize Criminalistice si din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite conform coeficientilor de ierarhizare prevazuti in Anexa nr. VI.5 la prezenta Lege, pe grade sau trepte profesionale, in raport cu nivelul studiilor si vechimea in specialitate.

(2) Personalul de specialitate criminalistica si a personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor de expertize criminalistice, au calitatea de personal contractual, avand drepturile si obligatiile prevazute legislatia aplicabila acestei categorii profesionale, exceptie facand drepturile de natura salariala prevazute de prezenta lege.

(3) Personalul prevazut la alin.(2) poate fi utilizat si la parchete.

(4) La Institutul National de Expertize Criminalistice si la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, coeficientii de ierarhizare prevazuti in Anexa nr.VI.5 la prezenta Lege, pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.

(5) La numirea in functia de tehnician criminalist si la stabilirea treptei profesionale pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii de tehnician in alte sectoare de activitate; in acest caz vechimea in specialitate prevazuta in anexa se majoreaza cu 3 ani.

(6) Tehnicienii criminalisti incadrati la parchetele de pe langa instantele judecatoresti beneficiaza de prevederile art.154 alin. (2) - (4).

Art. 166 aaa(1) Pentru conditii deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase, personalul prevazut la art.124 lit. d) beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.

(2) Conditiile de acordare a sporului prevazut la alin. (1) se aproba de ordonatorul principal de credite, in functie de conditiile deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase stabilite potrivit legii..

Art. 167 aaa (1) Institutiile care au incadrat personal prevazut la art.124 lit. d) , pot constitui, pentru, un fond de premiere lunar, prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei unitati. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase.

(2) Criteriile pentru acordarea premiilor prevazute la alin. (1) se aproba de ordonatorul principal de credite.

Art. 168 aaa (1) Personalul prevazut la art.124 lit. d) , membri ai unor comisii de examinare, de solutionare a contestatiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri, sunt remunerati prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat in cadrul acestor comisii.

(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevazute la alin. (1) se face luandu-se in considerare salariul de baza brut lunar al functiei in care este incadrat cel in cauza.

(3) Drepturile prevazute la alin. (1) se impoziteaza separat.

(4) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), care se deplaseaza in alta localitate decat cea in care isi au locul de munca, beneficiaza de diurna, cheltuieli de transport si cazare, potrivit legii.

Art. 169 aaaLa plecarea in concediul de odihna, personalul salarizat potrivit prezentei sectiuni are dreptul, in conditiile legii, pe langa indemnizatia de concediu, si la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu. Indemnizatia de concediu si prima se platesc cumulat, cu cel mult 5 zile inaintea datei plecarii in concediu. In cazul in care concediul de odihna se efectueaza fractionat, prima de concediu si salariul de baza se acorda o singura data. Prima de concediu se acorda proportional cu perioada lucrata in anul pentru care se acorda concediul de odihna.

Sectiunea a 5-a

Salarizarea specialistilor din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si pentru specialistii in domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si al instantelor judecatoresti si parchetelor de pe acestea

Art. 170 aaa (1) Salariul de baza pentru specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si pentru specialistii in domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si al instantelor judecatoresti si parchetelor de pe acestea, se stabileste conform coeficientilor de ierarhizare prevazuti in Anexa nr.VI.6 la prezenta lege.

(2) Specialistii prevazuti la alin. (1) beneficiaza si de celelalte drepturi salariale prevazute de lege pentru categoria profesionala din care fac parte, dupa caz, cu exceptia elementelor salariale care compun salariul de baza stabilit pentru categoriile profesionale din care fac parte.

(3) Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza si de prevederile art.139.

(4) Salariul de baza se stabileste potrivit nr. crt.28 de la Anexa nr.VI.1 la prezenta lege, pentru agentii de politie judiciara din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, nr. crt. 26 de la Anexa nr.VI.1 la prezenta lege pentru ofiterii de politie judiciara, nr. crt. 25 de la Anexa nr.VI.1 la prezenta lege pentru sefii de birou si nr. crt. 24 de la Anexa nr.VI.1 la prezenta lege pentru sefii de serviciu. Ofiterii si agentii de politie judiciara din Directia Nationala Anticoruptie beneficiaza de drepturile prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Ofiterii si agentii de politie judiciara, precum si specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute la art. 136.

(6) Indemnizatiile de incadrare brute lunare sau salariile de baza brute, precum si alte drepturi salariale ale personalului din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie se stabilesc de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, potrivit legii.

Sectiunea a 6 - a

Salarizarea si celelalte drepturi salariale

ale personalului de probatiune

Art. 171 aaaPersonalul de probatiune se compune din consilieri de probatiune, sefi ai serviciilor de probatiune, inspectori de probatiune si directorul Directiei de probatiune.

Art. 172 aaaSalariile de baza pentru personalul de probatiune se stabilesc conform coeficientilor de ierarhizare prevazuti in Anexa nr. VI.7 la prezenta lege, pe grade profesionale, in raport de functia detinuta si de vechimea in specialitate.

Art. 173 aaa (1) Pentru conditii deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase, personalul de probatiune beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.

(2) Conditiile de acordare a sporului prevazut la alin. (1) se aproba de ordonatorul principal de credite, in functie de conditiile deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase stabilite potrivit legii.

Art. 174 aaaLa plecarea in concediul de odihna, personalul de probatiune salarizat potrivit prezentei legi are dreptul, in conditiile legii, pe langa indemnizatia de concediu, si la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu. Indemnizatia de concediu si prima se platesc cumulat, cu cel mult 5 zile inaintea datei plecarii in concediu. In cazul in care concediul de odihna se efectueaza fractionat, prima de concediu si salariul de baza se acorda o singura data. Prima de concediu se acorda proportional cu perioada lucrata in anul pentru care se acorda concediul de odihna.

Art. 175 aaa (1) Personalul de probatiune delegat sau detasat, in conditiile legii, isi pastreaza salariul de baza si celelalte drepturi prevazute de lege pentru personalul delegat sau detasat din cadrul institutiilor publice din sectorul bugetar.

(2) Pe perioada delegarii sau detasarii, personalul de probatiune beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care sunt delegati sau detasati. In cazul in care salariul si celelalte drepturi banesti prevazute pentru functia in care este detasata persoana sunt inferioare celor de care beneficia anterior, aceasta isi pastreaza salariul si celelalte drepturi avute anterior.

(3) Drepturile care se acorda pe timpul detasarii se suporta de catre institutia in care persoana in cauza isi desfasoara activitatea.

Art. 176 aaa Personalul de probatiune care este detasat sau delegat in alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza, pe toata durata delegarii sau detasarii, de urmatoarele drepturi:

a) diurna in cuantum de 2% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, dar nu mai putin decat cuantumul prevazut pentru personalul din unitatile bugetare;

b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria pana la 3 stele inclusiv. In situatia in care nu beneficiaza de cazare in aceste conditii, au dreptul la o suma egala cu 0,5% din indemnizatia de incadrare bruta lunara pentru fiecare noapte, pe toata durata delegarii sau detasarii in alta localitate;

c) decontarea, in limita a 4 calatorii dus-intors, pe luna, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferata clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, dupa caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, in situatia in care deplasarea se face cu autoturismul. Decontarea transportului nu se acorda in cazul in care deplasarea se face cu autoturismul ce apartine institutiei.

Art. 177 aaa (1) Personalul de probatiune trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau al altor parteneri straini, pentru actiuni in interesul serviciului, beneficiaza in tara de drepturile stabilite in conditiile legii.

(2) Pentru deplasarile in strainatate dispuse de ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti, cheltuielile necesare, inclusiv cheltuielile de transport, cazare si diurna in valuta, se aproba de cel care a dispus deplasarea si se acorda in limitele reglementarilor aplicabile personalului din sistemul justitiei.

Art. 178 aaa(1) Personalul de probatiune care indeplineste functia de membru al unor comisii de examinare, de solutionare a contestatiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri, sunt remunerati prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat in cadrul acestor comisii.

(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevazute la alin. (1) se face luandu-se in considerare salariul de incadrare brut lunar al functiei in care este incadrat cel in cauza.

(3) Drepturile prevazute la alin. (1) se impoziteaza separat.

(4) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1) care se deplaseaza in alta localitate decat cea in care isi au locul de munca, beneficiaza de diurna, cheltuieli de transport si cazare, potrivit legii.

Art. 179 aaaMinisterul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti constituie, pentru personalul din serviciile de probatiune, un fond de premiere lunar, prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei unitati. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase.

Art. 180 aaa Personalul de probatiune beneficiaza gratuit de asistenta medicala, proteze si medicamente, cu respectarea dispozitiilor legale privind plata contributiei lunare pentru asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.

Art. 181 aaa (1) Personalul de probatiune beneficiaza de concediu de odihna platit.

(2) Durata concediului de odihna este de 30 de zile lucratoare si corespunde activitatii desfasurate timp de un an calendaristic.

(3) Concediul anual de odihna se efectueaza de catre personalul din serviciile de probatiune, de regula, in perioada vacantei judecatoresti.

(4) Cererile de concediu de odihna ale consilierilor de probatiune se aproba de seful serviciului de probatiune.

(5) Cererile de concediu de odihna ale inspectorilor de probatiune si ale sefilor serviciilor de probatiune se aproba de directorul Directiei de probatiune.

Art. 182 aaaPersonalul de probatiune are dreptul la concedii medicale si la alte concedii, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 183 aaa (1)Personalul de probatiune are dreptul, la cerere, la concedii platite pentru studii si formare profesionala, in urmatoarele situatii:

a) participarea la cursuri sau la alte forme de specializare, organizate in tara ori in strainatate;

b) pregatirea si sustinerea examenului de definitivat, a examenului de doctorat si a examenelor de promovare in functii de executie.

(2) Durata concediilor prevazute la alin. (1) lit. a) se aproba de catre conducerea institutiei, in functie de durata cursurilor ori a specializarilor efectuate, fara a putea depasi 10 zile lucratoare intr-un an calendaristic.

(3) Pentru pregatirea si sustinerea examenului de definitivat, personalul de probatiune are dreptul la un concediu platit de 30 de zile calendaristice intr-un an.

(4) Pentru participarea la concursul de admitere la doctorat, pentru sustinerea proiectului de cercetare stiintifica la incheierea programului de pregatire universitara avansata si pentru elaborarea si sustinerea tezei de doctorat, precum si pentru sustinerea examenului de promovare in functii de executie, personalul de probatiune are dreptul la un concediu platit ce nu poate depasi 10 zile lucratoare pentru fiecare examen, intr-un an calendaristic.

(5) Concediile acordate potrivit alin. (1), inclusiv concediul pentru formare profesionala cu plata, nu afecteaza vechimea in functia de personal de probatiune."

(6) Durata concediului pentru formare profesionala, cu plata, nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de activitate efectiva in ceea ce priveste drepturile personalului de probatiune.

(7) Concediile acordate potrivit alin. (1) nu afecteaza vechimea in probatiune.

Art. 184 aaa (1) Personalul de probatiune are dreptul, la cerere, la concedii fara plata pentru studii si formare profesionala, in vederea participarii la cursuri sau la alte forme de specializare, organizate in tara ori in strainatate

(2) Durata insumata a acestor concedii nu poate depasi 90 de zile lucratoare intr-un an calendaristic.

(3) Concediul pentru formare profesionala fara plata, cu privire la care institutia nu si-a exprimat acordul in scris, referitor la relevanta studiilor efectuate pentru functia exercitata, se considera concediu pentru rezolvarea unor situatii personale.

(4) Perioada concediului pentru formare profesionala fara plata cu privire la care institutia si-a exprimat acordul in scris, referitor la relevanta studiilor efectuate pentru functia exercitata, constituie vechime in functia de personal probatiune

(5) Seful serviciului de probatiune si, respectiv, directorul directiei de specialitate pot respinge solicitarea persoanei daca absenta acesteia ar impieta asupra desfasurarii normale a activitatii.

Art. 185 aaa (1) Personalul de probatiune are dreptul la concedii fara plata pentru rezolvarea unor situatii personale. Durata insumata a acestor concedii nu poate depasi 90 de zile lucratoare intr-un an calendaristic.

(2) Personalul de probatiune are dreptul la concedii fara plata, fara limita prevazuta la alin. (1), in urmatoarele situatii:

a) ingrijirea copilului bolnav in varsta de peste 3 ani, pe perioada indicata in certificatul medical;

b) insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude apropiate: fiu, fiica, sora, frate, parinte, pe timpul cat acestia se afla la tratament in strainatate, in ambele situatii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sanatatii.

(3) Concediul fara plata poate fi acordat si pentru alte interese personale, pe durata stabilita prin acordul partilor.

Art. 186 aaa (1) In perioada concediilor fara plata personalul de probatiune isi pastreaza calitatea de salariat.

(2) Durata concediilor fara plata prevazute la art. 185 nu constituie vechime in probatiune.

Art. 187 aaa (1) In afara concediului de odihna, angajatii din serviciile de probatiune au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna, in cazul unor evenimente familiale deosebite:

a) casatoria angajatului - 5 zile;

b) nasterea sau casatoria unui copil al angajatului - 5 zile;

c) decesul sotului sau al unei rude a angajatului pana la gradul al II-lea inclusiv - 3 zile.

(2) Zilele libere platite, prevazute la alin. (1), se acorda la cererea solicitantului, potrivit art. 184 alin. (5).

Art. 188 aaaSalariile de baza brute lunare si celelalte drepturi ale personalului de probatiune se stabilesc de ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti cu exceptia cazurilor in care prin lege speciala sau prin prezenta lege se prevede altfel.

Art. 189 aaa (1) Personalul de probatiune, nemultumit de modul de stabilire a drepturilor salariale, prin act administrativ al ordonatorului principal de credite, poate face contestatie, in termen de 15 zile de la data comunicarii actului administrativ, la organele de conducere ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti sau Directiei de Probatiune. Contestatiile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile.

(2) Impotriva solutiilor formulate de Directia de Probatiune se poate face plangere, in termen de 15 de zile de la comunicare la organele de conducere ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti. Plangerea se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile.

(3) Impotriva hotararilor Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti se poate face plangere la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti. Hotararile pronuntate sunt irevocabile.

Art. 190 aaa (1) Dispozitiile art.157, 159 si 161 se aplica in mod corespunzator si functionarilor publici si personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, parchetelor, Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National de Expertize Criminalistice, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri.

(2) Personalul civil din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti cu atributii de coordonare si control si cel care efectueaza lucrari in legatura cu activitatea penitenciarelor, beneficiaza de un spor la salariul de baza de pana la 5% .

Art. 191 aaa Personalul prevazut la art.124 aflat in activitate la data intrarii in vigoare a prezentei legi se considera ca indeplineste conditiile legale pentru functia in care este incadrat.

Art. 192 aaaStatele de personal si statele de functii se intocmesc in limita numarului de posturi legal aprobat.

Art. 193 aaaParcul auto, consumul de carburanti si modul de utilizare a parcului auto din dotarea instantelor judecatoresti, a parchetelor, a unitatilor subordonate Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc prin hotarare a Guvernului, cu exceptia situatiilor in care prin lege speciala se prevede altfel.

Art. 194 aaa(1) Dispozitiile art.1 aaa 26 se aplica in mod corespunzator personalului salarizat potrivit prezentului capitol.

(2) Suma sporurilor necuprinse in coeficientul de ierarhizare aaAbazaaa acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din salariul de baza.

CAPITOLUL VII

Reglementari specifice personalului din cadrul Curtii de Conturi

Art.195 - Salarizarea membrilor Curtii de Conturi, precum si a personalului de specialitate, se stabileste avand in vedere rolul si importanta Curtii de Conturi a Romaniei, de autoritate independenta cu atributii de control si audit asupra tuturor autoritatilor publice centrale si locale.

Art.196 - Potrivit Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, membrii Curtii de Conturi si personalul de specialitate au statut juridic asimilat magistratilor in ceea ce priveste incompatibilitatile, interdictiile, riscurile si suprasolicitarea neuropsihica pe care o presupune exercitarea fiecarei functii, de obligatia de pastrare a confidentialitatii, de pregatirea profesionala, precum si nivelul si complexitatea atributiilor conferite de lege.

Sectiunea 1

Salarii de baza

Art.197 - Salarizarea membrilor Curtii de Conturi, a auditorilor publici externi, a consilierilor juridici asimilati auditorilor publici externi si a specialistilor in informatica asimilati auditorilor publici externi, ca personal de specialitate al Curtii de Conturi, se face pe baza coeficientilor de ierarhizare prevazuti in anexa VII la prezenta lege.

Art.198 - Salarizarea membrilor Curtii de Conturi si a personalului de specialitate trebuie sa le asigure o reala independenta economica, conditie necesara pentru protectia acestora impotriva oricarei atingeri aduse independentei si impartialitatii lor in infaptuirea controlului/auditului asupra fondurilor publice.

Art.199 - Prin sintagma auditor public extern se intelege atat functia de auditor public extern, cat si functiile de conducere de director, director adjunct, sef serviciu si sef birou din structurile de control ale Curtii de Conturi si ale Autoritatii de Audit.

Art.200 - Perioada mandatului membrilor Curtii de Conturi care provin din randul auditorilor publici externi este considerata vechime in specialitatea de auditor public extern.

Art.201 - (1) Promovarea personalului de specialitate, in functii, grade sau trepte profesionale, se face de regula pe un post vacant existent in statul de functii.

Art.202 - Conditiile de incadrare si promovare a personalului de specialitate din Curtea de Conturi a Romaniei se stabilesc in baza regulamentului aprobat prin hotarare a Plenului Curtii de Conturi.

Sectiunea a 2-a

Sporurisi alte drepturi

Art.203 - (1) Pentru conditii deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase, personalului de specialitate li se acorda un spor de 15% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii

(2) Conditiile de acordare a sporului prevazut la alin. (1) se aproba de ordonatorul principal de credite, in functie de conditiile deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase stabilite potrivit legii.

Art.204 - (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul de specialitate beneficiaza de un premiu anual egal cu castigul mediu lunar brut, realizat in anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acorda proportional cu perioada in care a lucrat, luandu-se in calcul media salariilor de baza brute lunare, realizate in perioada in care au desfasurat activitate.

(3) Regulile privind acordarea premiului anual prevazut la alin.(1) se stabilesc prin hotarare a Plenului Curtii de Conturi.

(4) Plata premiului anual se va face incepand cu luna ianuarie a anului urmator.

Art.205 - Curtea de Conturi a Romaniei poate constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pentru personalul de specialitate. Din acest fond sunt acordate premii in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare in cadrul aceluiasi an bugetar.

Art.206 - Criteriile pentru acordarea premiilor prevazute la art. 205 se aproba prin hotarare a Plenului Curtii de Conturi.

Art.207 - (1) Membrii Curtii de Conturi beneficiaza anual de un concediu de odihna platit de 35 de zile lucratoare.

(2) Personalul de specialitate al Curtii de Conturi beneficiaza anual de un concediu de odihna platit de maxim 31 de zile lucratoare.

Art.208 - Durata concediului de odihna in functie de vechimea in munca, precum si durata si conditiile de acordare pentru celelalte categorii de concedii se stabilesc prin hotarare a Plenului Curtii de Conturi.

Art.209 - Membrii Curtii de Conturi si personalul de specialitate, care sunt detasati sau delegati in alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza, pe toata durata delegarii sau detasarii, de urmatoarele drepturi:

a) diurna in cuantum de 2% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, dar nu mai putin decat cuantumul prevazut pentru personalul din unitatile bugetare;

b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria pana la 3 stele inclusiv. In situatia in care nu beneficiaza de cazare in aceste conditii, au dreptul la o suma egala cu 0,5% din indemnizatia de incadrare bruta lunara pentru fiecare noapte, pe toata durata delegarii sau detasarii in alta localitate;

c) decontarea, in limita a 4 calatorii dus-intors, pe luna, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferata clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, dupa caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, in situatia in care deplasarea se face cu autoturismul. Decontarea transportului nu se acorda in cazul in care deplasarea se face cu autoturismul ce apartine institutiei.

Art.210 - Membrii Curtii de Conturi si personalul de specialitate, trimisi in strainatate pentru actiuni in interesul serviciului, au drepturile si obligatiile stabilite prin regulamentul aprobat prin hotarare a Plenului Curtii de Conturi, cu exceptia situatiilor in care prin lege speciala se prevede altfel, cu respectarea dispozitiilor in vigoare referitoare la drepturile si obligatiile personalului trimis in strainatate.

Art.211 - Cheltuielile de deplasare in strainatate aaa diurna in valuta, cheltuieli de transport si cazare aaa se aproba de ordonatorul de credite si se acorda potrivit dispozitiilor prevazute de lege pentru secretarii de stat.

Art.212 - Pentru acordarea de ajutoare, recompense si contributii la actiuni umanitare se constituie, la nivelul Curtii de Conturi a Romaniei, Fondul presedintelui, cu incadrarea in creditele bugetare aprobate.

CAPITOLUL VIII

Reglementari specifice pentru personalul de specialitate

si personalul auxiliar de specialitate din cadrul

Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Sectiunea 1

Indemnizatii si salarii de baza

Art.213. aaa Salarizarea membrilor plenului si a personalului Oficiului, nomenclatorul de functii, conditiile de vechime si studii pentru incadrarea si promovarea personalului sunt prevazute in Anexa nr.VIII.

Sectiunea a 2-a

Sporuri, premii si alte drepturi

Art. 214. aaa Membrii plenului si personalul Oficiului au toate drepturile prevazute in reglementarile legale mentionate in Anexa nr. VIII.

CAPITOLUL IX

Reglementari specifice personalului care ocupa

functii de demnitate publica si personalului care ocupa

functii asimilate cu functii de demnitate publica

Sectiunea 1

Indemnizatii si salarii de baza

Art. 215. - (1) Functia de demnitate publica este acea functie publica care se ocupa prin mandat obtinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect prin numire, potrivit legii.

(2) Functiile asimilate cu cele de demnitate publica sunt functii de conducere din institutiile publice aflate in subordinea Guvernului, nominalizate de catre acesta.

Art.216 - (1) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica sunt prevazute in Anexa nr.IX/1.

(2) Indemnizatia lunara prevazuta la alin.(1) este unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.

(3) Persoanele care ocupa functii de demnitate publica alese si numite, nu beneficiaza de premii, de sporul de vechime si nici de alte sporuri prevazute de prezenta lege.

Art.217 aaa (1) Salariul de baza lunar pentru persoanele care ocupa functii asimilate cu cele de demnitate publica, in institutii publice din subordinea Guvernului, sunt prevazute in Anexa nr. IX/2.

(2) Salariul de baza lunar prevazut la alin.(1), cuprinde si indemnizatia de conducere. Persoanele incadrate pe functii asimilate celor de demnitate publica, au dreptul, pe langa salariul de baza si la celelalte drepturi salariale acordate conform prezentei legi, personalului incadrat cu contract individual de munca din institutia publica condusa.

Art.218 - Perioada in care persoanele care au ocupat functii de demnitate publica, in institutii publice constituie vechime in munca si in specialitate.

CAPITOLUL X

Reglementari specifice pentru personalul de specialitate

din cadrul Consiliului Concurentei

Salarii de baza

Art. 219 . aaa Salariile de baza pentru secretarul general, inspectorii de concurenta, directorii directiilor de specialitate sunt prevazute in Anexa nr.X.

CAPITOLUL XI

Reglementari specifice pentru personalul de specialitate

din cadrul Agentiei Nationale de Integritate

Indemnizatii si salarii de baza

Art. 220 aaa Indemnizatiile Presedintelui, Vicepresedintelui si salariile de baza ale inspectorilor de integritate din cadrul Agentiei Nationale de Integritate sunt prevazute in Anexa nr.XI.

Art.221 - Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizatie de sedinta egala cu 20% din venitul salarial brut pe care il incaseaza presedintele Agentiei, iar presedintele Consiliului va avea o indemnizatie de sedinta mai mare cu 10% decat indemnizatia ce se acorda membrilor Consiliului. Aceste drepturi se impoziteaza in conditiile legii.

CAPITOLUL XII

Reglementari specifice personalului clerical,

care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor religioase

din Romania, recunoscute potrivit legii

Art.222 aaa (1) Statul roman sprijina cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.

(2) Personalul clerical care beneficiaza de prevederile prezentei legi isi pastreaza statutul de angajat al cultului religios recunoscut.

Sectiunea 1

Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical

Art.223 aaa (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor din Romania, recunoscute potrivit legii, se stabileste dupa cum urmeaza:

a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica beneficiaza de o indemnizatie lunara prevazuta in anexa nr. XII/1. Indemnizatia lunara este unica forma de remunerare pentru personalul respectiv si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor, care se determina in raport cu venitul salarial;

b) personalul din conducerea cultelor, altul decat cel prevazut la lit. a), beneficiaza de sprijin lunar la salarizare, potrivit functiilor pe care le ocupa, la nivelul salariilor de baza stabilite conform legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, conform asimilarilor prevazute in anexa nr. XII/2;

c) personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult beneficiaza de sprijin lunar la salarizare in cuantum de 65% din salariile de baza stabilite conform legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii in activitatea clericala detinuta in cadrul cultelor din Romania, conform asimilarilor prevazute in anexa nr. XII/3.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c), personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare in cuantum de 80% din salariile de baza stabilite conform legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii in activitatea clericala detinuta in cadrul cultelor din Romania, conform asimilarilor prevazute in anexa nr. XII/3.

(3) Criteriile in baza carora unitatile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (2), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (2) in procent de 30% din totalul posturilor clericale prevazute in anexa nr. XII/3, pentru care se aloca sprijin la salarizare de la bugetul de stat.

(5) Numarul de posturi stabilite potrivit alin. (4) va fi repartizat pe culte, in raport cu numarul credinciosilor, conform ultimului recensamant, si cu nevoile reale.

(6) Unitatile centrale de cult, in baza numarului de posturi comunicat anual, transmit Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National propuneri motivate cuprinzand nominalizarea unitatilor de cult pentru al caror personal clerical se doreste acordarea sprijinului lunar prevazut la alin. (2) si care intrunesc conditiile si criteriile prevazute la alin. (2) si (3).

(7) Listele unitatilor de cult al caror personal clerical beneficiaza de sprijin lunar in conditiile alin. (2), precum si modificarea acestora se stabilesc la propunerea unitatilor centrale de cult si se aproba anual prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national.

(8) Nu beneficiaza de prevederile alin. (2) personalul clerical de la unitatile de cult care obtin venituri din inchirierea, arendarea si concesionarea proprietatilor.

Sectiunea a 2-a

Alte drepturi ale personalului clerical

Art.224 aaaConditiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevazut la art. 223 alin. (1) lit. c) se aproba de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, la propunerea cultelor recunoscute.

Art.225 aaaDe la bugetul de stat se asigura, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, numai drepturile stabilite in conditiile prevazute la art. 223, inclusiv contributiile la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate, la asigurarile de somaj, precum si alte contributii obligatorii prevazute de lege pentru angajator.

Art.226 aaa (1) Pentru sprijinirea asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor, care desfasoara activitati deosebite in vederea mentinerii identitatii lingvistice, culturale si religioase a romanilor din afara granitelor, se aloca de la bugetul de stat, prin unitatea centrala de cult din Romania, o suma reprezentand echivalentul in lei a 200.000 de euro lunar.

(2) Suma prevazuta la alin. (1) se aloca unitatilor centrale ale cultelor recunoscute, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(3) Destinatiile sumei prevazute la alin. (1) se stabilesc de unitatile centrale ale cultelor recunoscute, impreuna cu conducerile unitatilor de cult din afara granitelor, suma urmand a fi utilizata pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unitati, inclusiv pentru plata contributiilor prevazute de lege la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate, la asigurarile de somaj, precum si a altor contributii obligatorii prevazute de lege pentru angajator. Obligatia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unitatii centrale de cult din Romania, prin prezentarea la Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National a documentelor prevazute de normele legale in vigoare.

(4) Suma prevazuta la alin. (1), respectiv echivalentul in lei al acesteia, poate fi modificata anual prin legea bugetului de stat.

Art.227 aaaPersonalul clerical incadrat in unitatile bugetare nu beneficiaza de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat in conformitate cu dispozitiile legale care reglementeaza salarizarea personalului incadrat in aceste unitati, potrivit Anexei nr. II/5 la prezenta.

Art.228 aaaDrepturile stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare se acorda in continuare personalului angajat in cadrul cultelor religioase din Romania, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

Art.229 aaa (1) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National si altor organe abilitate de lege.

(2) Numarul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat.

Sectiunea a 3-a

Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute

Art.230 aaa (1) Unitatile apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, precum si unitatile si institutiile de invatamant teologic autorizate si acreditate potrivit legii, aflate in subordinea acestora si neintegrate in invatamantul de stat, primesc de la bugetul de stat si de la bugetele locale un sprijin sub forma de contributii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unitatilor de cult centrale si locale respective.

(2) Unitatile si contributiile prevazute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.

Art.231 aaa (1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase din Romania se asigura, la cerere, in limita prevederilor bugetare anuale, dupa cum urmeaza:

a) de la bugetele locale:

- 17.500 de contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara prevazute la art. 230. Contributia lunara este la nivelul salariului de baza minim brut pe tara si poate fi indexata prin hotarare a Guvernului, in raport cu cresterea preturilor de consum;

- sumele aferente, necesare pentru plata contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul de asigurari sociale de sanatate;

b) de la bugetul de stat:

- 300 de contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile si institutiile de invatamant teologic prevazute la art. 230. Contributia lunara este la nivelul salariului de baza minim brut pe tara si poate fi indexata prin hotarare a Guvernului, in raport cu cresterea preturilor de consum;

- 30 de contributii pentru personalul neclerical trimis sa deserveasca asezamintele din strainatate ale Bisericii Ortodoxe Romane. Contributia lunara reprezinta echivalentul in lei a 50% din drepturile in valuta stabilite in cuantum net, prin asimilare cu functiile pe care este incadrat personalul roman trimis sa isi desfasoare activitatea in cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si al altor forme de reprezentare a Romaniei in strainatate;

- sumele aferente, necesare pentru plata contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul de asigurari sociale de sanatate.

(2) Numarul contributiilor prevazute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.

(3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat in vederea echilibrarii bugetelor locale se va avea in vedere si alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).

(4) Aprobarea suplimentarii numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase recunoscute din Romania, al carui sprijin financiar se asigura potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de catre autoritatile administratiei publice locale, tinandu-se seama de numarul de adepti ai fiecarui cult religios, si se comunica Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(5) Aprobarea suplimentarii numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase recunoscute din Romania, al carui sprijin financiar se asigura potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de catre Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(6) Autoritatile administratiei publice locale pot aproba suplimentarea numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase recunoscute din Romania, tinand seama de numarul de adepti ai fiecarui cult religios, sprijinul financiar urmand a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.

CAPITOLUL XIII

Reglementari specifice personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cele aflate in coordonarea Primului-ministru si cele aflate sub controlul Parlamentului

Sectiunea 1

Salarii de baza

Art.232- Salariile de baza ale personalului de executie din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cele aflate in coordonarea Primului-ministru si cele aflate sub controlul Parlamentului sunt diferentiate dupa nivelul studiilor.

Nivelul studiilor

Coeficient de ierarhizare

minim

maxim

Studii superioare

2,00

5,80

Studii superioare de scurta durata

1,70

3,90

Studii postliceale

1,50

2,90

Studii medii

1,45

2,80

Studii generale

1,35

2,05

Art.233- Salariile de baza ale personalului de executie din institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice locale sunt diferentiate dupa nivelul studiilor.

Nivelul studiilor

Coeficient de ierarhizare

minim

maxim

Studii superioare

2,00

5,40

Studii superioare de scurta durata

1,70

3,65

Studii postliceale

1,50

2,75

Studii medii

1,45

2,65

Studii generale

1,35

2,05

Art.234- Salariile de baza ale functiilor de conducere din autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 232 sunt stabilite pe doua grade, astfel:

Functia

Coeficient de ierarhizare

Grad I

Grad II

Director

8,00

8,15

Director adjunct

7,70

7,80

Sef serviciu

7,45

7,60

Sef birou

7,20

7,30

Art.235- Salariile de baza ale functiilor de conducere din institutiile publice prevazute la art. 233 sunt stabilite pe doua grade, astfel:

Functia

Coeficient de ierarhizare

Grad I

Grad II

Director

7,30

7,40

Director adjunct

7,10

7,20

Sef serviciu

6,85

7,00

Sef birou

6,60

6,70

Art.236- Salariile de baza ale conducatorilor din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cele aflate in coordonarea Primului-ministru si cele aflate sub controlul Parlamentului se stabilesc de catre persoanele imputernicite sa numeasca aceste personae, fara a depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de secretar de stat si respectiv a functiei de subsecretar de stat din ministere.

Art.237- (1) Salariile de baza ale conducatorilor din institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice locale se stabilesc de catre persoanele imputernicite sa numeasca aceste persoane, fara a depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de vicepresedinte al consiliului judetean si respectiv a functiei de viceprimar.

(2) In cazul municipiului Bucuresti salariile de baza prevazute la alin. (1) nu vor depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Municipiului Bucuresti.

Art.238- Pentru personalul de executie, nivelul individual al salariilor de baza se stabileste de catre conducatorul autoritatii si institutiei publice finantate integral din venituri proprii, pe baza criteriilor de evaluare a performantelor profesionale, stabilite de catre acesta.

Art.239- Echivalarea functiilor specifice utilizate in prezentul capitol cu functiile prevazute in anexele la prezenta lege se va face de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, la solicitarea ordonatorului principal de credite.

Art.240- Prevederile prezentului capitol nu se aplica Bancii Nationale a Romaniei.

Sectiunea a 2-a

Sporuri si alte drepturi

Art. 241 aaa Personalul incadrat in autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii beneficiaza de sporurile aplicabile functionarilor publici.

Art. 242 aaa (1) Personalul incadrat in autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii beneficiaza suplimentar si de sporuri specifice pentru conditii de munca, dupa cum urmeaza:

a) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 10% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

b) pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

c) personalul care lucreaza, potrivit contractului individual de munca in zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiaza de un spor de pana la 20% din salariul de baza.

d) pentru consemn la domiciliu, un spor de pana la 15% din salariul de baza;

e) pentru siguranta navigatiei, un spor de pana la 20% din salariul de baza;

(2) Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator de credite nu poate depasi 30% din fondul corespunzator salariilor de baza.

Art. 243 aaa Personalul incadrat in autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii beneficiaza si de celelalte drepturi aplicabile functionarilor publici din administratia publica centrala, respectiv locala, in functie de subordonare.

Art. 244 aaa Drepturile de natura salariala ale personalului incadrat in autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii sunt stabilite de catre ordonatorul de credite, cu incadrarea stricta in resursele financiare alocate anual si in numarul de posturi stabilit potrivit legii, prin bugetul de venituri si cheltuieli.

CAPITOLUL XIV

Dispozitii tranzitorii si finale

Art.245 aaa (1) Incepand cu 01.01.2010 sporurile prevazute in notele din anexele fiecarui capitol se intoduc in salariul de baza avut la 31 decembrie 2009, atat pentru personalul de executie, cat si pentru functiile de conducere.

(2) Reincadrarea personalului se face corespunzator transelor de vechime in munca si pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute in luna decembrie 2009.

(3) La functiile de executie unde s-a redus numarul de grade sau trepte profesionale, reincadrarea personalului ale caror grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesionala imediat urmatoare celei eliminate.

Art.246 aaa (1) Nivelul salariilor de baza pentru functiile prevazute in anexe va fi calculat prin inmultirea coeficientului de ierarhizare corespunzator fiecarei pozitii de incadrare cu valoarea coeficientului 1,00 (salariului de baza minim brut pe tara).

(2) Aplicarea prevederilor prezentei legi in ceea ce priveste strict nivelul de salarizare pentru functiile prevazute in anexele prezentei legi, se va realiza etapizat, prin majorari succesive ale salariilor de baza in plata, fara a depasi valoarea corespunzatoare coeficientului de ierarhizare stabilit conform incadrarilor in grilele de salarizare, multiplicat cu valoarea coeficientului 1,00 (salariului de baza minim brut pe tara).

(3) Aplicarea etapizata a prevederilor actualei legi se va face in baza unor legi speciale anuale, prin care vor fi stabilite majorarile salariilor de baza in limita alocatiilor bugetare destinate cheltuielilor cu personalului, diferentiate pe functiile prevazute in anexe.

(4) Nu vor fi majorate salariile de baza in plata care prin introducerea sporurilor aferente depasesc nivelul calculat conform alin. (1).

(5) Aceste salarii raman nemodificate pana la momentul in care prin aplicarea alin. (1) salariul de baza rezultat va fi cel putin egal cu cel existent in plata.

Art.247 aaa Pentru personalul nou incadrat pe functii in perioada de aplicare etapizata, salarizarea se va face dupa cum urmeaza:

a) daca nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare este mai mic decat cel rezultat prin aplicarea art. 246 alin. (1) incadrarea se va face la nivelul de salarizare corespunzator functiilor similare in plata la data incadrarii;

b) daca nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare este mai mare decat cel rezultat prin aplicarea art. 246 alin. (1) incadrarea se va face conform grilei de ierarhizare din anexa.

Art.248 aaa Pentru personalul promovat in functii, in conditiile legii, in perioada de aplicare etapizata, salariul de baza va fi cel corespunzator aceleeasi functii aflat in plata.

Art.249aaa Dupa aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului de venituri si cheltuieli, fiecare unitate bugetara cu personalitate juridica isi intocmeste anual statul de functii, cu incadrarea in normativele de personal, numarul maxim de posturi repartizat si in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli.

(2) Statul de functii se aproba de ordonatorul de credite ierarhic superior in functie de subordonare.

Art.250 aaaPentru unitatile bugetare finantate integral de la bugetul de stat, ordonatorii principali de credite pot aproba o data pe trimestru, pana la data de 1 septembrie, in limita numarului maxim de posturi prevazut in anexele la legea bugetului de stat si cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante.

Art.251 aaaPersonalul bugetar trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiaza de drepturile prevazute de reglementarile specifice in domeniu.

Art.252 aaa (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza individuale, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite.

(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.

(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile.

(4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.

Art.253 aaaSumele necesare pentru plata salariilor de baza, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale, pentru avansarea in gradatii precum si pentru acordarea celorlalte drepturi salariale trebuie sa se incadreze in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli.

Art.254 aaaDispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu reglementarile de drept comun, civile si administrative, dupa caz, in masura in care nu contravin legislatiei specifice.

Art.255 aaaIncalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual la incadrare, promovare si avansarea personalului, a celorlalte drepturi precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 256 - (1) Persoanele care ocupa functii de conducere in institutiile si autoritatile publice care sunt supuse restructurarii vor fi trecute pe un post vacant in cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit legii, cu respectarea conditiilor de vechime prevazute de lege.

(2) In cazul in care postul vacant este inferior postului aferent functiei de executie a persoanei care a ocupat functia de conducere, postul vacant va fi transformat la acel nivel.

(3) In situatia in care in cadrul structurii organizatorice, aprobata potrivit legii, nu exista un post vacant, se transforma postul propriu al persoanei intr-o functie de executie, corespunzatoare studiilor si conditiilor de vechime ale acesteia.

Art. 257 - (1) Conditia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, nu este obligatorie, pentru recrutarea functionarilor publici de conducere, in cazul exercitarii cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, precum si pentru functionarii publici care ocupa o functie publica de conducere, pe o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Functionarii publici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa indeplineasca conditia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, in termenul prevazut, sub sanctiunea eliberarii din functia publica.

Art.258 aaa Stabilirea modului de reincadrare a personalului din cap XII, sporuri ce pot fi cuprinse in salariul de baza, numai cele din anexa la lege nu si cele din contractul individual de munca.

Art.259 aaa Fonduri structurale

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat