Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 in sistemul administratiei penitenciare


Avand in vedere prevederile art. 39 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar,

in temeiul art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul justitiei emite urmatorul ordin:Art. 1. - Se aproba normele metodologice pentru aplicarea in sistemul administratiei penitenciare a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, prevazute in anexele nr. I si II, ce fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplica si functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justitiei, cu exceptia art. 9 si 13 din anexa nr. II.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplica in cursul anului 2010.

Art. 4. - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.p. Ministrul justitiei,
Octavian-Virgiliu Ojog,
secretar de statBucuresti, 25 februarie 2010.

Nr. 622/C.Norma metodologica din 25/02/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 09/03/2010

privind modul de stabilire a salariilor personalului din sistemul administratiei penitenciare in anul 2010

CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - Reincadrarea efectiva a personalului aflat in functie la data de 31 decembrie 2009, incadrarea pe functii a personalului nou-angajat, promovarea in functii, cat si stabilirea lunara a drepturilor salariale ale personalului in anul 2010 se fac in mod individual, analizandu-se si stabilindu-se drepturile salariale aferente fiecarei categorii de functii, prin respectarea cadrului legal aplicabil in luna decembrie 2009, a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar.

Art. 2. - Reincadrarea personalului aflat in functii la data de 31 decembrie 2009, incadrarea pe functii a personalului nou- angajat si promovarea in functii a personalului in anul 2010 se fac prin ordin/decizie emis/a de structurile de resurse umane, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.CAPITOLUL II
Modul de stabilire a drepturilor salariale in anul 2010
pentru personalul aflat in functii la data de 31 decembrie
2009, care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditiiArt. 3. - In masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, cuantumul individual al salariilor lunare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale stabilite incepand cu luna ianuarie 2010, nu va depasi nivelul drepturilor salariale la data de 31 decembrie 2009, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal instituite in temeiul Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.SECTIUNEA 1
Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei
penitenciareArt. 4. - Pentru activitatea depusa, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la salariu lunar, format din salariu de baza de incadrare si alte drepturi salariale.

Art. 5. - (1) Salariile de baza de incadrare individuale ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare aflati in functii la data de 31 decembrie 2009 se stabilesc prin insumarea urmatoarelor elemente componente:

a) salariul functiei de baza, format din salariul pentru functia indeplinita, sporul pentru misiune permanenta si, dupa caz, sporul pentru pastrarea confidentialitatii in legatura cu informatiile clasificate, sporul de fidelitate si salariul de merit, in cuantumurile stabilite la data de 31 decembrie 2009;

b) salariul gradului profesional detinut, in cuantumul stabilit la data de 31 decembrie 2009;

c) indemnizatia de conducere, in cuantumul stabilit la data de 31 decembrie 2009;

d) gradatii, in cuantumul stabilit la data de 31 decembrie 2009.

(2) Sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, prevazute in anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 si care nu au fost introduse in salariul functiei de baza, se acorda in aceleasi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (2) din aceeasi lege.

(3) Sporurile si indemnizatiile care nu se includ in salariul functiei de baza si al caror cuantum depaseste procentul de 30% prevazut la art. 23 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009 se acorda potrivit alin. (4).

(4) In situatia in care drepturile salariale prevazute la alin. (1) si (2) sunt mai mici decat cele stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului pentru functia respectiva la 31 decembrie 2009, se acorda o suma cu caracter tranzitoriu care sa compenseze respectiva diferenta, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. Aceasta suma se include in salariul functiei de baza, dar nu este luata in calcul la determinarea altor drepturi de natura salariala care se stabilesc in functie de acesta.

(5) In situatia in care in cursul anului 2010 se indeplinesc conditiile pentru acordarea unei gradatii superioare sau pentru avansarea in gradul profesional urmator, drepturile salariale se stabilesc la nivelul salariului de baza in plata pentru functii similare la 31 decembrie 2009.

(6) Baza de calcul a contributiei individuale la bugetul de stat reglementate de dispozitiile Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, o constituie salariul de baza lunar avut sau, dupa caz, calculat pentru functii similare la data de 31 decembrie 2009, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal instituite in temeiul Legii nr. 329/2009.

Art. 6. - Dispozitiile art. 3-5 se aplica in mod corespunzator si preotilor din sistemul administratiei penitenciare, care sunt asimilati gradelor profesionale ale ofiterilor corespunzatoare gradelor militare prevazute de Legea nr. 195/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar.SECTIUNEA a 2-a
Personalul civil din sistemul administratiei penitenciareArt. 7. - (1) Salariile personalului civil din sistemul administratiei penitenciare aflat in functii la data de 31 decembrie 2009 se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) noul salariu de baza va fi cel corespunzator datei de 31 decembrie 2009, la care se adauga, dupa caz, indemnizatia de conducere, sporul pentru pastrarea confidentialitatii in legatura cu informatiile clasificate, sporul de vechime in munca si alte sporuri si indemnizatii prevazute in notele din anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, specifice sectoarelor unde isi desfasoara activitatea, in cuantumurile stabilite la data de 31 decembrie 2009;

b) sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale ale personalului civil din sistemul administratiei penitenciare, prevazute in anexele corespunzatoare la Legea-cadru nr. 330/2009 si care nu au fost introduse in salariul de baza, se acorda in aceleasi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (2) din aceeasi lege.

(2) Sporurile si indemnizatiile care nu se includ in salariul de baza si al caror cuantum depaseste procentul de 30% prevazut la art. 23 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009 se acorda potrivit alin. (3).

(3) In situatia in care drepturile salariale prevazute la alin. (1) sunt mai mici decat cele stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului pentru functia respectiva la 31 decembrie 2009, se acorda o suma cu caracter tranzitoriu care sa compenseze respectiva diferenta, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. Aceasta suma se include in salariul de baza, dar nu este luata in calcul la determinarea altor drepturi de natura salariala care se stabilesc in functie de acesta.

(4) In situatia in care in cursul anului 2010 se indeplinesc conditiile pentru trecerea intr-o alta transa de vechime in munca, se acorda transa corespunzatoare vechimii prin aplicarea procentului la salariul de baza aferent functiei de la 31 decembrie 2009.

Art. 8. - Personalul civil care ocupa functii de conducere va fi reincadrat la nivelul superior al functiilor, respectiv gradul II, conform anexelor la Legea-cadru nr. 330/2009, cu mentinerea nivelului salariilor stabilit conform art. 7.CAPITOLUL III
Dispozitii finaleArt. 9. - In situatia modificarii conditiilor de munca, drepturile salariale se acorda potrivit noilor conditii de munca, prin raportare la nivelul acelorasi drepturi pentru functii similare la 31 decembrie 2009.

Art. 10. - Pentru personalul nou-incadrat pe functii in anul 2010, precum si pentru personalul promovat in functii in aceeasi perioada, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functii similare la 31 decembrie 2009.

Art. 11. - (1) In ordinul/decizia prevazut/a la art. 2 se vor include urmatoarele:

a) functia de baza si elementele componente ale salariului functiei de baza/salariului de baza, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), respectiv art. 7 alin. (1) lit. a);

b) gradul profesional detinut, potrivit art. 5 alin. (1) lit. b);

c) indemnizatia de conducere, dupa caz, potrivit art. 5 alin. (1) lit. c);

d) gradatia de care beneficiaza, dupa caz, potrivit art. 5 alin. (1) lit. d);

e) sporurile si indemnizatiile prevazute in anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, care nu se introduc in salariul functiei de baza/salariul de baza, cu respectarea dispozitiilor art. 23 alin. (2) din aceeasi lege;

f) mentionarea sumei tranzitorii prevazute la art. 5 alin. (4) si la art. 7 alin. (3); suma tranzitorie se va putea modifica lunar in functie de conditiile de munca si timpul efectiv lucrat in aceste conditii, pe baza de documente justificative.

(2) Incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2010, baza de calcul in functie de care se stabilesc compensatia lunara pentru chirie, ajutoarele acordate la incetarea raporturilor de serviciu, precum si drepturile de pensie pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare o constituie nivelul si structura bazei de calcul in vigoare la data de 31 decembrie 2009, fara a fi afectata de masurile de reducere a cheltuielilor de personal instituite in temeiul Legii nr. 329/2009.

(3) Pentru personalul nou-incadrat pe functii si pentru cel promovat in functii dupa data de 1 ianuarie 2010, stabilirea drepturilor prevazute la alin. (2) se face la nivelul salariilor de baza in plata pentru functii similare la 31 decembrie 2009.

(4) Pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare avansati in grad profesional dupa data de 1 ianuarie 2010, precum si pentru cei carora in cursul anului 2010 li se acorda o gradatie superioara ori o transa superioara de vechime in sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, stabilirea drepturilor prevazute la alin. (2) si (3) se face la nivelul salariilor de baza in plata pentru functii similare la 31 decembrie 2009.Norma metodologica din 25/02/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 09/03/2010

pentru aplicarea unor dispozitii cuprinse in anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

CAPITOLUL I
Conditiile de acordare si de suspendare a indemnizatiei
de conducere prevazute la art. 8 si 9 din anexa nr. IV la
Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publiceArt. 1. - Indemnizatia de conducere se acorda de la data numirii/imputernicirii in functia care confera dreptul la aceasta si inceteaza la data schimbarii din functie, respectiv la data incetarii imputernicirii.

Art. 2. - Indemnizatia de conducere nu se acorda functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare pe timpul cat urmeaza cursuri de zi in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu acordul si in interesul unitatilor la care sunt incadrati.

Art. 3. - (1) Indemnizatia de conducere cuvenita pentru o fractiune de luna se calculeaza in raport cu numarul de zile lucratoare din perioada pentru care se plateste.

(2) In cazul pensionarii, beneficiarii indemnizatiei de conducere primesc acest drept pe intreaga luna in care are loc schimbarea pozitiei de activitate.

Art. 4. - Indemnizatia de conducere se poate suspenda pe o perioada de cel mult 3 luni, in cazul in care unitatea a obtinut rezultate nesatisfacatoare, constatate cu ocazia inspectiilor ori controalelor. Suspendarea indemnizatiei de conducere se aplica potrivit competentelor stabilite.CAPITOLUL II
Acordarea sporului pentru functionarii publici cu statut special
din sistemul administratiei penitenciare care lucreaza in conditii
de pericol determinate de depozitarea munitiilor, pulberilor,
explozivilor si substantelor toxice speciale sau care executa
operatiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori
neutralizare a acestora, prevazut la art. 13 alin. (1) din anexa
nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009Art. 5. - Functionarii publici cu statut special care lucreaza in conditii de pericol beneficiaza de un spor de 16% din salariul functiei de baza.

Art. 6. - Beneficiaza de spor de pericol functionarii publici cu statut special care:

a) executa sau participa nemijlocit la operatiuni periculoase de depozitare, manipulare si examinare a munitiilor in depozitul de armament al unitatii sau in alte spatii de depozitare amenajate potrivit legii;

b) sunt numiti prin decizie de zi pe unitate sa execute delaborari si casari de munitii.

Art. 7. - (1) Sub denumirea generala de munitii sunt incluse urmatoarele materiale: cartuse de semnalizare, petarde, grenade, cartuse de infanterie, pulberi, explozivi, materiale incendiare si fumigene, fitil detonant, mijloace pirotehnice, precum si orice elemente ale acestora, incarcate cu substante explozive.

(2) Alocarea la acest spor se face prin decizie de zi pe unitate de numire, pentru personalul prevazut la art. 6 lit. a), si prin decizie de zi pe unitate de numire in comisia de declasare si casare, pentru personalul prevazut la art. 6 lit. b).

(3) Sporul de pericol se acorda proportional cu timpul cat personalul respectiv a lucrat in conditiile prevazute la art. 6, fara a depasi 170 de ore in medie lunar, in program normal de lucru.

(4) Evidenta timpului lucrat efectiv (in zile si ore) si certificarea exactitatii acesteia se fac de catre seful compartimentului care executa operatiunea.

(5) Pentru evidenta timpului lucrat, pe zile si numar de ore, la locurile de munca care confera dreptul la sporul care face obiectul prezentei anexe se utilizeaza formularele de prezenta aflate in uz pentru celelalte categorii de sporuri sau alte drepturi salariale.

Art. 8. - (1) Pontajele cu sporul de pericol se intocmesc, pentru fiecare luna, la inceputul lunii urmatoare si se transmit la compartimentul financiar.

(2) Personalul altor unitati trimis in interes de serviciu care, prin natura activitatii, conduce nemijlocit, controleaza sau executa operatiunile prevazute la art. 6 beneficiaza de spor de pericol, in raport cu timpul efectiv lucrat in astfel de conditii.

(3) Plata sporului se face pe baza adeverintelor eliberate de unitatea in care s-au efectuat operatiunile respective, documente din care sa rezulte timpul efectiv lucrat in aceste locuri de munca (zile si ore), ordinul in baza caruia a participat la operatiune si ordinul de zi pe unitate de executare a operatiunii. Adeverintele se transmit la compartimentul financiar impreuna cu pontajul pentru perioada respectiva.CAPITOLUL III
Acordarea drepturilor prevazute la art. 16 alin. (1)
din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 functionarilor
publici cu statut special si personalului civil din sistemul
administratiei penitenciareArt. 9. - Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, dupa caz, in conditii de pericol deosebit, desfasurata in exercitarea atributiilor de serviciu, personalul incadrat in sistemul administratiei penitenciare care executa, conduce, coordoneaza sau contribuie la realizarea activitatilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare si asistenta medicala si psihologica pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate la pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor, investigatii, actiuni si interventie cu un grad ridicat de risc ori in conditii de pericol deosebit beneficiaza de un spor de pana la 30% calculat la salariul functiei de baza, respectiv la salariul de baza, care se acorda in acelasi cuantum de la 31 decembrie 2009, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Art. 10. - (1) Sporul prevazut la art. 9 nu face parte din salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza.

(2) Pentru functionarii publici nou-incadrati, reintegrati sau transferati, precum si pentru cei carora li s-a schimbat pozitia de activitate, sporul va fi stabilit prin ordinul/decizia de numire in functie, iar plata se va face lunar odata cu plata salariilor.CAPITOLUL IV
Conditiile de acordare a primei lunare de exceptie sau de
misiune speciala de pana la 50% din salariul functiei de baza
functionarilor publici cu statut special si personalului civil
din sistemul administratiei penitenciare, prevazuta la art. 17
din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009Art. 11. - Functionarii publici cu statut special si personalul civil din sistemul administratiei penitenciare care executa, in domeniul specific, lucrari de exceptie si misiuni speciale, apreciate ca atare de catre conducatorii acestora, beneficiaza de o prima lunara de pana la 50% din salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza.

Art. 12. - (1) Prima prevazuta la art. 11 se acorda pentru cel mult 5% din numarul total de posturi prevazute in statele de organizare.

(2) Numarul beneficiarilor primei se stabileste de catre ministrul justitiei, anual, la propunerea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Repartizarea numarului beneficiarilor de prime pe unitati se stabileste, trimestrial, in Consiliul de conducere al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(3) Prima se acorda lunar, la propunerea sefilor structurilor din care functionarii publici cu statut special fac parte.

(4) Competenta de aprobare si acordare a primei lunare de pana la 50%, precum si de stabilire a cuantumului acesteia este urmatoarea:

a) ministrul justitiei, pentru directorul general si directorii generali adjuncti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

b) directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru directorii si directorii adjuncti din unitatile subordonate, personalul din aparatul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si personalul din Subunitatea de Paza si Escortare Detinuti Transferati;

c) directorii unitatilor subordonate, pentru restul personalului din subordine.

Art. 13. - (1) Prima de pana la 50% se acorda functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare care efectueaza lucrari de exceptie in sensul alin. (2) ori executa misiuni speciale in sensul alin. (3).

(2) Sunt considerate lucrari de exceptie acele lucrari care:

a) conduc la realizarea unor obiective cu impact deosebit asupra organizarii si functionarii structurilor din sistemul penitenciar;

b) necesita efectuarea unor activitati cu un grad ridicat de specializare;

c) sunt realizate in grupuri de lucru infiintate in vederea elaborarii unor proiecte importante, specifice sistemului penitenciar;

d) identifica noi surse de venituri.

(3) Sunt considerate misiuni speciale acele activitati care:

a) au un grad de complexitate mai mare decat atributiile prevazute in fisa postului;

b) implica existenta unor riscuri deosebite pentru siguranta personalului sau pentru functionarea in bune conditii a sistemului penitenciar.

Art. 14. - (1) Prima prevazuta la art. 11 si procentul care se acorda se stabilesc la propunerea fundamentata si motivata in scris a superiorului ierarhic.

(2) Analiza indeplinirii conditiilor cerute se face in consiliul de conducere al unitatii, potrivit competentelor stabilite la art. 12 alin. (4), cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.

(3) Plata primei de pana la 50% nu se acorda:

a) in toate situatiile in care nu se acorda salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza;

b) pe timpul urmaririi penale si al judecatii.CAPITOLUL V
Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor, cursurilor
si altor activitati de perfectionare sau formare continua - art. 22
alin. (1) si (2) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009Art. 15. - (1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe timpul cat urmeaza cursuri de zi in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu acordul si in interesul unitatilor in care sunt incadrati, beneficiaza de salariul de baza de incadrare avut la data inceperii cursurilor, cu exceptia indemnizatiei de conducere, precum si de celelalte drepturi aplicabile personalului din institutia de invatamant.

(2) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care urmeaza cursuri de cariera, precum si alte activitati de perfectionare sau formare continua beneficiaza de salariul de baza de incadrare avut la data inceperii cursurilor si de celelalte drepturi salariale avute.

(3) Pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe timpul cat se afla in situatia prevazuta la alin. (1) se emite ordin/decizie.

(4) In cazul in care functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare beneficiau si de alte indemnizatii sau sporuri ce nu fac parte din salariul de baza de incadrare, acestea nu se mai acorda pe timpul cat se afla in situatia prevazuta la alin. (1).

(5) Acordarea drepturilor aplicabile personalului din institutia de invatamant urmata de functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare in conditiile prevazute la alin. (1) se face pe baza adeverintelor eliberate in acest sens de institutia de invatamant respectiva.CAPITOLUL VI
Salarizarea functionarilor publici cu statut special din sistemul
administratiei penitenciare pusi la dispozitie in situatii
temeinic justificate, potrivit legii - art. 25 din
anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009Art. 16. - (1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care sunt pusi la dispozitie ca urmare a neincadrarii in functii din diferite cauze neimputabile beneficiaza de salariul de baza de incadrare avut, cu exceptia indemnizatiei de conducere, precum si de celelalte drepturi salariale avute.

(2) Situatia ofiterilor si agentilor pusi la dispozitie in conditiile alin. (1) se solutioneaza in termen de 3 luni.CAPITOLUL VII
Salarizarea functionarilor publici carora le inceteaza
raporturile de serviciu - art. 26 alin. (1) si (4)
din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009Art. 17. - (1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare carora le inceteaza raporturile de serviciu primesc salariul de baza de incadrare avut, precum si celelalte drepturi salariale avute, pana la sfarsitul lunii in care a avut loc incetarea raporturilor de serviciu.

(2) Pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare avansati in gradul profesional urmator si carora le-au incetat raporturile de serviciu cu aceeasi data, in conditiile alin. (1), salariul de baza de incadrare se stabileste, proportional, in raport cu noul grad profesional.

(3) Functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare carora le-au incetat raporturile de serviciu, din initiativa lor ori pentru motive imputabile acestora, primesc salariul de baza de incadrare avut, precum si celelalte drepturi salariale avute, pana la data incetarii raporturilor de serviciu.CAPITOLUL VIII
Acordarea sporului prevazut la pct. 7 din anexa nr. IV/2 la Legea-cadru
nr. 330/2009 functionarilor publici cu statut special si personalului
civil din sistemul administratiei penitenciareArt. 18. - (1) Functionarii publici cu statut special, precum si personalul civil din Penitenciarul Poarta Alba, din Penitenciarul-Spital Poarta Alba, din Sectia Chilia Veche a Penitenciarului Tulcea si din Penitenciarul Codlea - Centrul de pregatire profesionala si recuperare a cadrelor de penitenciare Rodbav beneficiaza de un spor de izolare de pana la 20% din salariul functiei de baza, respectiv din salariul de baza.

(2) Sporul se prevede in ordinul sau in decizia de numire in functie, iar plata se face lunar, odata cu plata salariilor. Sporul de izolare se acorda pentru timpul efectiv lucrat in astfel de conditii.

(3) Acordarea sporului se suspenda in caz de absente nemotivate, concedii fara plata sau de frecventare a unor scoli ori cursuri de pregatire in afara localitatii in care personalul isi desfasoara activitatea. De asemenea, sporul nu se acorda pe timpul concediului de odihna, de studii sau pentru incapacitate temporara de munca.

(4) Functionarii publici care sunt trimisi in delegare sau detasati sa lucreze in locuri de munca din unitatile subordonate Ministerului Justitiei prevazute la alin. (1) sau in alte unitati in care se acorda spor pentru munca desfasurata in localitati sau in zone izolate beneficiaza de sporul acordat pentru personalul din unitatile respective.

(5) Plata sporului se face pe baza adeverintelor eliberate de institutiile respective, din care sa rezulte timpul efectiv lucrat (in zile si ore) in aceste locuri de munca, precum si procentul sporului.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat