Norme metotologice Legea 330/2009, anexa nr. IVCAPITOLUL I: Conditiile de acordare si de suspendare a indemnizatiei de conducere prevazute la art. 8 si 9 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice


Art. 1
Indemnizatia de conducere se acorda de la data numirii/imputernicirii in functia care confera dreptul la aceasta si inceteaza la data schimbarii din functie, respectiv la data incetarii imputernicirii.
Art. 2
Indemnizatia de conducere nu se acorda functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare pe timpul cat urmeaza cursuri de zi in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu acordul si in interesul unitatilor la care sunt incadrati.
Art. 3
(1)Indemnizatia de conducere cuvenita pentru o fractiune de luna se calculeaza in raport cu numarul de zile lucratoare din perioada pentru care se plateste.
(2)In cazul pensionarii, beneficiarii indemnizatiei de conducere primesc acest drept pe intreaga luna in care are loc schimbarea pozitiei de activitate.
Art. 4
Indemnizatia de conducere se poate suspenda pe o perioada de cel mult 3 luni, in cazul in care unitatea a obtinut rezultate nesatisfacatoare, constatate cu ocazia inspectiilor sau controalelor. Suspendarea indemnizatiei de conducere se aplica potrivit competentelor stabilite.


CAPITOLUL II: Acordarea sporului pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care lucreaza in conditii de pericol determinate de depozitarea munitiilor, pulberilor, explozivilor si substantelor toxice speciale sau care executa operatiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, prevazut la art. 13 alin. (1) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009


Art. 5
Functionarii publici cu statut special care lucreaza in conditii de pericol beneficiaza de un spor de 16% din salariul functiei de baza.
Art. 6
Beneficiaza de spor de pericol functionarii publici cu statut special care:
a)executa sau participa nemijlocit la operatiuni periculoase de depozitare, manipulare si examinare a munitiilor in depozitul de armament al unitatii sau in alte spatii de depozitare amenajate potrivit legii;
b)sunt numiti prin decizie de zi pe unitate sa execute delaborari si casari de munitii.
Art. 7
(1)Sub denumirea generala de munitii sunt incluse urmatoarele materiale: cartuse de semnalizare, petarde, grenade, cartuse de infanterie, pulberi, explozivi, materiale incendiare si fumigene, fitil detonant, mijloace pirotehnice, precum si orice elemente ale acestora, incarcate cu substante explozive.
(2)Alocarea la acest spor se face prin decizie de zi pe unitate de numire, pentru personalul prevazut la art. 6 lit. a), si prin decizie de zi pe unitate de numire in comisia de declasare si casare, pentru personalul prevazut la art. 6 lit. b).
(3)Sporul de pericol se acorda proportional cu timpul cat personalul respectiv a lucrat in conditiile prevazute la art. 6, fara a depasi 170 de ore in medie lunar, in program normal de lucru.
(4)Evidenta timpului lucrat efectiv (in zile si ore) si certificarea exactitatii acesteia se fac de catre seful compartimentului care executa operatiunea.
(5)Pentru evidenta timpului lucrat, pe zile si numar de ore, la locurile de munca care confera dreptul la sporul care face obiectul prezentei anexe se utilizeaza formularele de prezenta aflate in uz pentru celelalte categorii de sporuri sau alte drepturi salariale.
Art. 8
(1)Pontajele cu sporul de pericol se intocmesc, pentru fiecare luna, la inceputul lunii urmatoare si se transmit la compartimentul financiar.
(2)Personalul altor unitati trimis in interes de serviciu care, prin natura activitatii, conduce nemijlocit, controleaza sau executa operatiunile prevazute la art. 6 beneficiaza de spor de pericol, in raport cu timpul efectiv lucrat in astfel de conditii.
(3)Plata sporului se face pe baza adeverintelor eliberate de unitatea in care s-au efectuat operatiunile respective, documente din care sa rezulte timpul efectiv lucrat in aceste locuri de munca (zile si ore), ordinul in baza caruia a participat la operatiune si ordinul de zi pe unitate de executare a operatiunii. Adeverintele se transmit la compartimentul financiar impreuna cu pontajul pentru perioada respectiva.


CAPITOLUL III: Acordarea drepturilor prevazute la art. 16 alin. (1) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare


Art. 9
Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, dupa caz, in conditii de pericol deosebit, desfasurata in exercitarea atributiilor de serviciu, personalul incadrat in sistemul administratiei penitenciare care executa, conduce, coordoneaza sau contribuie la realizarea activitatilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare si asistenta medicala si psihologica pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate la pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor, investigatii, actiuni si interventie cu un grad ridicat de risc ori in conditii de pericol deosebit beneficiaza de un spor de pana la 30% calculat la salariul functiei de baza, respectiv la salariul de baza, care se acorda in acelasi cuantum de la 31 decembrie 2009, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
Art. 10
(1)Sporul prevazut la art. 9 nu face parte din salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza.
(2)Pentru functionarii publici nou-incadrati, reintegrati sau transferati, precum si pentru cei carora li s-a schimbat pozitia de activitate, sporul va fi stabilit prin ordinul/decizia de numire in functie, iar plata se va face lunar odata cu plata salariilor.


CAPITOLUL IV: Conditiile de acordare a primei lunare de exceptie sau de misiune speciala de pana la 50% din salariul functiei de baza functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare, prevazuta la art. 17 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009


Art. 11
Functionarii publici cu statut special si personalul civil din sistemul administratiei penitenciare care executa, in domeniul specific, lucrari de exceptie si misiuni speciale, apreciate ca atare de catre conducatorii acestora, beneficiaza de o prima lunara de pana la 50% din salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza.
Art. 12
(1)Prima prevazuta la art. 11 se acorda pentru cel mult 5% din numarul total de posturi prevazute in statele de organizare.
(2)Numarul beneficiarilor primei se stabileste de catre ministrul justitiei, anual, la propunerea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Repartizarea numarului beneficiarilor de prime pe unitati se stabileste, trimestrial, in Consiliul de conducere al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(3)Prima se acorda lunar, la propunerea sefilor structurilor din care functionarii publici cu statut special fac parte.
(4)Competenta de aprobare si acordare a primei lunare de pana la 50%, precum si de stabilire a cuantumului acesteia este urmatoarea:
a)ministrul justitiei, pentru directorul general si directorii generali adjuncti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
b)directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru directorii si directorii adjuncti din unitatile subordonate, personalul din aparatul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si personalul din Subunitatea de Paza si Escortare Detinuti Transferati;
c)directorii unitatilor subordonate, pentru restul personalului din subordine.
Art. 13
(1)Prima de pana la 50% se acorda functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare care efectueaza lucrari de exceptie in sensul alin. (2) ori executa misiuni speciale in sensul alin. (3).
(2)Sunt considerate lucrari de exceptie acele lucrari care:
a)conduc la realizarea unor obiective cu impact deosebit asupra organizarii si functionarii structurilor din sistemul penitenciar;
b)necesita efectuarea unor activitati cu un grad ridicat de specializare;
c)sunt realizate in grupuri de lucru infiintate in vederea elaborarii unor proiecte importante, specifice sistemului penitenciar;
d)identifica noi surse de venituri.
(3)Sunt considerate misiuni speciale acele activitati care:
a)au un grad de complexitate mai mare decat atributiile prevazute in fisa postului;
b)implica existenta unor riscuri deosebite pentru siguranta personalului sau pentru functionarea in bune conditii a sistemului penitenciar.
Art. 14
(1)Prima prevazuta la art. 11 si procentul care se acorda se stabilesc la propunerea fundamentata si motivata in scris a superiorului ierarhic.
(2)Analiza indeplinirii conditiilor cerute se face in consiliul de conducere al unitatii, potrivit competentelor stabilite la art. 12 alin. (4), cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.
(3)Plata primei de pana la 50% nu se acorda:
a)in toate situatiile in care nu se acorda salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza;
b)pe timpul urmaririi penale si al judecatii.


CAPITOLUL V: Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor, cursurilor si altor activitati de perfectionare sau formare continua - art. 22 alin. (1) si (2) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009


Art. 15
(1)Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe timpul cat urmeaza cursuri de zi in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu acordul si in interesul unitatilor in care sunt incadrati, beneficiaza de salariul de baza de incadrare avut la data inceperii cursurilor, cu exceptia indemnizatiei de conducere, precum si de celelalte drepturi aplicabile personalului din institutia de invatamant.
(2)Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care urmeaza cursuri de cariera, precum si alte activitati de perfectionare sau formare continua beneficiaza de salariul de baza de incadrare avut la data inceperii cursurilor si de celelalte drepturi salariale avute.
(3)Pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe timpul cat se afla in situatia prevazuta la alin. (1) se emite ordin/decizie.
(4)In cazul in care functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare beneficiau si de alte indemnizatii sau sporuri ce nu fac parte din salariul de baza de incadrare, acestea nu se mai acorda pe timpul cat se afla in situatia prevazuta la alin. (1).
(5)Acordarea drepturilor aplicabile personalului din institutia de invatamant urmata de functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare in conditiile prevazute la alin. (1) se face pe baza adeverintelor eliberate in acest sens de institutia de invatamant respectiva.


CAPITOLUL VI: Salarizarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare pusi la dispozitie in situatii temeinic justificate, potrivit legii - art. 25 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009


Art. 16
(1)Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care sunt pusi la dispozitie ca urmare a neincadrarii in functii din diferite cauze neimputabile beneficiaza de salariul de baza de incadrare avut, cu exceptia indemnizatiei de conducere, precum si de celelalte drepturi salariale avute.
(2)Situatia ofiterilor si agentilor pusi la dispozitie in conditiile alin. (1) se solutioneaza in termen de 3 luni.


CAPITOLUL VII: Salarizarea functionarilor publici carora le inceteaza raporturile de serviciu - art. 26 alin. (1) si (4) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009


Art. 17
(1)Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare carora le inceteaza raporturile de serviciu primesc salariul de baza de incadrare avut, precum si celelalte drepturi salariale avute, pana la sfarsitul lunii in care a avut loc incetarea raporturilor de serviciu.
(2)Pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare avansati in gradul profesional urmator si carora le-au incetat raporturile de serviciu cu aceeasi data, in conditiile alin. (1), salariul de baza de incadrare se stabileste, proportional, in raport cu noul grad profesional.
(3)Functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare carora le-au incetat raporturile de serviciu, din initiativa lor ori pentru motive imputabile acestora, primesc salariul de baza de incadrare avut, precum si celelalte drepturi salariale avute, pana la data incetarii raporturilor de serviciu.


CAPITOLUL VIII: Acordarea sporului prevazut la pct. 7 din anexa nr. IV/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare


Art. 18
(1)Functionarii publici cu statut special, precum si personalul civil din Penitenciarul Poarta Alba, din Penitenciarul - Spital Poarta Alba, din Sectia Chilia Veche a Penitenciarului Tulcea si din Penitenciarul Codlea - Centrul de pregatire profesionala si recuperare a cadrelor de penitenciare Rodbav beneficiaza de un spor de izolare de pana la 20% din salariul functiei de baza, respectiv din salariul de baza.
(2)Sporul se prevede in ordinul sau in decizia de numire in functie, iar plata se face lunar, odata cu plata salariilor. Sporul de izolare se acorda pentru timpul efectiv lucrat in astfel de conditii.
(3)Acordarea sporului se suspenda in caz de absente nemotivate, concedii fara plata sau de frecventare a unor scoli ori cursuri de pregatire in afara localitatii in care personalul isi desfasoara activitatea. De asemenea, sporul nu se acorda pe timpul concediului de odihna, de studii sau pentru incapacitate temporara de munca.
(4)Functionarii publici care sunt trimisi in delegare sau detasati sa lucreze in locuri de munca din unitatile subordonate Ministerului Justitiei prevazute la alin. (1) sau in alte unitati in care se acorda spor pentru munca desfasurata in localitati sau in zone izolate beneficiaza de sporul acordat pentru personalul din unitatile respective.
(5)Plata sporului se face pe baza adeverintelor eliberate de institutiile respective, din care sa rezulte timpul efectiv lucrat (in zile si ore) in aceste locuri de munca, precum si procentul sporului.
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 152 din data de 9 martie 2010

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat