Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut


Legea nr. 49/2010, privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. I. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica asa cum urmeaza:

1. La articolul 41, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) Asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, isi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului, in conditiile legii."

2. La articolul 82, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Cererea de pensionare impreuna cu actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege se depun de solicitant sau, dupa caz, de angajator la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul solicitantului, cu 30 de zile calendaristice inainte de data indeplinirii conditiilor de pensionare, prevazute de lege."

3. Articolul 83 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 83. - (1) Drepturile de pensie pentru limita de varsta se cuvin si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, prevazute de lege, daca cererea a fost depusa cu 30 de zile calendaristice inainte de data indeplinirii acestor conditii.

(2) Se considera depuse in termen cererile de pensionare inregistrate in intervalul cuprins intre data indeplinirii conditiilor de pensionare si cea de-a 30-a zi calendaristica anterioara acestei date.

(3) Drepturile de pensie anticipata sau de pensie anticipata partiala se cuvin si se platesc:

a) de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, daca cererea a fost depusa in termenul prevazut la alin. (1), in cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III;

b) de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termenul prevazut la alin. (1), in cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si art. 5 alin. (2).

(4) In cazul persoanelor ale caror cereri de pensionare au fost depuse cu depasirea termenului prevazut la alin. (1), drepturile de pensie se cuvin si se platesc:

a) de la data depunerii cererii, in cazul pensiei pentru limita de varsta;

b) de la data depunerii cererii, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, in cazul pensiei anticipate si al pensiei anticipate partiale, in situatia persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III;

c) de la data depunerii cererii, in cazul pensiei anticipate si al pensiei anticipate partiale, in situatia persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si art. 5 alin. (2)."

4. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 86. - (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, in termen de 45 de zile calendaristice de la data depunerii cererii.

(2) Decizia casei teritoriale de pensii cuprinde temeiurile de fapt si de drept pe baza carora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

(3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunica in scris atat persoanei care a solicitat pensionarea, cat si angajatorului, in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia."

5. Articolul 1672 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1672. - In perioada esalonarii varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare prevazute in anexa nr. 3, cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare se depun de catre solicitant sau, dupa caz, de catre angajator, cu 30 de zile calendaristice inainte de data indeplinirii conditiilor de pensionare prevazute de lege, la casa teritoriala de pensii in a carei raza teritoriala se afla domiciliul solicitantului."

Art. II. - Cererile de pensionare inregistrate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se solutioneaza conform normelor legale in vigoare la data inregistrarii cererilor.

Art. III. - La articolul 98 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, partea introductiva si litera d) ale alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 98. - (1) Raportul de serviciu existent inceteaza de drept:

................................................................................................

d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;".

Art. IV. - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 56, partea introductiva si litera d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 56. - Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:

................................................................................................

d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;".

2. La articolul 56 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. d)-k), constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare."

3. La articolul 61, litera e) se abroga.

Art. V. - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANA

Bucuresti, 19 martie 2010.

Nr. 49.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat