OUG 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoliIn conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (i申Regulamentul unic OCPi申), cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea institutiilor de invatamant cu fructe si legume, fructe si legume prelucrate si produse pe baza de banane destinate copiilor, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe in scoli,
in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european Agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobata cu modificari prin legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei, statele membre au obligatia de a trimite Comisiei Europene o strategie privind Implementarea programului, pana la data de 31 ianuarie a anului in care se va derula programul. Pentru anul scolar 2009/2010, termenul pentru transmiterea acestei strategii a fost 31 mai 2009, conform art. 16 alin. (2) din acelasi regulament. Romania a notificat Comisia in termenul prevazut si a transmis informatii despre buget, grup-tinta si produse eligibile,
in conformitate cu art. 103ga din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului, in vederea instituirii unui program de incurajare a consumului de fructe in scoli, si cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei, incepand cu anul scolar 2010/2011, strategia de implementare a programului trebuie sa contina obligatoriu anumite elemente i申 buget, contributia nationala si a Uniunii Europene, durata, grupul-tinta, produsele eligibile si modul de implicare al partilor interesate relevante,
intrucat Romania a notificat Comisiei Europene atat strategia, in formatul prevazut de Documentul de lucru al DG Agri pentru gestionarea Programului Uniunii Europene de incurajare a consumului de fructe in scoli din 22 iulie 2009, cat si lista produselor eligibile i申 marul i申 aprobata de Ministerul Sanatatii,
intrucat neadoptarea de urgenta a prezentului act normativ conduce la neindeplinirea obligatiilor asumate de Romania in fata Comisiei Europene i申 cele doua notificari precizate anterior i申 privind implementarea acestui program incepand cu anul scolar 2009/2010 si la neaccesarea fondurilor europene alocate, intrucat neaccesarea fondurilor europene nu va asigura implementarea programului asumat de Guvern prin Nota referitoare la implementarea Programului de distributie gratuita a fructelor in scoli (School Fruit Scheme) pentru absorbtia fondurilor UE alocate Romaniei i申 de 4,99 milioane euro pentru fiecare an scolar pana in 2013, aprobata in sedinta Guvernului din data de 15 aprilie 2009,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Art. 1
(1) Incepand cu anul scolar 2009/2010 se acorda gratuit elevilor din clasele Ii申VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, pentru o perioada de maximum 100 de zile de scolarizare, mere in limita valorii zilnice de 0,3 lei/elev.
(2) Incepand cu anul scolar 2010/2011, fructele distribuite elevilor, perioada si frecventa distributiei, precum si limita valorii zilnice/elev se stabilesc si se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia preturilor si tarifelor. Limita valorica cuprinde pretul integral de achizitie a fructelor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
(3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor se stabileste potrivit prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice.
(4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor se vor elabora de catre consiliile judetene si/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, Oraselor si municipiilor, dupa caz, cu respectarea specificatiilor Tehnice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(5) Masurile adiacente distributiei de fructe ale caror obiective sunt formarea si fixarea obiceiurilor alimentare sanatoase, bugetul aferent acestora, precum si modalitatea de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice se vor stabili prin hotarare a Guvernului.

Art. 2
(1) Fructele se vor distribui in pauza de dinaintea ultimei ore.
(2) Fondurile necesare finantarii programului de incurajare a consumului de fructe in scoli in anul 2010 se asigura din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata aprobate prin anexele nr. 4 si 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, pentru mierea de albine.

Art. 3
(1) Incepand cu anul bugetar 2011, sumele aferente acordarii drepturilor prevazute la art. 1 alin. (2) se suporta din bugetele locale ale judetelor, sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz.
(2) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor fi acordate sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru bugetele locale
(3) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat catre bugetele locale se repartizeaza pe unitati administrativteritoriale prin hotarare a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar judetean, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. Repartizarea se face avand in vedere numarul de elevi beneficiari, comunicat de inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

Art. 4
Consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, vor recupera de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, sumele platite in limita creditelor bugetare cu aceasta destinatie.

Art. 5
(1) Consiliile judetene si/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, sunt responsabile de organizarea procedurilor de achizitie publica, desemnarea castigatorilor, incheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea si controlul distributiei fructelor.
(2) Fructele, transportul si distributia acestora la unitatile de invatamant se contracteaza de catre consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, avand in vedere numarul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Pentru obtinerea unor preturi cat mai competitive, autoritatile contractante vor opta, de regula, pentru atribuirea contractului pe loturi si pentru organizarea unei licitatii electronice, ca faza finala a procedurii de atribuire aplicate.
(4) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea platilor catre furnizori sunt presedintii consiliilor judetene, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, primarii comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz.
(5) Plata fructelor si a serviciilor contractate se efectueaza, la solicitarea furnizorilor de fructe si de servicii, pe baza documentelor de receptie calitativa si cantitativa, intocmite de unitatile de invatamant si aprobate de presedintii consiliilor judetene si de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv de primarii comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz.

Art. 6
(1) Dreptul de a primi fructe si de a beneficia de masurile prevazute la art. 1 alin. (5) il au numai elevii prezenti la cursuri.
(2) Consiliile locale si unitatile scolare raspund in mod direct de asigurarea conditiilor de primire, receptie si distributie a fructelor, precum si de confirmarea documentelor care stau la baza platii acestora.
(3) Consiliile locale si primarii au obligatia sa urmareasca si sa verifice buna desfasurare a procesului de aprovizionare, iar unitatile scolare raspund de respectarea conditiilor de igiena privind distributia fructelor catre elevi.

Art. 7
Finantarea sumelor aprobate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, care reprezinta sprijinul financiar pentru activitatea de distribuire gratuita a fructelor in scoli, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de la titlul i申Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderarei申, articolul i申Programe din Fondul european de garantare agricola (FEGA)i申, reprezentand sprijin financiar din FEGA si din contributie publica nationala totala. Contributia publica nationala totala se compune din cofinantare publica de minimum 25% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA si taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiei fructelor si prestarilor de servicii.

Art. 8
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, va asigura comunicarea aferenta programului. Fondurile necesare implementarii actiunilor de comunicare se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, reprezentand sprijin financiar aferent Fondului european de garantare agricola. Actiunile de comunicare aferente programului se avizeaza de catre Ministerul Sanatatii si de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Actiunile de comunicare a programului se realizeaza in fiecare scoala participanta prin expunerea de afise realizate in conformitate cu prevederile legale.
(3) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura este responsabila de organizarea procedurii de achizitie publica pentru realizarea si distributia afiselor prevazute la alin. (2), in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9
(1) Consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, se constituie ca solicitanti de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe in scoli. In acest sens, vor depune, inainte de inceperea anului scolar, la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, angajamente scrise conform carora:
a) vor distribui numai fructele stabilite conform art. 1 alin. (1) si (2) si numai elevilor prevazuti la art. 1 alin. (1), cu nominalizarea scolilor;
b) vor returna orice ajutor platit nejustificat, pentru cantitatile in cauza, in cazul in care se constata ca fructele nu au fost distribuite elevilor conform art. 1 alin. (1) si (2) sau ca sprijinul financiar a fost platit pentru alte produse decat cele stabilite conform art. 1 alin. (1) si (2);
c) in caz de frauda sau neglijenta grava, vor plati catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura o suma egala cu diferenta dintre suma platita initial si suma la care au dreptul;
d) vor pune la dispozitia Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, la cererea acesteia, documente justificative legate de furnizarea fructelor in scoli;
e) se vor supune oricarui control dispus de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in special in ceea ce priveste verificarea inregistrarilor si inspectia fizica.
(2) Pentru anul scolar 2009/2010 angajamentele prevazute la alin. (1) se depun in termen de 15 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Organismul privat care, in urma procedurii de achizitie prevazute la art. 8 alin. (3), va fi desemnat castigator se va constitui ca solicitant de sprijin financiar pentru realizarea si distributia afiselor prevazute la art. 8 alin. (2) si va trebui sa depuna la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in termen de 15 zile lucratoare, un angajament scris conform caruia va pastra inregistrari ale distribuirii catre inspectoratele scolare judetene, respectiv catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.
(4) Inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti se vor ocupa de distributia catre unitatile scolare din subordine a afiselor prevazute la art. 8 alin. (2).

Art. 10
(1) In vederea acordarii sprijinului financiar pentru furnizarea fructelor in scoli conform art. 1 alin. (1) si (2), solicitantii prevazuti la art. 9 alin. (1) depun la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cereri de plata, dupa sfarsitul fiecarui semestru al anului scolar, conform structurii anului scolar aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pana in ultima zi a celei de-a treia luni care urmeaza perioadei care face obiectul respectivei cereri.
(2) Cererea de plata va include informatii referitoare la:
a) cantitatile de fructe distribuite;
b) numele si adresele sau numerele unice de identificare ale scolilor carora li s-au distribuit cantitatile de fructe prevazute la lit. a);
c) numarul de elevi din fiecare scoala in care au fost distribuite fructele;
d) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care se va stabili in functie de numarul de elevi si limita valorii zilnice prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) si care trebuie insotit de documente justificative.
(3) In vederea acordarii sprijinului financiar pentru realizarea si distributia afiselor prevazute la art. 8 alin. (2), solicitantul mentionat la art. 9 alin. (3) va depune la sediul central al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura o cerere de plata pana in ultima zi a celei de-a treia luni care urmeaza datei la care a finalizat distributia afiselor catre inspectoratele scolare judetene, respectiv catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.
(4) Cererea de plata va include informatii referitoare la:
a) numarul de afise distribuite catre inspectoratele scolare judetene, respectiv catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti;
b) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care se va stabili pe baza pretului de achizitie pentru realizarea si distributia afiselor platit furnizorului si a numarului de scoli in care au fost distribuite si care trebuie insotit de documente justificative.
(5) Plata sprijinului financiar se face de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in termen de 3 luni de la depunerea cererii de plata corect completate.
(6) In cazul in care termenele prevazute la alin. (1) si (3) se depasesc cu pana la doua luni, sprijinul financiar total se plateste totusi, dar cu urmatoarele reduceri:
a) 5%, daca depasirea este mai mica sau egala cu o luna;
b) 10%, daca depasirea este mai mare de o luna, dar mai mica de doua luni.
(7) In cazul in care termenele prevazute la alin. (1) si (3) se depasesc cu mai mult de doua luni, ajutorul se reduce cu 1% pe zi suplimentara.
(8) Solicitantii prevazuti la art. 9 au deplina responsabilitate in ceea ce priveste angajamentele asumate si inscrierea datelor pe documentele de aprobare si plata a sprijinului financiar.

Art. 11
Sumele reprezentand sprijinul financiar pentru furnizarea fructelor in scoli, recuperate conform art. 4 de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura de solicitantii prevazuti la art. 9 alin. (1), reprezinta venituri ale bugetului de stat.

Art. 12
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea nationala responsabila pentru asigurarea monitorizarii anuale a programului, in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Sanatatii si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in functie de competente.
(2) Evaluarea si monitorizarea anuala a programului se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea institutiilor de invatamant cu fructe si legume, fructe si legume prelucrate si pe baza de banane destinate copiilor, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe in scoli.
(3) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura este responsabila cu elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare, inregistrare si centralizare a sprijinului financiar, cu procedurile de acordare a sprijinului financiar pentru furnizarea de fructe si pentru realizarea si distributia afiselor, cu procedurile de control in vederea aplicarii acestei masuri si cu aplicarea sanctiunilor conform art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei.
(4) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin centrele judetene, pune la dispozitia solicitantilor formularistica si documentatia necesare implementarii corecte a programului de incurajare a consumului de fructe in scoli.
(5) Consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, au obligatia transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de incurajare a consumului de fructe in scoli, catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Sanatatii.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat