Hotararea nr. 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent social


COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI


In temeiul dispozitiilor art. 27 lit. c) si h) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social si ale art. 7 alin. (2) lit. h) din Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, cu completarile ulterioare,
Consiliul national al Colegiului National al Asistentilor Sociali hotaraste:

Art. 1
Se aproba Normele privind controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent social, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Se aproba imputernicirea presedintelui Colegiului National al Asistentilor Sociali pentru aprobarea de decizii, pentru punerea in aplicare si detalierea dispozitiilor prezentei hotarari.

Art. 3
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa - Norme privind controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent socialArt. 1
(1) Controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent social sunt realizate potrivit prevederilor Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, denumita in continuare lege, in conditiile prezentelor norme, de catre Corpul de control profesional, denumit in continuare Corpul de control, aflat in subordinea Biroului executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali (Biroul executiv).
(2) Coordonarea activitatii Corpului de control se realizeaza direct de catre presedintele Colegiului National al Asistentilor Sociali, denumit in continuare Colegiul, sau de catre directorul numit prin hotarare a Biroului executiv.

Art. 2
(1) Responsabilitatea privind realizarea generala a activitatii de control profesional apartine Biroului executiv si structurilor teritoriale ale Colegiului.
(2) Responsabilitatea privind desemnarea persoanelor cu atributii de control profesional apartine presedintelui Colegiului, precum si directorului Corpului de control, in temeiul actului de numire, dupa caz.
(3) Responsabilitatea privind pregatirea persoanelor cu atributii de control apartine comisiilor operative si Corpului de control, care aproba si sustin instructaje periodice pentru persoanele cu atributii de control.
(4) Responsabilitatea pentru analizarea si solutionarea cazurilor de incalcare a actelor normative privind exercitarea profesiei de asistent social apartine Comisiei de deontologie profesionala, Biroului executiv si Consiliului national al Colegiului (Consiliul national), dupa caz.
(5) Pentru deciziile adoptate si actiunile intreprinse, directorul Corpului de control isi asuma intreaga responsabilitate.

Art. 3
(1) Aplicarea sanctiunilor disciplinare in cazul constatarii incalcarii prevederilor legale privind exercitarea profesiei este de competenta urmatoarelor organe:
a) Comisia de deontologie profesionala;
b) Biroul executiv; si
c) Consiliul national.
(2) Activitatea de audit profesional este realizata de catre Corpul de control, sub coordonarea presedintelui Colegiului sau a directorului Corpului de control, dupa caz.
(3) Normele privind auditul profesional se aproba prin hotarare a Biroului executiv.

Art. 4
(1) Membrii Corpului de control sunt persoanele aprobate de catre Biroul executiv pentru desfasurarea activitatilor de control asupra modului de exercitare a profesiei de asistent social, in vederea asigurarii respectarii cadrului organizatoric al exercitarii profesiei de asistent social.
(2) Activitatea specifica a Corpului de control este coordonata de catre Biroul executiv, prin presedintele Colegiului sau directorul Corpului de control, dupa caz, in conditiile prezentelor norme.
(3) In vederea realizarii controlului profesional, presedintele Colegiului sau directorul Corpului de control poate mandata o persoana care realizeaza evidenta actelor de control profesional si avizarea acestora.

Art. 5
(1) In realizarea controlului profesional, Biroul executiv are urmatoarele atributii:
a) aproba asistentii sociali propusi pentru calitatea de membru al Corpului de control;
b) solutioneaza sesizarile primite;
c) propune spre aprobare presedintelui persoanele responsabile cu pregatirea personalului cu atributii de control profesional;
d) inainteaza Comisiei de deontologie profesionala sau propune Consiliului national aplicarea de sanctiuni disciplinare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
e) analizeaza si comunica organelor competente sesizarile primite, in cazul in care in urma controlului profesional intreprins se constata ca nu este competent in solutionarea acestora.
(2) Presedintele poate emite decizii scrise pentru coordonarea intregii activitati de constituire a Corpului de control si gestionarea controlului profesional.
(3) Presedintele sau directorul Corpului de control, in baza mandatului dat, desemneaza prin decizie membrii Corpului de control care realizeaza acte de control profesional.

Art. 6
Controlul profesional poate fi realizat numai de catre asistentii sociali principali, mandatati de catre Biroul executiv.

Art. 7
(1) Asistentii sociali propusi de catre structurile teritoriale sau de catre Biroul executiv pentru realizarea controlului profesional sustin un interviu in fata Biroului executiv.
(2) Biroul executiv analizeaza persoanele propuse pentru realizarea controlului profesional, in vederea aprobarii acestora, si solicita avizul structurilor teritoriale din care fac parte, dupa caz.
(3) Structurile teritoriale avizeaza persoanele propuse si transmit avizul favorabil sau nefavorabil Biroului executiv, in termen de cel mult 3 zile de la data solicitarii. Avizele structurilor teritoriale sunt consultative.
(4) In urma analizei intreprinse, Biroul executiv aproba sau respinge propunerile inaintate. Hotararea de aprobare sau de respingere este executorie de drept din momentul emiterii.
(5) Hotararea de aprobare sau respingere a propunerilor formulate poate fi contestata in termen de 15 zile de la comunicare si este solutionata in prima sedinta a Biroului executiv.
(6) Hotararea pronuntata in prima sedinta a plenului Biroului executiv este definitiva.

Art. 8
(1) Persoanele care sunt aprobate prin hotarare a Biroului executiv pentru efectuarea activitatii de control profesional fac parte din Corpul de control.
(2) Persoanele care au primit aprobarea pentru efectuarea activitatii de control profesional urmeaza un instructaj initial, sub coordonarea unor persoane desemnate prin dispozitie scrisa a presedintelui sau a directorului Corpului de control, dupa caz.
(3) Perioada de instructaj initial sau periodic nu poate depasi doua zile. Instructajul initial urmareste asimilarea de catre persoanele aprobate a procedurilor si actelor de control profesional.
(4) In urma aprobarii de catre Biroul executiv a masurii de control profesional, membrii Corpului de control sunt mandatati pentru realizarea controlului profesional de catre presedinte sau directorul Corpului de control, dupa caz.
(5) Mandatarii iau cunostinta de limitele mandatelor incredintate, semnand pentru confirmare.
(6) Persoanele mandatate pentru realizarea controlului profesional au obligatia de a aduce la cunostinta membrilor Biroului executiv, in cel mai scurt timp, cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese care ii impiedica sa execute mandatul primit.

Art. 9
Controlul profesional este efectuat de minimum 2 membri ai Corpului de control, desemnati prin decizie a presedintelui sau a directorului Corpului de control, dupa caz.

Art. 10
(1) Asistentii sociali care formeaza obiectul activitatii de control profesional vor fi instiintati in scris cu privire la realizarea controlului profesional cu minimum 7 zile inainte de data stabilita pentru efectuarea acestuia.
(2) In cazul in care asistentul social nu poate fi prezent la efectuarea controlului, acesta poate solicita in scris fixarea unei noi date in termen de 7 zile, cu cel putin 4 zile inaintea datei stabilite, mentionand sediul profesional/locul de munca si data in care poate fi prezent pentru realizarea controlului profesional.
In cazul existentei unor motive temeinice, asistentul social poate solicita fixarea unei alte date, in termen de maximum 30 de zile de la data instiintarii, dupa caz.
(3) La data stabilita in vederea efectuarii controlului, asistentul social vizat are obligatia de a se prezenta personal la sediul profesional al formei de exercitare a profesiei/locul de munca in care isi desfasoara activitatea profesionala.
(4) Dupa legitimarea persoanelor mandatate cu efectuarea controlului profesional si prezentarea scopului si duratei actiunii de control profesional, asistentul social a carei activitate profesionala formeaza obiectul actiunii de control va prezenta persoanelor mandatate, in original, actele de infiintare si inregistrare ale formei de exercitare a profesiei si avizul de exercitare a profesiei/atestatul de libera practica, contractele de prestari servicii incheiate/contractul de munca/actul de numire in functie, dupa caz, precum si concluziile scrise ale actelor profesionale intocmite.

Art. 11
(1) Controlul profesional priveste situatia profesionala si actele profesionale existente la data sesizarii.
(2) Persoanele cu atributii de control desemnate verifica respectarea tuturor conditiilor de functionare ale formei de exercitare a profesiei.
(3) Controlul profesional nu poate privi datele financiarcontabile sau exclusiv personale ale asistentului social asupra caruia se efectueaza controlul profesional.
(4) Activitatea de control poate privi, dupa caz, si desfasurarea activitatii sau intocmirea unui act profesional, cu acordul prealabil scris al asistentului social vizat si al beneficiarilor acestuia.

Art. 12
(1) In activitatea de control profesional, persoanele mandatate nu au dreptul de a aduce atingere drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.
(2) Persoanele mandatate pentru efectuarea controlului profesional nu au dreptul de a formula acuzatii sau de a comunica sanctiuni.
(3) Orice modalitate de control profesional intreprinsa de catre persoanele mandatate care aduce atingere drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului este strict interzisa si constituie abatere disciplinara.
(4) Persoanele asupra carora se realizeaza controlul profesional au obligatia de a avea un comportament decent, fara a formula aprecieri personale la adresa persoanelor mandatate si fara a impiedica actul de control profesional.
(5) Persoanele mandatate pentru efectuarea controlului profesional au dreptul de a solicita fotocopii dupa documente care dovedesc indeplinirea conditiilor de exercitare a profesiei.

Art. 13
(1) Activitatea de control profesional asupra unui asistent social nu poate depasi 7 ore pe zi.
(2) In cazul in care activitatea de control profesional a fost intrerupta, din motive independente de persoanele celor mandatati, activitatea poate fi prelungita in timp, cu acordul prealabil al asistentului social controlat, indicandu-se in procesul-verbal de constatare motivele care au stat la baza luarii unei astfel de masuri.
(3) Persoanele mandatate pentru a efectua controlul profesional au dreptul de a-si stabili in mod liber programul de control, fara a putea insa depasi ora 17,00 din aceeasi zi in care a debutat activitatea de control profesional.
(4) Pentru perioada afectata activitatii de control profesional asistentul social controlat nu are dreptul de a solicita niciun fel de despagubiri.

Art. 14
(1) La finalizarea actului de control profesional, persoanele mandatate pentru efectuarea acestuia vor intocmi un proces-verbal de constatare, care, sub sanctiunea nulitatii absolute, va contine urmatoarele mentiuni:
a) numele, prenumele si codurile personale ale persoanelor mandatate pentru efectuarea controlului profesional;
b) perioada, intervalul orar si data efectuarii controlului profesional;
c) locatia sau locatiile unde s-a efectuat controlul profesional;
d) numele si prenumele asistentului social care formeaza obiectul controlului profesional;
e) denumirea formei de exercitare a profesiei/angajatorului in care/la care isi desfasoara activitatea asistentul social care formeaza obiectul controlului profesional;
f) scopul si domeniile profesionale in care s-a efectuat controlul profesional;
g) concluziile activitatii de control profesional si, dupa caz, motivarea in fapt si in drept a propunerii de sanctionare adresata Comisiei de deontologie profesionala sau Biroului executiv, dupa caz.
(2) Procesul-verbal de constatare va cuprinde in mod obligatoriu si semnaturile persoanelor mandatate a efectua controlul profesional, cu aplicarea parafelor profesionale proprii.
(3) Asistentul social care formeaza obiectul controlului profesional are dreptul de a formula observatii in procesul-verbal de constatare cu privire la modul de efectuare a controlului profesional.
(4) In cazul in care asistentul social controlat nu doreste sa formuleze observatii in procesul-verbal de constatare, acesta decade din dreptul de a depune ulterior observatii referitoare la concluziile controlului profesional sau la modul de realizare al acestuia, cu exceptia cazului cand a fost impiedicat sa isi exercite acest drept.

Art. 15
(1) Procesul-verbal de constatare se intocmeste in dublu exemplar, din care un exemplar pentru asistentul social controlat, sau intr-un singur exemplar, cu obligatia comunicarii unei copii celui asupra caruia a fost realizat controlul profesional, in termen de 24 de ore de la finalizarea controlului profesional.
(2) Asistentul social care formeaza obiectul controlului profesional va semna si va parafa procesul-verbal de constatare pentru luarea la cunostinta a celor constatate.
(3) In cazul refuzului persoanei controlate de a semna si/sau a parafa procesul-verbal de constatare, persoanele mandatate cu efectuarea controlului profesional vor mentiona acest fapt in cuprinsul procesului-verbal de constatare.

Art. 16
In cazuri bine justificate, mandatul acordat pentru realizarea activitatii de control profesional poate fi revocat sau reinnoit, in functie de necesitate, prin dispozitie a presedintelui Colegiului.

Art. 17
(1) Dupa aducerea la indeplinire a fiecarui mandat acordat, persoanele cu atributii de control profesional au obligatia de a comunica in termen de 24 de ore, prin orice mijloc de comunicare, secretariatului Corpului de control/Biroului executiv o copie a procesului-verbal de constatare incheiat, urmand sa prezinte originalul acestuia, in cel mult 7 zile, pentru confirmare.
(2) Evidenta proceselor-verbale de constatare incheiate va fi realizata in ordinea comunicarii acestora.
(3) Procesele-verbale de constatare vor fi aduse la cunostinta presedintelui sau directorului Corpului de control pana la data primei sedinte a Biroului executiv.
(4) Procesele-verbale de constatare vor fi comunicate Biroului executiv, precum si Comisiei de deontologie profesionala in prima sedinta a acestora sau in maximum 7 zile de la inregistrarea acestora, impreuna cu celelalte acte doveditoare ale controlului profesional.
(5) Procesul-verbal de constatare si celelalte acte doveditoare ale controlului profesional vor constitui dosarul de control profesional, care poate constitui si actul de efectuare a cercetarii disciplinare, dupa caz.
(6) In urma analizarii rezultatelor controlului profesional, Biroul executiv sau Comisia de deontologie profesionala va solutiona actele de sesizare inregistrate sau va inainta dosarele de control profesional spre solutionare plenului Consiliului national, in prima sedinta a acestuia.

Art. 18
(1) Dosarul de control profesional este constituit pentru fiecare asistent social si contine urmatoarele documente:
a) actul de sesizare inregistrat;
b) hotararea sau dispozitia prin care s-a dispus realizarea controlului profesional;
c) procesul-verbal de constatare privind efectuarea controlului profesional;
d) mandatele persoanelor cu atributii de control care au realizat controlul profesional;
e) alte acte doveditoare privind efectuarea controlului profesional, dupa caz.
(2) Dosarele de control profesional sunt inaintate spre solutionare organelor competente in maximum 7 zile de la inregistrarea proceselor-verbale de constatare.

Art. 19
Solutionarea actelor de sesizare, pe baza rezultatelor controlului profesional, avand ca obiect incalcarea dispozitiilor legale privind conditiile exercitarii profesiei se realizeaza numai de catre organele competente prevazute la art. 3, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 20
Dosarele de control profesional sunt arhivate de catre persoanele desemnate prin decizie a directorului Colegiului.

Art. 21
Prezentele norme privind controlul exercitarii profesiei de asistent social reprezinta procedura unica de control si supraveghere a exercitarii profesiei de asistent social.

Art. 22
Evidenta membrilor Corpului de control, precum si a persoanelor mandatate pentru realizarea controlului profesional este publicata pe pagina de internet a Colegiului, prin decizie a directorului Corpului de control.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat