Ordonanta de urgenta nr. 105/2003, privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.CAPITOLUL I
Alocatia familiala complementaraArt. 1. - Beneficiaza de alocatia familiala complementara, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, familiile formate din sot, sotie si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna.

Art. 2. - Alocatia familiala complementara se acorda lunar familiei prevazute la art. 1, daca aceasta realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la salariul minim net pe economie.Art. 3. - Cuantumul alocatiei familiale complementare este de:

a) 50 lei pentru familia cu un copil;

b) 60 lei pentru familia cu 2 copii;

c) 65 lei pentru familia cu 3 copii;

d) 70 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.Art. 4. - Pentru familiile prevazute la art. 1, care sunt beneficiare de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul alocatiei familiale complementare prevazut la art. 3 se majoreaza cu 25%.CAPITOLUL II
Alocatia de sustinere pentru familia monoparentalaArt. 5. - Beneficiaza de alocatie de sustinere familiile formate din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta, denumite familii monoparentale.

Art. 6. - In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin persoana singura se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) este necasatorita;

b) este vaduva;

c) este divortata;

d) al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;

e) al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;

f) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e);

g) a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-c), cu exceptia asistentului maternal profesionist.

Art. 7. - Alocatia de sustinere se acorda lunar familiilor monoparentale, daca realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la salariul minim net pe economie.Art. 8. - Cuantumul alocatiei de sustinere este de:

a) 70 lei pentru familia cu un copil;

b) 80 lei pentru familia cu 2 copii;

c) 85 lei pentru familia cu 3 copii;

d) 90 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.CAPITOLUL III
Dispozitii comuneArt. 9. - Beneficiaza de alocatiile prevazute la art. 1 si 5 familiile ai caror membri sunt cetateni romani care locuiesc in Romania, precum si cetateni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.

Art. 10. - Sunt considerati ca facand parte din familia definita la art. 1 si 5 si copiii adoptati, incredintati sau aflati in plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.

Art. 11. - Familiile care au in intretinere copii de varsta scolara, definite la art. 1 si 5, beneficiaza de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere, in conditiile in care copiii urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii.

Art. 12. - Limita de venituri prevazuta la art. 2 si 7, cuantumurile alocatiei familiale complementare prevazute la art. 3, precum si cuantumurile alocatiei de sustinere prevazute la art. 8 se corecteaza anual in functie de evolutia preturilor de consum si se aproba prin hotarare a Guvernului.CAPITOLUL IV
Stabilirea si plata drepturilorArt. 13. - Alocatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia.

Art. 14. - (1) Cererile pentru stabilirea si acordarea alocatiilor se intocmesc de reprezentantul familiei si se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala locuieste familia.

(2) Pentru cetatenii straini sau apatrizi cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia.

(3) In cazul familiilor fara locuinta, cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala acestea traiesc.

Art. 15. - (1) Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantii legali se dovedesc cu livretul de familie.

(2) Pentru situatiile care nu sunt evidentiate in livretul de familie, reprezentantul familiei prezinta, in mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.

Art. 16. - (1) La stabilirea veniturilor pe baza carora se acorda alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei la realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari pentru somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii cu caracter permanent, precum si alte creante legale.

(2) Daca familia are in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar se iau in considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

Art. 17. - Formularul de cerere pentru solicitarea alocatiei si lista actelor doveditoare privind veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 18. - Dreptul la alocatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta pentru familiile beneficiare de ajutor social se stabileste numai pe baza cererii intocmite de reprezentantul familiei, documentele justificative pentru acordarea alocatiei fiind cele pe baza carora s-a acordat dreptul la ajutorul social.

Art. 19. - (1) In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere, primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii.

(2) Ancheta sociala se efectueaza de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, din compartimentul de specialitate din aparatul de lucru al consiliului local.

(3) Ancheta sociala se intocmeste potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta si constituie proba legala pentru instantele judecatoresti, in legatura cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.

(4) Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine primarului si persoanelor care au efectuat ancheta sociala.

(5) In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere.

Art. 20. - (1) Stabilirea dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere si a cuantumului acestora se face prin dispozitie scrisa a primarului.

(2) In termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia sa comunice solicitantilor dispozitia de acordare a dreptului sau respingerea cererii privind alocatia familiala complementara ori alocatia de sustinere.

Art. 21. - Dreptul la alocatia familiala complementara si la alocatia de sustinere se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.

Art. 22. - Titularul alocatiei familiale complementare sau al alocatiei de sustinere este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.

Art. 23. - Plata drepturilor pentru alocatia familiala complementara sau alocatia de sustinere se asigura de catre directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale, prin decizie a directorului executiv.

Art. 24. - Emiterea deciziei directorului executiv al directiei teritoriale are la baza dispozitia primarului privind acordarea dreptului, insotita de cererea prevazuta la art. 14, certificata de primar.

Art. 25. - Pentru familiile care indeplinesc conditiile de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere, primarul are obligatia de a transmite directiei teritoriale pana la data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara, pe baza de borderou, documentele prevazute la art. 24.

Art. 26. - (1) Data platii alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere, precum si modalitatea de plata se stabilesc de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

(2) Plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere se realizeaza, dupa caz, pe baza de mandat postal sau in cont curent personal.

Art. 27. - (1) In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei familiale complementare sau al alocatiei de sustinere are obligatia ca, in termen de maximum 5 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite.

(2) In situatia in care modificarile intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere, titularul solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere insotita de actele doveditoare privind modificarile intervenite.

(3) Primarul are obligatia sa verifice prin ancheta sociala modificarile intervenite si sa emita dispozitie scrisa referitoare la noul cuantum.

(4) Primarul transmite directiei teritoriale documentele prevazute la art. 24.

(5) Modificarea cuantumului se face incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.

Art. 28. - (1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni.

(2) In situatia in care se constata modificari ce conduc la diminuarea cuantumului alocatiei familiale complementare sau al alocatiei de sustinere, primarul emite dispozitie scrisa privind noul cuantum, pe care o comunica directiei teritoriale, insotita de ancheta sociala.

(3) Cuantumul prevazut la alin. (2) se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a efectuat ancheta sociala.

Art. 29. - Familiile care beneficiaza de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere au obligatia ca, pentru copiii de varsta scolara, sa prezinte primarului, din 3 in 3 luni, dovada frecventarii cursurilor.

Art. 30. - (1) Plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere se suspenda in luna urmatoare celei in care se constata una dintre urmatoarele situatii:

a) nerespectarea prevederilor art. 29;

b) pe perioada incredintarii copilului unei institutii de asistenta sociala sau unui asistent maternal profesionist;

c) directia teritoriala constata ca dreptul la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora;

d) pe o perioada de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate pentru titularul alocatiei familiale complementare sau, dupa caz, al alocatiei de sustinere.

(2) Prezentarea de catre titular, in termen de 3 luni de la data suspendarii platii alocatiei familiale complementare sau alocatiei de sustinere, a dovezilor privind indeplinirea pe perioada suspendarii a conditiilor prevazute de art. 29 atrage reluarea platii, inclusiv a sumelor cuvenite pe perioada suspendarii.

(3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) si d), directorul executiv al directiei teritoriale solicita primariei in a carei raza teritoriala locuieste familia verificarea situatiei. Dupa verificare, drepturile neridicate de catre titular se achita acestuia pe baza de cerere inregistrata la directia teritoriala.Art. 31. - Dreptul la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere inceteaza in luna urmatoare celei in care se constata una dintre situatiile:

a) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

b) plata a fost suspendata si, in termen de 3 luni de la data suspendarii, nu au fost prezentate dovezi ca sunt intrunite cerintele prevazute de art. 29.

Art. 32. - (1) Suspendarea platii alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere se face prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale, iar incetarea dreptului se stabileste prin dispozitie scrisa a primarului.

(2) Decizia directorului executiv al directiei teritoriale, precum si dispozitia primarului se comunica titularului in termen de 5 zile de la emitere.

Art. 33. - (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere se recupereaza de la titularul dreptului alocatiei in termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare.

(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere se face de catre directia teritoriala prin decizie a directorului executiv, care se comunica debitorului in termen de 15 zile.

(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii.

(4) Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii unei infractiuni se recupereaza integral de la autorii acesteia, in conditiile legii.CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finaleArt. 34. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 25, art. 27 alin. (3) si (4), art. 28 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (2) si ale art. 33 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

(3) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) se modifica prin hotarare a Guvernului.

(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 35. - Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

Art. 36. - Alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere sunt forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul de stat si nu se iau in considerare la stabilirea altor drepturi si obligatii si se supun executarii silite in conditiile dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu.

Art. 37. - (1) Fondurile pentru plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea indeplinirii conditiilor si stabilirea drepturilor la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere se suporta din bugetul local al unitatilor administrativ-teritoriale.

Art. 38. - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 39. - (1) Dispozitia scrisa a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere si decizia directorului executiv de recuperare a sumelor incasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.

(2) Cererile, actiunile si caile de atac privind dreptul la alocatia familiala complementara si la alocatia de sustinere sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 40. - (1) Cererile pentru solicitarea drepturilor prevazute de Legea nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii se pot inregistra la primarie pana cel mai tarziu la data de 30 noiembrie 2003.

(2) Cererile prevazute la alin. (1) se transmit directiilor teritoriale pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2003.

(3) Drepturile stabilite in baza Legii nr. 119/1997 cu titlu de alocatie suplimentara pentru familiile cu copii se platesc din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pana cel mai tarziu la data de 31 martie 2004.

Art. 41. - In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 42. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004.

(2) Pe aceeasi data se abroga Legea nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, cu exceptia art. 6, Hotararea Guvernului nr. 443/1997 privind normele pentru stabilirea si plata alocatiei suplimentare, precum si masurile de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 15 august 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat