• Jurisprudenta dr. Muncii

    Jurisprudenta Dreptul Muncii

Jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de Codul muncii, precum si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit Codului muncii.
Aceste conflicte se solutioneaza în fata instantei de judecata.
Instantele competente sa judece conflictele de drepturi sunt Tribunalele, iar în faza de apel, Curtile de Apel.

Jurisprudenta Dreptul Muncii


LIpsa motivelor pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat cu ocazia efectuarii cercetarii disciplinare prealabile
Oportunitatea desfiintarii unui loc de munca. Legalitatea deciziei de concediere cauzata de desfiintarea postului. Admitere apel
Motivele de fapt care determina concedierea disciplinara trebuie cuprinse, obligatoriu, in insasi decizia de sanctionare disciplinara
Mentionarea datei savarsirii faptei in cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara. Caracterul formal al deciziei de sanctionare
Exceptia nulitatii unui contract de munca care nu mai este in vigoare. Desfacerea disciplinara a contractului de munca
Lipsa motivelor care au determinat incetarea contractului individual de munca. Neacordarea preavizului de 20 de zile lucratoare
Repunea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei de concediere. Completare dispozitiv
Anularea deciziei de sanctionare disciplinara care nu cuprinde niciun element de identificare a faptelor presupus savarsite de catre salariat. LIpsa cercetarii disciplinare
Nemotivarea in fapt a deciziei de sanctionare disciplinara. Anularea deciziei si reintegrarea salariatului
Decizia de concedire nu cuprinde in mod concret problemele economice care au determinat desfiintarea locului de munca. Nulitatea absoluta a acesteia
Desfacere contract de munca pentru necorespundere profesionala. Invocarea altor motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere
Dovedirea caracterului efectiv al desfiintarii locului de munca. Aprobarea organigramei societatii. Noi anunturi de recrutare
Admitere contestatie decizie de concediere. Lipsa motivelor ce au determinat concedierea
Reorganizarea activitatii angajatorului. Caracterul efectiv, real si serios al concedierii
Cauzele reale si serioase ale concedierii. Oportunitatea desfiintarii unui loc de munca
Sanctionare disciplinara. Descrierea concreta a faptei savarsite, atributiile sau obligatiile de serviciu incalcate de catre salariat
Motivarea deciziei de necorespundere profesionala. Respectarea termenului de preaviz si oferirea unui alt loc de munca
Legalitatea si temeinicia deciziei de sanctionare disciplinara a salariatului
Informarea salariatului cu privire la obiectul precis al cercetarii disciplinere. Necesitatea asigurarii dreptului la aparare al salariatului
Descrierea faptelor care constituie abateri disciplinare in chiar cuprinsul deciziei de concediere
Expunerea explicita si fara echivoc a motivelor de fapt care au determinat concedierea salariatului
Sanctionare disciplinara pentru absente nemotivate. Descrierea faptei
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Descrierea faptei imputate
Contestatie decizie de concediere dispusa fara efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile
Desfacerea contractului de munca. Deciziei de returnare de pe teritoriul Romaniei
Continutul deciziei de concediere. Precizarea motivelor care determina concedierea. Retragerea apelului declarat
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Dreptul la aparare al salariatului. Nerespectarea timpului de conducere
Anulare decizie de concediere. Reintegrarea salariatului pe postul detinut anterior concedierii. Protectia angajatului impotriva unei concedieri nelegale
Contestatie decizie de concediere. Termen de apel. Tardivitatea formularii apelului
Respectarea termenului de preaviz. Concedire pentru nevoi obiective, reale si serioase
Concediere dispusa de angajator cu nerespectarea procedurii prevazute de lege. Plata drepturi salariale restante
Concediere pe motive neimputabile salariatului. Efectele juridice ale inchiderii procedurii de reorganizare judiciara a societatii angajatoarea
Clauz? de neconcuren??. Nelegalitatea stabilirii anticipate a întinderii prejudiciului provocat angajatorului prin nerespectarea clauzei de neconcuren?? de c?tre salariat
Incetarea de drept a contractului de munc? la expirarea termenului
Parcurgerea obligatorie a etapelor necesare declansarii grevei
Modificarea unilaterala de catre angajator a contractului individual de munca al salariatului. Lipsa acordului partilor
Obligatia indicarii de catre angajator a faptei care constituie abatere disciplinara a salariatului
Neindicarea obiectul cercetarii disciplinare privind sanctiunea aplicata salariatului. Obligatia angajatorului de a platii salariatului drepturile salariale cuvenite
Perioada de preaviz acordata de angajator salariatului pe perioada concediului medical. Nulitatea actului de concediere
Aplicarea sanctiunii disciplinare salariatului de catre angajator. Inregistrarea raportului final al cercetarii disciplinare
Dreptul angajatorului de a pretinde salariatului restituirea drepturilor banesti necuvenite
Obligatia angajatorului de a acorda salariatului drepturile banesti cuvenite. Dovada existentei raporturilor juridice de munca intre parti
Obligatia angajatorului de a redacta si inregistra raportul final privin cercetarea disciplinara
Contravaloarea alocatiei individuale de hrana acordata de catre angajator personalului bugetar in limita bugetului de stat alocat
Raspunderea patrimoniala privind prejudiciul suferit de salariat in timpul sau in legatura cu serviciul. Dovada faptei ilicite care sta la baza prejudiciului
Obligatia angajatorului de a platii drepturile salariale cuvenite. Prejudiciul salariatului din culpa angajatorului
Incetarea unilaterala a raporturilor de munca. Demisia salariatului
Lipsa criteriilor des electie aplicate de catre angajator salariatilor privind concedierea colectiva. Nulitatea Deciziei de concediere
Obligatia angajatorului de a instiinta agentiile de ocupare a fortei de munca in vederea adoptarii unei masuri pentru combaterea somajului privind concedierile colective
Individualizarea sanctiunii disciplinare. Inlocuirea sanctiunii privind desfacerea contractului individual de munca cu o sanctiune mai usoara
Obligatia angajatorului de a platii salariatului drepturile salariale cuvenite. Lipsa vinovatiei salariatului privind suspendarii contractului individual de munca
Lipsa descrierii faptei din cuprinsul actului de sanctionare al salariatului
Obligatia angajatorului de a acorda salariatului contravaloarea tichetelor de masa
Obligatia angajatorului privind acordarea perioadei de preaviz. Nulitatea deciziei de concediere
Raportul dintre gravitatea faptei savarsita de salariat si sanctiunea aplicata. Inlocuirea sanctiunii
Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale. Lipsa documentelor justificative privind plata salariilor din partea angajatorului
Lipsa vinovatiei salariatului privind savarsirea faptei. Inadmisibilitatea sanctiunii disciplinare
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Tardivitatea contestatiei formulata de catre salariat
Concedierea colectiva. Categoria cazurilor sociale privind criteriile de selectie a salariatilor
Nulitatea decizei privind concedierea. Lipsa motivelor care au dus la concedierea salariatului
Efectuarea atributiilor de serviciu de catre salariat in cazul delegarii. Plata indemnizatiei de delegare
Raspunderea disciplinara a salariatului. Dovada probei in sarcina angajatorului
Raspunderea patrimoniala a salariatului. Nulitatea clauzei privind restituirea cheltuielilor ocazionate de pregatirea profesionala
Obligatia angajatorului de a stabilii ordinea de prioritate la concediere a salariatilor ca urmare a desfiintarii postului
Posibilitatea angajatorului de a inlocui sanctiunea disciplinara aplicata salariatului in raport cu gravitatea faptei
Prejudiciul moral si material adus salariatului prin concediere. Obligatia angajatorului de a platii salariatului drepturile salariale cuvenite
Decizia de concediere a salariatului. Descrierea
Concedierea colectiva pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea postului in scopul eficientizarii activitatii
Dreptul salariatului de a pretinde plata salariului pentru munca depusa. Dovada platii salariului in sarcina angajatorului
Constatarea neconstitutionalitatii unui text de lege pe durata litigiilor in curs. Aplicabilitatea deciziei de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate
Regimul juridic aplicabil raspunderii patrimoniale a personalulul didactic
Nemotivarea in fapt a deciziei de concediere. Necesitatea indicarii in cuprinsul deciziei de concediere a motivelor care au determinat desfiintarea unui post
Stabilirea prin lege a drepturilor salariale in cazul personalului bugetar
Conditiile angajarii raspunderii patrimoniale a salariatului. Clauza penala in contractele individuale de munca
Neluarea de catre angajator a tuturor masurilor de securitate si sanatate in munca. Sarcina probei
Concedierea colectiva. Obligatia angajatorului de evaluare profesionala a salariatilor anterior declansarii procedurii de concediere
Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara. Analiza prioritara a conditiilor de legalitate ale deciziei de sanctionare
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Aprecierea de catre angajator a utilitatii si oportunitatii mentinerii unor posturi
Neacordarea concediului de odihna de catre angajator. Obligativitatea efectuarii in natura a concediului de odihna de catre salariati
Prerogativa disciplinara a angajatorului. Neindeplinirea conditiilor pentru atragerea raspunderii disciplinare a salariatului
Delegarea pe durata vacantarii unui post. Revocarea delegarii inainte de expirarea termenului pentru care a fost dispusa
Regula modificarii contractului individual de munca prin acordul ambelor parti. Situatii de exceptie
Indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu de catre salariat. Individualizarea sanctiunii disciplinare
Restituirea de catre salariat a sumelor de bani incasate necuvenit de la angajator
Rolul activ al judecatorului in procesul civil. Actiunile in constatarea incadrarii in grupe de munca
Raspunderea patrimoniala a salariatului. Lipsa vinovatiei salariatului in cauzarea prejudiciului produs angajatorului
Efectuarea orelor de munca suplimentara. Imposibilitatea dovedirii de catre salariat a numarului de ore suplimentare efectuate
Obligatia de plata a contributiilor sociale de catre angajator. Contributiile aferente drepturilor salariale restante
Obligatia de plata a contributiilor sociale de catre angajator. Contributiile aferente drepturilor salariale restante
Stabilirea organizarii si functionarii unitatii de catre angajator. Desfiintarea posturilor in vederea eficientizarii activitatii angajatorului
Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara, conditie de validitate a deciziei de concediere. Protejarea salariatului de actiunile abuzive ale angajatorului
Nerespectarea termenului de preaviz in cazul concedierii. Analizarea prioritara a conditiilor de forma ale deciziei de concediere
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Existenta cauzei reale si serioase a desfiintarii postului
Munca suplimentara efectuata in zilele de repaus saptamanal. Compensarea potrivit dispozitiilor speciale in cazul personalului bugetar
Lipsa descrierii faptei ce constituie abatere disciplinara. Nulitatea deciziei de concediere
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Necesitatea eficientizarii activitatii la nivelul angajatorului
Individualizarea sanctiunii disciplinare. Nerespectarea de catre angajator a conditiilor de incheiere a contractului individual de munca
Stabilirea de catre angajator a obiectivelor de performanta individuala si a criteriilor de evaluare. Aducerea la cunostinta salariatilor a criteriilor de evaluare
Conditiile raspunderii disciplinare a salariatului. Individualizarea sanctiunii disciplinare
Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre angajator a platii drepturilor salariale
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Criteriile de stabilire a sanctiunii disciplinare de catre angajator
Stabilirea salariilor personalului platit din fonduri publice. Conditionarea prin lege a manifestarii de vointa a angajatorului
Calculul termenului de contestare a deciziei de concediere
Incetarea contractului individual de munca pe durata perioadei de proba prin notificare scrisa
Drepturile salariatilor care izvorasc din contractul colectiv de munca. Termenul de prescriptie aplicabil
Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre salariat a actiunilor prejudiciabile ale angajatorului
Competenta de solutionare a conflictelor de munca
Raspunderea patrimoniala a salariatului ca urmare a pagubelor cauzate angajatorului. Necesitatea dovedirii prejudiciului
Termenul de aplicare a sanctiunii disciplinare de catre angajator. Raportul final al comisiei de disciplina
Individualizarea sanctiunii disciplinare. Proportionalitatea dintre sanctiunea disciplinara aplicata si gravitatea abaterii savarsite
Plata partiala a drepturilor salariale. Imposibilitatea renuntarii salariatului la drepturile salariale cuvenite
Acordul salariatului si al angajatorului, conditie esentiala pentru modificarea contractului individual de munca
Continutul obligatoriu al deciziei de sanctionare disciplinara. Indicarea generica in decizie a dispozitiilor incalcate de catre salariat
Obligatia angajatorului de plata a tuturor drepturilor salariale cuvenite salariatilor. Dovedirea platii salariului
Forma scrisa a contractului individual de munca. Efectele nulitatii contractului
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Raspunderea patrimoniala a salariatului pentru pagubele materiale produse angajatorului
Prejudiciul moral cauzat salariatului de catre angajator. Probarea de catre salariat a existentei si intinderii prejudiciului suferit
Concedierea salariatului pentru inaptitudinea fizica sau psihica constatata de medicul de medicina muncii prin fisa de aptitudini
Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restante. Repararea integrala a prejudiciului suferit de salariat
Indemnizatiile acordate salariatilor, partea variabila a drepturilor salariale. Acordarea sporului pentru orele de munca suplimentara prestate de salariat
Nerespectarea conditiilor de validitate la incheierea contractului individual de munca. Nulitatea contractului
Desfacerea de catre administratorul judiciar a contractelor individuale de munca in urma deschiderii procedurii insolventei fata de angajator
Regula efectuarii in natura a concediului de odihna anual. Compensarea in bani a concediului neefectuat, posibila doar in cazul incetarii contractului
Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, permisa doar in cazul incetarii contractului individual de munca
Imposibilitatea stabilirii drepturilor salariale sub nivelul prevazut de lege sau contract colectiv de munca in cazul personalului bugetar
Acordarea de zile libere persoanelor care apar?in altor culte religioase decat cele crestine. Principiul egalitatii in drepturi
Stabilirea salariilor de catre angajator. Negocierea drepturilor salariale individuale la incheierea contractului individual de munca
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Transferul pe un alt post fara modificarea functiei
Obligatia angajatorului de a acorda salariatilor repausul saptamanal in natura. Plata sporului la salariu
Proportionalitatea dintre sanctiunea disciplinara aplicata si gravitatea abaterii disciplinare. Inlocuirea sanctiunii de catre instanta
Necesitatea motivarii in concret a deciziei de concediere. Dovedirea de catre angajator a motivelor care au determinat desfiintarea postului
Prestarea unei munci salarizate pentru si sub autoritatea unui angajator, cerinta esentiala pentru existenta contractului de munca
Dovada producerii unui prejudiciu moral de catre angajator, in sarcina salariatului
Obligatia angajatorului de informare a salariatului cu privire la clauzele esentiale ale contractului de munca
Descrierea faptei, conditie esentiala pentru legalitatea deciziei de sanctionare disciplinara. Controlul de legalitate al instantei
Compensarea prin ore libere platite a orelor de munca suplimentara si de noapte, posibila doar pe durata contractului de munca
Posibilitatea angajatorului de a aplica salariatului o alta sanctiune disciplinara decat cea propusa de comisia de disciplina. Individualizarea sanctiunii
Forma scrisa, conditie obligatorie pentru incheierea valabila a contractului de munca. Prezumtia de temeinicie a procesului-verbal de contraventie
Dovada compensarii orelor de munca suplimentara. Prejudiciul moral suferit de salariat prin neplata drepturilor salariale
Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre salariat a prejudiciului suferit prin fapta angajatorului
Exercitarea de catre angajator a prerogativei de revocare din functie. Acordul salariatului cu privire la modificarea raporturilor de munca
Rolul instantei investite de a controla legalitatea si temeinicia deciziilor de sanctionare. Inlocuirea sanctiunii disicplinare aplicate.
Suspendarea raportului de serviciu in cazul incapacitatii temporare de munca pe o durata mai mare de o luna de zile
Neindicarea motivelor care au determinat concedierea, motiv de anulare a deciziei de concediere
Modificarea salariului in cazul personalului bugetar. Lipsa acordului de vointa a salariatului
Actiunea impotriva fostului angajator pentru eliberarea adeverintei privind vechimea in munca. Necesitatea existentei documentelor primare
Prerogativa disciplinara a angajatorului. Posibilitatea instantei investite de a inlocui sanctiunea disciplinara aplicata
Fapta ilicita, o conditie esentiala pentru angajarea raspunderii disicplinare a salariatului
Stabilirea de catre angajator a sanctiunii disicplinare aplicabile. Aprecierea caracterului grav al abaterii disciplinare
Obligatia angajatorului de a dovedi indeplinirea conditiilor raspunderii patrimoniale a salariatilor
Plata cu intarziere a drepturilor salariale. Daunele-interese datorate de catre angajator
Acordarea tichetelor de vacanta in institutiile din sectorul bugetar, conditionata de includerea in bugetele anuale a sumelor cu aceasta destinatie
Transformarea raportului de serviciu in raport de munca. Incetarea raportului de serviciu odata cu nasterea raportului de munca
Curgerea termenului de prescriptie in cazul raspunderii patrimoniale a angajatorului. Cunoasterea pagubei si a persoanei responsabile
Incadrarea temporara pe un loc de munca vacant. Incetarea contractului pe durata perioadei de proba
Lipsa incheierii contractului de munca in forma scrisa de catre o institutie publica. Gradul de pericol social al faptei contraventionale
Primirea la munca fara incheierea unui contract individual de munca. Dreptul fundamental la munca
Prezumtia de nevinovatie a contravenientului in cazul aplicarii sanctiunilor contraventionale. Sarcina probei
Dovada achitarii drepturilor salariale pe perioada termenului de preaviz
Anularea deciziei de delegare a salariatului. Notiunea de eroare materiala ca motiv al contestatiei in anulare
Repararea prejudiciului produs in sarcina angajatorului. Decizia de imputare
Principiul proportionalitatii in individualizarea sanctiunii contraventionale
Neplata drepturilor salariale. Repararea integrala a prejudiciului suferit de salariat
Repararea prejudiciului moral cauzat de privarea de libertate nelegala
Cuantificarea prejudiciului moral. Importanta valorilor lezate in stabilirea reparatiei de catre instanta de judecata
Nulitatea deciziei de suspendare a contractului individual de munca. Reintegrarea salariatului pe postul detinut si plata despagubirilor
Sanctionare disciplinara cu desfacerea contractului individual de munca. Crearea unui prejudiciu de imagine angajatorului
Nulitatea deciziei de sanctionare cu reducerea salariului. Nedescrierea faptei
Suspendarea executarii deciziei de sanctionare. Nedescrierea faptei pentru care s-a dispus sanctionarea
Obligatia angajatorului la plata drepturilor salariale neachitate. Acordarea sporurilor si a dobanzii legale
Executarea cu intarziere a obligatiei de plata. Acordarea dobanzii legale aferenta
Anularea masurii suspendarii contractului individual de munca. Repunerea partilor in situatia anterioara
Imposibilitatea obligarii angajatorului de a elibera o adeverinta care sa ateste incadrarea in grupa de munca. Lipsa dovezilor
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea postului
Incetarea contractului individual de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea locului de munca ocupat
Angajamentul de plata dintre salariat si angajator nu constituie izvor de obligatie pentru plata penalitatilor de intarziere aferente contributiilor sociale
Obligarea angajatorului de catre instanta la plata drepturilor salariale cuvenite. Plata concediului de odihna neefectuat
Imposibilitatea majorarii si reactualizarii salariului. Lipsa conditiilor de incadrare in buget
Plata concediului de odihna neefectuat, a zilelor legale libere si a orelor suplimentare. Reaua-credinta a salariatului
Anularea de catre instanta a deciziei de concediere disciplinara. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior
Repararea prejudiciului cauzat de executarea cu intarziere a platii salariului
Suspendarea contractului individual de munca prin acordul partilor. Indemnizatia de crestere a copilului
Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale si a compensarii concediului de odihna
Neplata drepturilor salariale. Acordarea sumelor compensatorii reprezentand echivalentul sporului de doctorat
Plata esalonata a drepturilor banesti. Posibilitatea de a pretinde plata dobanzii legale pentru acoperirea integrala a prejudiciului
Raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de catre angajator
Plata contravalorii zilelor de concediu de odihna neefectuate si a orelor suplimentare
Salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Calcularea si stabilirea salariului constituie obligatia angajatorului, si nu a instantei
Modificarea contractului de munca nu impune acordul salariatului atunci cand aceasta provine din lege
Obligarea angajatorului la elibarea adeverintei constatatoare a vechimii in munca
Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Nulitatea unei clauze nelegale din contractul colectiv de munca
Incadrarea salariatilor in grupa I de munca. Expertiza de specialitate, insuficienta pentru aprecierea probatoriului
Nulitatea deciziei de imputare. Retinerea din salariu cu titlu de daune nu poate fi efectuata decat daca datoria este scadenta, lichida si exigibila
Neindeplinirea de catre angajator a obligatiilor contractuale. Plata salariului cuvenit si nedatorat
Obligarea salariatului la plata prejudiciului cauzat prin indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu
Vechimea in munca. Eliberarea unei adeverinte care sa includa salariul brut in vederea actualizarii pensiei de serviciu
Raspunderea patrimoniala a salariatului. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare
Decizie de pensionare pentru limita de varsta. Acordarea de catre angajator a sporului de risc actualizat cu indicele de inflatie
Obligatia angajatorului la plata drepturilor salariale. Diferente neachitate aferente perioadei de detasare
Eliberarea de catre angajator a unei adeverinte care sa ateste incadrarea in grupa a II-a de munca a salariatului
Dreptul angajatorului de a pretinde unui salariat restiturea sumelor de bani remise fara a fi datorate
Obligatia angajatorului de a actualiza in mod corespunzator cuantumul salariului de baza brut corespunzator clasei de salarizare
Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale. Diferente de salarizare pentru functii similare
Incetarea contractului individual de munca, urmare a condamnarii executarii unei pedepse privative de libertate. Imposibilitatea reintegrarii in functie a salariatului
Incadrarea corecta in grupele de munca a activitatii prestate. Obligatia angajatorului de a elibera o adeverinta in acest sens
Neexecutarea unei hotarari judecatoresti prin care s-a dispus plata drepturilor salariale. Acordarea dobanzii legale
Respingerea cererii de chemare in judecata in cazul lipsei capacitatii procesuale. Neindeplinirea obligatiilor fata de angajati
Incetarea de drept a contractului individual de munca. Posibilitatea angajatorului de a refuza prelungirea acestuia
Transpunerea directivei in ordinea juridica a statelor membre UE. Valorificarea drepturilor prevazute de directiva in temeiul legii interne de transpunere a directivei
Prejudiciul moral cauzat salariatului prin emiterea in mod nelegal a deciziei de sanctionare disciplinara
Neindicarea in cuprinsul deciziei de concediere a motivelor care au determinat concedierea salariatului. Imposibilitatea invocarii de noi motive de catre angajator in fata instantei de judecata
Rolul activ al judecatorului in procesul civil. Apararile formulate de angajator in conflictele de munca
Actul administrativ care da nastere unui raport individual de munca. Competenta de solutionare a actiunii in constatarea nulitatii actului
Conflicte individuale de munca. Existenta unui raport juridic de munca intre partile conflictului individual de munca
Procesul-verbal de control, act administrativ de sine statator. Remedierea de catre angajator a neconformitatilor constatate de inspectorii de munca.
Reglementarea raporturilor individuale de munca. Prestarea muncii in mod constant, in folosul unui angajator, in temeiul contractului individual de munca
Obligatia angajatorului de incheiere a contractului de munca in forma scrisa. Intarzierea incheierii contractului in forma scrisa in scopul evitarii platii contributiilor obligatorii
Modul de incriminare a contraventiilor. Constatarea contraventiilor de catre inspectorii de munca
Reglementarea contraventiilor. Notiunea de acuzatie in materie penala in cadrul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Producerea unei pagube in patrimoniul angajatorului de catre salariat. Existenta unui prejudiciu real, cert, direct si material
Acordarea daunelor morale pentru prejudiciul cauzat salariatului de catre angajator. Precizarea de catre salariat a valorilor lezate si a faptelor concrete prin care s-a produs lezarea
Evaluarea cuantumului indemnizatiei pentru repararea prejudiciului moral. Aprecierea prejudiciului sub aspectul efectelor negative suferite pe plan fizic si psihic de persoana vatamata
Prejudiciul cauza salariatului de catre angajator. Nexecutarea sau executarea necorespunzatoare de catre angajator a obligatiilor contractuale sau legale
Continutul legal obligatoriu al deciziei de sanctionare disciplinara. Asigurarea stabilitatii raporturilor de munca
Descrierea faptei in cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara. Exercitarea controlului judiciar de catre instanta
Nulitatea deciziei de sanctionare pentru nerespectarea continutului obligatoriu prevazut de lege. Prezumtia de vatamare a salariatului
Prerogativa disciplinara a angajatorului. Propunerea comisiei de disciplina privind sanctiunea disciplinara ce ar trebui aplicata salariatului
Convocarea salariatului la cercetarea disciplinara prealabila. Efectuarea cercetarii disciplinare in lipsa salariatului
Raspunderea disciplinara a salariatilor. Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului
Cercetarea disciplinara a salariatului. Dovedirea de catre angajator a convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila
Prerogativa disciplinara a angajatorului. Respectarea de catre angajator a conditiilor de fond si de forma ale deciziei de sanctionare disciplinara
Aplicarea unei singure sanctiuni pentru aceeasi fapta. Repetarea faptei de catre salariat la anumite intervale de timp
Radierea sanctiunilor disciplinare. Emiterea unei decizii scrise de catre angajator
Sanctionarea disciplinara a salariatului. Aplicarea sanctiunii in functie de gravitatea si de imprejurarile concrete ale faptei
Modificarea temporara de catre angajator a contractului individual de munca cu titlu de sanctiune. Necesitatea respectarii normelor legale care reglementeaza respectiva modificare
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Detasare cu titlu de sanctiune disciplinara
Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre angajator a tuturor aspectelor de fapt si de drept care au condus la aplicarea sanctiunii disciplinare
Prerogativa disciplinara de care dispune angajatorul. Stabilirea sanctiunii disciplinare ce urmeaza a fi aplicata tinand cont de criteriile de individualizare
Aducerea la cunostinta salariatilor a modificarilor regulamentului intern. Inscrierea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor in regulamentul intern
Aducerea la cunostinta salariatilor a regulamentului intern de catre angajator. Stabilirea prin regulament a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor
Indicarea abaterilor disciplinare grave in cuprinsul regulamentului de ordine interioara. Aplicarea criteriilor de individualizare la stabilirea sanctiunii disicplinare
Intocmirea de catre angajator a unui regulament intern in concordanta cu normele legale. Efectuarea unei cercetari disciplinare conforme cu legislatia muncii
Lipsa consultarii sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor anterior adoptarii unui nou regulament intern. Exceptia lipsei de obiect al actiunii
Declansarea conflictului colectiv de munca prin parcurgerea formalitatilor prevazute de lege. Protestele spontane ale salariatilor
Dreptul la greva al salariatilor. Nelegalitatea aplicarii de sanctiuni disciplinare salariatilor in cazul grevei organizate in mod legal
Dreptul la greva al salariatilor. Incetarea voluntara a muncii de catre salariati nu este posibila decat in mod colectiv si in conditiile prevazute de lege
Verificarea de catre instanta a legalitatii declansarii grevei. Apararea intereselor economice ale salariatilor
Scopul incheierii contractului colectiv de munca. Prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca
Posibilitatea reducerii programului de lucru lunar pentru liderii organizatiei sindicale. Necesitatea acordului angajatorului pentru indeplinirea atributiilor de lider sindical in timpul programului normal de lucru
Dreptul angajatorului de a verifica indeplinirea atributiilor de serviciu de catre salariati. Utilizarea de catre salariati a resurselor informatice puse la dispozitie numai in cadrul activitatii profesionale
Legitimitatea procesuala activa a organizatiei sindicale. Imputernicirea scrisa acordata de catre membrii de sindicat
Asocierea sindicatelor in federatii, confederatii si uniuni sindicale. Apararea drepturilor membrilor, atributia principala a organizatiilor sindicale
Obligatia sindicatului de a apara drepturile salariatilor. Imposibilitatea obligarii sindicatului la plata salariilor
Existenta mai multor formatori in cadrul societatii care au asigurat formarea profesionala a aceluiai salariat. Numarul maxim de salariati care pot fi formati profesional, in acelasi timp, de un singur formator
Cheltuielile ocazionate de formarea profesionala a salariatilor. Cazurile in care aceste cheltuieli sunt in sarcina angajatorului
Obligatia angajatorului de a inregistra demisia depusa de salariat. Interdictia renuntarii de catre salariati la dreptul de a-si depune demisia
Incheierea actului aditional privind formarea profesionala, un mijloc de protectie a intereselor angajatorului. Nulitatea actului aditional
Nelegalitatea inserarii in contractul de munca sau actele aditionale a unei clauze de angajare a raspunderii salariatului
Restituirea de catre salariat a cheltuielilor ocazionate cu formarea profesionala. Dovedirea de catre angajator a organizarii cursurilor de formare profesionala si a prejudiciului suferit
Necesitatea cunoasterii de catre salariat a costurilor cu pregatirea profesionala organizata de angajator.
Restituirea de catre salariat a costurilor cu formarea profesionala suportate de angajator in cazul in care are initiativa incetarii contractului de munca
Modalitatile de formare profesionala a salariatilor. Intocmirea fisei pentru evaluarea competentei profesionale a salariatilor
Obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii
Modalitatea de desfasurare a formarii profesionale se stabileste prin acordul partilor. Incheierea contractului de munca anterior formarii profesionale
Formele pregatirii profesionale a salariatilor. Suportarea cheltuielilor cu studiile universitare si de doctorat
Perioada de proba, o modalitate de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatilor. Obligativitatea incheierii contractului individual de munca anterior efectuarii perioadei de proba
Obligatia continua a angajatorului de a lua toate masurile ce se impun pentru protejarea sanatatii salariatilor. Informarea salariatilor cu privire la riscurile de imbolnavire profesionala
Obligatia angajatorului de a evalua riscurile in timpul muncii este una continua. Evaluarea riscurilor in functie de dezvoltarea conditiilor de munca si a cercetarilor stiintifice
Instruirea salariatilor in privinta activitatilor specifice institutiei. Asigurarea de catre angajator a sanatatii si securitatii in munca a salariatilor
Organizarea activitatii de catre angajator. Obligatia angajatorului de a asigura salariatilor sanatatea si securitatea in munca.
Asigurarea de catre angajator a protectiei si sanatatii salariatilor. Obligatia luarii masurilor de sanatate si securitate in munca
Transferul intreprinderii. Preluarea de catre noul angajator a obligatiilor contractuale neexecutate de fostul angajator
Protectia salariatilor in cazul transferului intreprinderii. Transferul drepturilor si obligatiilor care decurg din contractele de munca suspendate
Procedura de recuperare a prejudiciului cauzat angajatorului de catre un salariat. Necesitatea existentei unei hotarari judecatoresti
Caracterul alimentar al salariului. Obligatia angajatorului de a achita lunar salariul
Asigurarea salariatilor cu alimentatie de protectie, cu echipament de protectie si materiale igienico-sanitare reprezinta o obligatie in natura a angajatorului
Stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata. Obligatia angajatorilor de a acorda, pentru un program normal de lucru, un salariu cel putin egal cu salariul de baza minim brut garantat
Prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu pot fi invocate in relatia angajatorului cu sindicatul
Stabilirea salariilor in sectorul public prin lege. Aplicabilitatea directa a dispozitiilor legale asupra nivelului drepturilor salariale ale personalului bugetar
Salariul, ca element esential al contractului individual de munca, se stabileste prin negocieri individuale, intre angajator si salariat
Obiectul negocierilor colective si individuale intre angajator si salariati. Libertatea de vointa a partilor trebuie sa se manifeste cu respectarea dispozitiilor legale
Modificarea salariului prin negociere individuala cu salariatii. Aplicarea clauzelor contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate cu privire la salarizare nu intervine automat
Neplata salariilor nu poate fi justificata prin invocarea de catre angajator a unor dificultati economice. Limitarea drepturilor salariale constituie o incalcare a dispozitiilor legale
Contraprestatiile acordate salariatului pentru munca depusa in baza contractului individual de munca reprezinta drepturi salariale
Drepturile stabilite prin contractul colectiv de munca sunt drepturi suplimentare in raport cu salariul. Regimul juridic diferit al salariului
Stabilirea salariului prin negocieri individuale si/sau colective intre angajator si salariati sau reprezentantii acestora. Hotararea adunarii asociatilor privind acordarea unor stimulente nu stabileste drepturi de natura salariala
Interdictia deducerii zilelor de concediu pentru formare profesionala din durata concediului de odihna. Asimilarea duratei concediului de formare profesionala cu o perioada de munca efectiva
Obligatia angajatorului de a asigura participarea pentru toti angajatii la programe de formare profesionala. Nerespectarea obligatiei atrage obligarea angajatorului la repararea prejudiciului suferit de angajat
Depunerea la angajator a cererii salariatului de concediu fara plata pentru formare profesionala cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia
Sanctiunile disciplinare constituie mijloace de constrangere prevazute de lege, avand ca scop apararea ordinii disciplinare si respectarea normelor de comportare
Acordarea concediului de odihna este conditionata de prestarea efectiva a muncii. Perioada in care salariatul se afla in incapacitate temporara de munca nu este considerata ca fiind activitate efectiv prestata
Aplicabilitatea dispozitiilor Codului muncii in cazul raporturilor de munca reglementate prin legi speciale numai in masura in care acestea nu contin dispozitii derogatorii
Sanctionarea contraventionala a angajatorului pentru necompensarea corespunzatoare a orelor de munca prestate in zilele de sarbatoare legala. Temeinicia sanctiunii amenzii contraventionale
Angajatorul nu poate stabili in mod unilateral care sunt locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta pe perioada sarbatorilor legale
Necesitatea desfasurarii activitatii si in zilele de sarbatoare legala in unitatile care se obliga sa asigure interventii tehnice in caz de avarii la sistemele de incalzire sau instalatii sanitare
Prestarea muncii in zilele de sarbatoare legala. Imposibilitatea intreruperii activitatii in centrele de interes comunitar pe perioada sarbatorilor legale
Compensarea zilelor de sarbatoare legala lucrate de catre asistentii personali cu timp liber platit sau prin acordarea unui spor la salariu
Perioada de repaus reprezinta odihna salariatului. Salariatul este suveran in a-si organiza timpul de repaus
Contractele colective de munca nu pot cuprinde clauze referitoare la drepturi a caror acordare si al caror cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale
Solicitarea angajatorului de prestare a orelor de munca suplimentara de catre salariati. Dovada prestarii orelor de munca suplimentara
Prestarea orelor de munca suplimentara la solicitarea angajatorului. Solicitarea angajatorului poate fi si implicita, nu doar scrisa
Sarcina probei efectuarii orelor de munca suplimentara, in sarcina salariatului. Obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor suplimentare lucrate
Punerea de catre angajator la dispozitia organelor de control a documentelor privind evidenta orelor de munca prestate de salariati, obligatorie indiferent de locul controlului
Dovada prezentei salariatilor la locul de munca si a timpului de lucru efectiv. Intocmirea si inregistrarea de catre angajator a condicii de prezenta si a pontajelor lunare
Refuzul salariatului de a executa sarcini de serviciu suplimentare, excesive, dupa un program de lucru abuziv. Nelegalitatea sanctionarii disciplinare
Munca prestata in afar duratei timpului normal de lucru. Timpul de deplasare la si de la locul de desfasurare a atributiilor nu constituie munca suplimentara
Dreptul salariatilor la concediu de odihna anual. Plata indemnizatiei de concediu de odihna nu il scuteste pe angajator de obligatia acordarii concediului de odihna salariatilor
Modificarea normei de munca din initiativa angajatorului, posibila doar prin acordul partilor
Neacordarea termenului de preaviz in cazul concedierii atrage nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa din cuprinsul deciziei de concediere a mentiunii privind durata preavizului
Obligativitatea incheierii contractului individual de munca pe durata determinata si cu timp partial de lucru doar in forma scrisa
Cercetarea disciplinara a unui angajat, posibila si in afara locului de munca al acestuia. Obligatia angajatorului de a comunica salariatului locul desfasurarii procedurii cercetarii disicplinare
Numarul de ore de munca prestate de catre salariatii cu fractiune de norma, inferior orelor de munca prestate in cadrul programului normal de lucru de 8 ore/zi, 40 de ore/saptamana, 170 ore/luna
Incetarea misiunii de munca temporara. Existenta si dupa acest moment a contractului de munca incheiat intre agentul de munca temporara si salariatul temporar
Desfasurarea muncii in strainatate pe durata misiunii temporare de catre un lucrator temporar nu inseamna detasare in strainatate
Contractul individual de munca pe durata determinata incheiat pe perioada suspendarii contractului unui alt salariat. Momentul incetarii contractului de munca pe durata determinata
Demisia fara preaviz. Neindicarea termenului de preaviz in notificare atrage aplicarea termenului prevazut de lege
Renuntarea de catre angajator la termenul de preaviz in cazul demisiei. Necesitatea existentei unei decizii a angajatorului prin care sa se prevada expres renuntarea
Nelegalitatea demisiei in alb prezentata de catre angajator salariatului. Violenta psihica la care este supus salariatul
Reintegrarea salariatului pe postul ocupat anterior concedierii, posibila in lipsa unei decizii a angajatorului prin care sa se dispuna repunerea in situatia anterioara
Termenul de prescriptie extinctiva al cererii de repunere in situatia anterioara, acelasi cu termenul de prescriptie la care este supusa contestatia impotriva deciziei de concediere
Motivarea deciziei de concediere. Mentiunea in cuprinsul deciziei de concediere a unor note interne de constatare nu complineste elementele ce trebuie inscrise in mod obligatoriu
Caracterul formal al deciziei de concediere. Nelegalitatea invocarii in fata instantei a altor motive decat cele precizate in decizia de concediere
Continutul obligatoriu al deciziei de concediere. Enumerarea unor generalitati nu indeplineste cerintele legale privind elementele obligatorii ale deciziei de concediere
Efectele deciziei de concediere. Reluarea raporturilor de munca in baza unui nou acord de vointa intre salariati si angajator
Motivarea in fapt a deciziei de concediere, garantie impotriva arbitrariului angajatorului
Continutul legal obligatoriu al deciziei de concediere. Nelegalitatea invocarii de catre angajator in fata instantei de judecata a altor motive decat cele precizate in decizia de concediere
Neprecizarea in cuprinsul deciziei de concediere a duratei preavizului acordat. Nulitatea absoluta a deciziei, conditionata de dovedirea de catre fostul salariat a unei vatamari suferite
Dovada desfiintarii efective a locului de munca. Intocmirea de catre angajator a unor documente echivoce si netransparente
Retinerile din salariu cu titlu de daune cauzate angajatorului. Dispozitia de imputare, admisibila doar in cazul functionarilor publici, nu si al personalului contractual
Dovada platii drepturilor salariale. Necesitatea coroborarii extraselor de cont cu alte inscrisuri justificative care sa ateste achitarea drepturilor salariale
Regimul probatoriu al platii drepturilor salariale. Inutilitatea probei cu martori si cu inregistrari audio-video
Proba achitarii drepturilor salariale, in sarcina angajatorului
Prejudiciul cauzat salariatului de catre angajator. Acordarea daunelor-interese in lipsa dovedirii prejudiciului de catre salariat, admisibila
Termenul de preaviz in cazul concedierii. Suspendarea termenului pe durata efectuarii concediului de odihna
Termenul de preaviz in cazul concedierii pentru motive care nu tin de persoana salariatului, ”instrument” de aparare a angajatului fata de efectele negative ale incetarii contractului
Selectia personalului in cadrul concedierii colective. Verificarea de catre instanta a caracterului obiectiv al concedierii
Concedierea colectiva. Legalitatea mentinerii in functie a salariatilor care ocupa grade profesionale superioare
Concedierea colectiva. Verificarea numarului de salariati concediati efectiv pe o perioada de 30 de zile calendaristice.
Concedierea colectiva. Nelegalitatea esalonarii in timp a disponibilizarii de personal pe grupe de dimensiuni mai mici decat cele stabilite de art. 68 din Codul muncii
Efectivitatea desfiintarii locului de munca. Incetarea definitiva a executarii activitatilor concrete desfasurate de salariat ori atribuirea acestor sarcini altui salariat
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului exclude analiza activitatii profesionale la locul de munca al salariatilor
Cauza reala si serioasa a desfiintarii postului. Stabilirea ordinii de prioritate la concedierea colectiva
Motivarea in fapt a deciziei de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Cauza concedierii nu echivaleaza cu motivele desfiintarii locului de munca
Convocarea le evaluarea profesionala prealabila a salariatului. Refuzul salariatului de a participa la evaluare
Performantele profesionale individuale, distincte de evaluarea indeplinirii obiectivelor de performanta
Proba necorespunderii profesionale a salariatului. Dovedirea de catre angajator ca rezultatele profesionale slabe sunt consecinta lipsei sau insuficientei pregatirii salariatului
Concedierea pentru necorespundere profesionala. Evaluarea angajatului, conditie prealabila si obligatorie emiterii deciziei de concediere
Proportionalitatea sanctiunii disciplinare aplicate cu gravitatea abaterii disciplinare. Analizarea criteriilor de individualizare a sanctiunii disciplinare
Interdictia concedierii salariatei gravide sau aflata in concediu de maternitate. Luarea la cunostinta de catre angajator de starea de graviditate a salariatei
Obligativitatea constatarii inaptitudinii fizice sau psihice a salariatului pentru ocuparea unui anumit post de catre organele competente de expertiza medicala
Analiza de catre instanta de judecata a legalitatii deciziei de sanctionare disciplinara prevaleaza analizei temeiniciei emiterii acestei decizii
Inlocuirea sanctiunii disciplinare de catre instanta de judecata, masura ce se subsumeaza analizei temeiniciei deciziei de sanctionare disciplinara
Inexistenta prejudiciului de imagine cauzat salariatului in cazul constatarii de catre angajator a savarsirii unei abateri disciplinare grave
Interdictia concedierii salariatilor aflati in concediu pentru incapacitate temporara de munca. Obligativitatea aducerii la cunostinta angajatorului a situatiei de incapacitate de munca
Incetarea contractului individual de munca in urma concedierii. Neprezentarea salariatului la locul de munca dupa momentul comunicarii deciziei de concediere
Incetarea de drept a contractului individual de munca se produce in temeiul legii. Inutilitatea intocmirii unui act constatator al intervenirii cauzei de incetare de drept a contractului
Incetarea de drept a contractului individual de munca. Termenul de 5 zile lucratoare pentru constatarea incetarii de drept de catre angajator, un termen de recomandare
Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor. Necesitatea acordului expres al salariatului
Decizia de suspendare a contractului de munca. Necesitatea indicarii motivelor care au determinat suspendarea contractului
Efectele suspendarii contractului individual de munca. Participarea salariatului alfat in incapacitate temporara de munca la procedura de selectie in vederea concedierii
Acordarea drepturilor salariale mai favorabile salariatului detasat, doar in cazul detasarii catre un angajator privat
Legalitatea incetarii detasarii in lipsa acordului salariatului
Continutul deciziei de detasare. Lipsa mentiunii ca exista un acord intre cei doi angajatori cu privire la detasare
Acordul salariatului cu privire la modificarea contractului de munca. Semnarea actului aditional de catre salariat valoreaza acceptarea modificarii
Acordul salariatului cu privire la modificarea elementelor esentiale ale contractului individual de munca. Revocarea din functie a salariatului
Includerea etapelor de evaluare profesionala in contractul individual de munca. Protectia salariatilor fata de eventualele modificari ale regulamentului intern intervenite pe parcursul contractului
Verificarea obiectivelor de performanta a salariatilor in cadrul procedurii de concediere colectiva. Stabilirea obiectivelor de performanta in mod unilateral de catre angajator
Restituirea de catre salariat a cheltuielilor ocazionate cu formarea sa profesionala. Obligatia angajatorului de a face dovada prejudiciului cauzat de salariat
Posibilitatea renuntarii de catre salariat la un drept de creanta consfintit printr-o hotarare judecatoreasca. Esalonarea platii sumelor datorate de catre angajator
Acordul partilor de a fi prestata munca in zilele de sarbatoare legala. Ineficienta intelegerii prin prisma dispozitiilor Codului muncii
Stabilirea salariului prin negocieri individuale intre salariat si angajator. Imposibilitatea acordarii de catre instanta de judecata a unor drepturi care nu sunt prevazute de lege
Includerea sporului de vechime in cuantumul salariului de baza. Inexistenta unui cumul de functii in cazul indeplinirii unor atributii suplimentare specifice altui post
Verificarea aptitudinilor profesionale ale unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Inlocuirea sanctiunii contraventionale de catre instanta de judecata
Modificarea semnificativa a atributiilor unui salariat. Necesitatea incheierii unui act aditional la contractul individual de munca. Incetarea contractului pe perioada de proba
Stabilirea duratei perioadei de proba in cazul persoanelor cu handicap. Dispozitii derogatorii de la normele din Codul muncii
Vertificarea aptitudinilor salariatului in perioada de proba. Denuntarea unilaterala a contractului de munca printr-o notificare scrisa
Scopul stabilirii perioadei de proba. Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba printr-o notificare scrisa
Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice. Promovarea in functie prin dobandirea unui grad profesional superior
Verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului. Stabilirea perioadei de proba prin contractului individual de munca
Plata de catre angajator a diurnei de delegare in cazul modificarii unilaterale a locului muncii. Lipsa unui loc de munca fix al salariatului
Restrangerea efectelor clauzei de neconcurenta de catre instanta de judecata. Restituirea de catre fostul salariat a indemnizatiei de neconcurenta
Identificarea activitatilor concrete ce sunt interzise salariatului in cadrul clauzei de neconcurenta. Solicitarea executarii clauzei de neconcurenta
Invocarea nulitatii clauzei de neconcurenta dupa incetarea contractului individual de munca. Modalitatea de plata a indemnizatiei de neconcurenta
Obligatia salariatului de a respecta clauza de neconcurenta stabilita in mod legal prin contract. Raspunderea patrimoniala a salariatului
Modificarea contractului individual de munca. Invocarea de catre salariat a unor aspecte care tin de prerogativa organizatorica a angajatorului
Cuantumul diurnei zilnice in cazul detasarii. Imposibilitatea dovedirii de catre salariati a stabilirii prin contract a unui cuantum al diurnei mai ridicat decat cel prevazut de lege
Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale angajatorului care a primit la munca o persoana fara incheierea unui contract de munca in forma scrisa. Proportionalitatea sanctiunii aplicate cu gradul de pericol social al faptei
Deschiderea procedurii insolventei fata de angajator. Suspendarea de drept a actiunilor salariatilor avand ca obiect plata drepturilor salariale
Interdictia negocierii de catre angajator a unor drepturi ale salariatilor sub nivelul minim prevazut de lege sau de contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior
Sporul de confidentialitate in favoarea magistratilor. Existenta discriminarii
Salarizarea personalului platit din fonduri publice. Acordarea sporului de 25% din salariul de baza pentru agentii de politie cu studii superioare
Concedierea pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Existenta unor fapte obiective care au determinat desfiintarea postului
Emiterea deciziei de sanctionare disciplinara. Inlocuirea sanctiunii disciplinare de catre instanta cand nu se respecta principiul proportionalitatii
Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Restituirea cheltuielilor de personal efectuate de angajator
Modificarea unilaterala a felului muncii. Trecerea pe un alt post cu pastrarea functiei
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Dispozitii specifice derogatorii de la prevederile Codului muncii
Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate la concedierea colectiva. Evaluarea profesionala a salariatilor in baza unei proceduri adusa la cunostinta acestora
Termenul de contestare a deciziei de sanctionare disciplinara. Sanctiunea nerespectarii acestui termen
Salariatii cu fractiune de norma. Programul de lucru variabil al salariatilor incadrati cu contract pe timp partial
Nemotivarea in fapt a deciziei de concediere. Obligativitatea descrierii in decizie a dificultatilor economice care au facut necesara reorganizarea activitatii angajatorului
Platile compensatorii acordate salariatilor concediati colectiv. Termenul de prescriptie pentru solicitarea platilor compensatorii
Obligatia angajatorului de a elibera angajatului toate documentele care sa ateste calitatea acestuia de salariat
Distinctia dintre termenul de aplicare a sanctiunii disciplinare si termenul de punere in executare a deciziei de sanctionare disciplinara
Neconstitutionalitatea dispozitiilor privind suspendarea contractului individual de munca urmare a formularii unei plangeri penale de catre angajator. Repunerea partilor in situatia anterioara suspendarii contractului de munca
Raspunderea patrimoniala a salariatului. Interdictia retinerilor salariale cu titlu de daune in lipsa unei hotarari judecatoresti definitive
Concedierea determinata de necesitatea eficientizarii activitatii angajatorului. Legalitatea incadrarii altor persoane in lipsa dificultatilor economice
Lipsa cauzei reale si serioase a desfiintarii postului. Cuprinderea in decizia de concediere a listei tuturor locurilor de munca disponibile in unitate în cazul concedierii colective
Suspendarea contractului individual de munca ca urmare a formularii unei plangeri penale de catre angajator. Neconstitutionalitatea prevederilor legale. Aplicabilitatea deciziilor Curtii Constitutionale a Romaniei
Imprescriptibilitatea actiunii privind recunoasterea grupei de munca. Constatarea existentei unui drept
Nulitatea absoluta a clauzei privind durata determinata a contractului individual de munca. Incheierea unui contract de munca pe durata determinata in situatia cresterii temporare si imprevizibile a activitatii angajatorului
Obligativitatea includerii in decizia de concediere a motivelor de fapt care au condus la concedierea salariatului. Nulitatea deciziei ca urmare a neindicarii motivelor de fapt. Imposibilitatea completarii deciziei cu alte motive
Compensarea orelor de munca suplimentara. Lipsa evidentierii numarului de ore de munca efectuate suplimentar. Inlocuirea sanctiunii contraventionale
Primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Imposibilitatea schimbarii temeiului de drept in baza caruia a fost aplicata sanctiunea contraventionala
Suspendarea contractului individual de munca la solicitarea salariatului care a absentat nemotivat. Interdictia suspendarii contractului din initiatva angajatorului
Obligativitatea precizarii obiectului cercetarii disciplinare prealabile in cuprinsul convocatorului. Nerespectarea dreptului la aparare al salariatului. Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Modificarea contractului individual de munca. Stabilirea unei noi perioade de proba in cazul incadrarii salariatului pe o noua functie. Necorespunderea profesionala in noua functie
Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor. Data incetarii. Termen de contestare a deciziei care atesta acordul de vointa a partilor
Continutul obligatoriu al deciziei de sanctionare disciplinara. Nulitatea deciziei. Raspunderea patrimoniala a angajatorului fata de salariati. Conditii
Compensarea in bani a zilelor de concediu neefectuate. Dovada achitarii drepturilor salariale
Compensarea orelor de munca suplimentara, a orelor de noapte si a muncii prestata in zile de sarbatoare legala. Prescriptia dreptului material la actiune
Verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului. Stabilirea perioadei de proba prin contractului individual de munca
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Lipsa cauzei reale si serioase a desfiintarii postului
Anularea deciziei de concediere. Neacordarea termenului de preaviz
Compensarea orelor de munca suplimentara si a orelor de noapte
Sanctionarea disciplinara a salariatului. Respectarea de catre angajator a procedurii de cercetare disciplinara
Anulare decizie de concediere. Lipsa unor motive clare ale desfiintarii postului
Initierea negocierii contractului colectiv de munca. Obligatiile angajatorului
Admitere apel. Contestatie decizie de sanctionare disciplinara. Anulare act. Despagubire. Drepturi banesti. Obligatie de a face
Parcurgerea unei proceduri preliminare contestarii in instanta a deciziei de concediere emisa ca urmare a desfiintarii locului de munca
Data de la care curge termenul de preaviz pentru incetarea contractului individual de munca. Motive nereale ale concedierii
Elementele obligatorii, de forma si de fond, ce trebuie sa fie cuprinse in decizia de concediere
Contestatie decizie de concediere ca urmare a reorganizarii activitatii si desfiintarii postului. Data comunicarii deciziei
Nulitate. Necomunicarea deciziei de sanctionare disciplinara cu incetarea contractractului de munca
Emiterea abuziva a deciziei de concediere de catre administratorul judiciar al societatii. Motivarea efectiva a deciziei
Concediere colectiva. Ordinea de prioritate la concediere. Evaluarea salariatilor
Decizie de concediere. Desfiintarea locului de munca nu a fost efectiva si nu a avut o cauza reala si serioasa
Admisibilitatea contestatiei formulate impotriva notificarii privind incetarea contractului individual de munca
Incalcarea criteriilor de concediere colectiva stabilite prin CCM. Lipsa consultarilor cu Sindicatul
Analizarea cerintelor de legalitate ale deciziei de concediere intemeiata pe desfiintarea postului (art. 65 Codul Muncii)
Contestatie impotriva deciziei de concediere colectiva. Respectarea criteriilor de concediere
Lipsa cauzei reale si serioase invocate de angajator pentru desfiintarea postului. Concediere colectiva
Anularea deciziei de sanctionare pentru nerespectarea procedurii de cercetare disciplinara
Contestarea deciziei de concediere, dar si a deciziei de revocare a deciziei de concediere
Admitere apel. Anularea deciziei de concediere
Respingerea contestatiei impotriva deciziei de concediere ca fiind ramasa fara obiect
Asociatie de proprietari. Emitere decizie de concediere fara ca postul de casier sa fie desfiintat efectiv
Contestarea deciziei de concediere. Reintegrarea pe postul ocupat anterior
Nemotivarea in drept a deciziei de concediere si nerespectarea termenului de preaviz
Nulitate decizie de concediere. Reinfiintarea postului ocupat de contestator
Concediere colectiva dispusa de catre un angajator aflat in insolventa
Contestarea deciziei de concediere. Respectarea efectiva de catre angajator a preavizului
Raspundere disciplinara a salariatului. Notiunea prejudiciului material suferit
Obligarea angajatorului de a elibera adeverinta conditii de munca. Competenta dupa materie
Scoala profesionala. Stagiul de cotizare al ucenicilor
Clauza contract individual de munca ref. sporul vechime in munca
Salcularea, alocarea si plata premiului anual (al 13-lea salariu)
Daune morale. Neinvestirea instantei cu un capat de cerere privind constatarea producerii unui accident de munca
Litigiu de munca. Contestatie impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare
Regimul juridic al raporturilor de munca dublate de raporturile de mandat. Neintocmirea fisei postului
Cerere de anulare contract colectiv de munca la nivel de unitate
Acordarea drepturilor saslariate stipulate in contractul colectiv de munca la nivel de unitate
Intelesul notiunii de „bun” in acceptiunea CEDO. Principiul protectiei asteptarilor legitime a cetatenilor cu privire la un anumit nivel al protectiei si securitatii
Formele de retribuire obtinute in acord global prevazute de Legea nr.57/1974
Drepturi salariale. Dreptul sindicatului de a formula actiune in justitie in numele membrilor sai
Jurisdictia muncii. Contestatie impotriva deciziei de concediere
Contestatie impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare a desfacerii contractului de munca
Modificarea unilaterala a clauzelor contractului individual de munca prin decizia angajatorului
Incetarea raporturilor de munca s-a produs din motive subiective
Suspendarea contractului de munca urmare a formularii plangerii penale impotriva salariatului
Nelegalitatea modificarii unilaterale a contractului individual de munca
Contestatie impotriva deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca. Neacordare preaviz. Individualizarea sanctiunii
Cerere de demisie fara respectarea termenului de preaviz
Schimbarea din functia de conducere, urmata de oferirea unui post de executie pe care contestatorul nu l-a acceptat
Discriminare in raporturile de munca. Dreptul la un salariu egal pentru munca egala
Sanctiune disciplinara. Neprezentarea salariatului la locul de munca, motivat de faptul ca se afla in greva foamei
Nulitatea actului aditional la contractul individual de munca, prin care s-a dispus trecerea salariatului in alt loc de munca
Restituirea de catre salariatul concediat disciplinar a sumei incasate cu titlul de indemnizatie de concediu de odihna
Raspundere civila contractuala a salariatului fata de unitatea angajatoare pentru prejudiciul cauzat. Conditii de antrenare
Discriminare in raporturile de munca. Despagubiri. Conditii de acordare
Retinerile din salariu nu pot fi efectuate decat in cazurile si conditiile prevazute de lege
Stabilitatea in munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca
Suspendarea contractului de munca poate fi dispusa de angajator pe toata durata cercetarii disciplinare a salariatului
Cererea de retragere din functia de director general echivaleaza cu demisia
Instanta verifica numai legalitatea si temeinicia deciziei de desfacere a contractului de munca, prin prisma respectarii conditiilor prevazute de art. 65
Desfacerea contractului de munca. Obligativitatea cercetarii disciplinare prealabile
Decizia de imputare si angajamentul de plata, acte juridice nereglementate de Codul muncii
Plangere contraventionala impotriva procesului-verbal intocmit de catre un agent constatator din cadrul I.T.M.
Raspunderea salariatilor pentru pagubele materiale produse angajatorului. Sarcina probei
Desfacerea contractului de munca pe perioada incapacitatii de munca a salariatului. Obligatii ce incumba angajatorului si angajatului
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii
Obligarea angajatorului la plata celui de-al 13-lea salariu
Emiterea unei noi decizii de reintegrare a salariatului in functia detinuta anterior
Angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil
Decizie de imputare. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
Dovada platii drepturilor salariale restante
Primirea la munca a unei persoane pentru care nu s-a incheiat contract individual de munca. Individualizarea sanctiunii
Decizie de sanctiune disciplinara. Conditii de forma si de fond. Nulitate
Raspundere patrimoniala a salariatului. Dovada prejudiciului suferit
Acordarea drepturilor salariale in situatia in care salariatul nu solicita si reintegrarea in postul detinut anterior concedierii nelegale.
Desfacerea contractului individual de munca prin acordul partilor. Plata unor compensatii
Competenta teritoriala a instantei in judecarea unei actiuni in raspundere patrimoniala
Nulitatea dispozitiei de imputare. Anularea retinerilor in rate lunare din drepturile sale salariate
Dreptul persoanei ce are calitate de asociat al unei societati comerciale de a fi salarizata pentru munca depusa in baza contractului individual de munca
Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii
Nelegalitatea deciziei de concediere. Angajari imediat dupa reorganizare, indiferent pe ce post
Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Analizarea conditiilor ce trebuiesc a fi intrunite cumulativ
Desfacerea contractului individual de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului
Sporul de mobilitate si sporul de confidentialitate. Conditii de acordare
Potrivit Codului muncii schimbarea unilaterala a locului muncii este contrara dispozitiilor legale
Sanctiunea disciplinara se aplica in 30 de zile de la data la care angajatorul a luat cunostinta de abatere in baza unui referat
Perioada in care o persoana a avut atat calitatea de ucenic cat si calitatea de salariat dovedite cu orice mijloc de proba, constituie vechime in munca
Termenul pentru radierea sanctiunii disciplinare. Criterii de stabilire a ordinii de prioritati la concedierea colectiva aplicate corect
Decizie de concediere. Caracterul obiectiv al masurii dispuse de angajator
Data nasterii dreptului la actiune in ipoteza existentei unei decizii de imputare
Incetarea de drept a contractului individual de munca in cazul retragerii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare
Solicitarea salariatului de a se constata ca raporturile sale de munca cu angajatorul au incetat prin demisie
Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara. Neprecizarea motivelor pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Aplicarea prevederilor art. 65 din Codul muncii
Decizie de sanctionare disciplinara. Cerinte de forma. Termeni. Conditii
Plangere contraventionala. Angajator in sensul dipozitiilor din Codul muncii
Termenul de formulare a cererii privind repunerea partilor in situatia anterioara concedierii
Obligatia societatii de a incheia contract de munca
Directiva 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind aproprierea legislatiilor statelor membre cu privire la concedierile colective
Dizolvarea societatii. Obligarea angajatorului la plata unor despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate
Concedierea salariatului pe durata incapacitatii temporare de munca. Incalcarea dispozitiilor Codului muncii
Concediere pe motive medicale. Obligatia angajatorului de a propune salariatului locuri de munca vacante
Decizie de concediere necomunicata salariatului. Consecinte
Suspendarea contractului de munca. Punerea in miscare a actiunii penale nu echivaleaza cu trimiterea in judecata penala
Caracterul real si serios al concedierii dispuse in baza art. 65 din Codul muncii
Obligatia angajatorului de a comunica salariatului notificarea scrisa anterior expirarii perioadei de proba
Cercetare disciplinara prealabila efectuata fara convocarea in scris a salariatului
Angajatorului ii revine sarcina de a proba ca dupa reorganizare postul ocupat de salariatul concediat nu se mai afla in schema de personal
Decizie de desfacere disciplinara a contractului de munca. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara
Contestatie decizie de concediere. Obligatia angajatorului de a se adresa Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca
Constatarea nulitatii absolute a deciziei de sanctionare disciplinara
Concediere ilegala. Principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii
Desfacerea contractului de munca ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii
Initiativa angajatorului in vederea incetarii contractului de munca. Vicierea acordului de vointa al salariatului
Limitele in care instanta poate cenzura concedierea dispusa de unitate din perspectiva oportunitatii acesteia
Desfacerea contractul individual de munca in temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii
Aplicarea sanctiunii disciplinare. Momentul de la care se calculeaza termenul de 30 de zile
Incetarea raporturilor de munca in baza art. 65 alin. 1 din Codul Muncii
Concediere pentru inaptitudinea stabilita de medicul de medicina muncii
Concediere dispusa in baza art. 65 alin. 1 din Codul muncii. Desfiintarea locului de munca sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa
Efectele suspendarii de drept a unui contract individual de munca, ca urmare a arestarii preventive
Caracterul real al reorganizarii societatii, conditie prevazuta de art. 65 Codul Muncii
Conflict de munca avand ca obiect contestatie impotriva unei decizii de concediere. indicarea motivelor care au determinat concedierea salariatului
Natura juridica a termenului de 30 de zile pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare
Plata unei sume mai mari decat cele cuvenite salariatilor, ca urmare a executarii silite a unei hotarari judecatoresti
Suspendarea contractului de munca in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului
Anularea deciziei de concediere. Respectarea criteriilor minimale de selectare a personalului propus pentru disponibilizare
Pretentii. Drepturi banesti incasate necuvenit. Termen de prescriptie
Efectuarea cercetarii disciplinare in raport de fapta retinuta in sarcina sa in decizia de concediere
Respectarea dispozitiilor referitoare la cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Rasturnarea prezumtiei temeiniciei actului constatator intocmit de inspectorii de munca
Rectificarea inscrierilor in carnetul de munca
Anularea deciziei de concediere.Reintegrare pe postul detinut anterior
Declinare de competenta. Competenta facultativa. Anulare decizie de concediere
Modificarea domiciliului sau a domiciliului ales dupa legala sesizare a unei instante
Nulitatea absoluta a angajamentului de plata a unei sume de bani in cazul demisiei
Refuzul de a semna fisa postului. Exprimarea consimtamantului la incheierea contractului
Legalitatea clauzelor contractului individual de munca
Calitatea de angajat a reclamantului. Neacordarea pretentiilor solicitate
Contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca
Primirea la munca unui numar de 11 persoane pentru care nu a incheiat contracte de munca
Anulare proces-verbal de constatare a contraventiei
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sub aspectul locului muncii
Proces-verbal de control incheiat de inspectorii ITM. Cererea de anulare a masurilor dispuse
Plangere contraventionala. Prestarea activitatii fara incheierea contractului individual de munca
Decizia de concediere disciplinara. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara
Desfiintarea locului de munca. Conditii
Contestatie decizie desfacere disciplinara a contractului individual de munca. Parasirea locului de munca
Anularea fisei postului
Raspunderea patrimoniala a salariatului nu poate fi angajata in conditiile in care atributiile sale nu au fost stabilite intr-o fisa a postului
Salariu cu spor acord global. Includere in baza de calcul a pensiei
Cerere de recalculare a pensiei pe baza veniturilor obtinute in acord global
Luarea in calcul a sporului de acord global la recalcularea pensiei
Pensii. Venituri obtinute prin acord global
Plata unor compensatii banesti la incetarea contractului individual de munca
Admisibilitatea clauzei penale in contractele de adaptare profesionala
Spor de mobilitate si spor de confidentialitate
Clauza de confidentialitate. Temei juridic si termen de prescriptie
Clauza de neconcurenta. Conditii
Legalitatea inserarii unei clauze penale in contractul individual de munca al medicului rezident
Raspundere patrimoniala. Clauza de concurenta
Clauza de neconcurenta. Obligativitatea inserarii in contractul individual de munca a activitatilor interzise salariatului
Clauza de neconcurenta. Nelegalitatea stabilirii anticipate a intinderii prejudiciului provocat angajatorului
Clauza de neconcurenta. Sanctiunea nerespectarii cerintelor legale privitoare la continutul clauzei
Contestatie decizie de pensionare
Cerere de pensionare depusa sub imperiul legii 19/2000 si solutionata sub imperiul legii 263/2010
Valorificarea perioadei lucrate in grupa a IIa de munca. Calculul varstei standard de pensionare in raport de anexa nr. 3 din Legea nr. 19/2000
Anularea unei decizii de acordare a pensiei anticipate partiale si obligarea Casei de Pensii la emiterea uneia noi
Decizie privind recalcularea pensiei
Obligatia casei de pensii la emiterea deciziei in termenul legal
Vatamarea grava a integritatii corporale a unei persoane in cadrul exercitarii atributiilor de serviciu
Salariat conducator auto. Accident rutier. Raspundere patrimoniala
Despagubiri solicitate de succesorii persoanelor decedate, ca urmare a producerii evenimentului
Proces verbal de cercetare a unui accident de munca. Competenta instantei de contencios administrativ
Ucidere din culpa. Nerespectarea masurilor de protectia muncii
Accident de munca soldat cu moartea victimei, datorat insuficientei cardio-respiratorii acute
Accident mortal la locul de munca
Accident in timpul programului de munca. Analizarea conditiilor ce trebuiesc a fi intrunite pentru angajarea raspunderii angajatorului
Accident de munca. Conditiile raspunderii patrimoniale a angajatorului
Prestatii periodice succesive ca urmare a existentei incapacitatii adaptive produsa in urma unui accident de munca
Clauza de neconcurenta
Continutul deciziei de sanctionare disciplinara sub aspectul descrierii faptei ce constituie abatere disciplinara
Contract de munca cu element de extraneitate. Competenta instantelor romanesti
Contestatie impotriva deciziei de schimbarea locului de munca
Desfacere contract de munca
Contestatie decizie suspendare contract de munca
Compensarea in bani a concediului de odihna pentru anul in care au incetat contractul individual de munca
Desfacerea contractului de munca. Repunerea in drepturi
Desfacerea ilegala a contractului individual de munca
Accident de munca - accident de traseu
Modificarea unilaterala a CIM determinata de incompatibilitatea detinerii functiei in conditiile inceperii urmaririi penale
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea efectiva a locului de munca
Incadrarea in locuri de munca si activitati cu conditii speciale. Contravaloarea orelor suplimentare
Anularea deciziei de sanctionare pentru nemotivarea in fapt si in drept
Obligatia angajatorului de a incheia in forma scrisa contracte individuale de munca, in cazul medicilor
Suspendare CIM. Obligatia salariatului de a se prezenta la examenele medicale
Anulare act aditional prin care s-a dispus reducerea timpului de lucru si a salariului
Competenta de solutionare a contestatiei impotriva deciziei de incetare a contractului de munca
Decizie de concediere vs. Ordin de incetare a raporturilor de munca
Plata catre reclamant a trei salarii medii pe unitate pentru decesul sotiei sale
Incetarea suspendarii contractului individual de munca, dispuse in temeiul art. 52 alin. 1 lit. b Codul muncii
Anulare decizie de sanctionare disciplinara cu reducerea salariului pe o luna cu 10 %
Incalcarea principiului contradictorialitatii partilor si a dreptului la aparare
Suspendarea contractului de munca - Art. 52 Codul muncii
Plata drepturilor banesti restante
Concedierea salariatului in perioada efectuarii concediului de odihna
Incetarea contractului de munca ca sanctiune disciplinara
Desfacerea disciplinara a contractului de munca
Contestatie decizie incetare de drept a raporturilor de munca
Anularea deciziei de desfacere abuziva a contractului individual de munca
Recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani
Stagii de cotizare ce pot fi valorificate in cadrul deciziei de revizuire a drepturilor de pensie emise in baza OUG nr. 59/2011
Indemnizatia de somaj se incaseaza daca sunt indeplinite o serie de conditii
Obligatia angajatorului de a elibera o adeverinta care atesta calitatea de salariat
Anularea deciziei de sanctionare prin diminuarea salariului
Decizie de detasare care nu a produs efecte juridice. Nevalabilitate ca act juridic
Plata drepturilor salariale aferente conform graficelor de lucru a orelor suplimentare
Actiune avand ca obiect contestatie decizie de concediere
Valorificarea adeverintei care atesta in incadrarea in grupa II de munca
Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national
Demisia - act unilateral de vointa a salariatului
Plata contravalorii zilelor de sambata si duminica
Decizie de modificare unilaterala a contractului individual de munca
Nelegalitatea suspendarii contractului individual de munca la initiativa angajatorului. Absentearea salariatului pe durata preavizului
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sub aspectul salariului
Contract de munca si contract de prestari de serviciu. Distinctii
Raportul dintre raspunderea patrimoniala si raspunderea civila delictuala
Aplicabilitatea legislatiei muncii cetatenilor straini
Lipsa obligatiei angajatorului de a negocia drepturile salariale in baza unui contract de munca suspendat
Despagubiri solicitate in baza unui act aditional la contractul individual de munca
Sarcina probei in litigiile de munca. Exceptia de neexecutare a contractului individual de munca invocata de parat
Drepturi banesti aferente perioadei cuprinse intre data emiterii deciziei si data efectuarii reintegrarii
Constatare beneficiu spor de vechime in munca
Sarcina probei in conflictele de munca. Dovada si dovada contrara in situatia cererii pentru recunoasterea unei grupe de munca
Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata
Plangere contraventionala impotriva procesului verbal sanctionator intocmit de ITM
Raporturi de munca sau raporturi de locatiune a muncii si serviciului
Nelegalitatea emiterii deciziei de concediere in perioada in care angajatul efectueaza concediul de odihna
Incetarea contractului de munca incheiat pe durata determinata
Nulitatea deciziei de concediere disciplinara. Lipsa cercetarii prealabile si neindicarea prevederilor legale incalcate
Revocarea deciziei de concediere dupa ramanerea definitiva a hotararii instantei de mentinere a deciziei
Contract de munca incheiat cu un absolvent al unei institutii de invatamant. Subventii din bugetul asigurarilor de somaj
Plangere contraventionala. Lipsa caracteristici contract individual de munca
Renuntarea angajatorului la termenul de preaviz stipulat in favoarea sa
Drepturi salariale neachitate de angajator. Sarcina probei in fata instantei
Raspunderea patrimoniala a angajatorului fata de salariat, in cazul accidentelor de munca
Intreruperea termenului de preaviz acordat in conditiile art.79 Codul muncii pentru efectuarea concediului de odihna
Inadmisibilitatea probei cu martori pentru dovedirea unui alt salariu decat cel inscris in contractul individual de munca
Constatare nulitate absoluta decizie desfacere contract de munca
Perioada de proba. Incetarea contractului prin notificarea emisa de angajator
Desfacerea disciplinara a contractului de munca in perioada de proba
Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba
Notificarea prin executorul judecatoresc nu reprezinta o decizie de concediere
Obligatia angajatorului de a comunica salariatului notificarea scrisa prevazuta de art. 31 din Codul Muncii
Sanctiune disciplinara. Unitatea angajatoare nu a incalcat dispozitiile art. 41 din Codul muncii
Sanctiune disciplinara. Consecinta neprevederii ei legale
Imposibilitatea aplicarii sanctiunii disciplinare a concedierii salariatei aflate in termenul de 6 luni de la reintoarcerea din concediu de crestere a copilului
Decizie de sanctionare disciplinara cu avertisment scris
Reducerea temporara a drepturilor salariale ale bugetarilor, in contextul dificultatilor financiare
Reintegrarea in postul detinut anterior
Actiune pentru constatarea nulitatii absolute a deciziei de concediere
Contestatie impotriva deciziei de concediere disciplinara
Contestatie decizie de concediere

Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator

Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar

Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei

Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni

Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca

Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata

Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei

Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului

Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie

Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii

Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii

Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului

Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica

Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna

Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu

Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat

Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna

Recompensarea orelor de consemn la locul de munca

Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post

Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor

Prelungirea perioadei de proba peste termenul legal

Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului

Obligatia acordarii de zile consecutive de repaus saptamanal. Unitatea lucreaza in mod continuu 6 zile pe saptamana

Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte

Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj

Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii

Drepturile cuvenite salariatului decedat

Conditiile modificarii fisei postului unui functionar public de executie

Incheierea unui act aditional de modificare a CIM din perioada determinata in perioada nedeterminata in baza cartii de identitate expirata. Consecinte

Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic

Mutarea functionarului public pe alta functie, impotriva vointei acestuia. Refuzul semnarii fisei postului

Incadrarea salariatului pe un alt post, corespunzator studiilor superioare. Renuntarea la vechiul post prin demisie

Prestarea muncii suplimentare pe perioada termenului de preaviz stabilit in cazul demisiei

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat

Reducerea normei de munca cu pauza de masa. Zilele de repaus saptamanal

Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj

Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat

Compensare prin ore libere platite a orelor suplimentare. Mod de calcul

Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior

Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului

Cumularea concediului de odihna neefectuat din anul anterior cu cel din anul curent

Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator

Cumul de contracte de munca, cu depasirea a numarului de 48 ore/saptamana

Transfer de salariati. Propunere de relocare. Consecinte

Stabilirea zilelor de repaus saptamanal in alte zile decat sambata si duminica

Plata drepturilor salariale la incetarea CIM

Incetarea de drept a CIM la implinirea varstei standard de pensionare si a stagiului minim de cotizare

Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca

Preluarea atributiilor de serviciu de un alt coleg in timpul concediului de odihna


Stiri si Evenimente

Codul muncii comentat 2022. Noua organizare a muncii. Editia a III-a, completata si revizuita
Completarile aduse Codului Muncii prin OUG 130/2021
14 – 26.06.2021: ITM a aplicat amenzi de aproximativ 10 mil. de lei aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca
13 iulie 2021 - Conferinta Nationala de Dreptul Muncii
INTERVIU | Drumul catre pensionare. Realitatea constituirii si distribuirii bugetului de pensii
Operator medical sactionat pentru divulgarea neautorizata si accesul neautorizat la datele cu caracter personal
Persoana fizica, in calitate de operator, sanctionata contraventional pentru dezvaluire de date cu caracter personal
24.12.2020. Decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Codului muncii - Legea 53/2003
REVISAL 2021. Forma actualizata pusa la dispozitie de Inspectia Muncii
Codul muncii actualizat 2021. Modificarile aduse Codului muncii in 2020, aplicabile in anul 2021
Inspectia Muncii a aplicat amenzi de peste 3 mil. de lei de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 55/2020
Modificari aduse la Codul muncii si Legea pensiilor. Legi promulgate in data de 30 septembrie 2020
Angajatorii au obligatia de a transmite documente justificative pentru achizitiile de bunuri si servicii - Art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020 - telemunca
Peste 4500 de angajatori au fost verificati de inspectorii de munca in ultima saptamana
UpDate Work. Banca orelor de munca, Saptamana comprimata sau Munca la dispozitia angajatorului
M. Muncii: Digitalizarea si simplificarea relatiilor de munca
OUG privind reducerea timpului de munca, acordarea unor indemnizatii pentru zilieri si sezonieri, precum si incurajarea telemuncii
In ultima saptamana Inspectia muncii a aplicat amenzi in valoare de 7.000.000 de lei
Angajatii companiilor care isi intrerup activitatea din cauza aparitiei unor cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 vor primi indemnizatie de somaj tehnic
In ce conditii se acorda ajutorul de somaj absolventilor promotiei 2020

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat